Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:7228/2019
CPV Kód:50112300-6
Ajánlatkérő:Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye:Budapest + 20 km körzet;Pécs + 20 km körzet;Kaposvár + 20 km körzet;Nagykanizsa + 20 km körzet;Szombathely + 20 km körzet;Győr + 20 km körzet;Miskolc + 20 km körzet;Nyírbátor + 20 km körzet;Debrecen + 20 km körzet;Orosháza + 20 km körzet;Szeged + 20 km körzet;Kiskunhalas + 20 km körzet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gyurmánczi Éva
Telefon: +36 15502169
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu/kr
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000298942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000298942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KR üzemeltetésében lévő gj-k külső- és alvázmosása
Hivatkozási szám: EKR000298942019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés / KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása (regionális) az alábbiak szerint:
1.RK: Autóbusz - Budapest; 17 db
2.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Pécs; 57 db
3.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Kaposvár; 36 db
4.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Nagykanizsa; 26 db
5.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Szombathely; 42 db
6.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Győr; 41 db
7.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Miskolc; 53 db
8.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Nyírbátor; 54 db
9.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Debrecen; 41 db
10.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Orosháza; 41 db
11.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Szeged; 65 db
12.RK: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Kiskunhalas; 75 db
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Autóbusz - Budapest
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Autóbusz (M3) mosása (Budapest)
Mennyiség: 17 db Autóbusz (credo M3) mosása eseti megrendelés alapján.
Keretösszeg: nettó 6 103 000 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés:Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Pécs
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Pécs + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Pécs) egyedi megrendelés alapján.

Mennyiség: 57 db.
- 3 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 25 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 28 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 7 835 300 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz -Kaposvár
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Kaposvár) egyedi megrendelés alapján.

Mennyiség: 36 db.
- 1 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 16 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 18 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 5 072 100 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergk., Autóbusz-Nagykanizsa
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Nagykanizsa) egyedi megrendelések alapján.

Mennyiség: 26 db.
- 13 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 12 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 3 718 000 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergk., Autóbusz-Szombathely
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Szombathely + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Szombathely) egyedi megrendelés alapján

Mennyiség: 42 db.
- 3 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 16 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 22 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 5 858 300 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Győr
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Győr + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Győr) egyedi megrendelés alapján.

Mennyiség: 41 db.
- 3 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 16 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 21 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 5 707 300 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 1-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Miskolc
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Miskolc + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Miskolc) egyedi megrendelés alapján.

Mennyiség: 53 db.
- 3 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 21 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 28 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 7 359 300 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz-Nyírbátor
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyírbátor + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Nyírbátor) egyedi megrendelés alapján

Mennyiség: 54 db.
- 2 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 21 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 30 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 7 570 200 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 1-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz-Debrecen
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debrecen + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Debrecen) egyedi megrendelés alapján.

Mennyiség: 41 db.
- 22 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 18 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 5 695 000 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz-Orosháza
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Orosháza + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Orosháza) egyedi megrendelés alapján.

Mennyiség: 41 db.
- 1 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 21 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 18 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 1 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 5 667 100 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.

A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergépkocsi, Autóbusz - Szeged
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Szeged + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Szeged) egyedi megrendelés alapján.

Mennyiség: 65 db.
- 1 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 32 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 30 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 2 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 9 147 100 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsi, Tehergk., Autóbusz-Kiskunhalas
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Kiskunhalas + 20 km körzet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés / A KR üzemeltetésében lévő egyes gépjárművek külső- és alvázmosása - Személygépkocsi (9 fő szállítható személyig M1; M1G), Tehergépkocsi (zárt; N1G; N2; N2G) és Autóbusz (M3) mosása (Kiskunhalas) egyedi megrendelés alapján.

Mennyiség: 75 db.
- 3 db Személygépkocsi (Mercedes B220, Skoda Fabia kategóriák)
- 41 db Terepjáró / egyterű (Skoda Yeti, Suzuki Vitara, VW Amarok, VW Caddy kategóriák)
- 29 db Személygépkocsi/tehergépkocsi (Mercedes Sprinter 316/516 kategóriák)
- 2 db Autóbusz (Credo Optinell)
Keretösszeg: nettó 10 249 300 Ft/év. A keretösszeg az egyedi megrendelések alapján kerül lehívásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg teljes mértékű felhasználására nem vállal kötelezettséget, ebből eredő kárigénnyel Ajánlattevő Ajánlatkérő felé nem élhet. A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű gépjármű mosási szolgáltatás megrendelésére kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza (KKD 2.sz.mell.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mosó telephely távolsága a részajánlati lehetőségekben megadott település közigazgatási határától (0-20 km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint. Pontszám: 0-10. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont – fordított arányosítás. 2. értékelési szempont – arányosítás (0-20 km). AK hivatkozik a KH 2016. évi 147.számú útmutatójára.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.
Az Ajánlatkérő elektronikus formában (EKR űrlap formájában) az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap szerint)
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésben foglaltakra.
A Korm.r. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtatni. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 21.§ (3) bek. a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz külső mosása) legjelentősebb szolgáltatásait.
A referencia értéke tekintetében AK kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti feladat értékét veszi figyelembe, így amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjed, úgy az egyes feladatokat és mennyiségüket megbontva szükséges feltüntetni.
A referencia mennyiség több szerződésből összetevődhet.
AK hivatkozik a Korm.r. 21/A. bekezdésre.
Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az ESPD IV. rész  szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referencianyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
- a szolgáltatás tárgya (személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz külső mosása);
- a szolgáltatás mennyisége (db);
- a szerződéskötő másik fél megnevezése;
- a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)–(2) bek. szerint kell igazolni (KKD 14. sz.minta).
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az AK csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bek.-re, a Kbt. 140. § (9) bek-re. és a Korm.r. 24.§ (1) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett a(z)
1. részajánlati kör vonatkozásában: 12 db autóbusz
2. részajánlati kör vonatkozásában: 42 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
3. részajánlati kör vonatkozásában: 27 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
4. részajánlati kör vonatkozásában: 19 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
5. részajánlati kör vonatkozásában: 31 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
6. részajánlati kör vonatkozásában: 30 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
7. részajánlati kör vonatkozásában: 39 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
8. részajánlati kör vonatkozásában: 40 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
9. részajánlati kör vonatkozásában: 30 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
10. részajánlati kör vonatkozásában: 30 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
11. részajánlati kör vonatkozásában: 48 db személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
12. részajánlati kör vonatkozásában: 56 db személygépkocsi és /vagy tehergépkocsi és/vagy autóbusz
külső mosására vonatkozó referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb referenciával megfelelni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. A szerz. és a kifizetések pénzneme magyar HUF
AK az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően a nyertes AT által utólag, havi összesítés alapján kiállított számlák, és kötelező mellékletei ellenében fizeti meg annak ellenértékét, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint.
Késedelmi kötbér: késedelmesen eltelt nap az érintett szolgáltatás nettó díjának 1%-a, de min. 10000 Ft/nap, max. mértéke a kötbéralap 20%-a
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerz.-ben meghatározott nettó keretösszeg–a felmondás időpontjában a szerz. alapján már teljesített szolgáltatások kifizetését követően-fennmaradó részének 25%-a
Hibás teljesítési kötbér: minőségileg kifogásolható munka esetén, az érintett szolgáltatás nettódíjának 15%-a
A szerz. teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési–és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott keretszerződés tartalmazza (KKD 3.sz.melléklet)
AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., Ptk. 6:155. §- ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a.AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40.§(1)bek. alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b.Az EKR rendelet 11.§(5) bek. alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c.Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
d.AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71.§(6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
e.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját.
f.Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
g.AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
h.FAKSZ: dr. Bereczki Balázs (0599)
i.Az ajánlattételi határidőre az EKR Rend. 17.§(1)bek. nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rend. 16.§(1)-(4)bek-ben foglaltak szerint köteles eljárni.
j.AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§(4) bek.-re.
k.AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
l.A Kbt. 81.§(5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát–az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján–az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
m.AK hivatkozik a KKD 14. pont 2. értékelési szempontban megadott érvénytelenségre.
n.További benyújtandó dokumentumok:
Ajánlat részeként:
1.Felolvasólap (EKR űrlap)
2.Kereskedelmi ártáblázat (1-12.sz.minta)
3.Nyilatkozat a mosó telephelyéről (EKR űrlap)
4.Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EKR űrlap)
5.Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok
6.Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyil. (EKR űrlap)
7.Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyil. (EKR űrlap)
8.Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyil. (EKR űrlap), ezen szervezetre vonatkozó dokumentumokkal
9.AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
10.Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap), Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)
11.Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) (EKR űrlap), Üzleti titok indokolás (adott esetben)
12.Nyilatkozat fordításról (adott esetben) (EKR űrlap)
13.Nyilatkozat korábbi közbesz. eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (EKR űrlap)
14.Ajánlattevő nyújtsa be a KKD 19.4.14. pont szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlap)
15.Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében (EKR űrlap)
Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívásra:
16.Nyilatkozat a Kbt.62.§(1)bek. k) pont kb) és kc) pontja szerinti kizáró ok igazolására (EKR űrlap)
17.Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata a Kbt.62.§(1)bek. a) és e) pontjaiban, ill. a Kbt.62.§(2)bek. szerinti kizáró okokról. (13.sz.minta)
AT nyertessége esetén
18.A nyertes AT nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (KKD 15.sz.minta)
19.Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(ó) tekintetében (KKD 16.sz.minta)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák