Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7434/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ádánd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8653 Ádánd, Árpád utca 31., 191 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kaposvölgyi Vizitársulat;FONTIS Vízépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ádánd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81325555
Postai cím: Kossuth Utca 50
Város: Ádánd
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8653
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szatmári Kornélia Ilona
Telefon: +36 84357511
E-mail: jegyzo@adand.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.adand.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése Ádándon
Hivatkozási szám: EKR001128952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Bölcsőde épület építése Ádánd községben” elnevezésű a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében
Építési helyszín:
A tervezési terület teljesen sík telekrész. A rendezési terv szerint a telek övezeti jele: K2, a telek védettség alatt nem áll. Az ingatlanon jelenleg egy kultúrház, valamint egy tűzoltó szertár található.
Építészeti kialakítás:
Hagyományos szerkezetekkel épülő középület, változó gerincmagasságú, kontyolt nyeregtetős kialakítással.
Járművek elhelyezése:
Az OTÉK 4. számú melléklete szerint minden alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (bölcső-de, óvoda, alsó- és középfokú iskola) minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterület-ének minden megkezdett 20 m2-e után egy személygépkocsi elhelyezése biztosítandó.
A gépkocsik száma: Csoportszoba: 50,40 m2 3 db személygépkocsi.
Összesen: 3 db parkoló, amelyből 1 db akadálymentes.
A parkolók a telken belül kerülnek kialakításra a helyszínrajzon jelöltek szerint.
Homlokzati felületképzések:
Falfelületek: kapart hatású Dryvit fedővakolat.
Tetőfedés: hornyolt cserépfedés.
Lábazat: vízzáró Dryvit lábazatvakolat.
Látszó fafelületek: lazúros fafelületek.
Nyílászárók: hőszigetelt fa nyílászárók.
Közművesítettség, közművesítés megoldása:
A tervezett építési tevékenységgel érintett telek elektromos-, víz- csatorna-, és gázbekötéssel ren-delkezik.
Alkalmazott műszaki megoldás:
Az építmény és annak részeinek tervezett kialakítása, a műszaki leírásban és a tervekben foglaltak szerint megfelel az OTÉK 50.§ (3) bekezdésének.
Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerint:
• az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
• a tűzbiztonság,
• a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
• a biztonságos használat és akadálymentesség,
• a zaj és rezgés elleni védelem,
• az energiatakarékosság és hő védelem,
• az élet- és vagyonvédelem, valamint
• a természeti erőforrások fenntartható használata
• alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
Akadálymentesítés:
A helyszínrajzon és az alaprajzon jelölt helyen 3,60*6,50 m-es, vízszintes felületű térkőburkolattal ellátott akadálymentes parkoló kerül kialakításra, melyen kisebb busz parkolása is lehetséges. A parkolótól a tervezett bölcsőde, bejáratáig folyamatosan követhető, akadálymentes útvonal vezet.
Az akadálymentes útvonal a bejáratok, menekülési irány, az épületen belül akadálymentesen elérhető helyiségek információs táblákkal jelöltek.
A bölcsődei csoportszobán lévő, kétszárnyú ajtó aszimmetrikus szárnykialakítással készül, melyen a nagyobb nyíló szárny biztosítja a 90 cm-es szabad nyílásméretet. A bölcsődében 1 db babakocsi tárolóról nyíló, akadálymentes WC épül 2,05*2,15 m-es mérettel, 105/210 cm-es kifelé nyíló ajtó-val. Az ajtólap, alsó 30 cm-es sávjában védőlemez kerül elhelyezésre, mindkét oldalán. Az ajtólap belső felén 90 cm-es markolási magasságba, ajtóbehúzó kart helyeznek el. A helyiség csúszás-, és tükröződésmentes padlóburkolattal lesz ellátva. A helyiség ventilátoros szellőzéssel ellátott.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51301300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése Ádándon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45223300-9
45261210-9
45261300-7
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45300000-0
45315100-9
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45430000-0
45442120-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8653 Ádánd, Árpád utca 31., 191 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Bölcsőde épület építése Ádánd községben” elnevezésű a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében
Építési helyszín:
A tervezési terület teljesen sík telekrész. A rendezési terv szerint a telek övezeti jele: K2, a telek védettség alatt nem áll. Az ingatlanon jelenleg egy kultúrház, valamint egy tűzoltó szertár található.
Építészeti kialakítás:
Hagyományos szerkezetekkel épülő középület, változó gerincmagasságú, kontyolt nyeregtetős kialakítással.
Járművek elhelyezése:
Az OTÉK 4. számú melléklete szerint minden alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (bölcső-de, óvoda, alsó- és középfokú iskola) minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterület-ének minden megkezdett 20 m2-e után egy személygépkocsi elhelyezése biztosítandó.
A gépkocsik száma: Csoportszoba: 50,40 m2 3 db személygépkocsi.
Összesen: 3 db parkoló, amelyből 1 db akadálymentes.
A parkolók a telken belül kerülnek kialakításra a helyszínrajzon jelöltek szerint.
Homlokzati felületképzések:
Falfelületek: kapart hatású Dryvit fedővakolat.
Tetőfedés: hornyolt cserépfedés.
Lábazat: vízzáró Dryvit lábazatvakolat.
Látszó fafelületek: lazúros fafelületek.
Nyílászárók: hőszigetelt fa nyílászárók.
Közművesítettség, közművesítés megoldása:
A tervezett építési tevékenységgel érintett telek elektromos-, víz- csatorna-, és gázbekötéssel ren-delkezik.
Alkalmazott műszaki megoldás:
Az építmény és annak részeinek tervezett kialakítása, a műszaki leírásban és a tervekben foglaltak szerint megfelel az OTÉK 50.§ (3) bekezdésének.
Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerint:
• az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
• a tűzbiztonság,
• a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
• a biztonságos használat és akadálymentesség,
• a zaj és rezgés elleni védelem,
• az energiatakarékosság és hő védelem,
• az élet- és vagyonvédelem, valamint
• a természeti erőforrások fenntartható használata
• alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
Akadálymentesítés:
A helyszínrajzon és az alaprajzon jelölt helyen 3,60*6,50 m-es, vízszintes felületű térkőburkolattal ellátott akadálymentes parkoló kerül kialakításra, melyen kisebb busz parkolása is lehetséges. A parkolótól a tervezett bölcsőde, bejáratáig folyamatosan követhető, akadálymentes útvonal vezet.
Az akadálymentes útvonal a bejáratok, menekülési irány, az épületen belül akadálymentesen elérhető helyiségek információs táblákkal jelöltek.
A bölcsődei csoportszobán lévő, kétszárnyú ajtó aszimmetrikus szárnykialakítással készül, melyen a nagyobb nyíló szárny biztosítja a 90 cm-es szabad nyílásméretet. A bölcsődében 1 db babakocsi tárolóról nyíló, akadálymentes WC épül 2,05*2,15 m-es mérettel, 105/210 cm-es kifelé nyíló ajtó-val. Az ajtólap, alsó 30 cm-es sávjában védőlemez kerül elhelyezésre, mindkét oldalán. Az ajtólap belső felén 90 cm-es markolási magasságba, ajtóbehúzó kart helyeznek el. A helyiség csúszás-, és tükröződésmentes padlóburkolattal lesz ellátva. A helyiség ventilátoros szellőzéssel ellátott.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bölcsőde építése Ádándon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: viztars@cbn.hu
Telefon: +36 82512609
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: FONTIS Vízépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43126224
Postai cím: Zaranyi Ltp. 9.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: fontiskft@gmail.com
Telefon: +36 209474192
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12824335214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51301300
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51350843
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214

Hivatalos név: Zselic Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85721425
Postai cím: József Attila Utca 7.
Város: Kaposvát
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24849160214

Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges