Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:7865/2019
CPV Kód:34144000-8
Ajánlatkérő:ABAÚJ-ZEMPLÉNI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Teljesítés helye:Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ABAÚJ-ZEMPLÉNI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27938964
Postai cím: Kossuth Út 85.
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Májer József
Telefon: +36 47362852
E-mail: zoldzemplen@gmail.com
Fax: +36 47362852
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tarsulas.zoldzemplen.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tarsulas.zoldzemplen.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000520522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000520522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 3 db speciális felépítménnyel rendelkező gépjármű
Hivatkozási szám: EKR000520522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Speciális célú gépkocsik beszerzése, Adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 3 db speciális felépítménnyel rendelkező gépjármű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db új (nem használt, nem felújított), vagy az alábbiak szerinti feltételeknek megfelelő bemutató jármű adásvétele (1 db. Szatelit hulladékgyűjtő jármű, 1 db. Billenőplatós jármű, 1 db. Seprő felépítményes jármű)
Bemutató jármű: nem felújított, nem felhasználó és/vagy üzemeltető (jármű kereskedelem tevékenységi körű gazdálkodó szervezet) nevére előzetesen forgalomba helyezett gépjármű, amelynél a futásteljesítmény maximum 1000 km, szállítási feladatot nem végeztek a járművekkel, továbbá seprő felépítményes jármű esetén kizárólag felépítmény működési próbát végezhettek maximum 5 üzemóra időtartamban.
Az egyes gépjárművekre vonatkozó műszaki előírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. fajlagos üzemanyag fogyasztás WHSC szerint (g/kWh) 4
2 2.2. fajlagos üzemanyag fogyasztás WHTC szerint (g/kWh) 4
3 2.3. CO2 kibocsátás WHSC szerint (g/kWh) 4
4 2.4. CO2 kibocsátás WHTC szerint (g/kWh) 4
5 2.5. NOx kibocsátás WHSC szerint (mg/kWh) 4
6 2.6. NOx kibocsátás WHTC szerint (mg/kWh) 4
7 2.7. THC kibocsátás WHSC szerint (mg/kWh) 4
8 2.8. THC kibocsátás WHTC szerint (mg/kWh) 4
9 2.9. PM (részecske tömeg) kibocsátás WHSC szerint (mg/kWh) 4
10 2.10. PM (részecske tömeg) kibocsátás WHTC szerint (mg/kWh) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok bírálata során adott pontszám alsó és felső határa: 0-10; Értékelés módszere: ford. arányosítás valamennyi bír. szempont esetén. A minőségi kritériumok értékét a 3db megajánlásra kerülő jármű adott jellemzőjének összeadásával kell képezni.
Részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgya 3db azonos műszaki alapokon nyugvó gépjármű beszerzése, mely flotta egy egységet képez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó!).
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolja a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladását megelőző 3 évről (36 hónapról) a közbeszerzés tárgyából (tehergépjármű adásvétel) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább nettó 50.000.000.-ft értékű, tehergépjármű adásvételből tevékenységből származó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetése. Ajánlattevőnek az M1). pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés tárgya, mennyisége, a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és telefonszáma, • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt- valamint - adott esetben - csatolandó a 321/215. (X. 3.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolás egyszerű másolati példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a 321/215. (X. 3.) 22. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 22. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de az legfeljebb 6 éven belül megkezdett. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, minimum 2 db N2 vagy N3 kategóriájú tehergépjármű szállítására (adásvételére) vonatkozó referenciával, mely több szerződésből is igazolható.
A fenti alkalmassági követelménynek (M1) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. A fedezet forrása: saját. AK előleget nem biztosít. AK előteljesítést elfogad. AK részteljesítést elfogad. Részszámlázás biztosított: teljesített gépjárművenként 1 db. számla útján.
Kifizetés a Kbt.135.§ (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállás: A megajánlott gépjárművekre vonatkozóan a nyertes ajánlattevőnek minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
3. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Ajánlatkérő a felelős fordítást is elfogadja.
4. Az ajánlatban szereplő valamennyi ellenértékre vonatkozó adatot forintban kell megadni.
5. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot az eljárás során nem alkalmazza.
8. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
9. A meghatározott időpontok (óra, perc) a közép-európai idő szerint értendők.
10. A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik, melynek költségét az ajánlatnak tartalmaznia kell.
11. Csatolni kell az ajánlatban a megajánlott eszközöknek az ajánlati dokumentációban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását (mellékelt táblázat, melyben feltüntetésre kerülnek a szállítandó gépjárművek főbb műszaki paraméterei).
12. Ajánlattevőnek az ajánlatában részletezni kell az ajánlati árat a Dokumentáció mellékletét képező ártáblázatban megadott minimális tartalommal.
13. A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, a teljesítéskor hatályos valamennyi vonatkozó jogszabálynak.
14. Az NOx, THC és PM értékeknél a DF tényezővel korrigált értékeket kell figyelembe venni. Ezen értékek alátámasztására független, akkreditált laboratórium által készített motor mérési jegyzőkönyv másolatát kell becsatolni. Elegendő csak a mérési eredményeket és az azonosító adatokat tartalmazó, elkülönülő jegyzőkönyv rész becsatolása. A mérés műszaki részleteit és a motor pontos kialakítását, paramétereit tartalmazó rész becsatolása nem szükséges.
15. A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.
16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás)
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) és (4) bek-re (ajánlati nyilatkozat). Azon nyilatkozatokat, melyek az EKR rendszerben előállításra kerültek, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani.
18. Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatok alkalmazása kötelező!
19. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ alapján kell eljárni. Amennyiben több gazd. szereplő közösen tesz ajánlatot az eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazzák.
20. Ha Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, azt az ajánlatában elkülönítve kell csatolni és a Kbt. 44.§-ára tekintettel csatolni kell indoklását, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
21. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a megjelölt alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, az ajánlatban szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
22. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
23. Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. A KD-ban megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
24. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30.§ (4) bek-ben foglalt körülményeknél szigorúbban állapította meg.
25. AK az eljárásban való részvételt 1.000.000.-Ft ajánlati biztosítékhoz köti a Kbt. 54.§ szerint. Befiz. ill. átutalás esetén: Korona Takarék Takarékszövetkezet, 54600243-10000726 számlaszám; Minden esetben csatolni kell az ajánlathoz a befizetést/egyéb módon történő rendelkezésre bocsátást igazoló iratot. Az átutalás igazolását v a postai készpénz átutalási megbízás feladóvevényének másolatát az átutalásról v pü-i intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításának v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény dokumentumának hiteles másolati példányát kell csatolni. Irányadó: Kbt. 35.§ (5), 54.§ (1)-(7) bek.
26. FAKSZ: Suhajda-Molnár Anikó (00266.)
27. AK új (nem használt, nem felújított) vagy a II.2.4) pontban meghatározott bemutató gépjárműveket kíván jelen eljárás keretében beszerezni, az ajánlati árnak magában kell foglalnia a gépjárművek helyszínre szállítását és üzembe helyezését. Az átadás üzempróbát követően, üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). Az ajánlati ár tartalmazza a járóképes alvázra való felszerelés, a műszaki vizsgáztatás, a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentáció, a kezelési és karbantartási utasítás és a kez. személyzet betanítási költségeit, de nem tartalmazza a gépjármű felel.bizt.díját, v.mint a forgalomba helyezés esetén forgalomba helyezés illeték jellegű költségeit, úgy mint rendszámok, forgalmi eng., törzskönyv, vagyonszerzési illeték.
28. A megajánlott hordozó járművek magyarországi képviseleteinek nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a hordozó járművek tekintetében a jótállási időn belül, bármelyik magyaro-i, gyártómű által feljogosított szakszervizben a szakszervizbe történő beszállítástól számítva 24 órán belül a javítást megkezdik. Ezen időintervallum munkanapok figyelembevételével értendő.
29. Az ajánlat tartalmazza a megajánlani kívánt gépjármű és felépítmény gyártmányát, típusát valamint paramétereit úgy, hogy az AK által előírt feltételeknek történő megfelelés abból megállapítható legyen.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák