Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8413/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
Teljesítés helye:Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.–127.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30991594
Postai cím: Rákóczi fejedelem út 125-127
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vadkerti Iván
Telefon: +36 35505000
E-mail: kozbesz@kenessey.hu
Fax: +36 12506770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kenessey.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000507062019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000507062019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000507062019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítandó mennyiség:
12 db épületben 21 970 m² amiből műtő: 1 493 m².
A takarítási tevékenység magában foglal napi-,heti,-havi és nagytakarítási feladatokat valamint söprést és hóeltakarítást is a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki Leírásában foglaltak szerint.
I.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati ár érhető el.
II.
Ajánlattevőnek a 2. értékelési szempont tekintetében megajánlott számú hátrányos helyzetű munkavállalónak minősített szakembert a szerződés egész időtartama alatt biztosítani kell.
III.
Ajánlatkérő (AK) az eljárás lebonyolításához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz: Dr. Kerek Éva Gabriella Lajstromszám: 00861, helyettese: Dr. Csók István Áron Lajstromszám:00118
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.–127.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítandó mennyiség:
12 db épületben a takarítandó terület 21 970 m² amiből műtő: 1 493 m².
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési szempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésben történő bevonása [fő]  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint bírálja el.
Az 1. értékelési részszempont esetén (Ár): fordított arányosítás módszere.
A 2. értékelési részszempont esetén: lineáris arányosítás módszere.
2) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
3) Pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési szempont esetében.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben szabályozott öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okok fen nem állásának igazolása két szakaszban zajlik:
1.) Kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Rendelet 1.§-7.§-ai irányadók.
2.) Kizáró okok fenn nem állásának igazolás:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a Rendelet III. Fejezetben említett igazolási módok a Rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A Rendelet. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bek) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek benyújtani.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, mely esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó más szervezet vagy személy külön EEKD-t kötelesek benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.
Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 13. §-ra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Az alkalmasság előzetes igazolása:
A 321/2015 (X.30.)Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§(1)bekezdése alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (AK) a Rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész szakaszának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie (azaz elég kitöltetnie az EEKD IV. rész szakaszát).
A Kbt. 65.§(6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek benyújtani.
2)Az alkalmasság igazolása:
A Rendelet 1.§(2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
a) Csatolni kell a Rendelet 19.§(1) bek.-nek a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmazni kell - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét–hogy a pénzforgalmi számláján/számláin-beleértve a vizsgált időszakban létező, de már megszűnt számlákat is–a felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt e.
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatból ki kell derülnie továbbá az alábbiaknak is:
-a pénzforgalmi számla száma;
-mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját;
b) A felhívás feladásának napját megelőzően, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009.(IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3.§-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a Rendelet 19.§(1) bek.b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben az ajánlatba csatolni kell-a felhívás feladásának napját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt-utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét képező eredménykimutatást. A Rendelet. 19.§(2) bek. szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (takarítás tárgyú) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§(7) bek. szerint is.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése, a Kbt. 65.§ (12) bekezdése és a Rendelet 24.§. (1) bekezdése.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervnek az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést.
A Rendelet 1. § (5) bekezdése irányadó.
A fenti a)-b) pontok tekintetében irányadó a Rendelet 19. § (3) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a felhívás feladását közvetlenül megelőző 24 hónapban pénzforgalmi számláján/számláin – beleértve a vizsgált időszakban létező, de már megszűnt számlákat is - 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
A "sorba állítás" fogalma vonatkozásában a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi LXXXV. törvény 2.§. 25. pontjában írt meghatározás az irányadó.
Minden, a felhívás III.1.2) a) pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról ajánlatában, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év egyikében sem volt pozitív vagy nulla.
A fenti a) és b) pontban foglalt alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike - teljes mértékben - megfelel.
A fenti b) pont vonatkozásában a Rendelet 19.§ (2) kezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó takarítási szolgáltatás tárgyú nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 200 000 000 HUF.
A fenti b) pont tekintetében irányadó a Rendelet 19. § (3) bek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1) Az alkalmasság előzetes igazolása:
Megegyezik a fenti III.1.2) pontban foglaltakkal.
2) Az alkalmasság igazolása:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
a) Csatolni kell a Rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja és a 22. § szerint, a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az ajánlati felhívás III.1.3) a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetés(ek)nek tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatással érintett takarítási alapterület nagyságát nm-ben
- nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatás fekvőbeteg és járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt
- nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatás legalább 18 hónapon keresztül folyamatosan teljesített szolgáltatás volt
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év és hónap és nap megjelöléssel)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A Rendelet 22. § (2) és (5) bek. irányadó.
b) Csatolni kell a Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3) b) pontjaiban előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét, azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,
Az ismertetésnek tartalmaznia kell a fentieken túl:
- a bc) pont tekintetében a bemutatni kívánt szakemberek takarítási szolgálatvezetői szakmai tapasztalati idejét
Csatolni kell továbbá a ba)-bc) pontra bemutatott szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatait és a képzettséget igazoló okiratot (vagy annak másolatát).
Csatolni kell továbbá ba) pontra bemutatott szakember végzettségét igazoló okiratot (vagy annak másolatát).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett olyan referenciával, amely:
- legalább 18 hónapon keresztül folyamatosan teljesített takarítási szolgáltatásra vonatkozott és
- legalább 16 250 m² (nm) takarítási alapterületű fekvőbeteg és járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény belső takarítására vonatkozott
A fenti referenciakövetelmény maximum 2 szerződés alapján teljesíthető.
Ajánlatkérő a Rendelet 21.§. (3a) a) pontja szerint jár el.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be
ba) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű közegészségügyi és járványügyi felügyelő vagy azzal egyenértékű képzettségű szakembert és
bb) legalább 1 fő takarító képzettséggel rendelkező szakembert és
bc) legalább 2 fő tisztítástechnológiai szolgálatvezető képzettségű szakembert, akik külön-külön rendelkeznek minimum 3 éves takarítási szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal
A fenti bc) pontban foglalt szolgálatvezetői szakmai tapasztalatként ajánlatkérő minimum 3 év tisztítás-technológiai szolgálatvezetői munkakörben szerzett tapasztalatot fogad el.
Ajánlatkérő a fenti ba) pontban foglalt 1 fő felsőfokú végzettségű közegészségügyi és járványügyi felügyelő képzettségű szakemberrel egyenértékű képzettségű szakembernek tekinti a népegészségügyi ellenőr képzettséget.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás alapján, utólag, havonta egy darab számla kiállítására jogosult.
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint, átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései irányadók.
Fizetési késedelem esetén Megbízó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A számlázás, az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a szerződéstervezetben meghatározottak szerint késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és hibás teljesítés esetére kikötött kötbért ír elő.
*** Folytatás a felhívás Vl.4.3) 21. pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT (Felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) kb), Kbt. 62. § (1) bek. k) kc), EEKD, Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról) továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ban meghatározott iratokat.
b) Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
c) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában
d) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 25.§ (3)-(4) bekezdései vonatkozásában
e) amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
f) ajánlattevő nyilatkozatát a lenti 4. pontban foglaltakról
g) az árazott költségvetést
h) nyilatkozat felelősségbiztosításról
i) nyilatkozat tanúsítványokról
2) A II.2.5) pontjában meghatározott 2. számú értékelési szempont, azaz a Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésben történő bevonása (fő) vonatkozásában hátrányos helyzetű munkavállalók fogalma alatt Ajánlatkérő az 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalmat érti. A 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontjának a) alpontjában meghatározott „előző 6 hónap” időtartam alatt Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafele számított 6 hónapot érti.
3) A Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés időtartam alatt, a szerződés teljes időtartamára szóló, takarítási tárgyú tevékenységre vonatkozó, teljes körű, legalább 20 000 000 HUF/kár és legalább 60 000 000 HUF/év kárértékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
4) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkeznie kell az alábbi követelményeknek megfelelő műszaki-technikai felszereltséggel: a) legalább 1 db, legalább 1 200 m²/óra teljesítményű, – vagy azzal egyenértékű – akkumulátoros önjáró automata súroló, vízfelszedő géppel és b) legalább 1 db, legalább 1 000 W teljesítményű minimum egytárcsás – vagy azzal egyenértékű- súrológéppel, mely nyilatkozatot legkésőbb a szerződéskötés napján meg kell adnia, az alábbi tartalommal: gyártó és típus megjelölése.
5) Ajánlatkérő (AK) az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2), III.1.3).
6) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35.§-ban foglalt feltételeknek
7) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő rendelkezzen független szervezet által kiállított épület és létesítménytakarítási tevékenységre kiterjedő, MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, mely tanúsítványt ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt érvényben kell tartania.
8) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő, ha nem rendelkezik független szervezet által kiállított épület és létesítménytakarítási tevékenységre kiterjedő, MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, mely tanúsítványt ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt érvényben kell tartania.
9) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő, ha nem rendelkezik független szervezet által kiállított OHSAS 18001:2007 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerre vonatkozó (MEBIR) érvényes tanúsítvánnyal, mely tanúsítványt ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt érvényben kell tartania.
***Folytatás a Vl.4.3) II. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: I.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 144. §-a szerint.
II.
VI.3) pont folytatása
10) Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11).Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
12) Ajánlatkérő (AK) nem alkalmazza a Kbt. 75.§. (2) bekezdés e) pontját.
13) AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
14). A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
15) Az AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
16) AK kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
17) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
18) AK a hiánypótlásra a Kbt.71.§ szerint biztosít lehetőséget.
19) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
20.) A 2. értékelési szemponttal kapcsolatos további előírások:
AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül:
2. Értékelési szempont tekintetében: 0 fő
AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:
2. Értékelési szempont tekintetében: 40 fő
21.)
III.2.2) pont folytatása:
1. 6.2. Figyelemmel arra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalkókra vonatkozó megajánlás értékelési szempontot érintő szerződéses feltétel, így annak nem teljesítése estén AK a Kbt. 142. § (2) bek. szerint jár el, és AK jogosult súlyos szerződésszegés miatt jelen szerződést felmondani, és 3 millió Ft összegű meghiúsulási kötbért követelni.
2. A késedelmi kötbér összege épületenként: az egy épületre eső napi nettó takarítási díj 3,5 %-a, minden késedelemmel érintett órára, mely épületenként, naponta maximum 8 óra lehet összesen.
3. A hibás teljesítési kötbér összege épületenként: az egy épületre eső napi nettó takarítási díj 5 %-a, minden kijavításig eltelt órára, mely épületenként, naponta maximum 5 óra lehet összesen.
4. Ha 6 hónap alatt 10 alkalommal kötbér felszámítására kerül sor, AK felmondhatja a szerződést, és az Éves szolgáltatási díj 5%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák