Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Koncessziós hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8362/2019
CPV Kód:45212212-5
Ajánlatkérő:VELENCE PLUS Sport, Termálvíz-és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Koncessziós hirdetmény
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: VELENCE PLUS Sport, Termálvíz-és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88895831
Postai cím: Tópart Utca 26
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: László Csaba
Telefon: +36 307732177
E-mail: cslaszlo@velenceitosport.hu
Fax: +36 17999909
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.velenceplus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485922019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485922019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sportuszoda kivitelezés, üzemeltetés koncesszióban
Hivatkozási szám: EKR000485922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sportuszoda kivitelezése és üzemeltetése koncessziós szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
Sportuszoda kivitelezés, üzemeltetés koncesszióban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
További tárgyak:92610000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Velence, 4509/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Velence Városában tervezett sportuszoda (úszó és vízilabda sportrendezvények lebonyolítására, úszás, vízilabda és szinkronúszás oktatás folytatására alkalmas vízisport létesítmény) kivitelezése és üzemeltetése 20 év időtartamban.
A tervezett épület beépített alapterülete: 4019 m2
beépítettség 30,4%
terepszint alatti beépítettség 4462 m2
Építménymagasság 10,29 m
A tervezett zöldfelület (55%): 7390 m
A tervezett épület nettó alapterülete: 8160 m2
Az Ajánlattevő feladata az uszoda építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
A nyertes Ajánlattevő kizárólagos joga és kötelezettsége az uszoda felépítése, működtetése, valamint az uszoda birtoklása, használata és hasznainak szedése a koncessziós időszak alatt, az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott koncessziós szerződés rendelkezéseivel összhangban.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
  a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
x az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
Részszempont: 1 A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata (hónap) Súlyszám: 30
2 Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 264 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Többváltozatú ajánlattétel kizárt.
A részajánlat kizárásának oka: A beszerzés tárgya nem osztható.
Részhatáridők: Az üzemeltetés időszaka 20 év, amely a kivitelezés várható befejezését (15 hónap) követően kezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Előzetes igazolás az ajánlat részeként:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (KR) 1. § (1) bek alapján ATnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ATnek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ATnek attól függetlenül be kell nyújtania, hogy az Ajánlatkérő (AK) az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is köteles benyújtani.
Az EEKD-t, és a nyilatkozatokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)–(8) bek szerinti igazolás:
A KR 1. § (2) bek szerint AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a KR III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá:
- a Magyarországon letelepedett ATnek a KR III. Fejezet 8. §-a
- a nem Magyarországon letelepedett ATnek a KR III. Fejezet 10. §-a szerint kell az igazolásokat benyújtania.
A Kbt. 62. § (1) bek a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. [Kbt. 63. § (3) bek]
A KR 15. § (1) bek alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKDt szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alvállalkozó tekintetében nem szükséges további nyilatkozatot benyújtani az eljárás ezen stádiumában [KR 15. § (2) bek].
A KR 1. § (4) bek alapján a KR III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A KR 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
AK nem írja elő olyan igazolás benyújtását, amely az e-Certis rendszerben ingyenesen, elektronikusan elérhető, azzal, hogy nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén AK kéri a releváns igazolás magyar nyelvű fordításának a benyújtását, a Kbt. 69. § (11) bek.vel összhangban.
A Kbt. 65. § (7) bek megfelelően alkalmazható.
AK a Kbt. 65. § (1) bek c) pontja tekintetében felhívja ATk figyelmét, hogy az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában. A Kbt. 65. § (1) bek c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 67. § (7) bek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezetnek megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában történő kitöltésével kell igazolni a M1)-M3) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az EEKD-ban tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.).
A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága – a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra – igazolható:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.
A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje, kezdés és befejezés (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- az építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.
A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje, kezdés és befejezés (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M3) a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M4) a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4) és (11a) bekezdésében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-ában és a 24. § (1) bekezdésében, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely összesen legalább 3000 m2 alapterületű, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti közhasználatú építmény kivitelezésére irányult.
M2) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti „A” kategóriás (>1500 fő) kapacitású közfürdő, uszoda üzemeltetésére irányult. Az Ajánlatkérő az előírt időszaknál hosszabb időre kötött szerződés esetén az üzemeltetési szolgáltatás „befejezésének” azt tekinti, ha az üzemeltetésből legalább egy év eltelt.
Az M1) és az M2) alkalmassági feltételnek egy referenciával is meg lehet felelni, ha az mindkét előírt feltételnek megfelel.
M3) nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti:
a) legalább egy fő MV-É;
b) legalább egy fő MV-ÉG;
c) legalább egy fő MV-ÉV
kódjelű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal
egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe.
Az a)-c) pont szerinti szakemberek csak egy pozícióra jelölhetők.
M4) nem rendelkezik legalább egy fő fürdővezető szakmérnök végzettségű szakemberrel.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a vezető felelős műszaki vezetői feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó fenti M3) a) pont, továbbá az M4) pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Információk a fenntartott koncessziókról
  A koncesszió védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A koncesszió teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 0,5%, illetve 1%/nap; hibás teljesítési kötbér: 20%, meghiúsulási kötbér: 30%.
2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A Kbt. 135. §-ával összhangban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján, az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A további fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az Ajánlatkérő 20 évre átadja az épület hasznosításának jogát.
Az eljárás lebonyolításának menete:
AK egyszakaszos, tárgyalás nélküli eljárást folytat le. A benyújtott írásos ajánlat ajánlati kötöttséggel terhelt.
Ajánlati kötöttség az ajánlatok bontásának időpontjától számítódik, és attól számítva 60 napig él. Az eljárás befejezésének indikatív időpontja az ajánlatok bontásától számított 60. napon. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására egyebekben a Kbt. II. része és az egyéb közbeszerzési dokumentumok az irányadóak.
III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a koncesszió teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 2019/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.
Az ajánlatok bontásának időpontja: 2019.06.20.12:00 óra EKR.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapja Kiadóhivatala által jelen pontra is érvényesített szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. § (4) bek. és a 39. § (3) bek. megf. a minősített a. tevőnek külön kell igazolnia a szerz. teljesítésére való alkalmasságát azon alkalm. követelmények tekintetében, amelyeknél az a. kérő a közb. eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bek. vagy a 37. § (3) bek. alapján megh. minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az a. tevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1), M2) M3) és M4) pontjában meghatározott alkalmassági feltétel vonatkozásában.
2. A. kérő a Kbt. 71. § (6) bek. megfelelően feltünteti, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A. kérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának rendelkezéseit.
4. A kiosztható pontszám alsó, és felső határa: 0-100
5. A Kbt. 76. § (9) bek. d) pontja alapján az a módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot, továbbá a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján minimális elvárás és legkedvezőbb megajánlás:
- A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata (hónap) (max. 120 hónap): arányosítás (aránypár)
Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak a minőségi szempontra (A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata (hónap)) tett megajánlást, továbbá az azt alátámasztó iskolai végzettséget igazoló dokumentumot (ha a kamarai nyilvántartásból nem állapítható meg a jogosultsága), önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot tekinti.
- Nettó ajánlati (HUF): fordított arányosítás.
Az Ajánlatkérő kéri az ajánlati árat az egyéb közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő részletes költségvetéssel alátámasztani. Az értékelés alapját képező ajánlati ár a következő módon kalkulált ellenszolgáltatás:
Ajánlati ár = Kivitelezésre vonatkozó ár – (Koncessziós díj + 240 x havi bérleti díj).
A koncessziós díjat a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 90 napon belül fizeti meg egy összegben az ajánlatkérőnek.
A bérleti díjat a nyertes ajánlattevő fizeti évente egy összegben az ajánlatkérőnek.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bek. alapján NEM írja elő az alvállalkozók megjelölését.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek.-nek megfelelően felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 50 MFt/kár, illetve 100 MFt/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
9. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba, lajstomszám: 00252; dr. Fónagy Tímea, lajstomszám: 00417
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
8 opcionális információ
15 ezt az információt itt vagy - adott esetben - az ajánlattételi felhívásban adja meg
16 csak építési beruházási koncesszió esetében