Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8028/2019
CPV Kód:33600000-6
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.;Clear Pharma Zrt.;EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költség
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István
Telefon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költség
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MH EK intézeti gyógyszer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000245142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24 hónapra: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó 5 291 668 326 HUF keretösszegig.
Értékelés:
II,2,5 pont: A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással,kettő tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, kettő tizedes pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján.
Sávozás:
1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1
1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1
1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2
1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2
1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1
1/7. alszempont: 50 000 001 fölött, súlyszám: 3
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5291668326 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MH EK intézeti gyógyszer keretmegállapodás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapesti székhely és telephelyek, Verőce, Hévíz, Balatonfüred, Kecskemét. Pontos cím a KKD-ban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MH Egészségügyi Központ (MH EK) ,Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10-ig - szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében.
Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő igényei szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat. A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé teszi, hogy negyedévenként frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket. AT-nek az aktuális termékkínálatában szereplő hatóanyagokat az értékelési szempontokra adott árkedvezménnyel köteles szállítani.
A gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést.
A negyedévente küldendő aktuális termék listát az adott negyedév első munkanapját megelőző legalább 7 . nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában.
A terméklista minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód), hatóanyagnév, készítmény neve, gyógyszerforma, hatáserősség és nettó és bruttó egységárat.
A Vevő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy alapító okirat módosítás miatt megváltoztassa, illetve Magyarország közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító okiratban megjelölt székhely és telephely lehet).
AT jelen eljárásban ajánlatának benyújtásával igazolja és kijelenti, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződés módosításnak, és ezt tudomásul veszi.
Elvárt követelmény: napi 1x-i kiszállítás és online rendelési lehetőség biztosítása
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban
A beszerzésnek tárgyai az ÁEEK által, a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények azzal a kitétellel, hogy olyan ellátásoknál, amelyek finanszírozása nem az Alapból (OEP) történik, AK jelen keretmegállapodásból rendel, míg olyan ellátások esetében, amelyek finanszírozása az Egészségügyi Alapból (OEP) történik, AK köteles az ÁEEK-n keresztül a megrendelést végrehajtani. (46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés)
Fő fizetési feltételek::
AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza.
Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult
A gyógyszerek, a hatóanyagok esetében a beszerzendő áru konkrét típusa és mennyisége előre nem tervezhető. A részajánlati kör a KM második részében kerül előírásra, bizotsításra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 5 291 668 326.Ft keretösszegtől +30%-kal eltérhet az alábbiak szerint: Az opció indokolása: a szerződés hatálya alatt a
Szerződő részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni előre nem látható többlet igényének a lefedése. Az ajánlatkérő 5 291 668 326.Ft keretösszegben köti meg a keretmegállapodást, de fenntartja a lehetőséget az összesen .6 879 168 824 Ft keretösszeg lehívására. Az opció a keretmegállapodás időtartama alatt használható fel. . A rögzített 30 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Jelen esetet felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.AK a keretmegállapodás hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi az Eladónak az opció lehívása vonatkozó igényét,
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontok kiszámításának a részletezése a Közbeszerzési dokumentum- AZ ÉRVÉNYES AJÁNLAT(OK) BÍRÁLATI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE- fejezetben található.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 214 - 489878
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MH EK intézeti gyógyszer keretmegállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95787693
Postai cím: Király Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13191706
Postai cím: Pallagi Út 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4042
Ország: Magyarország
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775756
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15775745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59327600
Postai cím: Szépvölgyi Út 6. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: info@fresenius-kabi.hu
Telefon: +36 13362900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13362901
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Clear Pharma Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98112593
Postai cím: Széchenyi István Tér 7-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: tender@clearpharma.hu
Telefon: +36 19201218
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201219
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91111311
Postai cím: Dorottya Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 304066065
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66103336
Postai cím: Keresztúri Út 30-38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: korhazellato@egis.hu
Telefon: +36 18032279
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5291668326
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5291668326
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka::
Mediwings Pharma Kft., 2111 Szada, Fehérház Utca 16 Adószám: 14692060213 (Kisvállalkozás)
Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, „egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy
részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indoklás: Ajánlatkérő a KKD-ban és
külön a felolvasólapon is felhívta a figyelmet az alábbiakra: A szakmai ajánlat keretében csatolni kell az ajánlattevő által elérhető
hatóanyagokat tartalmazó az ajánlattételkor aktuális termékpalettájukat (termékkínálat). Ajánlattevők termékkínálatot nem
nyújtottak be, így nincs olyan eleme ajánlatuknak melyre beállna az ajánlati kötöttség
IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33 Adószám:10807262243 (Nem tartozik a kkv tv hatálya alá)
Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, „egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy
részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indoklás: Ajánlatkérő a KKD-ban és
külön a felolvasólapon is felhívta a figyelmet az alábbiakra: A szakmai ajánlat keretében csatolni kell az ajánlattevő által elérhető
hatóanyagokat tartalmazó az ajánlattételkor aktuális termékpalettájukat (termékkínálat).Ajánlattevők termékkínálatot nem
nyújtottak be, így nincs olyan eleme ajánlatuknak melyre beállna az ajánlati kötöttség
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, keretmegállapodás megkötésére irányuló közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési
eljárásban a keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 10. Ajánlatkérő az összes érvényes ajánlattevővel
keretmegállapodást kíván kötni
Érvényes ajánlattevők:
HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1061 Budapest, 1
Király Utca 12 Adószám: 0875933244;
TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13. Adószám: 10318353209;
Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 1025
Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em. Adószám: 10736687241;
Clear Pharma Zrt., 1051 Budapest, Széchenyi István Tér 7-8. Adószám: 25560611241;
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 Budapest, Dorottya Utca 1. adószám: 11087388244;
Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest, Keresztúri Út 30-38 Adószám: 10686506244;
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)