Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8317/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Target Group Facility Management Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10326974
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Borbás Zsuzsanna
Telefon: +36 304931603
E-mail: borbas.zsuzsanna@hatvan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Őrzés-védelmi és kapcsolódó feladatok ellátása”
Hivatkozási szám: EKR000236092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A megbízás konkrét tárgya a Megbízó kezelésében lévő, volt Hatvan-Mátra Cukorgyár (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) területének őrzés-védelmi és egyéb szolgáltatási feladatainak ellátása.
A terület részben az Önkormányzat, részben pedig a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. kezelésében áll.
A megbízásra vonatkozó szabályrendszert a kezelők közösen alakítják ki, szakmai felügyeletet és iránymutatást a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. gyakorol az ajánlattévő felé.
A szolgáltatást a szerződéskötés napjától a következő létszámban és munkarendben látja el:
1 fő 24 órás szolgálatban (munkanapokon 07:00-07:00)
1 fő 12 órás szolgálatban (munkanapokon 07:00-19:00)
1 fő 24 órás szolgálatban (munkaszüneti és ünnepnapokon 07:00-07:00)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Őrzés-védelmi és kapcsolódó feladatok ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megbízás konkrét tárgya a Megbízó kezelésében lévő, volt Hatvan-Mátra Cukorgyár (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) területének őrzés-védelmi, illetve kapcsolódó szolgáltatásként ügyfélforgalmi és adatkezelési feladatainak ellátása.
A terület részben az Önkormányzat, részben pedig a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. kezelésében áll.
A megbízásra vonatkozó szabályrendszert a kezelők közösen alakítják ki, szakmai felügyeletet és iránymutatást a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. gyakorol az ajánlattévő felé.
Az objektum első része kerítéssel, épülettel körülhatárolt, a hátsó részen (amely az első résztől kerítéssel elválasztott, azonban a körülötte lévő telekrészektől nem elválasztott) három épület található. Az első lezárt tároló, a második szerkezetkészre visszabontott épület nyílászárók nélkül, a harmadik egy kémény.
Az első részen egy L alakú épület melletti kapubejárón (sorompó van de nem működik) keresztül zajlik a járműforgalom, az épület utcafrontján, egy bejárati ajtón bonyolítják a személyforgalmat. A terület első részén az L alakú épületen kívül egy önálló épület, a városi könyvtár található.
Az első részen az L alakú épületben egy szociális intézmény irodája, valamint két egyesület edzőtermei találhatóak, az emeleti részen bérlemények (irodák) vannak.
A területen kamera,- riasztó rendszer nem üzemel, tűzjelző van. Az épületek körül meghatározott rendben járművek parkolhatnak.
A szolgáltatást a szerződéskötés napjától a következő létszámban és munkarendben látja el:
1 fő 24 órás szolgálatban (munkanapokon 07:00-07:00)
1 fő 12 órás szolgálatban (munkanapokon 07:00-07:00)
1 fő 24 órás szolgálatban (munkaszüneti és ünnepnapokon 07:00-07:00)

A volt Hatvan-Mátra Cukorgyár (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) területén ellátandó feladatok végrehajtásának konkrét, részletes leírását a megbízott készíti, ami megbízó írásos jóváhagyásával válik hatályossá és a szerződés mellékletét képezi. A feladatok munkakörönkénti elosztására ajánlattévő tesz javaslatot.
A feladatrendszer hatékonyabb elvégzése, a költségek és a humánerőforrás racionalizálása érdekében az ajánlattevő technikai vagy egyéb jellegű felajánlást/ajánlást tehet, amely az ajánlat részét képezi.
A munkavállalók a feladatot a megbízott által javasolt, megbízó által elfogadott munkaruhában és felszereléssel látják el, mely biztosítása a megbízott feladata.
Megbízó a feladatot ellátók számára térítés nélkül gondoskodik a szociális szolgálati helyről és a feladat végzéséről szükséges berendezésekről. A megbízó a szolgálat ellátásához szükséges mértékű közüzemi szolgáltatásokat (elektromos energia, víz, fűtés, csatorna) térítésmentesen biztosítja megbízott részére.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlásra kerülő szakemberek többlettapasztalata (hónapban) (min.1 hó, max. 60 hó/fő) 10
2 A teljesítésében részt vevő személyi állományon belül az ajánlattevővel munkaviszonyban álló munkavállalók aránya (%) 10
3 Szakmai ajánlat minősége: A személyi állomány ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások, a módszerek és megoldások kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége 10
4 Szakmai ajánlat minősége:Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási eljárások és szakmai megfelelősége 10
5 Megajánlott 24 havi technikai fejlesztés összege (Ft) (min. nettó 500.000 - max. 2.000.000 Ft)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó megbízási átalánydíj (Ft/hó) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7.: A szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba és a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapig hatályában fennmarad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) rendelkezéseinek figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Őrzés-védelmi és kapcsolódó feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Target Group Facility Management Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55719306
Postai cím: Szentendrei Út 202
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: brigitta.pecsi@targetgroup.hu
Telefon: +36 205191111
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25176151241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51751320
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Target Group Facility Management Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55719306
Postai cím: Szentendrei Út 202
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25176151241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges