Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8283/2019
CPV Kód:71400000-2
Ajánlatkérő:Gyöngyös Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Gyöngyös közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KőszeghyArt Tervezők Bt
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyöngyös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34655797
Postai cím: Fő Tér 13
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Ágnes
Telefon: +36 37510314
E-mail: kiss.agnes@gyongyosph.hu
Fax: +36 37500160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyongyos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gyongyos.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyöngyös város településrendezési eszközeinek elkészítése (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv)
Hivatkozási szám: EKR001012112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyöngyös város teljes közigazgatási területére vonatkozóan új, egységes településrendezési eszközök elkészítése a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, különös tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Eljr.) foglalt tartalmi követelményekre.
Elkészítendő munkarészek:
• alátámasztó munkarészek szakági tervezők bevonásával (Eljr. 3. melléklete szerint)
• örökségvédelmi hatástanulmány /a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 83. § (1) a) pontja szerint/
• környezeti értékelés /az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint/
• településszerkezeti terv (Eljr. 4. és 6. mellékletei szerint)
Gyöngyös város meglévő településszerkezeti terve 2005. évben került jóváhagyásra. Gyöngyös Város Képviselő-testületének 414/2015. (XII.17.) önkormányzati határozatával jóváhagyott Településfejlesztési Koncepciójában foglalt célok megvalósítását biztosító, új, egységes településszerkezeti terv készítése szükséges.
• helyi építési szabályzat és szabályozási terv (Eljr. 5. és 6. mellékletei szerint)
Gyöngyös város hatályos helyi építési szabályzata (GYÉSZ) Gyöngyös Város Képviselő-testületének 3/2007. (II.19.) önkormányzati rendeletével lépett hatályba, azóta többször módosításra került. A készítendő új településszerkezeti terv alapján új helyi építési szabályzat valamint a mellékletét képező szabályozási terv elkészítése is szükséges.
Nem szükséges elkészíteni az alábbi munkarészeket:
• az Eljr. 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat
Gyöngyös város 54/2016. (II.25.) önkormányzati határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájához készült megalapozó vizsgálat, mely az új településrendezési eszközök készítése során felhasználható, a szükséges mértékben kiegészítendő, új megalapozó vizsgálat készítése nem szükséges.
• Az Eljr. 7. melléklete szerinti beépítési terv.
Az Eljr. 45. § (1) és (2) bekezdései értelmében Gyöngyös város jelenlegi településrendezési eszközei alkalmazására 2019. december 31-ig, módosításukra 2018. december 31-ig van lehetőség, ezért új településrendezési eszközök készítése szükséges. A meglévő településrendezési eszközök többször módosításra kerültek, a módosításokat fedvénytervek tartalmazzák. Az egységbe foglalt új településrendezési eszközök használata kedvezőbb lesz.
Az új településrendezési eszközöket az országos, területi és települési szintű fejlesztési elhatározások figyelembe vételével kell elkészíteni.
Az elkészült új településrendezési eszközöket 6 pld. nyomtatott, 6 pld. digitális (pdf CD lemezen), valamint 1 pld szerkeszthető (dwg CD lemezen) formátumban kell átadni Megrendelő részére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Településrendezési eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyös közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyöngyös város teljes közigazgatási területére vonatkozóan új, egységes településrendezési eszközök elkészítése a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, különös tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Eljr.) foglalt tartalmi követelményekre.
Elkészítendő munkarészek:
• alátámasztó munkarészek szakági tervezők bevonásával (Eljr. 3. melléklete szerint)
• örökségvédelmi hatástanulmány /a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 83. § (1) a) pontja szerint/
• környezeti értékelés /az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint/
• településszerkezeti terv (Eljr. 4. és 6. mellékletei szerint)
Gyöngyös város meglévő településszerkezeti terve 2005. évben került jóváhagyásra. Gyöngyös Város Képviselő-testületének 414/2015. (XII.17.) önkormányzati határozatával jóváhagyott Településfejlesztési Koncepciójában foglalt célok megvalósítását biztosító, új, egységes településszerkezeti terv készítése szükséges.
• helyi építési szabályzat és szabályozási terv (Eljr. 5. és 6. mellékletei szerint)
Gyöngyös város hatályos helyi építési szabályzata (GYÉSZ) Gyöngyös Város Képviselő-testületének 3/2007. (II.19.) önkormányzati rendeletével lépett hatályba, azóta többször módosításra került. A készítendő új településszerkezeti terv alapján új helyi építési szabályzat valamint a mellékletét képező szabályozási terv elkészítése is szükséges.
Nem szükséges elkészíteni az alábbi munkarészeket:
• az Eljr. 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat
Gyöngyös város 54/2016. (II.25.) önkormányzati határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájához készült megalapozó vizsgálat, mely az új településrendezési eszközök készítése során felhasználható, a szükséges mértékben kiegészítendő, új megalapozó vizsgálat készítése nem szükséges.
• Az Eljr. 7. melléklete szerinti beépítési terv.
Az Eljr. 45. § (1) és (2) bekezdései értelmében Gyöngyös város jelenlegi településrendezési eszközei alkalmazására 2019. december 31-ig, módosításukra 2018. december 31-ig van lehetőség, ezért új településrendezési eszközök készítése szükséges. A meglévő településrendezési eszközök többször módosításra kerültek, a módosításokat fedvénytervek tartalmazzák. Az egységbe foglalt új településrendezési eszközök használata kedvezőbb lesz.
Az új településrendezési eszközöket az országos, területi és települési szintű fejlesztési elhatározások figyelembe vételével kell elkészíteni.
Az elkészült új településrendezési eszközöket 6 pld. nyomtatott, 6 pld. digitális (pdf CD lemezen), valamint 1 pld szerkeszthető (dwg CD lemezen) formátumban kell átadni Megrendelő részére.
A részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A 266/2013. Korm. r. 1. sz. mell. I.1. rész 2. pont TT tervezői jogosultsággal vagy TT1 szakmai címmel, és szakmai többlettapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő) 30
2 2.2. A 266/2013. Korm. r. 1. sz. mell. II.1. rész 2. pont SZTT vagy 1. sz. mell. II.1. rész 3-7. pont SZT, SZKö, SZV, SZE vagy SZH jogosultsággal rendelkező szakemberek száma (fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó tervezési díj (nettó Ft) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Településrendezési eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KőszeghyArt Tervezők Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38953963
Postai cím: Fehérvári Út 31. 3. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: koszeghyart@gmail.com
Telefon: +36 204819966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25977969243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28959317
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Településszerk. terv, szerk. leírás, szabályozási terv és HÉSZ elkészítésében közreműködés, alátámasztó szakági munkarészek elkészítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95676427
Postai cím: Thököly Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: szilvia.paksi@vatikft.hu
Telefon: +36 14130958
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14130959
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13506726242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 27500000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pro Arch. Építész Stúdió Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94088377
Postai cím: József Körút 36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28349033242

Hivatalos név: KőszeghyArt Tervezők Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38953963
Postai cím: Fehérvári Út 31. 3. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25977969243

Hivatalos név: VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95676427
Postai cím: Thököly Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13506726242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges