Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8200/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hatvan Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70214820
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542305
E-mail: palyazat@hatvan.hu
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hatvan.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000244732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 5748 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 071 - 166875
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.
Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében a szerződés megkötésekor éljen. Ajánlatkérőnek az opciós tételek vonatkozásában megrendelési kötelezettsége nincs. Ajánlatkérő az opcionális mennyiségek lehívása esetén valamennyi opcionális tételt egyben rendeli meg, nincs lehetőség az opciós tételek részben történő lehívására.
A teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
Helyesen:
Opciós mennyiségek:
"Építész" Költségvetési kiírásban:
"Víztelenítés" munkatétel, amely az alábbi munkákat foglalja magában:
Talajvíz-süllyesztés előkészítése vákuumkutaknál, kútépítés öblítéssel, 38,1-50,8 mm kútátmérővel, 7,00 m: mennyisége 60 db
Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, üzemelés: mennyiség 720 óra
Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.
Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében a szerződés megkötésekor éljen. Ajánlatkérőnek az opciós tételek vonatkozásában megrendelési kötelezettsége nincs. Ajánlatkérő az opcionális mennyiségek lehívása esetén valamennyi opcionális tételt egyben rendeli meg, nincs lehetőség az opciós tételek részben történő lehívására.
A teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
ATnek ajánlatában a 321/2015. Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. AK az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK felhívja az ATk figyelmét, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlat részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ATnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az igazolási szakaszban az AT az AK felhívására köteles benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
● a Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
● a nem Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
II. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Alkalmatlan AT, amennyiben
- nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve
- a nem Magyarországon letelepedett AT nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolás mód:
SZ/1. A 321/2015. Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján ATnek csatolnia kell az EEKDt, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.
Helyesen:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
ATnek ajánlatában a 321/2015. Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. AK az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK felhívja az ATk figyelmét, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlat részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ATnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az igazolási szakaszban az AT az AK felhívására köteles benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
● a Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
● a nem Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
II. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Alkalmatlan AT, amennyiben
(i) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, illetve
(ii) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolás mód:
SZ/1. A 321/2015. Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján ATnek csatolnia kell az EEKDt, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év vonatkozásában (60 hónap; a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan magasépítési létesítmény minden alap-szakágra (építészet és tartószerkezet és épületvillamosság és épületgépészet) kiterjedő építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával/referenciákkal, melynél
- a munkálatokkal érintett összes bruttó beépített szintterület elérte az 1250 m2-t, és
- teljes akadálymentesítés, továbbá az épület belső területén akadálymentes felvonó fogadására alkalmas legalább 8,50 m belmagasságú liftakna valósult meg, akadálymentes személyfelvonó beszerelésével együtt.
Bruttó beépített szintterület alatt a következő értendő: az összes használati épületszint falakkal vagy egyéb külső határoló szerkezetekkel együtt számított alapterületi külső kontúrja által határolt alapterületek összesen.
Magasépítési létesítmény: olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésre vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek.
Teljes akadálymentesítés: az olyan akadálymentesítés, melynél minimálisan a közlekedési rendszer és vizesblokk (pl. WC, mosdó) az akadálymentesítési előírásoknak megfelelő kialakítása és infokommunikációs akadálymentesítés valósult meg.
A fenti referenciakövetelmények több szerződéssel is igazolhatóak.
M/2.) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület MV-É (vagy azzal egyenértékű) jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M/2.2. legalább 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.
AK a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év vonatkozásában (60 hónap; a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan magasépítési létesítmény minden alap-szakágra (építészet és tartószerkezet és épületvillamosság és épületgépészet) kiterjedő építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával/referenciákkal, melynél
- a munkálatokkal érintett összes bruttó beépített szintterület elérte az 1250 m2-t, és
- teljes akadálymentesítés, továbbá az épület belső területén akadálymentes felvonó fogadására alkalmas legalább 8,50 m belmagasságú liftakna valósult meg, akadálymentes személyfelvonó beszerelésével együtt.
Bruttó beépített szintterület alatt a következő értendő: az összes használati épületszint falakkal vagy egyéb külső határoló szerkezetekkel együtt számított alapterületi külső kontúrja által határolt alapterületek összesen.
Magasépítési létesítmény: olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésre vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek.
Teljes akadálymentesítés: az olyan akadálymentesítés, melynél minimálisan a közlekedési rendszer és vizesblokk (pl. WC, mosdó) az akadálymentesítési előírásoknak megfelelő kialakítása és infokommunikációs akadálymentesítés valósult meg.
A fenti referenciakövetelmények több szerződéssel is igazolhatóak.
M/2.) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont építési szakterület MV-É (vagy azzal egyenértékű) jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M/2.2. legalább 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.
AK a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A § (1), (3) és 32/B § bekezdéseiben meghatározottak szerint történik. A finanszírozás a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, 100% támogatási intenzitású EU projektből történik. A projekt utófinanszírozású.
Előleg: 20 % (előleg elszámolása a részszámlákban és a végszámlában arányosan történik).
Számlázás: 4 db részszámla (25 %, 50 %, 75 % és 95 % készültségnél) és 1 db végszámla, az opciós mennyiség ellenszolgáltatása a teljesítéssel érintett számlá(k)ba építendő be.
Végszámla benyújtása a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követően lehetséges.
Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5%-a.
- Teljesítési és Jótállási biztosíték: 5-5 % a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja és (3)-(5) bek szerint.
- Késedelmi kötbér: 0,2%/naptári nap, max 9%
- Meghiúsulási kötbér: 15 %
- Jótállás: AT megajánlása szerint, de min. 24 hónap.
Helyesen:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A § (1), (3) és 32/B § bekezdéseiben meghatározottak szerint történik. A finanszírozás a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, 100% támogatási intenzitású EU projektből történik. A projekt utófinanszírozású.
Előleg: 20 % (előleg elszámolása a részszámlákban és a végszámlában arányosan történik).
Számlázás: 4 db részszámla (25 %, 50 %, 75 % és 95 % készültségnél) és 1 db végszámla, az opciós mennyiség ellenszolgáltatása a teljesítéssel érintett számlá(k)ba építendő be.
Végszámla benyújtása a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követően lehetséges.
Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5%-a.
- Teljesítési és jóteljesítési biztosíték: 5-5 % a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja és (3)-(5) bek szerint.
- Késedelmi kötbér: 0,2%/naptári nap, max 9%
- Meghiúsulási kötbér: 15 %
- Jótállás: AT megajánlása szerint, de min. 24 hónap
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/07/08
Helyesen:
2019/07/22
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
4. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
5. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. Az Ár szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével, a Minőségi részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás módszerével kerülnek megállapításra az értékelési pontszámok. A módszerek részletes leírását a KD tartalmazza.
6. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában.
7. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő K&H Bank pénzintézetnél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével. Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában is elfogadja.
9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. rendelkezései tartalmazzák.
11. FAKSZ: dr. Varga Endre (00068.) és dr. Németh Ferenc (00981.)
12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
13. A felhívás II.2.7) pontjában foglalt időtartam naptári napban értendő, kezdőnapja a munkaterület nyertes ajánlattevő részére történő átadása.
14. Konzultáció tartására nem kerül sor.
15. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
16. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni a következő mértékre: legalább 100.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás.
Helyesen:
1. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
4. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
5. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. Az Ár szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével, a Minőségi részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás módszerével kerülnek megállapításra az értékelési pontszámok. A módszerek részletes leírását a KD tartalmazza.
6. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában.
7. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört alkalmazza.
8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő K&H Bank pénzintézetnél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével. Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában is elfogadja.
9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. rendelkezései tartalmazzák.
11. FAKSZ: dr. Varga Endre (00068.) és dr. Németh Ferenc (00981.)
12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
13. A felhívás II.2.7) pontjában foglalt időtartam naptári napban értendő, kezdőnapja a munkaterület nyertes ajánlattevő részére történő átadása.
14. Konzultáció tartására nem kerül sor.
15. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
16. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni a következő mértékre: legalább 100.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárást megindító felhívás jelen hirdetményben foglalt módosításán túl az egyéb közbeszerzési dokumentumokat is módosította az alábbi részekben:
- árazatlan költségvetés,
- Útmutató az ajánlattevők részére,
- műszaki leírás (kiviteli tervdokumentáció),
- építési engedély (engedély meghosszabbítása).
A módosított (módosítással egységes szerkezetbe foglalt) közbeszerzési dokumentumok jelen módosító hirdetmény közzétételét követően elérhetőek az eredeti közbeszerzési dokumentumokkal megegyező elérési útvonalon.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ