Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8016/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 305635167
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálcsics Ferenc
Telefon: +36 305635167
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552202019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552202019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítés munkákra 2019 (II.)
Hivatkozási szám: EKR000552202019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás mélyépítési munkákra 2019
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3500000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítési munkákra 2019 (II.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45111100-9
45111290-7
45112711-2
45211360-0
45213316-1
45231000-5
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232411-6
45232452-5
45233120-6
45233125-1
45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233150-5
45233161-5
45233200-1
45233220-7
45233228-3
45233250-6
45233293-9
45247112-8
45247130-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés keretében az alábbi fő tevékenységek elvégzése szükséges:
Teljesítés során szükséges és esetlegesen felmerülő tevékenységek:
- dokumentálási feladatok
- felügyelet, védelem biztosítása
- ideiglenes létesítmények építése és bontása
- útépítés
- általános bontási, áthelyezési munkák
- terület előkészítés, tereprendezés
- földművek építése
- közművek kiváltása, bontás, építése (hírközlés-, elektromos-, vízi-, gáz-, távhő közmű)
- forgalomtechnikai munkák
- zöld felületek
Útépítés
Teljes mennyiség (útépítés): 15 km
Útépítés, ezen belül: útpálya burkolat építés (eltérő terhelési osztályok szerint), járda burkolat építés, szegélykövek és padka építése. A részletes műszaki tartalom a mellékletben szerepeltetett vázrajzokon, illetve a kapcsolódó leírásban szereplő mennyiségi kimutatásokban találhatóak. Egyes esetekben a fenti építési tevékenységek mellett szükséges továbbá: padkában vagy útpálya alatti szikkasztó blokkok, víznyelő aknák, buszmegállók, kapubehajtók építésére is.
A szerződés elsődlegesen a beszerzési dokumentációhoz csatolt keresztszelvények adott hosszban történő kivitelezésére, illetve annak vonzatos tevékenységeire irányul. Az építési tevékenység mellett így megrendelésre kerülhetnek a kivitelezéshez kapcsolódó egyéb feladatok is, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek, üzempróbák, mérések és ezek dokumentálása. A fentieken túl továbbá feladat a szükséges felügyeleti szervezetek által előírt feladatok elvégzése vagy azok biztosítása (pld védelembe helyezés, szakfelügyelet). Amennyiben az adott kivitelezés érint gyalogos vagy gépjárműforgalommal érintett területeket, úgy annak biztosítása, ideiglenes kiváltása is a Vállalkozó feladatát képezhetik. Ezen tételek közül egy vagy több tétel minden esetben részét képezi egy megrendelésnek.
Eseti, előre nem tervezhető tevékenységek: Tekintettel arra, hogy a fenti kivitelezéssel érintett tevékenységek helyszíne, illetve mértéke még nem ismert, így a kivitelezés során eseti jelleggel jelentkezhetnek olyan tevékenységek, melyek elvégzése elengedhetetlen a feladat teljesítésére. Ilyenek lehetnek például: meglévő közművek áthelyezése/kiváltása, zöldfelületen végzett tevékenységek (cserjeirtás/favágás) stb.
A kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a fenntarthatósági, illetve környezeti-, lakossági terhelés minimalizálására, mely teljesülését Megrendelő a kivitelezés során ellenőrizni fogja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakemberek létszáma 10
2 Környezetterhelés csökkentése 20
3 Lakosság zavarásának csökkentésére tett intézkedések száma  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.
Értékelés módszere:
1. 1. értékelési szempont esetén pontozás
2.1– 2.3 értékelési alszempontok esetén egyenes arányosítás
2.4 értékelési alszempont esetén pontozás
Folytatás: III.1.2) pontban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.
AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és a (11a) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani vagy az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8), 3. § bekezdése valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése.
További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) II. fejezete tartalmaz.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló (a vizsgált időszak alatt megszűnt számlák vonatkozásában is), az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
P.2.: Ajánlattevőnek csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés útfelújítás) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1., P.2.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az EKR korlátozott karakterszáma miatt a gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó részletes előírások a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek részletesen szabályozásra.
II.2.14.) pont folytatása:
3.1 – 3.4 értékelési alszempontok esetén pontozás
4.1- 4.3 értékelési alszempontok esetén fordított arányosítás.
Az értékelés módszere részletesen a KD-ban.
II. 2.5) Értékelési szempontok: folytatása
1. Szakemberek létszáma: Súlyszám 10
2. Környezetterhelés csökkentése/ Súlyszám 20
2.1 Gépi erőforrásai helyszínre szállításának a tervezett tevékenység helyétől mért távolsága közúton km-ben; Súlyszám: 5
2.2 A tervezett tevékenység elvégzéséhez szükséges beszállított nyersanyagok lelőhelye a tervezett tevékenység helyétől mért távolsága közúton km-ben; Súlyszám: 5
2.3 Földmunkák során az ideiglenesen kitermelt anyagok átmeneti tárolási helye a tervezett tevékenység helyétől mért távolsága közúton (km) Súlyszám: 5
2.4 A teljesítésbe bevont, a felhívás III.1.3. M/3.1. pontjában rögzített feltételnek megfelelő azon felüli, a teljesítésbe bevonni kívánt tehergépjárművek környezetvédelmi osztály jelzés szerinti értékelés szerinti magasabb besorolása 5
3. Lakosság zavarásának csökkentésére tett intézkedések száma Súlyszám 10
4. Ár: Igen Súlyszáma 60
4.1 Mintakeresztszelvény fajlagos átlagára; Súlyszáma: 50
4.2 Általános tételek fajlagos átlagár; Súlyszám : 5
4.3 Pótlólagos tevékenységek fajlagos átlagár; Súlyszám: 5
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármely pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés útfelújítás) nettó árbevétele nem éri el a 750 millió forintot .
Gazd.-i és pü.-i alkalmasság részletesen a KD II. fejezetében.

Folytatás: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/3
Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. h) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.3. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének megjelölésével.
M.4.:
Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. f) pontja alapján MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO 9001 és MSZ 28001 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak
M.5.:
Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. g) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.3. pontjában előírt követelményeknek megfelelő nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1., M.2., M.3., M.4. M.5.
AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1 ATnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21. § (2) bek. a) pontja alapján és a 22. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság min.követelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés helyét és a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
M/2
ATcsatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.)
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati/gyakorlati idejébe.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot AT megadhatja. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]).
Folytatás: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)-nél
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül lezárt sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
M/1.1) össz. legalább 900 méter hosszúságot elérő olyan útépítési és/vagy útfelújítási referenciával, amely(ek) az útépítésen és/vagy útfelújításon kívül össz legalább az alábbiakat tartalmazza/tartalmazzák:
- össz. legalább 1500 m2 alapterületet elérő járdaépítési munka,
- legalább 600 mm átmérőjű csapadékvíz csatorna (tokos betoncső) építési és/vagy kiváltási munka,
- 200 mm-nél nagyobb átmérőjű ivóvízvezeték építési és/vagy kiváltási munka,
- össz. legalább 1500 m2 alapterületet elérő burkolt padka építési munka.
M/1.2) össz. legalább 750 méter hossz-t elérő olyan vízépítési referenciával, amely(ek) legalább az alábbiakat tartalmazza/tartalmazzák:
- legalább 40 m3-es tározós szikkasztó blokk építési munka,
- legalább 400 mm átmérőjű csapadékvíz csatorna építési és/vagy kiváltási munka.
- út alatti átfúrással végzett csapadékvíz csatorna építési és/vagy kiváltási munka
M/1.3) össz. legalább 2000 méter hosszúságot elérő olyan útépítési és/vagy útfelújítási referenciával, amely a forgalom fenntartása mellett történt.
M/1.4) össz. legalább 2000 méter hosszúságot elérő rézsűszabályozásra vonatkozó referenciával.
A fenti pontokban szereplő alk követelményeknek való megfelelést AT-k alkalmassági követelményenként legfeljebb 2-2 db (két-két darab) szerződéssel igazolhatják.
M/2.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges alábbi szakemberekkel:
M/2.1) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti „MV-KÉ” jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel), valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/2.2) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti „MV-VZ” jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel), valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A fenti szakemberek között átfedés nem megengedett.
M/3.
Alkalmatlan az AT, ha nem mutat be a teljesítéshez szükséges alábbi műszaki felszereltséget:
M/3.1) legalább 1 db, legalább 12 tonna teherbírású, legalább 10-es környezetvédelmi besorolású tehergépjárművet.
Ajánlatkérő teherbírás alatt a következőket érti: teherbírás = megengedett össztömeg vagy együttes tömeg mínusz saját tömeg. Ha a tehergépjármű pótkocsival rendelkezik, ajánlatkérő a pótkocsi teherbírását is figyelembe veszi.
M/3.2) legalább 3 db gumikerekes forgókotrót,
M/3.3) legalább 3 db lánctalpas forgókotrót,
M/3.4) legalább 2 db gumikerekes kotrórakodót,
M/3.5) legalább 2 db úthengert,
M/3.6) legalább 1 db lézer vezérlésű grédert.
M/4.
M/4.1) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik 321/2015 (X.30) Korm. rend 21. § (2) bekezdés f) pontja szerinti MSZ EN ISO 14001 szerinti irányítási rendszerrel, vagy 321/2015. (X.30.) Korm. rend 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M/4.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik 321/2015 (X.30) Korm. rend 21. § (2) bekezdés c) pontja szerinti MSZ EN ISO 9001 szerinti irányítási rendszerrel, vagy 321/2015. (X.30.) Korm. rend 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dok-mal.
M/4.3) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik 321/2015 (X.30) Korm. rend 21. § (2) bekezdés c) pontja szerinti MSZ 28001 szerinti irányítási rendszerrel, vagy 321/2015. (X.30.) Korm. rend 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dok-mal.
M/5.
Alkalmatlan az AT, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben:
- nem rendelkezett átlagosan legalább 1 fő vezető tisztségviselővel, valamint
- az átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a legalább 15 főt.
Részletesen KD II.fejezet
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a szerződéstervezetben. Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelkezései
AK a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a írásbeli konzultáció során kötött szerződések tekintetében, ahol a teljesítés időtartama a két hónapot meghaladja, a szerződésben foglalt - ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg (legfeljebb 75 millió forint) mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Amennyiben az írásbeli konzultáció során megkötött egyedi szerződés becsült értéke eléri a 100 millió forintot AK az előleg pontos mértékét az írásbeli konzultációs során fogja meghatározni.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a megkötendő szerződés kivitelezési szerződés, a teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (2) bekezdése szerint történik.
Kötbérek: Ptk. 6:186.§ (1) bek.
Késedelmi kötbér: alapja: a késedelemmel érintett teljesítés, mértéke: 0,5%/naptári nap, max: 20%
Folytatás VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Tárgyi eljárást megelőzően AK nyílt eljárást folytatott le (TED 2019/S 059-135624), amely eljárás eredménytelenül zárult a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát képező és a keretmegállapodás alapján megvalósuló építési beruházásokra támogatást nyert, mely alapján AK 2019. március 7. napján támogatási szerződést kötött. A támogatási szerződés 3.b és 4. pontja értelmében a támogatási szerződés hatálybalépésnek feltétele, hogy AK 2019. május 31. napjáig eredményes közbeszerzési eljárást folytasson le, amelyet igazolni kell a támogató felé. Mindezekre figyelemmel a Kbt. 81.§ (7) bekezdés szerinti határidők nem betarthatóak. Az önkormányzati utak támogatással megvalósuló felújítása esetében az utak rossz állapota is indokolja a sürgősséget.
Az eljárás változatlan feltételekkel kerül megindításra.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3.KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4.Ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.
5.Ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. Eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Felelős fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10.Ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: 30.000.000,-Ft. Az ajánlati biztosítékot AK (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata) -nál vezetett OTP vezetett 11784009-15521000 számú számlájára kell teljesíteni. Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (AT hat.időig) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.
Ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 47. § (2) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását AT-nek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.)., pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal, stb.. AK az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
11.AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza: Kbt. 81. § (5) bek.
12.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §
14.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
15.AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét.
16.AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes beárazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.
17.Figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§-ára az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb az írásbeli konzultáció eljárás során az egyedi szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő fel.biztosítását kiterjeszteni AK által az írásbeli konzultációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
18.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
-felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
-Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
-Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok
Tov információk: VI.4.3.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.3) További információk (folytatása)
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat;
- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
- árazott költségvetés;
- szakmai ajánlat;
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
- kitöltött EEKD
- ajánlati biztosíték
- szakmai önéletrajz (adott esetben szakember által saját kezűleg aláírt) és rendelkezésre állási nyilatkozat
- értékelési szempont alátámasztásához benyújtandó dokumentumok részletes KD-ben.
19. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
20. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
21. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az AT felelőssége.
22. AK nem írja elő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (2) bek. foglaltakat.
23. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a keretmegállapodás második részében, az írásbeli konzultációk során a legalacsonyabb összegű ajánlati ár értékelési részszempontot alkalmazza.
24. A közbeszerzési eljárás a Kbt.105.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
25. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.
26. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
27. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak
28. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
29. FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Costin Glad Gabriel, 00277
30. A részajánlattétel nem lehetséges, mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem területileg, sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet.

III.2.2. folytatása:
Fizetési feltételek: 135. § (2), (3), (5) ,(6), (7).
Meghiúsulási kötbér: a keretmegállapodás eredményeként megkötött egyedi szerződés értéke, mértéke: 20%
Jótállás: 36 hónap
Jótállási, Teljesítési biztosíték: a keretmegállapodás eredményeként megkötött szerződés nettó vállalkozói díj 3 %-a a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák