Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8554/2019
CPV Kód:42113310-0
Ajánlatkérő:Szegedi Vízmű Zrt.
Teljesítés helye:Szegedi Vízmű Zrt. telephelye, Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep 6725 Szeged, Palics utca, külterület 02204/3 hrsz.;Algyő Nagyközségi Szennyvíztisztító Telep (Algyő, Külterület 01784/2 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Vízmű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73138277
Postai cím: Tisza Lajos Körút 88
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Révész János
Telefon: +36 205012510
E-mail: revesz@szegedivizmu.hu
Fax: +36 62558800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedivizmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szegedivizmu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000590422019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000590422019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Levegőztető szaniterek cseréje
Hivatkozási szám: EKR000590422019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42113310-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Levegőztető szaniterek cseréje”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szeged Városi Szennyvíztisztító telep
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131290-5
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333
A teljesítés helye: Szegedi Vízmű Zrt. telephelye, Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep 6725 Szeged, Palics utca, külterület 02204/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep légbeviteli rendszerében levegőztető szaniterek szállítása, cseréje, telepítése, beüzemeléssel, 30 napos próbaüzemmel.
Beépített levegőztető szaniterek db száma medencénként 1980 db, a 3 db medencében összesen 5940 db.
A három db levegőztetett medence mindegyike négy levegőztetett zónára van osztva, ami egyenként 495 diffúzort tartalmazó légelosztó vezetékhálózattal van felszerelve, tehát minden egyes medencében összesen 1.980 db membrán-diffúzor található. Ebből adódóan a maximálisan megengedett terhelés 9.900 Nm³/h, a szükséges minimális terhelés pedig 1.782 Nm³/h. A 3 db medence összes diffúzorainak száma 5940 db így a teljes levegőztetett rendszer maximálisan megengedett terhelés 29.700 Nm³/h, a szükséges minimális terhelés pedig 5.346 Nm³/h
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás a lecserélt szaniterekre (min 60 hónap max. 90 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU-208 Interreg V-A Romania-Hungary
II.2.13) További információ II.2.12. ponthoz: „Improving Quality Management of Cross-border Rivers: Criș (Körös), Mures (Maros) and Tisa (Tisza)” ROHU-208 Interreg V-A Romania-Hungary Európai Regionális Fejlesztési Alap”

II.2.1)
Elnevezés: Algyő Nagyközségi Szennyvíztisztító telep
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131290-5
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333
A teljesítés helye: Algyő Nagyközségi Szennyvíztisztító Telep (Algyő, Külterület 01784/2 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Algyő Nagyközségi Szennyvíztisztító Telep légbeviteli rendszerében levegőztető szaniterek szállítása, cseréje, telepítése, beüzemeléssel, 30 napos próbaüzemmel.
Beépített levegőztető szaniterek db száma medencénként 180 db, a 2 db medencében összesen 360 db.
A két db levegőztetett medence mindegyike egy-egy zónát képez, ami egyenként a maximálisan megengedett terhelés 1.205Nm³/h, a szükséges minimális terhelés pedig 115 Nm³/h. A 2 db teljes levegőztetett rendszer maximálisan megengedett terhelés 2.410 Nm³/h, a szükséges minimális terhelés pedig 230 Nm³/h.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás a cserélt szaniterekre (min 60 hónap max. 90 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU-208 Interreg V-A Romania-Hungary
II.2.13) További információ II.2.12. ponthoz: „Improving Quality Management of Cross-border Rivers: Criș (Körös), Mures (Maros) and Tisa (Tisza)” ROHU-208 Interreg V-A Romania-Hungary Európai Regionális Fejlesztési Alap”

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek cégszerűen aláírt, egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint:
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek – figyelemmel a Korm.rendelet 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek:
P/1. A 321/2015.(X.30.) Kr.19.§(1) bek. c) alapján az Ajánlattevő köteles csatolni a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (Levegőztető szaniterek szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
A 1. rész vonatkozásában:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) közbeszerzés tárgya (Levegőztető szaniterek szállítása) árbevétele összesen nem éri el a nettó 15 millió forint értéket.
A 2. rész vonatkozásában:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) közbeszerzés tárgya (Levegőzető szaniterek szállítása) árbevétele összesen nem éri el a nettó 7,5 millió forint értéket.
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, a megpályázott részekre irányadó árbevétel értékek közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolandó a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett szállítások ismertetése az alábbi tartalommal:
— szállítás tárgya, mennyisége,
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont),
— szerződést kötő másik fél megnevezése,
— referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – vagy a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az 1. rész vonatkozásában:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben, légbeviteli rendszerben, legalább 4000 darab levegőztető szaniter szállítása vagy cseréje, vagy telepítése és beüzemelése tárgyú referenciával.
A 2. rész vonatkozásában:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben, légbeviteli rendszerben, legalább 250 darab levegőztető szaniter szállítása vagy cseréje, vagy telepítése és beüzemelése tárgyú referenciával.
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, akkor az 1.-2. rész tekintetében előírt minimumkövetelménnyel rendelkezést kell igazolni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér nettó vállalkozói díj
- az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a
- a következő 10 nap folyamán napi 0,8 %-a
- az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér 20 %.
Teljesítési biztosíték:5 %
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel devizaneme: HUF.
A szerződés európai uniós forrásból kerül finanszírozásra (85 %-15 %).
A szerződés utófinanszírozású.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt.135.§(1),(5),(6) bekezdései, továbbá a Ptk.6:130.§(1)-(2) bekezdés szerint teljesíti. Az Ajánlattevő az 1. rész esetén 2 db rész és 1 végszámla benyújtására, a 2. rész esetén ajánlattevő 1 db rész és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő előleget nem biztosit.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) az EKR Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontására a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár szempont fordított arányosítással kerül értékelésre. A legkedvezőbb érték, a legalacsonyabb ár. A minőségi 1. szempont egyenes arányosítással kerül értékelésre.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 113. (6), 114. § (2)-(3), (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, illetve az alábbiak szerint:
- az eljárás nyílt, a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul;
- az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is;
- alkalmazandó kizáró okok a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok;
- a kiegészítő tájékoztatásra a 114. § (6) bekezdésében, az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 114.§ (4a) bekezdésben foglaltak az irányadók.
- Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2. Hiánypótlás (hp), ill. felvilágosítás a Kbt.71.§ szerint, azzal, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp, akkor az ajánlatkérő (AK) kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6) bek.). Ez utóbbi hp.során újabb gazd.szereplő bevonása nem lehetséges.
3. Ajánlatkérési Dokumentáció(AD)rendelkezésre bocsátása: a Kbt.39.§(1)bek.re tekintettel az EKR-en, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.
4. Az ajánlatot a Kbt. 41/A.§ alapján az EKR-ben kell benyújtani, EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet AT az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont).
5.Alvállalkozók:AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6.AK az AT műszaki alk.feltételeit a min.AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7.AT-nak nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2) bek., ill. a 134.§(5) bek. ben foglaltak szerint.
8. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban.
9. AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtani, mely keretében nyilatkozik, hogy megajánlott levegőztető szaniterek a beüzemelés után megfelelnek az AK által előírt követelményeknek. Az ajánlatkérési dokumentáció mintanyilatkozatot tartalmaz.
10. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
11. AT-nak ajánlata részeként az 1. részre történő ajánlattétel esetén beárazott anyagár listát kell benyújtania.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. dr. Bakonyi Dolli Lajstromszám: 00971
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges