Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8431/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Szegedi Közlekedési Kft.
Teljesítés helye:A tervek leadásának helye: Szegedi Közlekedési Kft. 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos, trolibusz vagy autóbusz szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Közlekedési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54633737
Postai cím: Zrínyi Utca 4-8
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Makszin András
Telefon: +36 203891039
E-mail: makszin.andras@szkt.hu
Fax: +36 62426714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szkt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városi vasúti, villamos, trolibusz vagy autóbusz szolgáltatások
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai fejlesztések a SZKT-nál - tervezés
Hivatkozási szám: EKR000342522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Engedélyes és kiviteli tervezés valamint projektterv összeállítás a Szegedi Közlekedési Kft. részére az „Energetikai fejlesztések a Szegedi Közlekedési Kft.-nél” című és TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) keretein belül a 6724 Szeged, Körtöltés utca 35., 16386/1 hrsz., 6723 Szeged, József Attila sugárút 156., 15267/18 hrsz., 6723 Szeged, Hont Ferenc utca 19., 15866 hrsz., 6724 Szeged, Pulz utca 48., 25861 hrsz. helyszíneken, az építési engedélyezési eljárások lebonyolításával együtt, amennyiben az releváns.
1. Tervezési feladat meghatározás:
Az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt energetikai tanúsításokban megjelölt épületekre vonatkozóan engedélyes és kiviteli tervezés. Napelem telepítési helyszíneken az elektromos áram szolgáltatótól a szükséges hozzájárulások beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.
A Projekt által előírt Végleges Projekt Terv összeállítása, valamint a Végleges Projekt Tervhez adatszolgáltatás.
A tervezés műszaki tartalma kiterjed a következőkre:
- Trolibusz 1. számú javítócsarnok + irodaépület, 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. (nyílászáró csere, SCANDOOR teleszkópkapuk cseréje, lapostető szigetelés, gázkazánok cseréje, melegvíztároló puffertartály cseréje)
- Trolibusz jármű mosó, 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. (nyílászáró csere, SCANDOOR teleszkópkapuk cseréje, az épület födém szigetelésének cseréje)
- Pályás műhelyépület, 6724 Szeged, Pulz utca 48. (tetőszigetelés, homlokzati szigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere)
- Raktárépület-étkező-tartózkodó komplexum, 6724 Szeged, Pulz utca 48. (tetőszigetelés, homlokzati szigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere)
- Makkosház végállomási épület, 6723 Szeged, Hont Ferenc utca 19. (házi kiserőmű méretet meg nem haladó naperőmű telepítés, kazáncsere)
- Tarján végállomási épület, 6723 Szeged, József Attila sgt.156. (házi kiserőmű méretet meg nem haladó naperőmű telepítés, kazáncsere)
Az energetikai tanúsításokban meghatározott műszaki tartalom megtervezéséhez szükséges összes szakági tervezési feladat elvégzése a nyertes ajánlattevő feladata, különös tekintettel a következőkre:
1. Engedélyes terv készítése. Az engedélyes terv tartalma: Építész terv, Statikai szakvélemény (vagy statikai terv, amennyiben szükséges), Gépész műleírás, Elektromos műleírás, Tűzvédelmi tervfejezet, Munkavédelmi tervfejezet, Tervezői költségbecslés szakágankénti bontásban
2. Kiviteli terv készítése. A kiviteli terv tartalma: Építész kiviteli terv, Statikai terv, Gépész terv, Elektromos terv, Tűzvédelmi terv, Árazott és árazatlan költségvetés
A terveket 5 példányban, papír formátumban, valamint adathordozón elektronikus formátumban kell leszállítani, az árazatlan költségvetést szerkeszthető excel fájl formátumban.
3. Építési engedélyezési eljárás komplett lebonyolítása a Megrendelő nevében eljárva azon épületek esetén, amelyeknél a műszaki tervezés alapján az releváns, valamint a napelemek telepítésével érintett 2 db végállomási épületnél az áramszolgáltatói hozzájárulás megszerzése.
4. Tervezői művezetés lebonyolítása: A kiviteli terv leszállításának időpontjától számított 3 éven belüli időszakra vonatkozóan a Tervező, előre meghatározott, nettó 10.000 Ft / mérnökóra díj ellenében, 100 mérnökórányi időkeretben a kivitelezéssel kapcsolatos tervezői művezetés biztosítását vállalja el.
5. Terv készítéséhez kapcsolódó egyéb feltétel: A tervdokumentáció esetleges megrendelői észrevételezéseinek felülvizsgálata, egyeztetése és módosítása egyszeri alkalommal díjmentesen történhet.
A tervezési mennyiség részletes leírását, azaz a feladatrészletezést az ajánlattételi felhíváshoz melléklet műszaki anyagok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Energetikai fejlesztések a SZKT-nál - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71330000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: A tervek leadásának helye: Szegedi Közlekedési Kft. 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Engedélyes és kiviteli tervezés valamint projektterv összeállítás a Szegedi Közlekedési Kft. részére az „Energetikai fejlesztések a Szegedi Közlekedési Kft.-nél” című és TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) keretein belül a 6724 Szeged, Körtöltés utca 35., 16386/1 hrsz., 6723 Szeged, József Attila sugárút 156., 15267/18 hrsz., 6723 Szeged, Hont Ferenc utca 19., 15866 hrsz., 6724 Szeged, Pulz utca 48., 25861 hrsz. helyszíneken, az építési engedélyezési eljárások lebonyolításával együtt, amennyiben az releváns.
1. Tervezési feladat meghatározás:
Az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt energetikai tanúsításokban megjelölt épületekre vonatkozóan engedélyes és kiviteli tervezés. Napelem telepítési helyszíneken az elektromos áram szolgáltatótól a szükséges hozzájárulások beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.
A Projekt által előírt Végleges Projekt Terv összeállítása, valamint a Végleges Projekt Tervhez adatszolgáltatás.
A tervezés műszaki tartalma kiterjed a következőkre:
- Trolibusz 1. számú javítócsarnok + irodaépület, 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. (nyílászáró csere, SCANDOOR teleszkópkapuk cseréje, lapostető szigetelés, gázkazánok cseréje, melegvíztároló puffertartály cseréje)
- Trolibusz jármű mosó, 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. (nyílászáró csere, SCANDOOR teleszkópkapuk cseréje, az épület födém szigetelésének cseréje)
- Pályás műhelyépület, 6724 Szeged, Pulz utca 48. (tetőszigetelés, homlokzati szigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere)
- Raktárépület-étkező-tartózkodó komplexum, 6724 Szeged, Pulz utca 48. (tetőszigetelés, homlokzati szigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere)
- Makkosház végállomási épület, 6723 Szeged, Hont Ferenc utca 19. (házi kiserőmű méretet meg nem haladó naperőmű telepítés, kazáncsere)
- Tarján végállomási épület, 6723 Szeged, József Attila sgt.156. (házi kiserőmű méretet meg nem haladó naperőmű telepítés, kazáncsere)
Az energetikai tanúsításokban meghatározott műszaki tartalom megtervezéséhez szükséges összes szakági tervezési feladat elvégzése a nyertes ajánlattevő feladata, különös tekintettel a következőkre:
1. Engedélyes terv készítése. Az engedélyes terv tartalma: Építész terv, Statikai szakvélemény (vagy statikai terv, amennyiben szükséges), Gépész műleírás, Elektromos műleírás, Tűzvédelmi tervfejezet, Munkavédelmi tervfejezet, Tervezői költségbecslés szakágankénti bontásban
2. Kiviteli terv készítése. A kiviteli terv tartalma: Építész kiviteli terv, Statikai terv, Gépész terv, Elektromos terv, Tűzvédelmi terv, Árazott és árazatlan költségvetés
A terveket 5 példányban, papír formátumban, valamint adathordozón elektronikus formátumban kell leszállítani, az árazatlan költségvetést szerkeszthető excel fájl formátumban.
3. Építési engedélyezési eljárás komplett lebonyolítása a Megrendelő nevében eljárva azon épületek esetén, amelyeknél a műszaki tervezés alapján az releváns, valamint a napelemek telepítésével érintett 2 db végállomási épületnél az áramszolgáltatói hozzájárulás megszerzése.
4. Tervezői művezetés lebonyolítása: A kiviteli terv leszállításának időpontjától számított 3 éven belüli időszakra vonatkozóan a Tervező, előre meghatározott, nettó 10.000 Ft / mérnökóra díj ellenében, 100 mérnökórányi időkeretben a kivitelezéssel kapcsolatos tervezői művezetés biztosítását vállalja el.
5. Terv készítéséhez kapcsolódó egyéb feltétel: A tervdokumentáció esetleges megrendelői észrevételezéseinek felülvizsgálata, egyeztetése és módosítása egyszeri alkalommal díjmentesen történhet.
A tervezési mennyiség részletes leírását, azaz a feladatrészletezést az ajánlattételi felhíváshoz melléklet műszaki anyagok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 É szakterületi jelölésű (építészeti tervezési szakterület), tervezésben személyesen közreműködő szakember tervezési tapasztalati ideje 25
2 G szakterületi jelölésű (építmények gépészeti tervezési szakterület), tervezésben személyesen közreműködő szakember tervezési tapasztalati ideje 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Energetikai fejlesztések a SZKT-nál - tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73002772
Postai cím: Alsó-Kikötő Sor 8/C.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: vargalaszlo@dunatisza.hu
Telefon: +36 304159738
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62432369
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12826708206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépész tervezői feladatok - SZEGÉPTERV Mérnökiroda Kft., adószám: 25889743-2-06
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73002772
Postai cím: Alsó-Kikötő Sor 8/C.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12826708206

Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211

Hivatalos név: Elekes Klára Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84813235
Postai cím: Bojárhalmi Utca 63.
Város: Domaszék
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6781
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14129265206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban rögzítette, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését is. Ennek megfelelően csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
2. Ajánlatkérő az EKR rendszerben rögzítette a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amelyet nettó 12.860.000,-Ft összegben határozott meg, és amely a bontási eljárás során ismertetésre is került. Az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, a DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Kft. ajánlati ára (nettó 22.800.000,-Ft) jelentősen meghaladja az előzetesen kalkulált rendelkezésre álló fedezeti összeget. Ajánlatkérő megvizsgálta a fentiek szerinti eltérés lehetséges indokait és a fedezettel kapcsolatos lehetőségeit, amely eredményeként az alábbi megállapításokat rögzíti: Az előzetesen kalkulált rendelkezésre álló fedezeti összeg a pályázat beadásakor készített felmérés alapján került meghatározásra. Az elmúlt években az építőipari beruházások és kapcsolódó szolgáltatások (beleértve a tervezési díjakat is) olyan nagymértékű drágulása volt tapasztalható, amely magyarázatot ad a jelentős különbözetre. A további várható árváltozásokkal kapcsolatos prognózisok, valamint a beérkezett 5 db ajánlat árszintje alapján nem várható kedvezőbb ajánlat egy esetlegesen megismételt eljárás esetén sem, amit a jelenlegi pályázati határidők nem is tennének lehetővé. A tervezési feladatok elvégzése a projekt teljesítésének elengedhetetlen alapfeltétele, így az eljárás eredménytelensége a pályázat eredményességének lehetetlenüléséhez vezetne. Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlati ára és az előzetesen kalkulált rendelkezésre álló fedezeti összeg közötti különbözet saját forrásból történő biztosítása mellett döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges