Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8399/2019
CPV Kód:33600000-6
Ajánlatkérő:UD PRAKTIKA Szállítási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:szállítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UD PRAKTIKA Szállítási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96124457
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eszenyi István
Telefon: +36 302304552
E-mail: info@udpraktika.hu
Fax: +36 52255712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: szállítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BGP-15 Spec. vegyület humán klinikai vizsgálathoz
Hivatkozási szám: EKR000573492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
UDPR-01/2019.: BGP-15 Speciális vegyület beszerzése humán klinikai vizsgálathoz
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BGP-15 Spec. vegyület humán klinikai vizsgálathoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
O-(3-piperidino-2-hidroxi-1-propoil) nikotinsavamid-oxim hatóanyag humán klinikai vizsgálathoz (inappropriate sinus tachycardia indikációra vonatkozó) szükséges hatósági dossziéval. A beszerzés mennyisége 50.000 (azaz ötvenezer) darab 200 mg hatóanyagot tartalmazó kapszula és 50.000 (azaz ötvenezer) darab placebo kapszula. A közbeszerzés tárgyának felhasználhatósága 2019. évre korlátozódik és a termékhez kapcsolódó, humán klinikai vizsgálathoz szükséges hatósági dosszié alapján a klinikai vizsgálatot előzetesen engedélyeztetni kell, amely engedély birtokában kezdődhet a vizsgálati alanyok beválogatása, majd azt követően a humán vizsgálat.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű termék megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
B) Kizáró okok igazolási módja:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8., 10., 12., 14., 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (6a) bekezdésében foglaltakra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Ajánlatkérő az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész „alfa” pont kitöltése. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 21. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását (lásd felhívás VI.5. pont) megelőző 3 évben teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint.
A referencia igazolásban illetve nyilatkozatban meg kell adni legalább
— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
— a szállítás tárgyát, mennyiségét,
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal) és helyét,
— a szerződést kötő másik fél részéről információ nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (1a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő 3 év teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db, legalább 1000 darabot tartalmazó vegyszerek és/vagy orvostechnikai fogyóanyagok szállításáról szóló referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. AT egy számla kiállítására jogosult a szerződés szerint, részszámlázásra és előlegfizetésre nincs mód. A számla kifizetésére utólag, a teljesítésigazolás kiadása után utófinanszírozással kerül sor. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben meghatározottak alapján kerül sor 30 napos fizetési határidővel.
Késedelmi kamat: Ptk.6:155. § szerint.
Késedelmi kötbér: 1 %/naptári nap, maximum 15 %. Alapja: nettó szállítási díj.
Meghiúsulási kötbér: 20 %, alapja: nettó szállítási díj.
Jótállás: 5 hónap.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A közbeszerzés tárgyának felhasználhatósága 2019. év végére korlátozódik és a termékhez kapcsolódó, humán klinikai vizsgálathoz szükséges hatósági dosszié alapján a klinikai vizsgálatot előzetesen engedélyeztetni kell, amely engedély birtokában kezdődhet a vizsgálati alanyok beválogatása, majd azt követően a humán vizsgálat. Tehát a rövid lejárati idő (a hatóanyag szavatossági ideje) miatt legkésőbb 2019. július közepén, a megfelelő engedélyek megléte mellett el kell kezdeni a vizsgálatot és az engedélyezéshez szükséges a gyártási dokumentáció is. A humán (embereken végzett) klinikai vizsgálatok engedélyeztetése az Egészségügyi Tudományos Tanács megfelelő szerve végzi (Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága), amely szakhatóságként közreműködik a vizsgálat engedélyezésében.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a közbesz-i dok-ban előírtak, és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. az irányadó.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
5. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges tartalom esetén is).
6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
8. A dok-ok a Kbt. 47. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók.
9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. E körben AT-nek be kell nyújtania az AK által kiadott tételes árajánlatot az ajánlattevő által beárazva.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást/konzultációt nem tart.
16. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
17. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: OO707.
18. A IV.2.6) pont esetében 1 hónap = 30 nap.
19. AK a Kr. 30.§ (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
20. Részajánlattétel kizárásának indoklása: a beszerzés tárgyát korlátozottan hozzáférhető (különösen a klinikai vizsgálathoz szükséges dosszié miatt) ritka komplex készítmény szállítása képezi. A beszerzés tárgya homogén, egyféle termék szállítását tartalmazza, ezért nem lehetséges a részekre történő ajánlattétel.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési szempontját.
AK indokolatlannak tartja, hogy az ajánlati áron kívül más értékelési szempontot is alkalmazzon, mivel az ajánlati áron kívüli más értékelési részszempont alkalmazása nem jelentene további lényeges minőségi előnyt az AK részére. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén és AK által konkrétan meghatározott termék, ezért nincs más olyan objektíven mérhető paraméter, amelyre vonatkozóan érdemes és célszerű lenne minőségi értékelési részszempontot alapítani.
22. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
23. A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
A IV.1.1) pontban megadott, a gyorsított eljárás indoklásának folytatása:
Az engedély benyújtásához szükséges a beszerzendő BGP-15 kapszula gyártási dokumentációja is. Piackutatások alapján a jelenleg előállított és az országban rendelkezésre álló hatóanyag lejárati ideje 2019. november vége. Annak érdekében, hogy a készítménnyel időben el tudjuk kezdeni a vizsgálatokat, minél előbb rendelkeznünk kell a termékkel és a dokumentációval is. A hatóanyag a lejárati idő után elvesztheti a hatását, elbomolhat és káros, akár egészségre ártalmas metabolitok is keletkezhetnek belőle. Ezért lejárt hatóanyagot tartalmazó készítmény emberi célú felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha azt újra teljes vizsgálattal ellenőrizték és arra az OGYÉI megfelelő szerve engedélyt ad (ez egy hosszú, minimum féléves folyamat).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák