Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:7767/2019
CPV Kód:90510000-5
Ajánlatkérő:Törökbálint Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Magyarország, Törökbálint közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Törökbálint Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11175256
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 79
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vadkertiné Katona Tímea
Telefon: +36 23335021
E-mail: katona.timea@torokbalint.hu
Fax: +36 23336039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.torokbalint.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.torokbalint.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000522962019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: 98203910
Postai cím: Vadász u. 32. I. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nedwed Mária
Telefon: +36 303438338
E-mail: maria.nedwed@drnedwed.hu
Fax: +36 13540529
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.torokbalint.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.torokbalint.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000522962019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Törökbálint – Hulladékszállítás
Hivatkozási szám: EKR000522962019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Törökbálint - Hulladékszállítás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Törökbálint - Hulladékszállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
További tárgyak:90511100-3
90511200-4
90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Törökbálint közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Települési vegyes (kommunális) hulladék, továbbá szelektíven gyűjtött zöldhulladék, papírhulladék, műanyaghulladék, fémhulladék, üveghulladék, lomhulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelésre átadása.
Ügyfélszolgálat biztosítása legalább 12 óra/hét időtartamban Törökbálinton, a Polgármesteri Hivatal épületében és ügyfélfogadási idejében. A többlet időtartam vállalása értékelési szempontot képez. Az ügyfélfogadásra szolgáló helyiséget Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja.
Igény esetén edénybérlet biztosítása.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követő 2 hónapon belül felhasználói helyenként 1 db 120 literes új szelektív hulladékgyűjtő edényt biztosítson a lakossági ingatlanhasználók és az önkormányzati tulajdonú intézmények (Polgármesteri Hivatal, bölcsőde, óvodák, iskolák, gyermek- és felnőttorvosi rendelők, Alsóerdősor u. sporttelep, Segítő Kéz Szolgálat, Művelődési Ház, Könyvtár, köztemető) részére. Ennek költségeit legalább 30 %-ban ajánlattevőnek kell vállalni, a többlet vállalása értékelési szempontot képez. Az edényzet biztosításának költségeit Ajánlatkérő legfeljebb annak 70 % mértékéig két év alatt két egyenlő részletben teljesíti a nyertes ajánlattevő részére.
Szelektíven gyűjtött hulladék megfelelő ártalmatlanító helyre való szállítása 2 hetente.
Lomtalanítás – házhoz menő rendszerben a rendeletünkben leírtak szerint.
A zöldhulladék begyűjtését és elszállítását Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló hatályos 44/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében leírtak szerint kell elvégezni. Nyertes ajánlattevőnek a lakosság számára 17 db/szerződő ügyfél/év mennyiségű biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsákot kell térítésmentesen biztosítania, ezen felül értékesítést végez a lebomló zsákok és a kötöző zsinórok körét illetően.
Mennyiségek a 2018. évi adatok alapján:
Műanyag: 138 415 kg
Fémhulladék 15 490 kg
Üveghulladék 70 730 kg
Papírhulladék 89 720 kg
Zöldhulladék 1 084 920 kg
Kommunális hulladék 4 092 300 kg
Lomhulladék 270 530 kg
Felhasználói helyek száma: összesen 4.526 szerződés
Lakosságszám 2019. január 1. napján 14.127 fő
A településen 4594 lakó- és intézményi ingatlan (melyből 650 üresen álló ingatlan) és 1150 db külterületi időszakosan használt ingatlan található.
Állandó ingatlanhasználók: 4.138 szerződő ügyfél, 4.184 db edényzet, 149 szerződő ügyfél zsákos begyűjtésben
Időszakos ingatlanhasználók: 100 szerződő ügyfél, 66 db edényzet, (itt szintén van zsákos gyűjtés: 66 szerződő ügyfél zsákos begyűjtésben)
Gazdálkodó szervezet: 269 szerződő ügyfél, 922 db edényzet
Intézmény: 19 szerződő ügyfél, 77 db edényzet
Bérelt edények (2019. áprilisi adat): 18 db közület, 0 db magánszemély
A fenti mennyiségek, felhasználói helyek, valamint bérelt edényzetek száma a szerződés időtartama alatt változhatnak.
A közszolgáltatást a vonatkozó hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően kell ellátni, különös tekintettel a hulladékról szóló törvényben és a Kormányrendelettel elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakra.
Ajánlatkérő a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, így a közbeszerzés kiírásának időpontjában kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatónak előírja a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projekttel érintett létesítményekben történő hulladékkezelést, hulladékszállítást, illetőleg a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonába kerülő, illetve a Társulás tulajdonában álló hulladékgazdálkodási eszközök, létesítmények igénybe vételét.
A részajánlattétel kizárásnak indoka: Hulladéktörvény 34. § (2) szerint „települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására csak 1 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény szerinti minősítési osztály besorolása (A/I – C/III.)  30
2 Az előírt minimum 12 óra/hét időtartamon felül vállalt ügyfélfogadás időtartam mértéke a Polgármesteri Hivatal épületében és ügyfélfogadási idejében (vállalt többlet, órákban, max. 4 óra) 10
3 Vállalja-e oktatási intézményekben (iskolákban) szemléletformáló akciók szervezését legalább 1 alkalom / év / oktatási intézmény telephelye gyakorisággal (igen / nem) 10
4 Vállalja-e a szerződés hatályba lépését követő egy éven belül legalább 1 darab 1 évnél nem régebben üzembe helyezett hulladékgyűjtő jármű teljesítésbe való bevonását. (igen / nem) 10
5 A 120 literes új szelektív hulladékgyűjtő edény beszerzési értékének 30 %-át meghaladó mértékben való átvállalása (30 %-on felül vállalt többlet százalékban, öttel oszthatónak kell lennie, max. 70 %) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 96 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont: Illegális hulladék begyűjtésére és elszállítására vonatkozó ajánlati ár (Ft / tonna)
Értékelési szempontok esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (K.É.2016. évi 147. szám) 1. melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítással, illetve pontkiosztással, illegális hulladék begyűjtésére vonatkozó ajánlati ár esetén fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására:
- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § a)-o) pontjai, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek pedig a 10. § (1) a)-l) pontjai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolási módjánál irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) és 8-16. § -ai is, azzal, hogy a nyilatkozatot a hatályos 2017. évi LIII. tv. szerint kell megtenni.
- Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésbekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozattétel az ajánlatban:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend.15.§ (1)-(2) bekezdése alapján az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
SZ.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a településen, közszolgáltatás keretében gyűjtendő valamennyi hulladékra vonatkozó hulladékkezelési engedéllyel, alábbiak szerint:
• 200301 hulladékazonosító kódú hulladék, megnevezés: egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
• 200307 hulladékazonosító kódú hulladék, megnevezés: lomhulladék
• 200201 hulladékazonosító kódú hulladék, megnevezés: biológiailag lebomló hulladék
• 150106 hulladékazonosító kódú hulladék, megnevezés: egyéb, kevert csomagolási hulladék
SZ.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja alkalmasságát a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány csatolásával.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolás módja az ajánlatban
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése.
Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:
M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített és hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon. Ajánlatkérő előírja, hogy a nyilatkozatnak, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Rendelet 22. § (2) bekezdésében előírt adatokon (azaz a teljesítés kezdési és befejezési ideje év / hónap / nap részletességgel, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túlmenően tartalmaznia kell az elvégzett szolgáltatás olyan részletességgel történő leírását, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
M.2.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján igazolja alkalmasságát a teljesítésbe bevonni tervezett szakemberek bemutatásával. A bemutatás során csatolandó iratok:
- képzettség / végzettség igazolása
- keltezést és aláírást tartalmazó szakmai önéletrajz
- rendelkezésre állási nyilatkozat.
M.3.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján igazolja alkalmasságát a rendelkezésére álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. Csatolandó a gépjármű forgalmi engedélye.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) – (7) és (9) bekezdések szerint kell eljárni. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább 1 évig fennállt (teljesített/befejezett vagy legalább 1 éve folyamatban lévő) települési szilárd hulladék szállítása tárgyú szolgáltatási referenciával/referenciákkal, amely(ek)nek az éves teljes mennyisége meghaladta a 3 tonnát.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább két fő hulladékgyűjtő- és szállító képzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 db 3 tengelyes speciális tömörítős hulladékgyűjtő felépítménnyel ellátott célgépjárművel és 1 db 2 tengelyes max. 10 m3 rakterű, speciális tömörítős hulladékgyűjtő felépítménnyel ellátott célgépjárművel (pl.: 118 kN tengelyterhelésű járművel, mely szükséges a kritikus méretű vagy alacsony teherbírású utcákban való begyűjtéshez).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.2.§ (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (5) - (9) bekezdései. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet alapján történik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: szerződés lejártát megelőzően
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlat az EKR-ben nyújtandó be.
2.) Az ajánlathoz szakmai ajánlat csatolandó, mely részletesen tartalmazza a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ellenőrizhetők belőle az értékelési szempontok szerinti vállalások.
3.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
4.) Ajánlattevőnek, az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek – amennyiben gazdálkodó szervezet – csatolnia kell az ajánlatba csatolt nyilatkozatokat aláíró cégképviselő aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját, illetve folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
5.) Az idegen nyelvű iratokat szöveghű magyar fordításban is csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával.
6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattevők jelöljék meg továbbá maguk közül, akit – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak tekint.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
7.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
8.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja.
9.) Az ajánlatnak továbbá tartalmaznia kell ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
10.) A felhívásban szereplő valamennyi alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
11.) Irányadó idő: magyarországi helyi idő szerint.
12.) Az alább meghatározott kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén 100.000.,- Ft / nap a késedelem idejére, de legfeljebb 30 napig.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén 100.000.,- Ft / alkalom.
Meghiúsulási kötbér: az egy évre kalkulált teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatás 10 %-a.
13.) Adható pontszámok: 0-10 pont között.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
15.) A közbeszerzési eljárásban eljáró FAKSZ: Dr. Nedwed Mária (00103)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák