Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8109/2019
CPV Kód:71242000-6
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye:Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.;Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.;Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.;Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44200172
Postai cím: Széchenyi tér 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staub Richárd
Telefon: +36 72500400
E-mail: staub.richard@baranya.hu
Fax: +36 72500469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baranya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000213912019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000213912019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Baranya Paktum I.
Hivatkozási szám: EKR000213912019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekthez kapcsolódó megyei közlekedési hálózat feltérképezése, foglalkoztatást segítő javaslatok tervek kidolgozása; projekttervek kidolgozása; féléves foglalkoztatási gyorsjelentések elkészítése; szociális gazdaság fejlesztésének támogatása Vállalkozási Szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megyei közlekedési hálózat feltérképezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:79311400-1
79421200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt keretében:
Tanulmány keretében javaslatok kidolgozása a Baranya megyei foglalkoztatás bővítését segítő, az aprófalvas településszerkezetben a hátrányos helyzetű lakosok munkaerő mobilitását erősítő és a munkahelyteremtő beruházásokból eredő közlekedési változásokat kezelő szervezési feladatok meghatározására. Ezek között kiemelten meg kell vizsgálni és be kell mutatni azt is, hogyan és milyen feltételek mellett növelhető a közösségi közlekedés szerepe a hivatásforgalomban, kitérve a beruházási időszakokra is.
1.Helyzetfeltárás
a.Baranya megye közlekedési viszonyainak feltárása.
b.A munkahelyre utazás kereteinek (jogi szabályozás, ösztönzők stb.), gyakorlata, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekre.
c.Általános társadalmi – gazdasági - foglalkoztatási pillanatkép Baranya megyére.
d.A közlekedési infrastruktúra, szolgáltatások és folyamatok bemutatása Baranya megye és közvetlen környezetében, külön kitérve a Helyzetfeltárás c. pontjában foglaltaknak való megfelelésre.
e. A jelenleg már rendelkezésre álló, különböző tulajdonban lévő (céges, intézményi, önkormányzati tulajdonú stb.) személyszállító eszközök és az általuk teljesített személyszállítási szolgáltatások teljes körű felmérése.
Elvárt részeredmény: az 1. Helyzetfeltárás fejezet terjedelme minimum 80 A/4 oldal papír alapon 2 nyomtatott, fűzött példányban, továbbá 1 példány elektronikus változatban, pdf-ben, valamint szerkeszthető formában (Word, Excel, stb.)
2.A megyei foglalkoztatás növelése szempontjából jelentős közlekedési hatások vizsgálata
a.A munkaerőigény és a közlekedési vonatkozások feltárása adatfelvételi módszer(ek) segítségével (interjú, kérdőív a vállalkozások a foglalkoztatási szempontból jelentős vállalkozások körében.
b.Célzott vizsgálat a munkaadók és várható jelentős beruházások munkarendje (több műszak, hétvégi működés, hosszabb nyitva tartás, stb.) és a közlekedés szervezés viszonylatában.
c.Célzott utasforgalmi adatfelvétel (már működő cégek, beruházások munkavállalói körében) a jelenlegi utazási szokások és az esetleges változtatási hajlandóság feltárása érdekében.
d.Az érintett közlekedési szolgáltatások módosítási lehetőségeinek vizsgálata (kapacitásbővítés, menetrend-változtatás, útvonal-módosítás stb., illetve együttműködési lehetőségek, új finanszírozási keretek stb.) a szolgáltatók és a szolgáltatásba bevonható, alternatív megoldási lehetőségeket biztosítók részéről.
Elvárt részeredmény: a 2.a-d fejezet elvárt minimális terjedelme 60 A/4-es oldal, papír alapon 2 nyomtatott, fűzött példányban, továbbá 1 példány elektronikus változatban, pdf-ben, valamint szerkeszthető formában (Word, Excel, stb.). A 2.a.,b.,c. pontokban foglalt tartalom megalapozásához minimum 100 db vállalkozást érintő kérdőív dokumentált kiküldése és minimum 70 db, értékelendő információkat tartalmazó kérdőív dokumentált feldolgozása és a lefolytatott interjúk kiértékelése szükséges. A kitöltött kérdőívek másolatai a 2. fejezet teljesítési mellékletét képezik. - papír alapon 2 nyomtatott, fűzött példányban, továbbá 1 pld elektronikus változatban.
3.Javaslattétel
a)Jó gyakorlatok széles körű alkalmazási lehetőségének áttekintése.
b)Kapcsolódási lehetőségek keresése a Biciklis Baranyával (bicikliutak), elektromos biciklik „bérlése” támogatással.
c)Általános (megyei szintű) javaslatok kidolgozása
d)Cégspecifikus és térségspecifikus megoldási lehetőségek felvázolása és kidolgozása
e)Akcióterv kidolgozása; javaslatok az akcióterv megvalósítását biztosító szabályozási, törvényi, financiális háttér biztosítására
Elvárt részeredmény: a 3.a-e fejezet elvárt minimális terjedelme 60 A/4-es oldal. papír alapon 2 nyomtatott, fűzött példányban, továbbá 1 példány elektronikus változatban, pdf-ben, valamint szerkeszthető formában (Word, Excel, stb.)
Részletesen KD-ban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) pont M.2./ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 1. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza v a SZE megnevezése a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt.81§(4)-(5) bek-ét alkalm.

II.2.1)
Elnevezés: Projekttervek kidolgozása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:79311400-1
79421200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt keretében:
1 db projektterv kidolgozása: „Dráva – menti FŰZ projekt”, - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 6 hónap.
1 db projektterv kidolgozása: „A fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődését megelőző jelzőrendszer kiépítése” - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 7 hónap.
1 db projektterv kidolgozása: „A munkavállalási célú migráció által érintett célcsoport vizsgálatát megalapozó kutatási projektterv” címmel -- teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 8 hónap.
1 db projektterv kidolgozása: „A pályaválasztás és pályaorientáció, illetve munkakeresés családtámogató módszereinek meghatározására irányuló projektterv kidolgozása a TOP-5.1.1-15-BA1-2016-0001 kódszámú „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekt hátterének felhasználásával” - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 7 hónap.
1 db projektterv kidolgozása: „A roma fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci integrációját megakadályozó negatív családi minták tovább-öröklődését gátló program kidolgozása” - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 8 hónap.
1 db projektterv kidolgozása: „A szabad tartású baromfihús és tojástermelés háztáji integrációjával az Ormánságban” - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 8 hónap.
Az alábbi tartalommal:
1.Helyzetelemzés és értékelés
2.A projekt indokoltsága, szinergiák bemutatása
3.A megvalósítandó projekt főbb céljai
4.Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek
5.Vállalások, monitoring mutatók
6.Projekt megvalósításának szervezeti keretei
7.Pénzügyi megvalósítás és részletes ütemezése
8.Kockázatelemzés (erősségek, gyengeségek elemzése)
9.Horizontális szempontok
10. Fenttartás
A szolgáltatás eredménye: az elkészült dokumentumot projekttervenként az Ajánlattevő min. 50 A/4-es oldal terjedelemben papír alapon, fűzötten 2 példányban és további 1 példányban elektronikusan pdf-ben és szerkeszthető formában köteles átadni Megrendelőnek.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
A felhívás II.2.7) pontja azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) pont M.2.1/ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
2 AF III.1.3) pont M.2.2/ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 1. és 2. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE szakmai önéletrajza v a SZE megnevezése a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-2.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt.81§(4)-(5) bek-ét alkalm.

II.2.1)
Elnevezés: Féléves foglalkoztatási gyorsjelentések elkészítés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:79311400-1
79421200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt keretében:
A Baranya Megye Önkormányzatnak az MPM Konzorciummal megkötött szerződés teljesítése eredményeként kidolgozásra került az ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítése, amely az adatok folyamatos frissítését követően képes a járási foglalkoztatási trendek összegzésére és a meglévő adatokból képes egy megalapozott, várható foglalkoztatási trend előrejelzésére, összhangban a Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya által készített jelentésekkel.
Továbbá szintén a fenti szerződés eredményeként megtörtént a Baranya megyére vonatkozó féléves megyei gazdasági és foglakoztatási gyorsjelentések módszertanának, információs rendszerének, adatbázisának és struktúrájának kialakítása, továbbá az első jelentés (modell elkészítése.
E modell mintájára a Paktum Iroda munkatársai közreműködésével szintén elkészítésre került a 2., 3., 4. és 5. számú jelentés is.
Ajánlattevő feladata:
Az Ajánlatkérő által Ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott, kidolgozott módszertan és a gyorsjelentési modell alapján Baranya megyére vonatkozóan (kivéve Pécs Megyei Jogú Város és a Pécsi Járás területét) féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések - összesen 4 db - elkészítése és Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása az alábbi ütemezés szerint:
6. számú jelentés: 2019.07.01-12.30-ig terjedő időszakra, leadási határidő: a szerződéskötéstől számított 2 hónap.
7. számú jelentés: 2020.01.01-06.30-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2020.01.31.
8. számú jelentés: 2020.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2020.07.31.
9. számú jelentés: 2021.01.01-06.30-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2021.01.31.
A szolgáltatás eredménye:
Az elkészült előrejelző gyorsjelentéseket a nyertes Ajánlattevő papír alapon, fűzötten 2 példányban és elektronikus adathordozón további 1 példányban, szerkeszthető és PDF formátumban -– a 6. jelentés kivételével - legkésőbb a jelentési időszak nyitó hónapjának utolsó napjáig köteles átadni Ajánlatkérőnek.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
A felhívás II.2.7.) pontja azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen, továbbá a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) pont M.2/ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 1. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza v a SZE megnevezése a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt.81§(4)-(5) bek-ét alkalm.

II.2.1)
Elnevezés: Szociális gazd.fejlesztésének támogatása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:79311400-1
79421200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt keretében:
A „szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék-és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és állami szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése":
1. A Projekt földrajzi területén (Baranya megye teljes területe, kivéve Pécs város, és a Pécsi Járás területe) működő szociális gazdaság szereplőinek beazonosítása és feltérképezése: E feladat során szükséges felmérni a szociális gazdaság szereplőit tevékenységük alapján, továbbá beazonosítani a szervezet- és kapacitásfejlesztési problémákat és lehetőségeket.
Eredmény: Egy db összefoglaló dokumentum. 1 db workshop megtartása (min. 15 fő részvételével és min. 3 óra időtartamban) a dokumentum társadalmasításának érdekében. Az elkészült dokumentumot a nyertes ajánlattevő papír alapon, fűzötten 2 példányban valamint elektronikusan pdf-ben és szerkeszthető formában köteles átadni Megrendelő számára.
2. Tudásmegosztás és jó példák bemutatása, for-profit szektorhoz való kapcsolódás lehetőségei:
A szociális gazdaság szereplői számára olyan információk strukturált rendelkezésre bocsátása szükséges, amelyek segítséget nyújtanak a fenntartható működésben, piaci termékek esetén a piacra jutásban, a megtermelt áruk piaci értékesítésében, különös tekintettel az alkalmazható marketing megoldásokra.
Jó gyakorlatok bemutatása, melyeknek ki kell terjednie azon megoldási lehetőségekre, amelyek a gyakorlatban is képesek biztosítani a magasabb hozzáadott értékű termelés kialakítását, meghonosítását. Mind ezek során szükséges figyelembe venni a for-profit szektor által is eredményesen alkalmazott megoldásokat. A for-profit szektorral való kapcsolati lehetőségek során szükséges felhívni a figyelmet a szociális gazdaság szereplőinek működését, fejlődését korlátozó piaci magatartásokra, illetve a piaci szereplők tőke- és tevékenység bevonási lehetőségeire, ahol az releváns.
Eredmény: Egy db összefoglaló dokumentum. 2 db workshop megtartása (alkalmanként min. 15 fő részvételével és min. 3 óra időtartamban) a dokumentum társadalmasításának érdekében. Az elkészült dokumentumot a nyertes ajánlattevő papír alapon, fűzötten 2 példányban valamint elektronikusan pdf-ben és szerkeszthető formában köteles átadni Megrendelő számára.
3. Ismeretterjesztő kiadvány, disszemináció, együttműködési platform biztosítása: Az 1. és 2. pontban megfogalmazott feladatok teljesítésének tapasztalatai alapján kerüljön kidolgozásra egy ismeretterjesztő kiadvány szociális gazdaság fejlesztésének támogatása tárgyban.
Eredmény: Egy db ismeret terjesztődokumentum. Az elkészült dokumentumot a nyertes ajánlattevő papír alapon, fűzötten 500 példányban és elektronikusan pdf-ben illetve szerkeszthető formában köteles átadni Megrendelő számára. 7 db workshop megtartása (alkalmanként min. 15 részvételével és min. 2 óra időtartamban) a tapasztalatok disszeminációjának érdekében.
Követelmény: meghívók elkészítése és elektronikus továbbítása meghívandók részére, rendezvényekre történő előzetes (elektronikus) regisztráció lebonyolítása, terem biztosítása technikai feltételekkel, „Catering” biztosítása, jelenléti ívek, emlékeztetők és fotódokumentáció készítése.
A felhívás II.2.7.) pontja azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) pont M.2/ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 1. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza v a SZE megnevezése a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt.81§(4)-(5) bek-ét alkalm.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő(GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalm ig-ában részvevő GSZ-t, aki részéről a kizáró ok (KO) az elj során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód: AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 4.§ (1) - (2) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti KO-ok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalm-i követelményeknek. AT köteles az alkalm ig-ában részt vevő szervezet vonatkozásában az ESPD-t benyújtani a Kbt. 62.§-ban foglalt KO-ok hiányának ig-a érdekében. Az ESPD-ben a GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62.§ szerinti Ko-ok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az AK által az elj-sal kapcsolatban előírt egyéb információkat. A nyil-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bek-e szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bek-e szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [Kr. 6.§ (1) - (2) bekezdés]. AK a KO-ok előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPD-ba foglalt nyilatkozatot.[Kr 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A Kbt. 67. § (4) bek-e alapján az AT-nek (közös AT-nek) azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalm ig-ában, nyil-nia kell, hogy a szerz telj-éhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e szerinti KO-ok hatálya alá eső alvállalkozót. A KO-ok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-knek a Kr. 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell ig-nia. Amennyiben az AT cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált mód van folyamatban,az ajánlathoz a Kr. 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a vált.bej-i jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott vált.bej-i kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben vált.bej-i elj van-e folyamatban. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatban vmennyi ig-t és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. AK elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil-okat,iratokat, ig-okat is. Kbt. 69.§ (11a) bek alkalm.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mind a 4 rész tekintetében:
Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követőkövetkező legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1/ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében teljesített munkáit ismertető, cégszerűen aláírt nyilatkozatot vagy igazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább: — a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, — a szolgáltatás tárgyát, leírását, mennyiségét; — a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól (amennyiben a referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia), — a teljesítés idejét (időszakát) [kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal], — a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, — arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont]
M.2./ annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza - adott esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is; Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.2. pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi munkák kezdési és befejezési időpontját is - év/hónap pontossággal. b) szakember végzettséget igazoló dokumentumok (iskolai bizonyítványok) egyszerű másolata; c) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat.Alkalmazandó még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésében írtak. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek):
M.1./ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 6 éven belül megkezdett összesen:
- 1. rész tekintetében: legalább 1 db városi vagy megyei közlekedési hálózatot vizsgáló tanulmány és/vagy koncepció készítésére vonatkozó referenciával.
- 2. rész tekintetében: legalább 1 db projekt-terv és/vagy projekt koncepció és/vagy tanulmány terv készítésére vonatkozó referenciával, melynek tárgya:
M.1.1./ hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságát és/vagy munkaerőpiaci fejlesztését célozza.
M.1.2./ pályaválasztáshoz, pályaorientációhoz kapcsolódó felkészítés és/vagy kutatás.
- 3. rész tekintetében: legalább 1 db foglalkoztatási és/vagy munkaerőpiaci kutatás és/vagy tanulmány és/vagy jelentés készítésére vonatkozó referenciával.
- 4. rész tekintetében: legalább 1 db tanulmányterv és/vagy projektterv készítésére vonatkozó referenciával, mely szociális gazdaságra vonatkozó elemzés és/vagy kutatás és/vagy szociális gazdaság fejlesztését célozza.
M.2./ az alábbi szakemberekkel:
- 1. rész tekintetében: legalább 1 fő felsőfokú közlekedésmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min.24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik városi vagy megyei szintet érintő közlekedési tanulmány elkészítésében.
- 2. rész tekintetében:
M.2.1./legalább 1 fő felsőfokú agrármérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min.24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik agrárgazdálkodás területén.
M.2.2./legalább 1 fő felsőfokú közgazdász vagy szociális munkás vagy szociológus vagy pedagógus vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min.24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik hátrányos helyzetűekkel foglalkozó program megvalósulásában.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
- 3. rész tekintetében legalább 1 fő felsőfokú közgazdász vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik foglalkoztatási és/vagy munkaerőpiaci kutatás és/vagy tanulmány és/vagy jelentés elkészítésében.
- 4. rész tekintetében: legalább 1 fő felsőfokú pedagógus vagy szociológus vagy szociális gazdasági menedzser vagy szociális munkás vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik szociális gazdaság területén működő szervezet vezetésében.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember megajánlható, amennyiben teljesíti az előírt alkalmassági minimumkövetelményt.
Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész: 1. Szerz-t biztosító mellékköt: Késedelmi 1%/naptári nap, max 15% és meghiúsulási kötbér 15%. 2. Fizetési feltételek: AK előleget nem biztosít. Támogatás mértéke 100%. A vállakozási díj (VD)az igazolt szerz.szerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projektre vonatkozó tám. konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre: Esedékessége: 1. rész: 1.részszla: a tanulmány helyzetfeltárás rész és a megyei foglalkoztatás növelése szempontjából jelentős közlekedési hatások vizsgálata részének elkészítése-VD 50%, 2. részszla (végszámla): a tanulmány javaslattétel részének elkészítése esetén-VD 50%; 2. rész: projekttervenként (projekttervre von VD 100%; 3. rész: jelentések benyújtását köv.(jelentésre von VD 100%); 4. rész: Részfa-ok elvég (részfa-ra von VD 100%). Részletesen a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a Közb- Dok-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2.Kieg. táj: A kieg. táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)
-(5) és (7) bek-eiben, valamint a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. AK jelen elj-ban helyszíni bej-t és konzultációt nem tart. 3.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 4.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. 5.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként: Felolvasólapot, Kbt. 62. (1) bek k) pont kb és kc) alpont,Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67.§ (4)bek.szerinti nyil-ot, vált.bej-i eljárásra vonatkozó nyil-ot, ESPD-t csat. 6.Nyilatkozatok: AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában csatolt nyil-ában meg kell jelölnie: Kbt. 66. § (6) bek a-b) pont; Kbt. 65. § (7) bek. AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalm ig-ában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66 . § (6) bek a)-b) pontja és/ vagy a Kbt. 65. § (7) bek-e tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező. 7.Nyilatkozatok II.: AT-nek (közös AT-nek) továbbá nyil-nia/csatolnia kell: a) AT – amennyiben cégnek minősül – csatolja cégszerűen aláírt arra vonatkozó nyil-át, hogy vált.bej-i eljárás van-e folyamatban, b) AT – amennyiben az előírt alkalm-i köv. igazolása során erre támaszkodik - csatolja a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz-es vagy előszerz-ben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz.telj-ének időtartama alatt a Kbt. 65. § (7) bek szerinti esetben); 8.Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából - az elektronikusan kitöltendő körén kívül eső dokumentumok tekintetében - tartalmaznia kell az AT, valamennyi közös AT esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy aláírási-mintája, - a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégj-re jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is 9. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.3) M.1-M.2./ pont. 10.Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bek-e alapján lehetséges. A gazd. szereplő a Kbt.44. §-ának alkalm-a során az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 11.AK a bármely elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó dok. tekintetében a Kbt. és az EKR rendelet szerint tekinti azt határidőn belül. AT felelőssége, hogy az adott dok. határidőben kerüljön az elektronikus rendszeren keresztül benyújtásra. 12. Vállalkozó dok-ai: AK jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korl. nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhaszn-nak jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre. 13. Irányadó jog: Kbt.,figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A megkötött szerz-ekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. 14. AK vmennyi rész tekintetében a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalm és ajánlati biztosítékot nem ír elő. 15.FAKSZ: Dr.Turi Ákos 00416
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák