Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8207/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000885292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához szükséges felmérési, (bontási, építési és esetlegesen örökségvédelmi, továbbá szakági) engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 445000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Óváros Tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához szükséges felmérési, (bontási, építési és esetlegesen örökségvédelmi, továbbá szakági) engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
Jelenlegi alapterületek: Petőfi Színház épülete: 4385,37 m2; volt Zeneiskola épülete: 849,6 m2, volt Turistaszálló épülete: 703,82 m2; összesen: 5938,79 m2
A rekonstrukció és bővítés során a színpadtechnológia is fejlesztésre kerül: zenekari árok; nézőtér; alsógépészet, dobforgó színpad, személyi és utca süllyesztő; felsőgépészet, díszlethúzó: kb. 20 db, ponthúzó: 48 db, mozgatható világítástartók, összesen 453 db férőhely kerül kialakításra.
A tervezéssel érintett ingatlanok főbb adatai:
Veszprém, Óvári Ferenc út 2.; 5038. hrsz.:
- funkció: kulturális intézmény (Petőfi Színház);
- telek alapterülete: 1269 m2;
- beépítettség: 1039 m2
Veszprém, Óvári Ferenc út 5037/2. hrsz.:
- funkció: közterület (jelenleg beépítetlen);
- telek alapterülete: 359 m2
Veszprém, Megyeház tér 2.; 5037/1. hrsz.:
- funkció: vegyes (Bakony társasház, korábbi Korona-szálló);
- telek alapterülete: 2306 m2;
- beépítettség: 1467 m2
Veszprém, 5041. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 1 ha 2002 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” nagy része helyezkedik el rajta)
Veszprém, 5042. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 2925 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” kisebb része helyezkedik el rajta)
Veszprém, Óvári Ferenc út 1.; 112. hrsz.:
- funkció: intézmény (régi Zeneiskola, turistaszálló);
- telek alapterülete: 1423 m2;
- beépítettség: 848 m2
Veszprém, Szeglethy József utca 4.; 121. hrsz.:
- funkció: intézmény;
- telek alapterülete: 1222 m2;
- beépítettség: 567 m2
Elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
a) Épületek felmérése (felmérési terv készítése), pontosított adatok digitalizálása, engedélyezési terv előkészítése a megrendelő által biztosított vázlatterv (RMT) alapján, véglegesített szakági és belsőépítészeti koncepcióval, telekalakításhoz szükséges geodéziai munkarésszel, továbbá a korábbi Korona-szállót (5037/1. hrsz-ú ingatlan) érintő társasház alapító okirat módosításához szükséges geodéziai munkarészek elkészítése: a szerződés megkötését követő 20 munkanap.
b) Bontási, építési, örökségvédelmi és szakági engedélyezési tervdokumentáció, az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása, valamint a telekalakítási változási vázrajz elkészítése: az a) pontban foglalt feladat teljesítését követő: 40 munkanap.
c) Kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése: a b) pont szerinti feladat teljesítését követő 120 munkanap.
d) A használatbavételi engedélykérelem benyújtását megelőzően a megépített épületek felmérése, megvalósulási terv elkészítése és az épületfeltüntetési vázrajz elkészítése.
e) Megbízottként a szükséges engedélyek (hatósági, közműszolgáltatói) tényleges beszerzése.
f) Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, legfeljebb 90 mérnöknap erejéig.
g) Egyéb feladatok: Tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a kivitelezés teljesítés ütemezésére vonatkozóan. A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja a Megrendelőt. Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai támogatása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése (kivéve megvalósulási terv).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 a felhívás III.1.3. M.2. a) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db)  5
2 a felhívás III.1.3. M.2. b) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db) 5
3 a felhívás III.1.3. M.2. c) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db) (db) 5
4 a felhívás III.1.3. M.2. d) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db) (db) 5
5 a felhívás III.1.3. M.2. e) pontja szerinti szakember (Műemlékvédelmi szakmérnök vagy vezető restaurátor szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db)  3
6 a felhívás III.1.3. M.2. f) pontja szerinti szakember (Informatikai és gyengeáramú tervező szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db)  3
7 a felhívás III.1.3. M.2. g) pontja szerinti szakember (Építésügyi tűzvédelmi tervező (TUÉ) szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db) 3
8 a felhívás III.1.3. M.2. h) pontja szerinti szakember (Organizációs folyamatokat tervező szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db)  3
9 a felhívás III.1.3. M.2. i) pontja szerinti szakember (Költségvetés, költségbecslés készítő szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db)  3
10 a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke – feladatkosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés (minőségirányítás) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartam a II.2.4 pontban megadott munkanapok összesített időtartama. A szerződés teljes időtartama az ahhoz kapcsolódó építési beruházás pontos időszükséglete ismeretének hiányában előre nem határozható meg. A II.1.5), II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, a hirdetményfeladási rendszer kitöltési szabályai miatt került 1 HUF rögzítésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 218 - 499374
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91702692
Postai cím: Ezerjó Utca 10
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14872609
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 445000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakági tervezési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Ajánlattevők:
Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság (1023 Budapest, Lublói Utca 2., adószám: 10569731241) és TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyen (9011 Győr Ezerjó, utca, adószám: 24084794208) közös ajánlattevők
ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., adószám: 13098030-2-13) és SZENES DESIGN STÚDIO belsőépítészeti és Kereskedelmi Bt. (1026 Budapest, Virág árok 6. B. ép., adószám: 28552455241) közös ajánlattevők,
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. alagsor 1., adószám: 13079909243)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)