Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8055/2019
CPV Kód:79314000-8
Ajánlatkérő:MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szent György.com Oktatási Kft.
Ajánlatkérő típusa:közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:alacsony emissziójú üzemanyag szállítása úszóművön
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51057475
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
Telefon: +36 12783505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mahart.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mahart.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közszolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: alacsony emissziójú üzemanyag szállítása úszóművön

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PL4D Projekt keretében tanulmány készítése
Hivatkozási szám: EKR000912842018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„PAN-LNG-4-DANUBE Projekt – LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása” Projekt (PL4D Projekt) keretében komplex, több szakmát érintő,szociológiai-, közgazdasági-, fenntarthatósági-, energetikai–, környezetvédelmi- és üzembiztonsági elemzés és megvalósíthatósági tanulmány beszerzése. A tanulmánnyal szembeni követelmény,hogy tartalmazza az alábbiak mindegyikét: a PL4D Projekt (Projekt) megvalósításának szociológiai, szervezeti és üzleti modelljét,továbbá oktatási, továbbképzési és humán kompetencia fejlesztési stratégiáját,valamint a várható veszélyes események feltárására,valamint azok elhárítására teendő intézkedéseket, a Projekt tesztüzemének fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó prognózist, az LNG technológia magyarországi elterjesztéséhez kapcsolódó szabályozási környezet módosítására, megalkotására vonatkozó javaslatokat,továbbá az előbbiek mindegyikét feldolgozó vezetői összefoglalót és prezentációt.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 148000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PL4D Projekt keretében tanulmány készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak:71621000-7
72221000-0
79314000-8
90711000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében szociológiai-, közgazdasági-, fenntarthatósági-, energetikai-, környezetvédelmi- és üzembiztonsági elemzés elvégzése és ennek eredményeként 1 db komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a jelen felhívás, a dokumentáció (ideértve a műszaki specifikációban és a szerződéstervezetben foglaltakat) alapján.
A közbeszerzési eljárás megindítására a PL4D Projekthez kapcsolódóan kerül sor.
A PL4D Projekt (Projekt) célja az Európai Unió alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos stratégiájához kapcsolódóan a cseppfolyósított földgáz (LNG) – amely robbanás veszélyes, alacsony emissziós üzemanyagnak minősül - felhasználásának elterjesztése a hazai közúti, vízi és vasúti közlekedésben.
A beszerzés tárgya e célok mentén komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely többféle szakterület komplex és összehangolt munkáját követeli meg. A Projekt része az LNG kifejezetten üzemanyagként történő ipari és/vagy kereskedelmi célú alkalmazását szolgáló létesítmény(ek) tervezése vagy létesítése és tesztüzemének elvégzése is. A tanulmánnyal szembeni követelmény, hogy tartalmazza az alábbiak mindegyikét:
• a PL4D Projekt megvalósításának szociológiai, szervezeti és üzleti modelljét, továbbá
• oktatási, továbbképzési és humán kompetencia fejlesztési stratégiáját, valamint
• a várható veszélyes események feltárására, valamint azok elhárítására teendő intézkedéseket,
• a Projekt tesztüzem fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó prognózist,
• az LNG technológia magyarországi elterjesztéséhez kapcsolódó szabályozási környezet módosítására, megalkotására vonatkozó esetleges javaslatokat, továbbá
• az előbbiek mindegyikét feldolgozó vezetői összefoglalót és prezentációt.
Tanulmányra vonatkozó követelmények
Formai követelmények:
 nyelv: magyar
 terjedelem: legalább 755 írott A/4 méretű oldal (a kötetenkénti terjedelmi elvárásokat a műszaki leírás 4. pontja tartalmazza)
 formázás: oldal behúzás: 2,5 cm, alsó behúzás: 2 cm, felső behúzás: 2 cm, betűméret: 11pt, sorköz: 1,5, térköz: 0.
 formátum: digitálisan, szerkeszthető formátumban (.doc, vagy .docx) és nem szerkeszthetőformátumban (.pdf) is rendelkezésre kell bocsátani.
 Megrendelő egyéb, szerkesztési, formázási követelményt nem támaszt a tanulmánnyal szemben, azonban elvárás, hogy az könnyen átlátható és követhető legyen.
Tartalmi követelmények:
 a fentiekben és az ajánlati dokumentációban (AD) (továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban szereplő magyarázatokban) meghatározottak szerint.
Prezentációra vonatkozó követelmények
Formai követelmények:
 nyelv: magyar és angol
 terjedelem: legalább 60 – legfeljebb 75 dia (a kötetekre bontott terjedelmi elvárásokat a műszaki leírás 4. pontja tartalmazza)
 formázás: pontokba szedett szöveges bemutatás, valamennyi dia tartalmazzon szöveges tartalmat, a kötetcímeken túlmenően a további fejezetek, alcímek, stb. az érdemi szöveggel együtt szerepeljenek (a kötetcímeket kivéve nem lehetnek érdemi információt nem tartalmazó „cím-diák”).
 formátum: digitálisan, szerkeszthető formátumban (.ppt, vagy .pptx) és nem szerkeszthető formátumban (.pdf) is rendelkezésre kell bocsátani.
Tartalmi követelmények:
 a fentiekben és az ajánlati dokumentációban (továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban szereplő magyarázatokban) meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I.1.: M/2.1. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és a követelményeknek megfelelő szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata. (hónap)  13
2 I.2.: M/2.2. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és a követelményeknek megfelelő szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata. (hónap)  13
3 I.3.: M/2.3. pontja szerinti alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt és a követelményeknek megfelelő szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata. (hónap) 13
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 61
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2015-HU-TM-0349-M
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 217 - 496534
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PL4D Projekt keretében tanulmány készítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szent György.com Oktatási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46859394
Postai cím: Ali Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: zshoranyi1964@gmail.com
Telefon: +36 305598776
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 189000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közgazdasági, társadalomtudományi, környezetvédelmi, villamosmérnöki, hajózási építményi, energetikai és gépüzem gépészeti
munkarész.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
Szent György.com Oktatási Kft., 1025 Budapest, Ali Utca 8.,13965071-2-41
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft., 1033 Budapest, Mozaik Utca 14/a., 12157817-2-41 és Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1113 Budapest Ábel Jenő Utca 8., 13548999-2-43 közös ajánlattevők
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dozsa Gyorgy Ut 84., 11859633-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)