Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8469/2019
CPV Kód:45000000-7;45210000-2;45260000-7
Ajánlatkérő:Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:3761 Szinpetri, Dózsa György u. 63., 66 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ORNAMENT 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv, Nemzeti Park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:környezet- és természetvédelmi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13675730
Postai cím: Tengerszem Oldal 1.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa
Telefon: +36 48506000
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
Fax: +36 48506001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv, Nemzeti Park
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: környezet- és természetvédelmi igazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Templom tető- és födémszerkezetének felújítása
Hivatkozási szám: EKR001148422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45260000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Szinpetri református templom tető- és födémszerkezetének cseréje, denevérbarát módon történő felújítása a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú "Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén " tárgyú projekt keretében
Főbb mennyiségek:
- A templom tető felülete: 291,0 m2, toronysisak felülete: 107,4 m2; tető felület összesen: 398,4 m2.
- A templom hasznos területe: 140,9 m2
- A közbeszerzés pontos mennyiségét az ajánlattételi felhívás mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
Az V.2) pont folytatása:
15.) II.2.5) pont: Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal. Az értékelés módszere: - Nettó ajánlati ár esetén: fordított arányosítás - Jótállási idő mértéke esetén: egyenes arányosítás, az M/2. alk. köv. bemutatott szakember többlet tapasztalata esetén: egyenes arányosítás.
16.) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (12) bekezdésére, azaz a szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételhez kötött. A felfüggesztő feltétel megjelölése: lásd a szerződéstervezet II.1. pontjában.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33489924 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Templom tető- és födémszerkezetének felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3761 Szinpetri, Dózsa György u. 63., 66 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Szinpetri református templom tető- és födémszerkezetének cseréje, denevérbarát módon történő felújítása. A beavatkozás a denevérek szálláshelyeként szolgáló padlásteret érinti, célja olyan megoldások kialakítása, melyek számukra kedvező mikroklímát teremtenek, hosszú távon biztosítják a hatalmas kolónia életfeltételeit.
- Az épület műemlékileg védett (törzsszáma: 1013).
- Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentációban leírtak a kivitelezési munkálatok első ütemét (alaptestmegerősítés, továbbá tető-és födémcsere, és végül villámvédelmi rendszer kiépítése) és második ütemét (felszíni csapadékvíz elvezetés, vakolt felületek rendbetétele, továbbá a királytábla restaurálása és a kazetta mezőket kijelölő bordák visszaépítése) is említik, azonban jelen beszerzési eljárás tárgya KIZÁRÓLAG az első ütem tető-és födémcsere szakasza.
- Az alaptestmegerősítés nem része jelen beszerzési eljárásnak, az alaptestmegerősítést az épület tulajdonosa, a Szinpetri Református Egyházközség már elvégeztette egyéb pénzügyi forrásból, az átadás-átvétel 2018. októberében megtörtént, ez a feladat nem része jelen közbeszerzési eljárásnak. A villámvédelmi rendszer kiépítése szintén nem része jelen eljárásnak.
- Az elvégzendő munkálatok főbb elemei:
- A fából készült födém és a tetőszék olyan mértékben károsodtak, hogy azokat le kell cserélni. A bontási munkák elvégzése után kerülnek elhelyezésre az új szerkezetek. Felül a szerkezet úgy kerül kialakításra, hogy a tető tömegképzése, a felületek hajlásszöge az eredeti állapotnak megfeleljen.
- A falkorona enyhe visszabontásával egy koszorú kerül elhelyezésre a falegyenen. A falszerkezet és a koszorú összetüskézésre kerül.
- A vasbeton koszorún méretezett IPE tartók kerülnek elhelyezésre (IPE 270). Az IPE tartók részben a födém felkötését szolgálják, részben a templom két oldalának összekötését biztosítják.
- A tetőszék főállásai alatt kötőgerendaként IPE 240 tartók kerülnek elhelyezésre, csakúgy mint a konty alatti oszlopok alátámasztása.
- Az eredetileg fiókváltós, fiókgerendás szerkezet úgy módosul, hogy a szarufák egy a koszorúhoz rögzített fiókgerendára támaszkodnak. A fiókgerendákra támaszkodik a talpszelemen. A főállásokat alátámasztó gerenda felfekvése a talpszelemenen belül található, így a talpszelemen a főállások kötőgerendája mögött végigmegy.
- Továbbiakban a tető az eredetivel azonos kialakításban kerül visszaépítésre.
- A tető teljes felületén deszkázásra kerül. A deszkázat külső felületén felső, műanyagszálas kondenzációs réteggel ellátott bitumenes lemez kerül elhelyezésre. Erre a felületre kerül az állókorcos PREFA világosszürke fedés. Kiemelendő, hogy nem szerkezeti, hanem denevérvédelmi okból kerül fémlemezfedés az épületre.
- A munkálatok megkezdéséhez szükséges természetvédelmi engedély, továbbá a jogerős örökségvédelmi engedély rendelkezésre áll.
- Főbb természetvédelmi előírások:
 A denevérkolónia jelenléte miatt kivitelezés adott év április 15. és szeptember 1. között nem végezhető.
 A templomtetőzet fedésének cseréje csak a megfelelő mikroklimatikus adottságokat biztosító anyaggal történhet.
 A tetőfedést megfelelő berepülő-nyílásokkal kell ellátni.
 A faszerkezetek lángmentesítését és rovarmentesítését csak olyan anyagokkal lehet elvégezni, melyek nem okozzák a denevérek mérgezését.
- Főbb örökségvédelmi előírások:
 A templom értékes berendezéseinek leemelése, tárolása csak farestaurátor közreműködésével, az általa előzetesen készített terv alapján végezhető. A farestaurátor megbízásáról a Szinpetri Református Egyházközség gondoskodik.
 A födémet érintő bontási munkálatok statikus tervezői művezetéssel készülhetnek. A statikus tervezői művezető megbízásáról szintén az Egyházközség gondoskodik.
- A templom tető felülete: 291,0 m2, toronysisak felülete: 107,4 m2; tető felület össz: 398,4 m2.
- A templom hasznos területe: 140,9 m2
- A közbeszerzés pontos mennyiségét az AF mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás, a 24 hónap kötelező jótálláson felül vállalt többlet jótállás mértéke (0-36 hónap)  20
2 M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata (0-60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061
II.2.9) További információ:
II.2.7) pont: A szerz időtart. a hatálybelépésétől számított 3 hónap azzal, hogy a szerz teljesítésének véghatárideje: 2019.12.20. (Kivitelezés: 2019.12.5., műszaki átadás-átvétel: 2019.12.20.) Figyelembe kell venni a természetvédelmi előírásokat, mely szerint kivitelezés az adott év 04.15. és 09.01. napja között nem végezhető, a 3 hónapos időtartamba ez az időszak nem bele számítandó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Templom tető- és födémszerkezetének felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ORNAMENT 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68320263
Postai cím: Kandó Kálmán Tér 3/B
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: info@ornament.hu
Telefon: +36 209105105
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46508617
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066877205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17051689
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33489924
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - tetőszerkezet és bádogos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alpin-Salewa Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52116821
Postai cím: Debreceni Út 106/b
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11903512215

Hivatalos név: ORNAMENT 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68320263
Postai cím: Kandó Kálmán Tér 3/B
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066877205

Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Alpin-Salewa Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 106/b) Adószáma: 11903512-2-15
2. ORNAMENT 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/B) Adószáma: 11066877-2-05
3. Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla utca 14.) Adószáma: 22634812-2-09
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges