Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8145/2019
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU;HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Amonta Kereskedelmi és Ügynöki Kft.;CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Amonta Kereskedelmi és Ügynöki Kft.;CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Amonta Kereskedelmi és Ügynöki Kft.;G-DEFENSE ZRT
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ignéczi Csabáné
Telefon: +36 42548460
E-mail: jogi@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirvv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi és portás-éjjeli őr szolg. fel.ell.
Hivatkozási szám: EKR001108242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzés-védelmi és portás-éjjeli őr szolgálati feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 319803826 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása (01.rész)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. lakásügy és közfoglalkoztatási csoport épülete és a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az AK.székh.,ill.5. teleph.őrzés-véd.tev.ellátása a közb.dok.foglaltak alapján.Az AK tájék. az AT-ket arról,h. amennyiben a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő teleph.száma csökk.vagy nő,ebben az esetbenaszerz.tárgya nemterjedkiazüzem.-ből,ill.atul.-ból kivonthelyszín.,ill.utóbbiesetbenaszerz.tárgyakiterjedazújhelyszínekreis. Alkalmatlan AThaP1nemrend.aszerz.
tárgyáravon.megkötésrekerült,lega.azaj.köt.időt.lejártáigérv.lévő,lega.60.MFt/év,20 MFt/káresemény keretö.
fel.biztosítással.P2:Azaj.fel.feladásátólvisszaf.szám.kétévbenbármelyszámláján sorbanállásford.elő.
M1:nemrendelk.azaj.köt.lejártáigérv.,a közb.tárgyáravon.ISO 9001tan.vagyazzalegyenért.tan.vagy amin ír.érd-ben tett int.leír.val.M2:nemrend.a közb.tárgy.von.ENISO14001körny.közp.tan.vagyezzel egyenértékű biz.-kal.M3:Aj.felh.felad.-tólvisszaf.szám.3évben össz.lega.1db. legalább 8 hónapig tartó folyamatosan elvégzett, 4 db. objektumra vonatkozó és min. havi 2.300 óra időt. végzett vagyonv.ref.M4:7 fő szakember,3 év szakmai tap.1 fő szakmai irányító,3 éves szakmai tapasztalat
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 01.rész esetén a szerződés 2019.dec. 31-ig tartó hat-tt időre jön létre,azzal,hogy a AK. jogosult egyoldalúan legkevesebb 30 nappal a szerz. megszűnését megelőzően a szerz. időtartamot további 1 évvel,2020.dec. 31-ig meghosszabb.,az egyéb szerz.felt. vált.hagy.mellett. A szerz.időt.opciós hosszabb-ra akkor kerülhet sor,ha az AT a szerz-ből eredő vmennyi kötel-ét maradékt-n,jó minőségben telj.

II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása (02.rész)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23., 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal december hónapban, 15 nap időtartamban.
- 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 27. szám alatti Jósavárosi Piac őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal december hónapban, 15 nap időtartamban.
Az AK. tájékoztat. AT-ket arról,hogy amennyiben ezen telephelyek üzemeltetéséből kivonásra kerülnek,a kivonás időpontjától kezdve a szerződés a Felek között megszűnik, illetve nem lép hatályba. Alkalmatlan AThaP1nemrend.aszerz.tárgyáravon.megkötésrekerült,lega.az aj.köt.időt.lejártáigérv.lévő,lega.200.000.Ft/év,100.000 Ft/káresemény keretösszegűfel biztosítással.P2:Azaj.felhívás feladásától visszaf.szám. kétévben bármelyszámláján sorbanállásford.elő.M1:nemrendel.azaj.köt.lejártáigérv.,a közb.tárgyáravon.ISO 9001tan.vagyazzalegyenért.tan.vagy amin ír.érd-ben tett int.leír.val.M2:nemrend.aközb.tárgy.von.ENISO14001körny.közb.tan.,vagyezzel egyenér.biz.-kal.M3:Aj.felh.felad.-tólvisszaf.szám.3évben legalább 1 db. piaccsarnok őrzésére vagyonv.ref.M4:1főszakember.,3év szakmai tap.,1 fő szakmai ir.3 év szakmai tap.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása (03.rész)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti adventi forgatag.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti Adventi Forgatag őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal.
Az AK. tájékoztat. AT-ket arról,hogy amennyiben ezen forgatag megszervezése, a műszaki feltételek biztosítása nem képezi az AK tevékenységének tárgyát, a tevékenység elvonás időpontjától kezdve a szerződés a Felek között megszűnik, illetve nem lép hatályba. Alkalmatlan AThaP1nemrend.aszerz.tárgyára von. megkötésre került,lega.az aj.köt.időt.lejártáigérv.lévő,lega.600.000.Ft/év,300.000 Ft/káresemény keretösszegű fel biztosítással.P2:Azaj.felhívás feladásától visszaf.szám. kétévben bármelyszámláján sorbanállásford.elő. M1:nemrendel.azaj.köt.lejártáigérv.,a közb.tárgyáravon.ISO 9001tan.vagyazzalegyenért.tan.vagy amin ír.érd-ben tett int.leír.val.M2:nemrend.aközb.tárgy.von.ENISO14001körny.közb.tan.,vagyezzel egyenér.biz.-kal.M3:Aj.felh.felad.-tólvisszaf.szám.3évben legalább 1 db. kirakodóvásár őrzésére vagyonv.ref.M4:1főszakember.,3év szakmai tap.,1 fő szakmai ir.3 év szakmai tap.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Portás-éjjeli őr szolgálati fel.ell. (04.rész)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24., Öröskösföldi sporttelep, 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 4400 Nyh, Tüzér u. 2-4. szám alatti székh. a portás-éjjeli őr szolgálat ellátása 2 fő portás-éjjeli őr 24 órás szolgálatával, a recepció pedig 1 fő portás 10 órás szolgálatával történjen munkanapokon.
4400 Nyh, Sóstói u. 24. szám alatti sportlétesítmény portás-éjjeli őr szolgálatának ellátása munkanapokon 20.00 órától 6.00 óráig, munkaszüneti napokon, illetve hétvégén 24 órás portás-éjjeli őr szolgálat megszervezése.
Örökösföldön (Nyh, Törzs utca, Szalag utca 01884/9. hrsz.) lévő sporttelepre minden hétköznap este 20.00 órától – reggel 6.00 óráig 1 fő portás-éjjeli őr szükséges, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás portás-éjjeli őr szolgálat megszervezése.
4400 Nyh, Tiszavasvári út 4. (NYVSC pálya) alatti sportlétesítmények portás-éjjeli őr szolgálata munkanapokon 2000 órától-0600óráig, munkaszüneti napokon, illetve hétvégén 24 órás portás-éjjeli őr szolgálat megszervezése.
Az AK. tájékoztat. AT-ket arról, hogy amennyiben a tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő teleph. száma csökken, vagy nő, ebben az esetben a szerződés tárgya nem terjed ki az üzem-ből, ill. a tul.-ból kivont helyszín, ill. utóbbi esetben a szerződés tárgya kiterjed az új helyszínekre is. Alkalmatlan AThaP1nemrend.aszerz.tárgyára von. megkötésre került,lega.az aj.köt.időt.lejártáigérv.lévő, lega.40.000.000.Ft/év,20.000.000 Ft/káresemény keretösszegű fel biztosítással.
P2:Azaj.felhívás feladásától visszaf.szám. kétévben bármelyszámláján sorbanállásford.elő.
M1:nemrendel.azaj.köt.lejártáigérv.,a közb.tárgyáravon.ISO 9001tan.vagyazzalegyenért.tan. vagy amin ír.érd-ben tett int.leír.val. M2:nemrend.aközb.tárgy.von.ENISO14001körny.közb.tan.,vagyezzel egyenér.biz.-kal.M3:Aj.felh.felad.-tólvisszaf.szám.3 évben össz. legalább 8 hónapig tartó folyamatosan elvégzett 2 db. objektumra vonatkozó és min. havi 1.800 óra időtartamban elvégzett portás-éjjeli őr vagy vagyonőri szolgálati referenciával.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 04.rész esetén a szerződés 2019.dec. 31-ig tartó hat-tt időre jön létre,azzal,hogy a AK. jogosult egyoldalúan legkevesebb 30 nappal a szerz. megszűnését megelőzően a szerz. időtartamot további 1 évvel,2020.dec. 31-ig meghosszabb.,az egyéb szerz.feltelt vált.hagy.mellett. A szerz.időt.opciós hosszabb-ra akkor kerülhet sor,ha aZ AT a szerz-ből eredő vmennyi kötel-ét maradékt-n,jó minőségben telj.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
A 01, 02, 03 részek esetén:
Legjobb ár-érték arány: (Szemp./súlysz:)
1. ajánlati ár (Ft/fő/munkaóra)60 2.Szakmai ajánlat 40:
A 2.1.,2.2. alszempontokat, valamint az értékelési szempontok szerinti módszereket és egyéb információkat is a közbeszerzési dokumentum foglalja magában.
A 04 rész esetén: legalacsonyabb ár.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 570988
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása (01.rész)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
x A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: Saigi@civil.hu
Telefon: +36 302071711
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12734440
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Amonta Kereskedelmi és Ügynöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19932271
Postai cím: Váci Út 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: rausch@amonta.hu
Telefon: +36 306820398
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 234830190
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A CIVIL Zrt. közös ajánlattevő objektum őrzés-védelem és humán erőforrások biztosítások tekintetében kíván alvállalkozót igénybe venni.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása (02.rész)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
x A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: Saigi@civil.hu
Telefon: +36 302071711
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12734440
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Amonta Kereskedelmi és Ügynöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19932271
Postai cím: Váci Út 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: rausch@amonta.hu
Telefon: +36 306820398
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 811080
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A CIVIL Zrt. közös ajánlattevő objektum őrzés-védelem és humán erőforrások biztosítások tekintetében kíván alvállalkozót igénybe venni.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása (03.rész)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
x A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: Saigi@civil.hu
Telefon: +36 302071711
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12734440
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Amonta Kereskedelmi és Ügynöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19932271
Postai cím: Váci Út 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: rausch@amonta.hu
Telefon: +36 306820398
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 838116
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A CIVIL Zrt. közös ajánlattevő objektum őrzés-védelem és humán erőforrások biztosítások tekintetében kíván alvállalkozót igénybe venni.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Portás-éjjeli őr szolgálati fel.ell. (04.rész)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G-DEFENSE ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81877177
Postai cím: Hofnerr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: gepard.security@chello.hu
Telefon: +36 303095758
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83324440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Portás - éjjeliőr szolgálati részfeladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.02.) MvM rendelet 18 §. szerinti adatok:
A Közbeszerzési eljárás mind a 4 rész tekintetében eredményes lett, négy szerződés megkötésére sor került.
A nyertes ajánlattevők: 01. rész : CIVIL. ZRT- AMONTA KFT. közös ajánlattevők: CIVIL ZRT. adószáma: 12698084-2-44, AMONTA KFT. adószáma: 10419007-2-41, CIVIL ZRT. címe: 1149 Budapest, Angol u. 77., AMONTA Kft. címe: 1022 Budapest, Váci út 152-156.
A nyertes ajánlattevők: 02. rész : CIVIL. ZRT- AMONTA KFT. közös ajánlattevők: CIVIL ZRT. adószáma: 12698084-2-44, AMONTA KFT. adószáma: 10419007-2-41, CIVIL ZRT. címe: 1149 Budapest, Angol u. 77., AMONTA Kft. címe: 1022 Budapest, Váci út 152-156.
A nyertes ajánlattevők: 03. rész : CIVIL. ZRT- AMONTA KFT. közös ajánlattevők: CIVIL ZRT. adószáma: 12698084-2-44, AMONTA KFT. adószáma: 10419007-2-41, CIVIL ZRT. címe: 1149 Budapest, Angol u. 77., AMONTA Kft. címe: 1022 Budapest, Váci út 152-156.
A nyertes ajánlattevők: 04. rész : G-DEFENSE Zrt. adószáma: 26552253-2-43,. címe: 1195 Budapest, Hofher A.u. 13.
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma részenkénti bontásban:
Az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
 Ajánlattevő neve: S-Group Közép-Európai Biztonsági és Védelmi Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 9600 Sárvár, Battyhány u. 63., adószám: 23490103-2-18
A 01.02.,03.,04. rész vonatkozásában nyújtott be ajánlatot.
 Közös Ajánlattevő neve: 1. : CIVIL Zrt.
Ajánlattevő székhelye 1149 Budapest, Angol u. 77., adószám: 12698084-2-44,
01.02.,03.,04. rész vonatkozásában nyújtott be ajánlatot.
Közös Ajánlattevő neve: 2. : AMONTA Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Váci út 152-156. adószám: 10419007-2-41,
01.02.,03.,04. rész vonatkozásában nyújtott be ajánlatot.
 Ajánlattevő neve: Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 4026 Debrecen, Hatvan u. 39. 2/3. adószám: 14821527-2-09
01.02.,03.,04. rész vonatkozásában nyújtott be ajánlatot.
 Ajánlattevő neve: ROKKO HUNGARY Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/A. 5/502., adószám: 14577943-2-42
A 01. rész vonatkozásában nyújtott be ajánlatot.
 Ajánlattevő neve: G-DEFENSE Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1195 Budapest, Hofher Albert u. 3., adószám: 26552253-2-43,.
A 01.02.,03.,04. rész vonatkozásában nyújtott be ajánlatot.
 Ajánlattevő neve: VILBEROTTA SECURITY Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi u. 48., adószám: 25545041-2-13
A 01. rész tekintetében nyújtott be ajánlatot.
 Ajánlattevő neve: GEWISS GUARD VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4025 Debrecen, Postakert u. 8. 2/204., adószám: 23334261-2-09
A 01., és a 04. rész vonatkozásában nyújtott be ajánlatot.
Az eljárás során az ajánlatkérő környezetvédelmi vagy szociális szempontokat nem vett figyelembe.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)