Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8504/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Sellye Város Önkormányzat
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 7960 Sellye,Bodonyi utca 10. (hrsz.: 303/1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 73580900
E-mail: palyazat@sellye.hu
Fax: +36 73580900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000317302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 7960 Sellye,Bodonyi utca 10.,hrsz:303/1. alatti telek a város központjától,aPolgármesteri Hivataltól keletre helyezkedik el.A tervezési ter. egy kb. 33 éves tornaterem áll, tartószerkezetileg ép állapotban.Az épület homlokzata meglehetősen amortizált, rendkívül hőhidas.A hőhíd következtében a tégla elemek közötti fuga kirajzolódik.A létesítmény 2 részből áll.Egyrészről a tornateremből,melynek belmagassága kb. 9,40m,másrészről az öltöző –zuhanyzó- szertár blokkból,melynek belmagassága 3-3,40m. Mindkettő épületrész lapostetős kialakítású.A tornaterem fölött acél rácsostartó váz es trapézlemez fedés,míg az öltöző blokk fölött előregyártott beton gerendás–béléstestes födém található,bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigeteléssel.A tornaterema rendelkezésre álló információk alapján az Agroberáltal volt tervezett.Az acélcsarnokszerkezet dunaújvárosi típús gyártmány volt,poliacélváznévvel.A kiegészítőhelyiségek gázbeton téglából falazottak, de a tornaterem külső határoló falai is részbenebből épültek.A falazatok alatt savalapozás készült,mely az acélpillérek helyénkehelyszerűen kiképzett tömbalapokká szélesedik.Ezen üregekbe készültek az acélpillérek is.A homlokzati nyílászárókacélból készültek,2 réteg üvegezéssel,míg a belső nyílászárókfaanyagú szerkezetek.A meglevő telek építési szempontból síknak tekinthető,négyszögletes,jelenleg kiépített útcsatlakozással rendelkezik.
Az érvényes rendezési terv szerint,az övezeti besorolás Vt-5,azaz településközpont vegyeszóna,kialakult zártsorú beépítéssel.A tornaterem a meglevő isk.épülethez csatlakozik,azonban az átjárást korábban megszűntették.Jelen tervdokumentációval párhuzamosan az épület,egyéb pályázat segítségével átépítésre,felújításra kerül,így a tervdokumentációkonlehatároltuk a tervezési területet.Ügyelni kell viszont arra,h a felújítási tervek közöttátmenettálalható,azaz lehetőség szerint azonos időben kell elkészíteni a kivitelezési munkálatokat.
Telek:Településközpont vegyes zóna
Kialakult,zártsorú beépítési mód,azonban az építési övezetben szabadonállóbeépítés van előírva
Max.beépíthetőség:25%
Min.zöldfelületi fedettség:40%
Max.építménymag.:7,50m
Meglévő épület bruttó alapterülete: 2022,38 m2
Az építtető Sellye Város Önkorm.,a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 azonosító számú „Asellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódóépület energetikai korszerűsítése”című pályázat megvalósításához kapcsolódóan a tornaterem energetikai felújítását tervezi.Párhuzamosan a Szigetvári Tankerületi Közp.egyéb pályázat útján(EFOP) átalakítja,felújítja a kapcsolódó iskolaépületet,melynek során a tornaterem is érintett lesz.A tervezett építményt jelen TOP pályázat útján felújítjuk úgy,h a homlokzati falazatokutólagosan hőszigetelve lesznek.A nyílászárók korszerű üvegezésű ablakokra és ajtókrakerülnek kicserélésre,továbbá a lapostető szerkezetek is új,hő-és vízszig. réteget kapnak.A déli homlokzati felületen 35 fok hajlásszögben,új acél tartószerkezetre épített 38db 275W teljesítményű (12,5kWpinverter teljesítményű) napelemes rendszer került létesítésre.
Az akadálymentesítést is figyelembevéve,a tornaterem déli bejárata előtt új járdarámpátalakítunk ki,mely a 3%-os emelkedést nem haladhatja meg.
Az építmény±0,00szintje a tervezett épület bejárati ajtó mögötti,szélfogó helyiségének padlószintje.
Kivitelező feladata továbbá tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit oktatásban kell részesíteni az alkalmazott megoldásokról,a helyes üzemeltetés szabályairól,valamint a beruházás környezeti hozadékairól,melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását,a műszaki,és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező,annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció,műszaki leírás,árazatlan költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 110342826 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sellyei alapfokú oktatási intézmény energetika
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45262690-4
45321000-3
45421132-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 7960 Sellye,Bodonyi utca 10. (hrsz.: 303/1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 7960 Sellye,Bodonyi utca 10.,hrsz:303/1. alatti telek a város központjától,aPolgármesteri Hivataltól keletre helyezkedik el.A tervezési ter. egy kb. 33 éves tornaterem áll, tartószerkezetileg ép állapotban.Az épület homlokzata meglehetősen amortizált, rendkívül hőhidas.A hőhíd következtében a tégla elemek közötti fuga kirajzolódik.A létesítmény 2 részből áll.Egyrészről a tornateremből,melynek belmagassága kb. 9,40m,másrészről az öltöző –zuhanyzó- szertár blokkból,melynek belmagassága 3-3,40m. Mindkettő épületrész lapostetős kialakítású.A tornaterem fölött acél rácsostartó váz es trapézlemez fedés,míg az öltöző blokk fölött előregyártott beton gerendás–béléstestes födém található,bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigeteléssel.A tornaterema rendelkezésre álló információk alapján az Agroberáltal volt tervezett.Az acélcsarnokszerkezet dunaújvárosi típús gyártmány volt,poliacélváznévvel.A kiegészítőhelyiségek gázbeton téglából falazottak, de a tornaterem külső határoló falai is részbenebből épültek.A falazatok alatt savalapozás készült,mely az acélpillérek helyénkehelyszerűen kiképzett tömbalapokká szélesedik.Ezen üregekbe készültek az acélpillérek is.A homlokzati nyílászárókacélból készültek,2 réteg üvegezéssel,míg a belső nyílászárókfaanyagú szerkezetek.A meglevő telek építési szempontból síknak tekinthető,négyszögletes,jelenleg kiépített útcsatlakozással rendelkezik.
Az érvényes rendezési terv szerint,az övezeti besorolás Vt-5,azaz településközpont vegyeszóna,kialakult zártsorú beépítéssel.A tornaterem a meglevő isk.épülethez csatlakozik,azonban az átjárást korábban megszűntették.Jelen tervdokumentációval párhuzamosan az épület,egyéb pályázat segítségével átépítésre,felújításra kerül,így a tervdokumentációkonlehatároltuk a tervezési területet.Ügyelni kell viszont arra,h a felújítási tervek közöttátmenettálalható,azaz lehetőség szerint azonos időben kell elkészíteni a kivitelezési munkálatokat.
Telek:Településközpont vegyes zóna
Kialakult,zártsorú beépítési mód,azonban az építési övezetben szabadonállóbeépítés van előírva
Max.beépíthetőség:25%
Min.zöldfelületi fedettség:40%
Max.építménymag.:7,50m
Meglévő épület bruttó alapterülete: 2022,38 m2
Az építtető Sellye Város Önkorm.,a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 azonosító számú „Asellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódóépület energetikai korszerűsítése”című pályázat megvalósításához kapcsolódóan a tornaterem energetikai felújítását tervezi.Párhuzamosan a Szigetvári Tankerületi Közp.egyéb pályázat útján(EFOP) átalakítja,felújítja a kapcsolódó iskolaépületet,melynek során a tornaterem is érintett lesz.A tervezett építményt jelen TOP pályázat útján felújítjuk úgy,h a homlokzati falazatokutólagosan hőszigetelve lesznek.A nyílászárók korszerű üvegezésű ablakokra és ajtókrakerülnek kicserélésre,továbbá a lapostető szerkezetek is új,hő-és vízszig. réteget kapnak.A déli homlokzati felületen 35 fok hajlásszögben,új acél tartószerkezetre épített 38db 275W teljesítményű (12,5kWpinverter teljesítményű) napelemes rendszer került létesítésre.
Az akadálymentesítést is figyelembevéve,a tornaterem déli bejárata előtt új járdarámpátalakítunk ki,mely a 3%-os emelkedést nem haladhatja meg.
Az építmény±0,00szintje a tervezett épület bejárati ajtó mögötti,szélfogó helyiségének padlószintje.
Kivitelező feladata továbbá tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit oktatásban kell részesíteni az alkalmazott megoldásokról,a helyes üzemeltetés szabályairól,valamint a beruházás környezeti hozadékairól,melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását,a műszaki,és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező,annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció,műszaki leírás,árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-60 hónap) 15
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Vállalkozási szerződés - Sellye energetika Rész száma: Elnevezés: Sellyei alapfokú oktatási intézmény energetika
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: oesr@oesr.hu
Telefon: +36 73480321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 73480322
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111334070
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110342826
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Geoépker Mezőgazdasági Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91120120
Postai cím: Rákóczi Utca 77
Város: Kétújfalu
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7975
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772946202

Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505202

Hivatalos név: MB-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81586682
Postai cím: Mohácsi Út 18/4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13938620202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges