Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7920/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.;Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
Telefon: +361 7849913
E-mail: iroda@pozderka.hu
Fax: +361 7840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.apz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai, ...
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai, ...
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111230-9
További tárgyak:45111240-2
45111290-7
45111291-4
45112000-5
45112210-0
45112300-8
45112400-9
45112700-2
45221200-4
45223000-6
45223300-9
45231300-8
45231400-9
45232330-4
45232450-1
45233128-2
45233200-1
45233300-2
45247270-3
45315300-1
45315700-5
45316000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, 0779. helyrajzi számon nyilvántartott terület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló
fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai,
csapadékelvezetése és a kapcsolódó közlekedési és közmű építési munkák kivitelezésére.
A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi:
1. dinamikus felület (DP) teljes, terv szerinti kivitelezése;
2. nagysebességű kezelhetőségi pálya (Handling Course, H C) teljes, terv szerinti kivitelezése;
3. fékező felület (BP) teljes, terv szerinti kivitelezése;
4. CAV teljes körű, terv szerinti kivitelezése a megkezd ett szakaszokon;
5. országúti szakasz (RR) teljes, terv szerinti első ütemének kivitelezése a tesztpálya keleti oldalán, a DP északi és déli
csatlakozó körforgalma között;
6. „Szürke Zóna” (6. és 12. ter vezési zóna által körülhatárolt terület) teljes körű közmű építési munkái, beleértve a DP és HC
kapcsolódó vízhálózatot is;
7. A tesztpálya villamos ellá tásának megépítése;
8. A terület csapadékvíz-elvezetési rendszerének építési munkái;
9. A fentiekhez kapcsolódó forgalomtechnikával kapcsolatos építé si munkák.
Ajánlatkérő tájékoztatja közös ajánlattevőket, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összege: nettó 8.800.000.000- forint (tartalékkeret nélkül).
A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 144 - 328564

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai, ...
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150 .
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8795062710 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi konzultációt megelőző közbeszerzési eljárás: „Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására
irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére” TED 2017/S 151-312025
A közös ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; adószáma: 11426628-4-03, nem kkv) és Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
(8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; adószáma: 13748429-2-20, középvállalkozás) közös ajánlatevők
Alvállalkozók igénybe vétele:
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tisza kécske, Béke u. 150.) és Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.):
# tervezési feladatok egyes részfeladatai
# szakfelügyeletek egyes részfeladatai
# geodéziai pontokhoz kapcsolódó egy es részfeladatok
# fémmentesítési munkák egyes részfeladatai
# régészethez kapcsolódó munkák egyes részf eladatai
# lőszermentesítés egyes részfeladatai
# természeti területek védelmének egy es részfeladatai
# védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai
# optikai hálózat építésének egyes részfeladatai
# elektromos hálózat építésének egyes részfelad atai
# közvilágítás építésének egyes részfeladatai
# víz-; szennyvíz; öntöző- csapadékcsatorna építésének egyes részfeladatai
# gázvezeték építésének egyes részfeladatai
# hírközlési alépítmény építése
# irtási munkák egyes részfelad atai
# földmunkák egyes részfeladatai
# bontási munkák egyes részfelad atai
# útépítési munkák egyes részfeladata i
# ideiglenes-, végleges forgalomtechnik ai munkák egyes részfeladatai
# vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai
# tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai
# átereszek építési munkák egyes részfeladatai
# árok, folyóka építés egyes részfeladatai
# kútlétesítés egyes részfeladatai
# vízelvezetési szegélyekhez kapc solatos munkák egyes részfeladatai
# szivárgók, kereszt-, és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolód ó egyes részfeladatok
# burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai
# kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai
# speciális aknák építés egyes részfeladatai
# burkolt és földmedrű árok építés részfelad atai
# tározó építés egyes részfeladatai
# híd és műtárgyépítés egyes részf eladatai
# síkalapozás egyes részfeladatai
# mélyalapozás egyes részfeladat ai
# pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyf alak, gerendák egyes részfeladatai
# monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai
# acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelme eg yes részfeladatai
# szigetelési munkák egyes részfeladatai
# dilatációs szerkezetek egyes részfelada tai
# rézsűburkolatok egyes részfeladatai
# betonfelület védelmi rendszerének e gyes részfeladatai
# felületképzés egyes részfeladatai
# támfalépítés egyes részfeladatai
# környezetvédelmi feladatok egye s részfeladatai
# pályanedvesítő rendszer építés egyes részfelada tai
# energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes ré szfeladatai
# növénytelepítés egyes részfeladatai
# kertépítészet egyes részfeladatai
# anyagok beszállítása
# minőségbiztosítás eg yes részfeladatai
# tömörségvizsgálat
# geodézia munkák egyes részfeladatai
# mobil illemhelyek bérlése
# információs anyagok besz erzése
# pénzügyi szolgáltatás igénybe vé tele
# megvalósulási dokumentációk elkész ítése
# műtárgyak építészeti, gépészeti munkái
# lakatosmunkák egyes részfeladatai
# daruzási feladatok egyes részfelada tai
# irányított fúrás, csősajtolás egyes rész feladatai
# nagyvasútépítés egyes részfeladatai
# kőburkolat építés egyes részfeladata i
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111230-9
További tárgyak:45111240-2
45111290-7
45111291-4
45112000-5
45112210-0
45112300-8
45112400-9
45112700-2
45221200-4
45223000-6
45223300-9
45231300-8
45231400-9
45232330-4
45232450-1
45233128-2
45233200-1
45233300-2
45247270-3
45315300-1
45315700-5
45316000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, 0779. helyrajzi számon nyilvántartott terület.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló
fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai,
csapadékelvezetése és a kapcsolódó közlekedési és közmű építési munkák kivitelezésére.
A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi:
1. dinamikus felület (DP) teljes, terv szerinti kivitelezése;
2. nagysebességű kezelhetőségi pálya (Handling Course, H C) teljes, terv szerinti kivitelezése;
3. fékező felület (BP) teljes, terv szerinti kivitelezése;
4. CAV teljes körű, terv szerinti kivitelezése a megkezd ett szakaszokon;
5. országúti szakasz (RR) teljes, terv szerinti első ütemének kivitelezése a tesztpálya keleti oldalán, a DP északi és déli
csatlakozó körforgalma között;
6. „Szürke Zóna” (6. és 12. ter vezési zóna által körülhatárolt terület) teljes körű közmű építési munkái, beleértve a DP és HC
kapcsolódó vízhálózatot is;
7. A tesztpálya villamos ellá tásának megépítése;
8. A terület csapadékvíz-elvezetési rendszerének építési munkái;
9. A fentiekhez kapcsolódó forgalomtechnikával kapcsolatos építé si munkák.
Ajánlatkérő tájékoztatja közös ajánlattevőket, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összege: nettó 8.800.000.000- forint (tartalékkeret nélkül).
A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8795062710
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közm ű- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye so r 3.
Város: Zalaeg erszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Duna Aszfalt K ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150 .
Város: Tiszaké cske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződéses feltétel:
A Vállalkozó teljesítésének határideje:
a) „BP” pályaelem speciális burkolatainak kivitelezése tekintetében: a munkaterület átadásától számított 300 nap;
b) az a) ponttal nem érintett, a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi egyéb munka tekintetében: a munkaterület átadásától számított 165 nap.
Módosított szerződéses feltétel:
A Vállalkozó teljesítésének határideje:
a) „BP” pályaelem speciális burkolatainak kivitelezése tekintetében a munkaterület átadásától számított összesen 300 nap,
b) az a) ponttal nem érintett, a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi egyéb munka tekintetében: a munkaterület átadásától számított összesen 295 nap.
Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben az adott, fentiek szerinti, az esetleges köztes munkaterület átadási-átvételi eljárásokból eredő hasznos kivitelezési időt tekintve megszabott teljesítési határidővel érintett munkarész tekintetében a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül.
A módosító szerződés aláírására 2019. április 24. napján került sor.
Kiegészítés a hirdetmény V.2.4) pontjához: a hirdetményben megadott beszerzési érték nem tartalmazza a 2.5% mértékű tartalékkeret összegét.
Kiegészítés a hirdetmény VII.2.2) pontjához:
2.) A területen folyó kivitelezésekhez kapcsolódóan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészült Előzetes Régészeti Dokumentáció megállapításai alapján, a 2001. évi LXIV. törvény ("Kötv."Ö 22. § (3) bekezdés aa) pontjának figyelembevételével a megelőző feltárás előírt módszere régészeti megfigyelés, egyes helyeken és pozitív eredmény esetén teljes területű feltárás.
Tekintettel arra, hogy nagyberuházások esetén a Kötv. 23/E § (5) bekezdése alapján a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően a régészeti megfigyelés mellett indultak el a kapcsolódó munkálatok.
A kapcsolódó régészeti összefoglaló dokumentumokban leírtak alapján megindult a régészeti megfigyelés, majd nem sokkal ezt követően jelentős pozitív találati arányt mutatott. A területen mintegy 7.000 éves kultúra emlékanyagához köthető nyomokat találtak, amelyek feltárási időigénye jelentős.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A feleken kívülálló, a talaj konszolidációjával és a területen szükséges régészeti feltárással összefüggő okok miatt szükséges a tárgyban megkötött szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján az alábbiak szerint:
1.) A kivitelezés helyszínén található talaj konszolidációjával kapcsolatos elméleti modellezést Ajánlatkérő - a tőle elvárható gondossággal - elkészítette a módosítással érintett konzultációs eljárás előkészítése során, ugyanakkor a heterogén talajszerkezetnek a kivitelezést követően megmérhető konszolidációs folyamatra gyakorolt összegzett hatása viszont nem jelezhető előre teljes mértékben.
A kivitelezés megkezdését követően megmért gyakorlati értékek olyan szintű eltéréseket mutattak az elméleti modellezéstől, amely előre nem jelezhető módon kihat a technológiai időre is.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8795062710 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8795062710 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben