Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8556/2019
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9027 Győr, Hrsz: 5770/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SPL Hungária Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győri XJÁ fejlesztése műszaki ellenőr kiválasztása
Hivatkozási szám: EKR000273112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert komplex fejlesztése projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, azzal nem összeegyeztethető, mert az ugyanazon forrásból történő finanszírozás, a párhuzamosan futó beruházások, valamint a garanciális kérdések következtében egy egészet alkot a feladat, így az egységes szemléletű feladatellátás a gazdaságossági szempontokat erősíti. A részajánlattétel nem lehetséges továbbá a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok komplexitása miatt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24864000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Győri XJÁ fejlesztése műszaki ellenőr kiválasztása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
További tárgyak:71631000-0
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9027 Győr, Hrsz: 5770/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert komplex fejlesztése projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében, az alábbiak szerint:

Beruházás tárgya Beruházás tervezett időpontja Közbeszerzési eljárás típusa
I. Elefánt bemutató felépítése 2019.08.-2020.07. nemzeti nyílt
II. Törpevíziló - és pingvinbemutató építése (opciós tétel) 2019.11.-2020.10. nemzeti nyílt
III. Himalája bemutató megvalósítása (opciós tétel) 2019.11.-2020.10. nemzeti nyílt

A táblázatban szereplő beruházásokhoz kapcsolódóan:
- az I-III. sorban szereplő közbeszerzési eljárásban az ajánlati dokumentáció műszaki feltételeinek összeállításában való részvétel (Ajánlatkérő felkérése esetén bíráló bizottsági tagként is);
- építési műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint;
- a kivitelezés folyamán szükségessé váló koordinációs tárgyalások kezdeményezése, beleértve az alvállalkozók munkájának ellenőrzését és koordinálását is, a heti gyakorisággal megtartott kooperációs tárgyalásokon, ill. azt követően az elvégzett feladatok részletes elemzése;
- a Kivitelező által készített megvalósulási tervdokumentáció ellenőrzése és felülvizsgálata;
- a létesítmény használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok,
- műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 10 hónapon belül az utó-felülvizsgálati eljárás kezdeményezése, 12 hónapon belül a lebonyolítása
- A kooperációkon valamennyi, ME-É, ME-G és ME-V szakági műszaki ellenőrnek részt kell vennie. Kooperációk rendszeressége: hetente.
- A fentiekben fel nem sorolt azon feladatok, amelyeket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – beleértve annak mellékletében szereplő bejelentési kötelezettségek adatlapjainak kitöltését és a bejelentések megtételét is – és a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó hatályos jogszabályok előírnak. A Megbízott köteles kérni a kivitelezőtől is a vonatkozó hatályos jogszabályok betartását
- sodrony rendszerű távműködtetésű, nagytestű vadállat mozgatására alkalmas nyílászáró-rendszer kivitelezése során, fokozott biztonsági előírások melletti műszaki ellenőri tevékenység ellátása
Az ajánlattevőként szerződő fél ellenőrzi és elősegíti a kivitelezések folyamán az állatkert zavartalan működésének biztosítását, kiemelt figyelemmel a vendégforgalom, valamint az állatok nyugalma és ellátása zavartalanságának biztosítására, az akadályozó tényezők, hatások minimalizálására.
Részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás és a szerződéstervezet) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: A teljesítésbe bevonni kívánt, eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.1.) pont a)-c) alpontjaiban előírt szakemberek többlettapasztalata: 30
2 2.1. Asz: Az AF III.1.3) p M2.1.) p a) alp szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember alkalmassági feltételben rögzített időtartamot meghaladó szakmai gyakorlata (hó; max 60 hó) 10
3 2.2. Asz: Az AF III.1.3) p M2.1.) p b) alp szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember alkalmassági feltételben rögzített időtartamot meghaladó szakmai gyakorlata (hó; max 60 hó) 10
4 2.3 Asz: Az AF III.1.3) p M2.1.) p c) alp szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember alkalmassági feltételben rögzített időtartamot meghaladó szakmai gyakorlata (hó; max 60 hó) 10
5 3. Részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke, módszertan bemutatása 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Pingvin- és törpevíziló bemutató építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzése
Himalája-bemutató építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzése
Az opciós tételek esetén a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapig jelezheti ajánlatkérő a II.2.4) pontban felsorolt összes feladat ellátását egyben rendelheti meg a II. és III. beruházási tételre külön-külön, akár egymástól eltérő időpontban is, mely nem lehet későbbi, mint a szerződés megkötésétől számított 12 hónap a tárgyi szolgáltatás megrendelését. A szerződés időtartama meghosszabbodik az adott beruházásra vonatkozó szerződés kivitelezés(ek) + 1 év utófelülvizsgálat időtartamával, de maximum 12 hónappal.
Az opció előírásának indokolása: a hivatkozott MVP forrás alapján rendelkezésre álló fedezet az előzetes költségbecslések alapján a II.2.4) pont I. beruházására vonatkozó fedezetet biztosítja maradéktalanul, azonban a Projekt további finanszírozására forrás-kiegészítés iránti kérelem kerül benyújtásra, melynek eredményétől függ a II. és III. kivitelezések megvalósíthatósága, ezzel együtt a műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevétele.
II.2.5) Értékelési szempontok
2. részszempont: A teljesítésbe bevonni kívánt, eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.1.) pont a)-c) alpontjaiban előírt szakemberek többlettapasztalata:
2.1. Alszempont: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.1.) pont a) alpont szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember alkalmassági feltételben rögzített időtartamot (jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő + 36 hónap) meghaladó szakmai gyakorlata (hónap; max 60 hónap) – súlyszám: 10
2.2. Alszempont: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.1.) pont b) alpont szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember alkalmassági feltételben rögzített időtartamot (jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő + 36 hónap) meghaladó szakmai gyakorlata (hónap; max 60 hónap) – súlyszám: 10
2.3. Alszempont: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.1.) pont c) alpont szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember alkalmassági feltételben rögzített időtartamot (jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő + 36 hónap) meghaladó szakmai gyakorlata (hónap; max 60 hónap) – súlyszám: 10
3. Részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke, módszertan bemutatása – súlyszám – 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
1. részszempont: Ajánlati ár – nettó egyösszegű megbízási átalánydíj opciós tételre vonatkozó árral együtt (nettó HUF) / súlyszám: 50
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A feladat teljesítése során irányadó:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05166 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18219-2/2019. Rész száma: Elnevezés: Győri XJÁ fejlesztése műszaki ellenőr kiválasztása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SPL Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53279486
Postai cím: Szarvas Utca 25.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi@splhungaria.eu
Telefon: +36 703352251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13254711208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24864000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SPL Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53279486
Postai cím: Szarvas Utca 25.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13254711208

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges