Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8398/2019
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Nyársapát Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2712 Nyársapát Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak NUTS: HU102
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyársapát Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58488902
Postai cím: Arany János Utca 11.
Város: Nyársapát
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2712
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bicskei Krisztina
Telefon: +36 53389111
E-mail: krisztina@nyarsapathivatal.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyarsapat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton
Hivatkozási szám: EKR000358682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, a Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak felújításának teljes körű kivitelezése.
CPV kódok: 45233142-6 Közútjavítás 45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 45233223-8 Úttest újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése
Legfontosabb cél az útfelület javítása, állagmegóvása, a közlekedés biztonság javítása. Az utcák teljes hosszában javított burkolatot kapnak 5 cm AC11 aszfalt terítéssel. A kapubehajtók burkolását jelen beruházás nem tartalmazza, csak az esetleges szintbe emelést, mely a sérültek biztonságos használatát jelenti a járdához, ill. a járdákról.
Felújítandó utak hosszúsága:
Utca megnevezés Helyrajzi szám: Felújítandó út hossza:
Dózsa György u. Hrsz. 326,470 0+000-0+770 km szelv.-ig
Viola u. hrsz. 430 0+000-0+240 km sz-ig
Vasút u. hrsz. 305/3 0+000-0+160 km sz-ig
Rákóczi u. hrsz. 304 0+000-0+370 km sz-ig
Kun Imre u. hrsz. 22 0+000-0+176 km sz-ig
Az utak szélessége egységesen 4,0 m. Mindkét oldalon 0,5 m széles padkával, mely M22-es zúzott kővel az utat megtámasztja.
A szikkasztó árkokat az utca terepmagasságait és adottságait figyelembe véve - a szelvény szerinti jobb oldalon helyezkedik el.
A tervezett útburkolat keresztesése egyoldali 2,5% a szikkasztóárok felé lejt.
Tervezett út szerkezete: Útburkolat: AC 11 Kopó F réteg építése 5 cm-es; Meglévő szerkezet kátyúzva, kellősítve Padkaanyag: Padka nyesése 10 cm-ig, 0,5-0,5 m széles padka készítése, M22 anyag (zúzottkő, Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) Tömörített altalaj A relatív tömörség trg= 93% a teherbírást az előző útszekrény biztosítja. Új fák ültetésére kerül sor ajánlatkérő által kijelölt helyekre, utcánként 5 db, összesen 25 db fa ültetésére kerül sor. Kizárólag olyan fa ültethető, mely alacsony növekedésű, megelőzve a későbbi terebélyesedés okozta károkozásokat. Utcánként a következő eszközök kerülnek kihelyezésre:
Dózsa György utca:sebességi haladást jelző tábla, 1 db, a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz kerül kihelyezésre a kialakított új pályaszakaszokon, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db).
Viola utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db kerül elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db).
Vasút utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőfekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (2 db).
Rákóczi utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén. Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db kerül elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző tábla.
Kun Imre utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén. Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz,, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (2 db). Mindegyik utcában elhelyezésre kerül egy db 4 kerékpár elhelyezésére lehetőséget biztosító eszköz.
A meglévő állapot szilárd útburkolatú út kategóriába tartozik, besorolása nem változik. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét az árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció határozza meg.A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59833020 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Belterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2712 Nyársapát
Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak
NUTS: HU102
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, a Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak felújításának teljes körű kivitelezése.
CPV kódok: 45233142-6 Közútjavítás 45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 45233223-8 Úttest újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése
Legfontosabb cél az útfelület javítása, állagmegóvása, a közlekedés biztonság javítása. Az utcák teljes hosszában javított burkolatot kapnak 5 cm AC11 aszfalt terítéssel. A kapubehajtók burkolását jelen beruházás nem tartalmazza, csak az esetleges szintbe emelést, mely a sérültek biztonságos használatát jelenti a járdához, ill. a járdákról.
Felújítandó utak hosszúsága:
Utca megnevezés Helyrajzi szám: Felújítandó út hossza:
Dózsa György u. Hrsz. 326,470 0+000-0+770 km szelv.-ig
Viola u. hrsz. 430 0+000-0+240 km sz-ig
Vasút u. hrsz. 305/3 0+000-0+160 km sz-ig
Rákóczi u. hrsz. 304 0+000-0+370 km sz-ig
Kun Imre u. hrsz. 22 0+000-0+176 km sz-ig
Az utak szélessége egységesen 4,0 m. Mindkét oldalon 0,5 m széles padkával, mely M22-es zúzott kővel az utat megtámasztja.
A szikkasztó árkokat az utca terepmagasságait és adottságait figyelembe véve - a szelvény szerinti jobb oldalon helyezkedik el.
A tervezett útburkolat keresztesése egyoldali 2,5% a szikkasztóárok felé lejt.
Tervezett út szerkezete: Útburkolat: AC 11 Kopó F réteg építése 5 cm-es; Meglévő szerkezet kátyúzva, kellősítve Padkaanyag: Padka nyesése 10 cm-ig, 0,5-0,5 m széles padka készítése, M22 anyag (zúzottkő, Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) Tömörített altalaj A relatív tömörség trg= 93% a teherbírást az előző útszekrény biztosítja. Új fák ültetésére kerül sor ajánlatkérő által kijelölt helyekre, utcánként 5 db, összesen 25 db fa ültetésére kerül sor. Kizárólag olyan fa ültethető, mely alacsony növekedésű, megelőzve a későbbi terebélyesedés okozta károkozásokat. Utcánként a következő eszközök kerülnek kihelyezésre:
Dózsa György utca:sebességi haladást jelző tábla, 1 db, a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz kerül kihelyezésre a kialakított új pályaszakaszokon, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db).
Viola utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db kerül elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db).
Vasút utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőfekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (2 db).
Rákóczi utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén. Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db kerül elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző tábla.
Kun Imre utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén. Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz,, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (2 db). Mindegyik utcában elhelyezésre kerül egy db 4 kerékpár elhelyezésére lehetőséget biztosító eszköz.
A meglévő állapot szilárd útburkolatú út kategóriába tartozik, besorolása nem változik. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét az árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció határozza meg.A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, max. 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
E-mail: ifjkaiserjanos@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59833020
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210

Hivatalos név: AK-ON Strategy Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37638566
Postai cím: Kertész Út 137/A. I. em. 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22957694110

Hivatalos név: K-BAU NOVA PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46893727
Postai cím: Nefelejcs Út 6
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24823537216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges