Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8189/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bayer Gábor
Telefon: +36 302238439
E-mail: bayer.gabor@pte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÁEEK - Nyugat (1) kivitelezési eljárások 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000404392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása az ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság által megvalósítandó nyugat-magyarországi_1 kivitelezési eljárások tekintetében – 4 részben

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 6649 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 075 - 176907
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása az ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság által megvalósítandó nyugat-magyarországi_1 kivitelezési eljárások tekintetében – 4 részben
Helyesen:
Kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása az ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság által megvalósítandó nyugat-magyarországi_1 kivitelezési eljárások tekintetében – 4 részben
VI.3) 6. alpont (helyszíni bejárás) folytatása:
Ajánlatkérő a fenti előírások figyelembevétele mellett a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében újbóli helyszíni bejárást tart, az alábbiak szerint:
1.rész: Székesfehérvár 2019.05.21. 14:00 óra – 8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1.
Találkozási pont: Épület bejárata előtt
2.rész: Győr 2019.05.20. 10:00 óra - 9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Találkozási pont: C/2 épület mellett található Műszaki Osztály, tárgyaló
3.rész: Győr 2019.05.20. 12:00 óra - 9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Találkozási pont: C/2 épület mellett található Műszaki Osztály, tárgyaló
4.rész: Pécs 2019.05.21. 10:00 óra - 7623 Pécs, József Attila út 7.
Találkozási pont: Bajnok utcai bejárat felőli porta
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást
2. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
3. Az III.1.3) M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;
Az 1. értékelési szempont részszempontjai (1.1-1.3) esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap Ajánlattevő. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (60 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A 2. értékelési szempont: a KH 21.12.2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
6. Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében Időpont: 2019.04.26. 10:00, a 2. rész Időpont: 2019.04.25. 10:00; a 3. rész tekintetében Időpont: 2019.04.25. 12:00; a 4. rész tekintetében Időpont: 2019.04.29. 10:00 órakor a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel (a kapcsolattartó személyek a helyszíni bejárásokt illetően: a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre).
7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!
- a Kbt. 66. § (2)bekben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat (EKR űrlap)
- a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólap (EKR űrlap)
- ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt nyilatkozatminta szerint.
10. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
11. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (400 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
12. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint.
13. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.
14. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
15. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter – 00875.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
Folytatás VI.4.3) pontban
Helyesen:
1. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást
2. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
3. Az III.1.3) M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;
Az 1. értékelési szempont részszempontjai (1.1-1.3) esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap Ajánlattevő. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (60 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A 2. értékelési szempont: a KH 21.12.2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
6. Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében Időpont: 2019.04.26. 10:00, a 2. rész Időpont: 2019.04.25. 10:00; a 3. rész tekintetében Időpont: 2019.04.25. 12:00; a 4. rész tekintetében Időpont: 2019.04.29. 10:00 órakor a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel (a kapcsolattartó személyek a helyszíni bejárásokt illetően: a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre).(Helyszíni bej. folyt.: II.1.4) pont)
7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!
- a Kbt. 66. § (2)bekben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat (EKR űrlap)
- a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólap (EKR űrlap)
- ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt nyilatkozatminta szerint.
10. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
11. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (400 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
12. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint.
13. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.
14. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
15. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter – 00875.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
Folytatás VI.4.3) pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2 pont "benyújtási határidő dátuma", illetve IV.2.7 pont "bontás dátuma" tekintetében, valamint a VI.3) "További információk" pont 6. alpontja (helyszíni bejárásra vonatkozó előírás) kívánja módosítani.
A karakterkorlátra tekintettel a helyszíni bejárásra vonatkozó előírás a felhívás II.1.4) pontjában folytatódik.
A további módosított közbeszerzési dokumentumok feltöltésre kerültek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ