Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8409/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Hortobágy
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PLANVITAL Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Természetvédelem, génmegőrzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52650510
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Torbik Ákos
Telefon: +36 52589110
E-mail: torbik.akos@hortobagy.eu
Fax: +36 52589110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Természetvédelem, génmegőrzés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: műszaki ellenőri szolgáltatás (GINOP-7.1.9.-17)
Hivatkozási szám: EKR000294162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” című, GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 azonosító számú projektben a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére megvalósítandó építési beruházásokhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése.
A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés egy másik szerződés (kivitelezési szerződés) teljesítéséhez kapcsolódik: A kivitelezési szerződéskötés várható időpontja 2019. év második félév.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2650000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: műszaki ellenőri szolgáltatás (GINOP-7.1.9.-17)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hortobágy
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A„Hortobágy-Világörökségünk a Puszta”című,GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 projektben a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére megvalósítandó építési beruházásokhoz(Mátai Ménest érintően 4 évszakos bemutatótér kialakítása(65X65 m,4225 m2),parkoló kialakítása(600-800 m2),telepi út felújítása(2500 m2),belső elektromos hálózat felújítása,lovas aréna lelátó felújítása,árnyékolása,gémeskút felújítása(1 db 4 gémű kút fából),míg a Pusztai Állatparkot érintően bivalyfürösztő tóhoz kapcsolódó híd építése(min.40 m hosszú 2,5-3 m széles fa híd építése),állatok bemutatását szolgáló épületek felújítása(3 db pulykaól,1 db lóbeálló,3 db baromfiól),gémeskút felújítás(1 db 2 gémű kút fából),lelátóépület ülőpadozat felújítása,kilátó felújítása)kapcsolódóan műszaki ellenőrzési feladatok ellátása.Nyertes ajánlattevő tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak,különösen a 191/2009.(IX.15.)Korm.rend.-nek megfelelően köteles végezni.Az építtető helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata: - építész munkák műszaki ellenőrzése, - adott esetben a jogerős és végrehajtható hatósági engedélyben és a hozzá tartozó tervdokumentációban,valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartatása, - az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése, - az építőipari kivitelezési tevékenység,az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése adott esetben a jogerős építési(létesítési)engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció,valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, - az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése - hibák,hiányosságok,eltérések feltüntetése az építési naplóban,műszaki,ill.gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, - az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése,műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása,az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak,valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba, - a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása(megszervezése,jegyzőkönyv készítése), - egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése,a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, - a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, - műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,-az egyes munkarészek leigazolása és átvétele a kivitelezőtől;- műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, - műszaki kérdésekben javaslattétel(pl. szakértő bevonására), - pénzügyi elszámolások,felmérések ellenőrzése, - a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és teljesítésigazolás szakmai igazolása a) fővállalkozó által átadott alátámasztó dokumentumok ellenőrzése b) rögzítése az építési naplóban a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg,ennek lezárásától – számított,legfeljebb 15 munkanapon belül - a számlázható összegre tett javaslat,eltérése esetén az eltérés indoklása, - annak ellenőrzése,hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott,az Étv.41.§-a szerinti,legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre,és a szakszerű beépítés ellenőrzése, - az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.A GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 projekt Ajánlatkérőre eső bruttó összköltsége 430.766.181.Ezen költség az építési költségek mellett magukban foglalják a projekthez kapcsolódó valamennyi költséget.További részleteket a közb.dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építési műszaki ellenőrzési szakember III.1.3) M.1. alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata(személy neve,hónap)(min.0 hónap-max.24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen ajánlati ár (bruttó Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9.-17-2018-00024
II.2.9) További információ:
Nyertes AT-vel kötött szerződés az EU-s források felhasználásáért felelős
miniszter által kiállított,támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közb.záró tanúsítvány
hiányában nem léphet hatályba.AK tájékoztatja AT-ket,jelen eljárás eredményeként kötendő
megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele:AK. és Fővállalkozó közötti Fővállalkozási
szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05127 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019/04/SZ/02672-1 Rész száma: Elnevezés: műszaki ellenőri szolgáltatás (GINOP-7.1.9.-17)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PLANVITAL Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80353230
Postai cím: Tölgyfa Utca 26/F. 1. em. 52.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: attila.matics@gmail.com
Telefon: +36 705838145
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26318170109
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2650000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖMI Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45923021
Postai cím: Galagonya Utca 5 IV.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573241

Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80783327
Postai cím: Váci Út 188
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10832972241

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97762504
Postai cím: Baross Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10732009242

Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16564075
Postai cím: Fényesliget Sétány 2.
Város: Piliscsaba-Klotildliget
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20597407213

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243

Hivatalos név: SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91779463
Postai cím: Sirály Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10573875243

Hivatalos név: PLANVITAL Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80353230
Postai cím: Tölgyfa Utca 26/F. 1. em. 52.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26318170109

Hivatalos név: 01A Akusztikai, Építészeti és Szakági Mérnökök-Szakértői Irodája Közkereseti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85572227
Postai cím: Ötvös Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339860113

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A nyertes ajánlattevő alanyi adómentes, s így ÁFA összeget nem számít fel, azaz a jelen hirdetmény II.1.6) pontjában a beszerzés végleges összértéke, valamint az V.2.4) pontban a szerződés végleges összértéke esetében a nettó érték = a bruttó értékkel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges