Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8159/2019
CPV Kód:79980000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TINTA Könyvkiadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81308963
Postai cím: Arany János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
Telefon: +36 14116325
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtak.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SzóTudásTár adatbázis - 2019.
Hivatkozási szám: EKR000216902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Előfizetés és hozzáférési biztosítása a SzóTudásTár Adatbázishoz az Előfizető intézmények számára.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3720000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SzóTudásTár adatbázis – 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTA KIK szervezetében működő EISZ Nemzeti Program egyik fő stratégiai célja, amelyet a Programtanács határozatban fogadott el, közművelődési feladatok ellátása az előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, megyei könyvtárak, valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára. Másik stratégiai cél a felsőoktatás és a nonprofit kutatói szféra tudományos tartalmakkal való ellátása. E két cél megvalósítása érdekében a hazai közgyűjtemények, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, megyei és városi könyvtárak, levéltárak, múzeumok és egyéb közművelődési intézmények, valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára nyújt hozzáférést magyar nyelvű tudományos, művelődéstörténeti és ismeretterjesztő elektronikus tartalmakhoz, az információhoz való egyenlő hozzáférés érdekében és a digitalizált magyar kulturális örökség hozzáférhetővé tétele céljából. A fent részletezett stratégiai célok, valamint az igényfelmérés során 20 közintézmény megrendelése alapján döntött az EISZ Programtanács a SzóTudásTár beszerzéséről.
A SzóTudásTár lexikai adatbázis teljes egészében magyar fejlesztésű és tulajdonú, folyamatosan bővülő, teljes szövegű digitális adatbázis. Az adatbázisban a Tinta Kiadó legfontosabb egynyelvű nagyszótárainak szócikkanyaga egy felületen kereshető. A SzóTudásTár a magyar szókincs sokirányú leírását tartalmazza a lexikográfia és a lexikológia legmodernebb eredményeit felhasználva elkészített 11 korszerű nagyszótár tartalmával: értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája. Az 56 843 szócikket tartalmazó összetett szavak adatbázisa semmilyen más felületen nem érhető el.
Az adatbázis összességében több mint negyedmillió lexikai egységet tartalmaz. Egy-egy keresőkifejezés megadásával egyidőben valamennyi szótár szócikkanyagában elvégezhető a keresés címszóra és a címszavak tartalmában egyaránt. A találatok egy felületen, egységes szerkezetben jelennek meg. A nyelvészeti kutatások mellett a több szótár tartalmát egy komplex felületen kínáló adatbázis egyedülálló forrást jelent a magyar nyelv ápolását célzó kezdeményezések és közösségek számára.
A SzóTudásTár IP-alapú azonosítás alapján biztosítja a hozzáférést, nem szükséges jelszavas belépés az adatbázis használatához. Emellett azonban az intézményi felhasználók számára jelszó segítségével a távoli hozzáférés lehetőségét is biztosítja. Így a hallgatók, a kutatók az intézményen kívül is hozzáférhetnek az adatbázishoz.
A SzóTudásTár adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Intézményi lista: 1.Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2.Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 3.Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 4.Csorba Győző Könyvtár 5.Eötvös Loránd Tudományegyetem 6.Erdélyi Múzeum-Egyesület 7.Eszterházy Károly Egyetem 8.Európa Kollégium Egyetemista Központ 9.Evangélikus Hittudományi Egyetem 10.Fórum Kisebbségkutató Intézet 11.Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 12.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 13.II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 14.József Attila Megyei és Városi Könyvtár 15.Kaposvári Egyetem 16.Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 17.Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár 18.Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 19.Magyar Művészeti Akadémia 20.Méliusz Juhász Péter Könyvtár 21.Miskolci Egyetem 22.MTA Könyvtár és Információs Központ 23.MTA Nyelvtudományi Intézet 24.Országos Széchényi Könyvtár 25.Pátyi Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 26.Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 078 - 188078
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 746/2019-EISZ Rész száma: Elnevezés: SzóTudásTár adatbázis – 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TINTA Könyvkiadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86863054
Postai cím: Szatmárhegy Utca 13. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: kissgyula@tintakiado.hu
Telefon: +36 203322321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3720000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:
nyertes ajánlattevő neve: Tinta Könyvkiadó Kft.
nyertes ajánlattevő adószáma: 23493230-2-43
ajánlattevők neve:
1. Tinta Könyvkiadó Kft. (1116 Budapest, Szatmárhegy utca 13. fszt. 1., 23493230-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzésre kerülő adatbázisok körének meghatározására (ideértve a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisokat is) egy független testület, azaz a Programtanács által meghozott döntés eredményeként került sor. A Programtanács döntése pedig a tagintézmények tekintetében tudományos és szakmai szempontok alapján történt igényfelmérésen alapul. Mindezek alapján megállapítható, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát nem a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg, hanem végső soron a tagintézmények tudományos és szakmai igényeihez igazodóan, egy független testület jóváhagyása mellett. A Programtanács évente dönt beszerzési és költségvetési terv elfogadásával azon elektronikus információforrások nemzeti licencének megvásárlásáról, melyeket a tagintézmények oktatási, valamint kutatási feladataik ellátásához elengedhetetlenek, továbbá amelyek beszerzése és használata nélkül a magyar felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek nemzetközi versenyképessége jelentős hátrányt szenvedne. Az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzendő adatbázisok szerzői jogvédelem alatt álló gyűjteményes művek, amelyek egyéni eredeti jellege nem pusztán adott tartalom egyediségéből, hanem a tartalmak, hivatkozások meghatározott szempontok mentén történő válogatásából is fakad. A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg. Az eljárásfajta választását az indokolja, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázisokhoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy ajánlatkérő biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával pedig kizárólagosan az ajánlattételre felkért Tinta Könyvkiadó Kft. rendelkezik. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisok olyan egyedi műveket tartalmaznak, amelyek tekintetében a szerzői jogi védelem az egyes szerzők szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jelleg alapján illeti meg őket. (egyes művek tekintetében fennálló szerzői jogok)