Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8025/2019
CPV Kód:79810000-5
Ajánlatkérő:NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1036 Budapest, Lajos utca 103., valamint nyertes ajánlattevő által a szolgáltatás teljesítésére meghatározott hely.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22738547
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Ádám
Telefon: +36 19996464
E-mail: adam.kiss@nhkv.hu
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000722562018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000722562018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatási és egyéb szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000722562018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlalevelek, valamint a számlalevelekhez kapcsolódó egyéb küldemények elkészítésére és kapcsolódó szolgáltatások ellátására”
AT feladata:
A szerződés időtartama alatt összesen 50.000.000 db hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlalevél, illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, felszólító levél, beszedési értesítő, illetve pótlólagos küldemények (pl.: megszemélyesített postai csekk utólagos gyártása, részlegesen megszemélyesített csekk gyártása) elkészítése kétoldalas nyomtatással, borítékolása és postára adása, visszaérkezett (nem kézbesíthető) küldeményekről visszajelzés adása, illetve ezen felül boríték és nyomtatvány alapanyag gyártása és AKhöz történő eljuttatása. A számlalevek küldése negyedéves gyakoriságú. A küldemények nyomtatásával összefüggő feladat a küldemények borítékolása és az OLK (Magyar Posta Országos Logisztikai Központ) részére történő átadás is, a Magyar Posta által előírt címbontásban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtatási és egyéb szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1036 Budapest, Lajos utca 103., valamint nyertes ajánlattevő által a szolgáltatás teljesítésére meghatározott hely.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlalevelek, valamint a számlalevelekhez kapcsolódó egyéb küldemények elkészítésére és kapcsolódó szolgáltatások ellátására”
Ajánlattevő feladata:
A szerződés időtartama alatt összesen 50.000.000 db hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlalevél, illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, felszólító levél, beszedési értesítő, illetve pótlólagos küldemények (pl.: megszemélyesített postai csekk utólagos gyártása, részlegesen megszemélyesített csekk gyártása) elkészítése kétoldalas nyomtatással, borítékolása és postára adása, visszaérkezett (nem kézbesíthető) küldeményekről visszajelzés adása, illetve ezen felül boríték és nyomtatvány alapanyag gyártása és Ajánlatkérőhöz történő eljuttatása. A számlalevek küldése negyedéves gyakoriságú. A küldemények nyomtatásával összefüggő feladat a küldemények borítékolása és az OLK (Magyar Posta Országos Logisztikai Központ) részére történő átadás is, a Magyar Posta által előírt címbontásban.
Az egyes tételek várható megoszlása:
• Számlalevél: 65%
• Felszólító levél: 15%
• Beszedési értesítő: 15%
• Pótlólagos küldemény: 5%
Ajánlatkérő rögzíti, hogy előfordulhat 6-nál több lapos küldemény, amely esetben a 6. lap feletti lapokat új borítékba szükséges elhelyezni. A küldeményekről PDF másolatot szükséges biztosítani. A másolati példányokat hitelesíttetni ajánlatkérő nem kívánja.
Számlalevelek megoszlása:
• kb. 98%-a 2 lap, 4 oldal,
• kb. 0,2%-a 6 lapnál több
A felszólító levelek kb. 65%-a közönséges küldeményként, kb. 35%-a ajánlott tértivevényes küldeményként kell, hogy postára átadásra kerüljön.
A visszaérkező, nem kézbesíthető küldeményekről értesítés adása - kb. 0,02%
Az Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 7. naptól képesnek kell lennie az Ajánlatkérő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlaleveleinek, illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, felszólító levél, beszedési értesítő, illetve pótlólagos küldemények (pl.: megszemélyesített postai csekk utólagos gyártása, részlegesen megszemélyesített csekk gyártása) legyártására kétoldalas nyomtatással, borítékolással és postára adással, visszaérkezett (nem kézbesíthető) küldemények esetén visszajelzés adására.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.részszempont: Az alap kapacitás (1.000.000 db/24 óra) feletti nyomtatási és borítékolási, kézbesítésre átadási kapacitás (mennyiségi egység: 50 000 db küldemény/24 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.
Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (nyomtatási szolgáltatás) származó árbevételről szóló nyilatkozatot annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.
Ha az ajánlattevő a fentieknek megfelelő árbevétellel azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működési ideje alatt közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfodulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (nyomtatási szolgáltatás) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 1.000.000.000,- HUF összeget.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ATnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja a tisztelt ATk figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
AK a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- szerződés tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdete és befejezés időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve)
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- továbbá az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdésére.

M/2.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.
Az eszközök tulajdonjogát Ajánlattevőnek az alábbi módon kell igazolni:
- saját tulajdonú gépek esetén tárgyi eszköz leltár, vagy könyvvizsgálói záradékkal ellátott lista a gépek felsorolásával,
- nem saját tulajdonú gépek esetén: a használati jogosultságot megalapozó szerződés üzleti titokkal nem érintett releváns részének másolati példánya.
Ajánlattevő köteles továbbá nyilatkozni, hogy az eszközök a szerződés teljes időtartama alatt üzemképes állapotban rendelkezésére állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett nyomtatási szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 33 millió darab számlalevél nyomtatását és borítékolását foglalja magában.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan digitális nyomtató berendezésekkel és borítékoló berendezésekkel, amelyek összesített kapacitása nem éri el a 1.000.000 db küldemény/naptári nap nyomtatási-, borítékolási és OLK (Magyar Posta Országos Logisztikai Központ) részére történő átadási kapacitást Ajánlatkérő átlag 2 lapos küldeményei esetében. A megjelölt (meglévő) géppark bemutatása során meg kell jelölni a gép(ek) gyártóját, modell és típusszámot, gyártási évjáratot, névleges és tényleges kibocsátási napi kapacitást az Ajánlatkérő átlag 2 lapos küldeményei tekintetében.
Ajánlattevőnek az előírt összesített kapacitást egy helyszínen/telephelyen legalább 2 db digitális nyomtató és legalább 4 db borítékoló berendezés bemutatásával kell biztosítania és napi átlag minimum 600.000 db küldemény gyártására alkalmas szabad kapacitással kell rendelkeznie. A nyomtatási-, borítékolási és OLK (Magyar Posta Országos Logisztikai Központ) részére történő átadási kapacitást Ajánlatkérő konjunktív feltételként határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
AK késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Finanszírozás: saját forrás
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
AK előleget nem fizet.
AK részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja havonta utólagosan a számlával érintett tárgyhónapra eső teljesítés vonatkozásában. AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A számla ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1a), (1b), (1c)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1a), (1b), (1c)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelményekre a Kbt. 41. § irányadó. AK felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az AK szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az AK szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az AK szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. ATnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), és (5), (6) bekezdései szerint előírtakat. AT ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az ajánlat összeállításának költsége az ATt terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet. Az AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. AK felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ATket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ATk esetében.
AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el, az értékelést csak a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, a 2 hónap 60 napnak felel meg.
FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907
Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötésre ISO 9001, ISO 14001, valamint ISO 27001 (vagy ezekkel egyenértékű) tanúsítványokkal rendelkezni.
Nyertes AT köteles a Magyar Posta címbontási elvárásainak megfelelően az Ajánlatkérő által átadott címadatokat megbontani. Ajánlatkérő a címadatokat az alábbi bontásban adja: irányítószám, település, cím többi része (utca név, közterület jellege, házszám, lph, stb.)
AK részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát egy összetett, komplex szolgáltatás képezi. Nem lehetséges, hogy a borítékokat vagy a mellékleteket AK szerezze be és szállíttassa az adott nyomdához. A szerződés tárgyát képező számlák komplexsége nem teszi lehetővé, hogy más gyártsa a borítékot, más a számlalevelet, más a mellékletet, majd megint más összeborítékolja a külön legyártott számla elemeket. AK számára ez időben egyáltalán nem kivitelezhető és fizikailag is lehetetlen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Értékelési pontszámok: 0-10. Értékelés módszere:
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: egyenes arányosítás
A VI.3. pont folytatása:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet rendelkezései alapján a tulajdonosi joggyakorló személyében változás következett be. A közbeszerzési eljáráshoz, illetve az annak alapján kötendő szerződés megkötéséhez alapszabályára tekintettel az új tulajdonosi joggyakorló döntése is szükséges. Ajánlatkérő a tulajdonosi joggyakorló döntéshozatalát kezdeményezi. Mindezekre tekintettel a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le, továbbá a jóváhagyást egyben a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
Ajánlattevő köteles ajánlatában benyújtani a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Árazó tábla elnevezésű dokumentumot teljes körűen kitöltve .pdf és .xls formátumban. Amennyiben Ajánlattevő ezen dokumentumot nem nyújtja be, ajánlata érvénytelen.
Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát egy összetett, komplex szolgáltatás képezi. Nem lehetséges, hogy a borítékokat vagy a mellékleteket Ajánlatkérő szerezze be és szállíttassa az adott nyomdához. A szerződés tárgyát képező számlák komplexsége nem teszi lehetővé, hogy más gyártsa a borítékot, más a számlalevelet, más a mellékletet, majd megint más összeborítékolja a külön legyártott számla elemeket. Ajánlatkérő számára ez időben egyáltalán nem kivitelezhető és fizikailag is lehetetlen.
Az Ajánlattevő ajánlatában mutassa be az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott digitális nyomtató és borítékoló berendezések vonatkozásában az előző 12 hónap kapacitás kihasználtságát havi bontásban, valamint a legnagyobb leterheltséggel rendelkező hónapot napi bontásban. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a digitális nyomtató és borítékoló berendezések ismertetését bemutató táblázatokat (műszaki leírásban és az iratminták között megtalálhatók), valamint az előző 12 hónap kapacitás kihasználtságának fentiek szerinti ismertetését.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák