Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8292/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Kapuvár Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Kapuvár Városi Önkormányzat 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kertművek Táj- és Kertépítészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kapuvár Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12043125
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsodi Tamás
Telefon: +36 96596002
E-mail: varfejleszt@kapuvar.hu
Fax: +36 96596005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapuvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kapuvar.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TELJES KÖRŰ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
Hivatkozási szám: EKR000094492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003 SZÁMÚ Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron című PÁLYÁZAT keretében TELJESKÖRŰ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE az engedélyezési tervdokumentáció alapján. A tervezett multifunkciós épület, a tervezett parkolók építési engedéllyel rendelkeznek, az öntözési fejlesztéshez vízjogi engedély áll rendelkezésre.
Tervezési feladat az épületek és burkolatok bontása után a terület rendezése, sport és rekreációs funkciójú közpark kialakítása. A rendezési terv alapján a fejlesztésre kijelölt terület ZÖLDTERÜLET ‘Z’ övezeti jelbe került a korábbi gazdasági besorolás helyett. A telekhatárokat az önkormányzat rendezte, a jogerős változási vázrajz alapján a terület helyrajzi száma 1387/2, a zöldterület fejlesztési terület nagysága: bruttó 16 000 m2. A kiviteli terv készítése szakági tervezők bevonásával teljeskörű tervezést igényel, mely tartalmazza a parkban elhelyezett közösségi épület, parkolók, külső vízi közmű feladatok, parki világítás, épületfűtését biztosító hőtáv tervezését és rehabilitációs szakmérnök bevonását. A tervezési területet Délről a Magyar utca határolja, Nyugaton a Cseresznye sor szegélyezi, Északon a Margit-híd utca, Keleten pedig a Kis-Rába folyó húzódik. Az északi telekhatár mentén található a hőközpont. A tervezett zöldfelült fejlesztés során sport és fitnesz, valamint játszótéri elemeket és közparki funkciókat kell elhelyezni. A park főbejárata a Cseresznye-sorról nyílik. Itt található a multifunkciós bejárati épület, tágas fogadótérrel. Az épületben vizesblokk, öltözők, és karbantartó egység kap helyet. A park sportcsarnok mögötti területén található a fitnesz kertrész. Itt kerül elhelyezésre a műfüves sportpálya és a kültéri kondipark. A kondipark eszközeinek egy része benyúlik a játszópark területére, kapcsolatot teremtve a két egység között. A hanság tematikára épülő játszókert a park központi részén kapott tágas helyet, a multifunkciós épületből kivezető tengelyre szervezve. A sportpálya mellett a játszóparkot megkerülve található a gumiburkolatú futópálya, mely mintegy 300 m hosszú, ehhez kapcsolódik egy murvás kiegészítő szakasz mintegy 150 fm hosszal a park észak nyugati végében. A parki funkciók fő megközelítési iránya a multifunkciós épület felől van, de további két murvás sétány vezet a parki központ felé, egyik a Cseresznye sor felől, másik pedig a Magyar utca felől tárja fel a területet. A park déli részén 62+3 db gépjármű befogadására képes parkoló, mely OTÉK előírásnak megfelelően biztosítja a parkhoz szükséges férőhelyet, valamint 1 db "C" típusú elektromos töltőállomás került kialakításra. Legfontosabb és legnagyobb feladat az egykori gyárterületen az eredeti természeti adottságokhoz hasonló zöldfelület kialakítása. Az elbontott építmények helyén az altalaj lazítását követően töltőföld és humusz terítése szükséges a tervezett zöldfelület kialakításának előkészítéseként. A természetes vízvisszatartás érdekében tetőfelületek csapadékvizét – földfelszín alatt vezetve – zárt tározóban gyűjtjük össze, amely a park öntözését biztosítja, csapadékszegény időszakban az öntözővíz a Kis-Rábából pótolható. A park teljes területe akadálymentesen kerül kialakításra, a játszóeszközök között is több akadálymentes termék található. A TOP2.1.1-16 számú Pályázati Felhívásban foglalt műszaki-szakmai követelményeket az Ajánlattevő köteles betartani. A Pályázati Felhívás az alábbi linken megtekinthető: https://www.palyazat.gov.hu/top-211-16-barnamezs-terletek-rehabilitcija-1.
A kivitelei tervdokumentációt 2 példányban kell teljesíteni papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD vagy DVD vagy PenDrive). A tervdokumentációhoz mellékelni kell a tételes tervezői költségvetést, illetve az árazott és árazatlan költségvetési kiírást.
A digitális szállítás követelményei:
- A teljes tervdokumentáció DWG és PDF formátumban
- a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban
- az árazatlan és árazott költségvetés .xls kiterjesztésű fájlként.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TELJES KÖRŰ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kapuvár Városi Önkormányzat 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003 SZÁMÚ Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron című PÁLYÁZAT keretében TELJESKÖRŰ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE az engedélyezési tervdokumentáció alapján. A tervezett multifunkciós épület, a tervezett parkolók építési engedéllyel rendelkeznek, az öntözési fejlesztéshez vízjogi engedély áll rendelkezésre.
Tervezési feladat az épületek és burkolatok bontása után a terület rendezése, sport és rekreációs funkciójú közpark kialakítása. A rendezési terv alapján a fejlesztésre kijelölt terület ZÖLDTERÜLET ‘Z’ övezeti jelbe került a korábbi gazdasági besorolás helyett. A telekhatárokat az önkormányzat rendezte, a jogerős változási vázrajz alapján a terület helyrajzi száma 1387/2, a zöldterület fejlesztési terület nagysága: bruttó 16 000 m2. A kiviteli terv készítése szakági tervezők bevonásával teljeskörű tervezést igényel, mely tartalmazza a parkban elhelyezett közösségi épület, parkolók, külső vízi közmű feladatok, parki világítás, épületfűtését biztosító hőtáv tervezését és rehabilitációs szakmérnök bevonását. A tervezési területet Délről a Magyar utca határolja, Nyugaton a Cseresznye sor szegélyezi, Északon a Margit-híd utca, Keleten pedig a Kis-Rába folyó húzódik. Az északi telekhatár mentén található a hőközpont. A tervezett zöldfelült fejlesztés során sport és fitnesz, valamint játszótéri elemeket és közparki funkciókat kell elhelyezni. A park főbejárata a Cseresznye-sorról nyílik. Itt található a multifunkciós bejárati épület, tágas fogadótérrel. Az épületben vizesblokk, öltözők, és karbantartó egység kap helyet. A park sportcsarnok mögötti területén található a fitnesz kertrész. Itt kerül elhelyezésre a műfüves sportpálya és a kültéri kondipark. A kondipark eszközeinek egy része benyúlik a játszópark területére, kapcsolatot teremtve a két egység között. A hanság tematikára épülő játszókert a park központi részén kapott tágas helyet, a multifunkciós épületből kivezető tengelyre szervezve. A sportpálya mellett a játszóparkot megkerülve található a gumiburkolatú futópálya, mely mintegy 300 m hosszú, ehhez kapcsolódik egy murvás kiegészítő szakasz mintegy 150 fm hosszal a park észak nyugati végében. A parki funkciók fő megközelítési iránya a multifunkciós épület felől van, de további két murvás sétány vezet a parki központ felé, egyik a Cseresznye sor felől, másik pedig a Magyar utca felől tárja fel a területet. A park déli részén62 db gépjármű befogadására képes parkoló, mely OTÉK előírásnak megfelelően biztosítja a parkhoz szükséges férőhelyet, valamint 1 db "C" típusú elektromos töltőállomás került kialakításra. Legfontosabb és legnagyobb feladat az egykori gyárterületen az eredeti természeti adottságokhoz hasonló zöldfelület kialakítása. Az elbontott építmények helyén az altalaj lazítását követően töltőföld és humusz terítése szükséges a tervezett zöldfelület kialakításának előkészítéseként. A természetes vízvisszatartás érdekében tetőfelületek csapadékvizét – földfelszín alatt vezetve – zárt tározóban gyűjtjük össze, amely a park öntözését biztosítja, csapadékszegény időszakban az öntözővíz a Kis-Rábából pótolható. A park teljes területe akadálymentesen kerül kialakításra, a játszóeszközök között is több akadálymentes termék található. A TOP2.1.1-16 számú Pályázati Felhívásban foglalt műszaki-szakmai követelményeket az Ajánlattevő köteles betartani. A Pályázati Felhívás az alábbi linken megtekinthető: https://www.palyazat.gov.hu/top-211-16-barnamezs-terletek-rehabilitcija-1.
A kivitelei tervdokumentációt 2 példányban kell teljesíteni papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD vagy DVD vagy PenDrive). A tervdokumentációhoz mellékelni kell a tételes tervezői költségvetést, illetve az árazott és árazatlan költségvetési kiírást.
A digitális szállítás követelményei:
- A teljes tervdokumentáció DWG és PDF formátumban
- a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban
- az árazatlan és árazott költségvetés .xls kiterjesztésű fájlként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2 .1.) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 30 hónap) 13
2 Az M/2. 2.) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 30 hónap) 13
3 Az M/2. 3.) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 30 hónap) 8
4 Az M/2. 4.) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 30 hónap) 8
5 Az M/2. 5.) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 30 hónap) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok.
Ajánlati ár: relatív értékelés fordított arányosítás
Minőségi szempontok: relatív értékelés egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: TELJES KÖRŰ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kertművek Táj- és Kertépítészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20520913
Postai cím: Pósa Lajos Út 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: henczhelga@kertmuvek.hu
Telefon: +36 703800437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13904038208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13123333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közlekedési építmények tervezése, Építészeti tervezés, Építményvillamossági tervezés, Vízgazdálkodási építmények tervezése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: Kertművek Táj- és Kertépítészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20520913
Postai cím: Pósa Lajos Út 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13904038208

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13558097
Postai cím: Nyíregyháza Utca 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24149886243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges