Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8160/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 209286041
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000550172019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000550172019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "XIII. kerület karbantartás keretszerződés"
Hivatkozási szám: EKR000550172019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Keretszerződés a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kivitelezési, felújítási, bővítési, tervezett karbantartási és bontási, továbbá veszélyelhárítási munkálatainak elvégzésére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "XIII. kerület karbantartás keretszerződés"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Keretszerződés a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kivitelezési, felújítási, bővítési, tervezett karbantartási és bontási, továbbá veszélyelhárítási munkálatainak elvégzésére”
A keretszerződés értéke: nettó 8.000.000.000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M2/1. pont tekintetében bemutatott MV-É építész felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónap)(min 0 - max 24 hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés az első 12 hónapos időtartamot követően háromszor meghosszabbítható. Mindhárom alkalommal, 12-12-12 hónappal. A keretszerződés évfordulóját megelőző 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó teljesítését és szerződésszerű teljesítés, valamint kölcsönös elégedettségről szóló írásbeli nyilatkozattal a Felek között a keretszerződés további 12 hónappal meghosszabbodik. Foly VI.4.3)2
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont
Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, az 1. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az EEKD dokumentum benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ott előállított iratminta használatával lehetséges. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során a kommunikáció szintén az EKR rendszerben történik, ennek megfelelően minden igazolás elektronikusan az EKR rendszeren keresztül küldhető meg.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása az EKR rendszerben létrehozott űrlapon történik.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Ajánlattevő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben létrehozott űrlap használatával nyilatkozik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Folytatás a VI.4.3) 3. pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban elektronikusan csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
P1. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (épületek felújítása, bontása és karbantartása) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7)-(8) és (11) bekezdéseiben, valamint a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évek egyikében sem volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmasnak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (épületek felújítása, bontása és karbantartása) származó árbevétele meghaladta a nettó 2.000.000.000,- Ft értéket.
A P1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) épület felújítási és karbantartási munkáinak ismertetését. Az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell csatolni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának ismertetését és címét, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát.
M2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségüket igazoló dokumentum másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
M3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő azon környezetvédelemi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvány másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) az általa teljesített épület-felújítási és karbantartási munkák összesített értéke meghaladta a nettó 4.725.000.000,- Ft értéket olyan legfeljebb 3 db fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként kötött épület-felújításra és karbantartásra vonatkozó keretszerződés/keretmegállapodás keretében, amelyek összességében magukba foglalták az alábbi megrendeléseket:
- összesen legalább nettó 1.000.000.000,- Ft értékben szociális és/vagy egészségügyi intézményen végzett felújítási/karbantartási munkákat;
- összesen legalább nettó 1.000.000.000,- Ft értékben oktatási (bölcsőde, óvoda, iskola) intézményen végzett felújítási/karbantartási munkákat;
- összesen legalább nettó 200.000.000,- Ft értékben sportlétesítményen végzett felújítási/karbantartási munkákat;
- összesen legalább nettó 200.000.000,- Ft értékben lakóépületen végzett felújítási/karbantartási munkákat;
- összesen legalább nettó 200.000.000,- Ft értékben kert felújítási/karbantartási munkákat;
- legalább 20 db, folyamatosan és zavartalanul működő épületen végzett felújítási munkákra vonatkozó megrendelést, melyek közül legalább az egyik értéke meghaladta a nettó 400.000.000,- Ft-ot.
M1/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként legalább 1 db olyan épület-felújításra és karbantartásra kötött keretszerződésre/keretmegállapodásra vonatkozó referenciával, amelyben az épület-felújítások és karbantartási munkákra vonatkozóan egybefüggő 4 hónap alatt legalább 15 db megrendelést, legalább nettó 500.000.000,- Ft összértékben teljesített.
M1/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként legalább 1 db olyan épület-felújításra és karbantartásra kötött keretszerződésre/keretmegállapodásra vonatkozó referenciával, amelyben az épület-felújítások és karbantartási munkákra vonatkozóan legalább 75 db megrendelést legalább nettó 525.000.000,- Ft összértékben teljesített. A 75 db megrendelésben szerepelnie kell legalább 10 db tető javítási, felújítási, legalább 10 db homlokzat javítási, felújítási, legalább 10 db nyílászáró javítási, cserélési, legalább 10 db gépészeti javítási, felújítási és legalább 10 db elektromos javítási, felújítási megrendelésnek.
Az ajánlatkérő a referenciaigazolás kapcsán azért követeli meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, mert a keretszerződés alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszakitartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, és a szolgáltatásokjellegéből fakadóan a szerződések teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre vonatkozóan a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás alkalmazható lenne.
Folytatás a VI.4.3) 4. pontban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározottak szerint a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően jogosult – a konkrét munkák függvényében – rész/végszámlát kiállítani. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B §-aiban foglaltak szerinti módon és határidőben. Előleg a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosított.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
4. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
5. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajog i követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsoroltkörnyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől azajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolni kell.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11. Az ajánlatban az EKR rendszerben létrehozott űrlap alkalmazásával csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
12. Az ellenszolgáltatás összege az árazatlan mintaköltségvetések kitöltésével létrejövő summa összeg.
13. Az ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételeként írja elő az építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány vagy az európai Unió más tagállamából származó a fentivel egyenértékű tanúsítvány meglétét.
14. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 80.000.000,- HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A pénzösszeg Ajánlatkérő 11784009-15513003-06530000 számú számlaszámára utalható vagy teljesíthető pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetést, átutalást igazoló dokumentum (Ajánlatkérő nem várja el bank által kiállított igazolás benyújtását) másolati példányát, bankgarancia levél vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -kötelezvény másolati példányát ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni.
15. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Takács György 00393, Murvai László 00026.
16. Vállalkozó köteles a jelen keretszerződés tekintetében, legkésőbb a jelen keretszerződés hatályba lépéséig legalább 200 millió forint/év és legalább 100 millió forint/káresemény összegű, építési kivitelezési munkákra (vagy ezt a tevékenységet is magában foglaló tevékenységre) vonatkozó vagyon- és felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő biztosítását jelen keretszerződésre kiterjeszteni.
Folytatás a VI.4.3) 5. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. Jogorvoslat a Kbt. 148. § szerint.
2. A II.2.7) pont folytatása: Amennyiben bármelyik fél a keretszerződés megszüntetéséről dönt, azt köteles a másik féllel a keretszerződés évfordulóját megelőző legkésőbb 90. napig közölni, de azt nem köteles indokokkal alátámasztani.
3. A III.1.1) pont folytatása: Az előírt követelmény tekintetében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban elektronikusan csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
4. A III.1.3) pont folytatása: M2/1. Ajánlattevő rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt:
• legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó, az építész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-É), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik;
• legalább 1 fő, a gépészeti szerelési munkák irányításért felelős, a gépész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-ÉG), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik;
• legalább 1 fő, a helyszíni villanyszerelési munkák irányításért felelős, az „elektromos” szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-ÉV), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/I. Rész/1. pontjában előírt (MVÉp/A kategóriás, MV-Ép/ÉG kategóriás, MV-Ép/ÉV kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt MV-É / MV-ÉG / Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt MV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
M3/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, magasépítési építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.
5. A VI.3) pont folytatása: 17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték. Az egyes mellékkötelezettségek mértéke a szerződésben kerül meghatározásra.
18. Ajánlatkérő a mennyiségi volumenben rejlő ár előny elérése érdekében, illetve a párhuzamosan futó sokszor nagyszámú beruházás koordináltsága miatt döntött úgy, hogy nem biztosít lehetőség a részajánlat tételére.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák