Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8386/2019
CPV Kód:79634000-7
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes.;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kormányhivatal - államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23983362
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kugler Krisztián
Telefon: +36 306509070
E-mail: kugler.krisztian.janos@jasz.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000067522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000067522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kormányhivatal - államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentori-, és munkaerőpiaci szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000067522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosítószámú Ifjúsági Garancia elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósítandó mentori szolgáltatás és munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan:
1. rész: Mentori szolgáltatás nyújtása
2. rész: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mentori szolgáltatás nyújtása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: mentori szolgáltatás meghatározása:
Mentori szolgáltatás biztosítását a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell nyújtani. A Kormányhivatal a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia program keretében mentori szolgáltatás igénybevételét biztosítja a 25 év alatti (15-24 év közötti) nem tanuló, nem dolgozó személyek számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja. A mentorálás folyamatos és adott személyre, a program célcsoportjaira vonatkozó személyre szabott tanácsadás, munkaerőpiaci információnyújtás, az életvezetés támogatása az érintettek munkaerőpiaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés, munkahelyi beilleszkedés, beválás érdekében. A mentorálás a humán pártfogói illetve személyes segítő szolgáltatást foglalja magában. A mentori szolgáltatás az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybe vételéhez, az állami, vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, a munkahelyen történő beilleszkedéshez nyújt személyre szabott segítséget.
A szolgáltatást nyújtó személyt a szolgáltatás nyújtása során szerzett információkkal kapcsolatban szakmai titoktartás felelőssége terheli
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 program keretében 5 330 fő bevonását tervezi, melyből 3.000 főt mentori szolgáltatásban kíván részesíti. A mentori szolgáltatás nyújtása, a megbízási szerződés megkötésétől számított 18 hónapos időtartamra szól.
A programba vonás feltétele, hogy a támogatási idő és/vagy az azt követő támogatás nélküli foglalkoztatás nem nyúlhat túl a 2021. október 31.-i záró időponton. A programba vonás üteme folyamatos. A Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt, sem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérhet.
A mentori szolgáltatást 8 fő mentor közreműködésével kell nyújtani, a mentoroknak a szerződés időtartama alatt legfeljebb a havi törvényes munkaidőnek megfelelő időtartamban kell nyújtaniuk. A mentorok feladataikat a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak illetékességi területén, a foglalkoztatási osztályok működési rendjéhez igazodva kell végezniük. A szolgáltatás nyújtásának helyszínét (járási székhely település közigazgatási határán belül) a Megbízottnak kell biztosítani.
A szerződéskötés feltétele a megjelölt településeken a mentori szolgáltatás helyszínének rendelkezésre állását, a helység jogszerű használatát igazoló dokumentum bemutatása. A helyiség jogszerű használatát igazoló dokumentumnak minősül a bérleti szerződés, saját tulajdon esetében a tulajdoni lap.
A tanácsadó/csoport szoba a helyközi tömegközlekedés (autóbusz/vonat) megállójától közúton mért legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos elvárások:
A mentoroknak rendelkezniük kell a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet e) pontokban felsorolt végzettséggel.
A szolgáltatás nyújtása után elszámolható költségek:
A teljesítés ideje alatt legfeljebb 24.192 óra mentori szolgáltatás számolható el.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania
Részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I. A felhívás III.1.3. M.2.1.1. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 1. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap)  5
2 II.A felhívás III.1.3. M.2.1.2. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 2. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
3 III.A felhívás III.1.3. M.2.1.3. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 3. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
4 IV.A felhívás III.1.3. M.2.1.4. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 4. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartamát egyszer, legfeljebb a Felhívás 2.4. pontjában meghatározott záró időpontig (2021. október 31.) meghosszabbíthatja, amennyiben a vonatkozó Támogatási Szerződésben vállalt feltételek teljesítéséhez szükséges, a Megbízási Szerződésben rögzített változatlan feltételek mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati ár a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (1) bek szerinti max. értéket meghaladja.

II.2.1)
Elnevezés: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell teljesíteni. Ennek keretében álláskeresési- és pályaorintációs tanácsadás biztosítása a 25 év alatti (15-24 év közötti) nem tanuló, nem dolgozó személyek számára egyéni és csoportos foglalkozás által nyújtott szolgáltatás. Szerződés szerinti mennyiség:
- Egyéni tanácsadás 296 fő számára, személyenként legalább 1 alkalom egyéni tanácsadás. Havonta tanácsadónként minimálisan egyéni tanácsadás szolgáltatásban részesített létszám 22 fő, melybe bele kell érteni a már meglévő és az új programba vont ügyfeleket is. Ha ugyanazon ügyfél ugyanabban a hónapban több alkalommal részesül egyéni tanácsadás szolgáltatásban, az egy főnek tekinthető (legfeljebb 296 óra szolgáltatás számolható el.)
- Csoportos tanácsadások megvalósítása legalább 17 csoport – csoportonként 12 fő részvételével (legfeljebb 306 óra szolgáltatás számolható el.)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt, sem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérhet.
A szolgáltatások helyszíne, a munkavégzés helye
A szolgáltatásokat a Megbízott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályainak illetékességi területén végzi, melyet minimum 4 fő tanácsadóval szükséges biztosítani (125 fő/1 fő tanácsadó) A Megbízott a szolgáltatást a foglalkoztatási osztályok működési rendjéhez igazodva nyújthatja.
A szolgáltatás nyújtásának helyszínét (járási székhely település közigazgatási határán belül) a Megbízottnak kell biztosítani
Tanácsadói szobának minősül az a szoba, amelynek felszereltsége a következő:
- számítógép
- telefon vagy telefonálási lehetőséggel
- fénymásolási lehetőséggel rendelkezik
Csoportszobának minősül az a szoba, amelynek felszereltsége a következő:
- minimum 16 fő befogadására alkalmas (min 24 m2)
- telefonnal vagy telefonálási lehetőséggel
- fénymásolási lehetőséggel rendelkezik
A szerződéskötés feltétele a megjelölt településeken a tanácsadó, illetve csoportszoba rendelkezésre állását, a helység jogszerű használatát igazoló dokumentummal kell igazolni. A helyiség jogszerű használatát igazoló dokumentumnak minősül a bérleti szerződés, saját tulajdon esetében a tulajdoni lap.
A tanácsadó/csoport szoba a helyközi tömegközlekedés (autóbusz/vonat) megállójától közúton mért legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos elvárások
A munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása esetén az alkalmazni kívánt szakemberek kapcsolódó képesítését a 30/2000. (XI.15.) GM rendelet 1. számú melléklet b) és d) pontja határozza meg. A Megbízott a szolgáltatást nyújtó kiválasztásánál a rendeletnek megfelelő végzettséggel rendelkező szakembert biztosít a szerződés időtartama alatt.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania
Részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I. A felhívás III.1.3. M.2.2.1. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 1. tanácsadó 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap)  10
2 II. A felhívás III.1.3. M.2.2.2. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 2. tanácsadó 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati ár a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (1) bek szerinti max. értéket meghaladja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Valamennyi rész esetén :
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet továbbiakban: Kr.) II-III. Fejezet 1-16. §-ának megfelelően, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR)-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlap kitöltésével, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá, azzal a kitétellel, hogy a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját illetően a nyilatkozatot a hatályos a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint kell megtenni. Ajánlatkérő az EEKD nyilatkozatott a Közbeszerzési Dokumentumok részeként az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsájtja.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint a magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) Kr. III. fejezet 8. § a) - ia), ic)-o) alpontok és a 9. § meghatározottak szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. fejezet 10. § a)-ga), gc)-l) alpontjai, és a 11. §-ban foglaltak szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontját az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást kell szükséges csatolnia.
A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját illetően az ajánlattevőnek a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatát megtennie. az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a Kr. 8. § i) pontja ic) alpontja illetve 10. § g) pontja gc) alpontja rendelkezései szerint kell igazolnia. az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben) a Kr. 15.§-a szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 4.§-ára is.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában résztvevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)] A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a K.r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt
Az EKR rendszer karakter korlátozása miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakemberek szakmai önéletrajzának olyan pontossággal kell tartalmaznia az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns szakmai tapasztalatot és annak időtartamát (minimum év/hónap bontásban), hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelmények teljesülése.
Az M/1.), M/2.) és M/3.) pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §-a], az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (7) szerinti felhívására köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzéke- figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
..A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmssági feltételt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) ajánlatában –valamennyi követelmény tekintetében- a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:K.r.) II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a K.r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja ajánlattevő EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (ajánlattevőnek csak az EEKD IV. Részének α) pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem). AK Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdése szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján
ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) szerint.
Az igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely), a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége (tel., e-mail),
c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hó-nap),
d) a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, adott esetben az ellenszolgáltatás összege (az alkalmassági minimum követelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
f) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítéseként elvégzett szállítást (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal) is kéri ajánlatkérő megadni
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó rész-szállítást.
A referenciá(ka)t olyan részletezettséggel kell bemutatni, hogy abból az ajánlattevő alkalmassága egyértelműen vizsgálható, illetve megállapítható legyen!
M.2. Valamennyi rész esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M.3. Valamennyi rész esetén az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján a K.r. 26. § (1) bekezdés b) pontja szerint a gazdasági szereplő a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A §-ának (2) pontjában meghatározottaknak megfelelő igazolását arról, hogy szerepel a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek nyilvántartásában, vagy érintett nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolást arra vonatkozóan, hogy nyilvántartásba vételi kérelmét benyújtotta. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmassági követelmények igazolásához benyújtandó iratok:Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, melyekből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint végzettséget igazoló dokumentum.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő :
M.1.1 Az 1. rész tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített, összesen legalább 6 hónap időtartamig végzett, közbeszerzés tárgya szerinti (mentori szolgáltatásra vonatkozó) referenciával.
M.1.2 A 2. rész tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített, összesen legalább 6 hónap időtartamig végzett, közbeszerzés tárgya szerinti (egyéni munka-, pályaválasztási, pályamódosítási, és/vagy álláskeresési tanácsadás és/vagy csoportos munkatanácsadás és/vagy álláskeresési tréning szolgáltatásra vonatkozó) referenciával.
A 6 hónapos teljesítési időtartamot Ajánlattevő jogosult több referenciából összeadódóan igazolni.
M.2 amennyiben nem rendelkezik
M.2.1. Az 1. rész tekintetében 4 fő (M.2.1.1.- 1. mentor; M.2.1.2.- 2 mentor; M.2.1.3.- 3. mentor; M.2.1.4.- 4. mentor;) - a 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet 1.; 2. pontjaiban felsorolt végzettséggel, és legalább 12 hónap munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtásában vagy pedagógiai/ mentális/szociális területen szerzett gyakorlattal rendelkező – mentorral. Ajánlatkérő az M.2.1pont teljesítésére kizárólag négy fő (alkalmassági pontonként 1-1 fő) megjelölését teszi lehetővé
M.2.2. A 2. rész tekintetében 2fő (M.2.2.1.- 1.tanácsadó; M.2.2.2- 2.tanácsadó) - a 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet b) és d) pontjában felsorolt végzettséggel, és legalább 6 hónap munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtásban vagy pedagógiai és/vagy mentális és/vagy szociális területen szerzett tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő az M.2.2 pont teljesítésére kizárólag két fő (alkalmassági pontonként 1-1 fő) megjelölését teszi lehetővé
Az M.2. pontok tekintetében ugyanazon szakember csak egy részfeladatra jelölhető.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a küldő, vagy származási országban szerzett, az M.3. pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember(ek)rel.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
M.3 valamennyi rész esetében: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) amennyiben nem szerepel a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A §-ának (2) pontjában meghatározottaknak megfelelően a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek nyilvántartásában vagy érintett nyilvántartásba vételi kérelmét – hitelt érdemlően igazolt módon – nem kezdeményezte. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, valamint a K-r. vonatkozó rendelkezései
Az M.1.), M.2.) M.3.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az EKR rendszer karakterhiánya miatt folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-2. részben: A támogatás intenzitása:100 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (6) és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Mindkét rész esetén:
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó havi ellenértékének 1 %- a/naptári nap
Amennyiben Ajánlattevő késedelme a teljesítési határidő vonatkozásában a szerződés tekintetében a 20 naptári napot meghaladja, úgy az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A kötbérigény az alábbi időkorlát túllépése esetén érvényesíthető:bármely jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás esetén 8 óra késést követően.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó szolgáltatási díj 20 %-a
Meghiúsulási kötbér:18 hónapra vetített nettó szolgáltatási díj 30 %-a-
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§-a tartalmazza
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Jelen eljárás a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra,a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend, figyelembe vételével.
2. Az Ajánlati felhívásban: Ajánlati felhívás (AF), Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Közös ajánlattevő (KAT); Alvállalkozó (AV); Nyertes Ajánlattevő: (NYA)
3. A Kbt. 41/B. (2) bekezdése alapján ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. illetve adott esetben excel formátumú fájlban készítsék el. Az EKR felületre feltölthető dokumentumonkénti maximális méret 25MB/dokumentum lehet
4. AT-nek (KAT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6)bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan (nemlegesen is).
5. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. §-a alapján [különösen 71.§ (3) és (8)] teljes körben biztosítja.
6. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
7. Irányadó hivatalos deviza középárfolyam, az MNB adatai alapján.
8. Az alvállalkozók bevonása: Kbt.138.§ szerint.
9. Az ajánlatban benyújtandóak a KD-ban részletezett tartalommal a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti, aláírt példánya, a Kbt 47. § (2) bekezdése szerint, illetve részenként a Kbt. 65. § (7) illetve a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírt nyilatkozat(ok), (nemleges tartalommal is), továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdésében előírt felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal
10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell az ajánlatban.
11. A szerződéskötés feltétele, hogy a NYA vállalja az átláthatósági nyilatkozat figyelemmel az Áht.41. § (6)bek.-ben foglaltakra.
12. AK a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített AT-knél szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.3) pont rendelkezése.
13. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek-re tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-ktől.
14. AK a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben foglaltakat.
15. AK elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat is elfogad, de nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását az ajánlattétel során.
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni
17. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény 9. § (1) –(2) bek. foglaltaknak megfelelő, az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír.
19. Az ajánlatok értékelés során –valamennyi rész tekintetében - adható pontszám értékelési szempontonként: 0-100. Ajánlati ár: 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pontba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS" Szakmai gyakorlat :„EGYENES ARÁNYOSÍTÁS”
20. Az AF-ban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy az AF mezőiben a karakterek száma korlátozott - valamennyi közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a 321/2015 (X. 30.) korm. rendelet rendelkezései az irányadóak
21. AK kizárja a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében
22. FAKSZ: Tóth Róbert Miklós (00046)
Karakterkorlát miatti folytatás a felhívás VI.4.3. pontjában
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
A felhívás VI.3. pontjának folytatása:
23. AK felhívja AT figyelmét, hogy tekintettel az EU hivatalos lapjának (TED) jelen pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozására, AK az Ajánlati felhívásban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) kerülnek részletes kifejtésre
24. AT-nek, alvállalkozó (k)nak, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetnek a Kbt. 35.§ (3)-(4) bek. foglalt összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell
25. Az AK az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ának előírásai szerint biztosítja.
Új gazdasági szereplő bevonása esetén az AK összesen egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
26. AT-nek valamennyi rész tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy az általa alkalmazni kívánt személyek végzettsége megfelel a 30/2000 (IX.15.) GM 1. számú mellékletében mellékletében foglalt vonatkozó előírásoknak és nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában az alkalmazni kívánt valamennyi szakember végzettségére/ szakképzettségére vonatkozó bizonyítványok másolatait be is kell mutatnia, mely feltétel nem teljesülése szerződéskötéstől való visszalépést jelent a Kbt. 131. § (4) bekezdésének alkalmazásával.
27. Az eljárásban való részvétel ajánlati és teljesítési biztosíték adásához nem kötött.
28. AK jelen felhívás IV.2.6 pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 napot ért.
29. AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban AT-nek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M.1, M2, M.3 pontok tekintetében
30. Az ajánlatok értékelés során –valamennyi rész tekintetében - adható pontszám értékelési szempontonként: 0-100.
31. A nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a KD-ban előírt, a szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastrukturális és egyéb feltételekkel és irodahelyiségekkel Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumoknak megfelelő szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastrukturális és egyéb feltételekkel, illetve irodahelyiségekkel, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az AK a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastrukturális és egyéb feltételekkel, illetve irodahelyiségekkel rendelkezni fog, mely feltételekkel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák