Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8560/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Budapest-Etyek
Hivatkozási szám: EKR000296292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
Budapest – Balaton kerékpáros útvonal – Budapest – Etyek közötti szakaszon 0+000-13+918 km sz. között, Budaörs – Törökbálint – Biatorbágy szakasz kiviteli tervek készítése és megépítése 9.574,8 km hosszban (PST 3. szintű kód: B005.01.73)
2. rész:
Budapest – Balaton kerékpáros útvonal – Budapest – Etyek közötti szakaszon 16+578-20+999 km sz. között, Biatorbágy – Etyek szakasz építési engedélyének módosításához fedvényterv készítése, a kiviteli tervek elkészítése és megépítése 4421 m hosszban (PST 3. szintű kód: B005.01.73)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 004944 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 058 - 132983
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Teljesítési, jótállási biztosíték (5%-5%)
Jótállási idő: 36 hónap
Szavatossági idő: 60 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó vállalkozói díjának 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó vállalkozói díja
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF
A tartalékkeret 2 %.
A finanszírozás forrása: vegyes, európai uniós (VEKOP-4.1.1-15-2017-00005) és hazai.
A szerződés utófinanszírozású.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Helyesen:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Teljesítési, jótállási biztosíték (5%-5%)
Jótállási idő: 36 hónap
Szavatossági idő: 60 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó vállalkozói díjának 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó vállalkozói díja
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF
A tartalékkeret 2 %.
A finanszírozás forrása: vegyes, európai uniós (VEKOP-4.1.1-15-2017-00005) és hazai.
A szerződés utófinanszírozású.
Valamennyi rész esetében nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés során havi rendszerességgel jogosult számlát benyújtani az Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolások alapján.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Folyt. II.2.4) pontból 1.rész:
Ezt követően a Csodaszarvas utcával párhuzamosan, mély bevágásban halad a kerékpárút. A 3+550 km szelvénytől a régi vasút északi töltésén halad a kerékpárút majd az északi viadukthoz csatlakozik. A viadukton a meglévő acél járófelület kerül megtartásra. A viadukton áthaladva a nyomvonal további 200 m hosszon folytatódik szintén a régi vasúti töltés tetején, majd csatlakozik az Ybl Miklós sétány meglévő burkolatához. Ezen a szakaszon a tervezett elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút a meglévő közvilágítási kandeláberek mellé került elhelyezésre. A kivitelező feladata az engedélyezési tervek alapján a hiányzó kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása és azt követően a kivitelezés elvégzése. A tervezett nyomvonal számos közművet érint (vízvezeték, nagynyomású gázvezeték, távközlési földkábel, 20kV-os földkábel, és légvezeték).
Folyt. II.2.4) pontból 1-2.rész:
Kivitelező további feladata:Kivitelezői feladat a közmű kiváltásoknál az engedélyek beszerzése,szükség esetén annak engedélyeztetése,többoldalú megállapodások előkészítése, a vezeték szolgalmi jog bejegyeztetéseésannak költségeit is viseli.
Kivitelező feladata a közmű kezelőkkel,útkezelőkkel folyamatos kapcsolattartás,hozzájárulások beszerzése,melyeknek költségeit szintén Kivitelező viseli.Az építési munkák organizációja során csatlakozó szakaszok összhangjáról gondoskodni szükséges,a csatlakozó szakaszokat fel kell tárni és Mérnök engedélyezi a továbbépítést.A feladatokat részletesen az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.Feladat részletes meghatározását - a KDok részeként - a KD III-IV-V. kötete tart.(műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által UT/856/30/2018.(érv.ideje:2021.06.15.),és FE/ÚT/NS/A/251/22/2018 (érv.ideje:2021.03.21.) üszámon kiadott jogerős építési engedélyek átadásra kerül az érdeklődő GSZeknek.
Folytatás a III.1.2) pontból:
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. AT élhet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. Minősített ATk esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
Folytatás a III.2.1) pontból:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1996. évi LVIII. tv, 2001. évi C. tv, 322/2015.(X. 30.) Korm.rend, 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend, 77/2010. (III. 25.) Korm.rend, 33/2008.(II.21.) Korm.rend, 32/2009 (XII.29.) NFGM rend.
Folytatás a III.2.2) pontból:
AK 30% előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 1.mell.134/B.1 és 2. pontban foglaltak alapján, azzal, hogy hogy 10 % feletti előlegigénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére. Az igényelhető előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: 2015.éviCXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek., 2013.éviV.tv. 6:130. § (1)-(2) bek.,2017.éviCL.tv., 2007.éviCXXVII.tv.
Valamennyirész esetében 3 rész- és 1 végszámla nyújtható be. Részletes információ a KD-ban
Nincs lehetőség gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozására.
Folytatás a VI.3) pontból:
Nyertes ATköteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a SZFben rögzítettnek megfelelően részenként tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább2millióHUF/káresemény és legalább5millióHUF/év tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő tervezőifelelősségbiztosítását kiterjeszteni. AK a Kbt. 75.§(2)bek.e)pontját alkalmazza.
Helyesen:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Folyt. II.2.4) pontból 1.rész:
Ezt követően a Csodaszarvas utcával párhuzamosan, mély bevágásban halad a kerékpárút. A 3+550 km szelvénytől a régi vasút északi töltésén halad a kerékpárút majd az északi viadukthoz csatlakozik. A viadukton a meglévő acél járófelület kerül megtartásra. A viadukton áthaladva a nyomvonal további 200 m hosszon folytatódik szintén a régi vasúti töltés tetején, majd csatlakozik az Ybl Miklós sétány meglévő burkolatához. Ezen a szakaszon a tervezett elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút a meglévő közvilágítási kandeláberek mellé került elhelyezésre. A kivitelező feladata az engedélyezési tervek alapján a hiányzó kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása és azt követően a kivitelezés elvégzése. A tervezett nyomvonal számos közművet érint (vízvezeték, nagynyomású gázvezeték, távközlési földkábel, 20kV-os földkábel, és légvezeték).
Folyt. II.2.4) pontból 1-2.rész:
Kivitelező további feladata:Kivitelezői feladat a közmű kiváltásoknál az engedélyek beszerzése,szükség esetén annak engedélyeztetése,többoldalú megállapodások előkészítése, a vezeték szolgalmi jog bejegyeztetéseésannak költségeit is viseli.
Kivitelező feladata a közmű kezelőkkel,útkezelőkkel folyamatos kapcsolattartás,hozzájárulások beszerzése,melyeknek költségeit szintén Kivitelező viseli.Az építési munkák organizációja során csatlakozó szakaszok összhangjáról gondoskodni szükséges,a csatlakozó szakaszokat fel kell tárni és Mérnök engedélyezi a továbbépítést.A feladatokat részletesen az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.Feladat részletes meghatározását - a KDok részeként - a KD III-IV-V. kötete tart.(műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által UT/856/30/2018.(érv.ideje:2021.06.15.),és FE/ÚT/NS/A/251/22/2018 (érv.ideje:2021.03.21.) üszámon kiadott jogerős építési engedélyek átadásra kerül az érdeklődő GSZeknek.
Folytatás a III.1.2) pontból:
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. AT élhet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. Minősített ATk esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
Folytatás a III.2.1) pontból:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1996. évi LVIII. tv, 2001. évi C. tv, 322/2015.(X. 30.) Korm.rend, 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend, 77/2010. (III. 25.) Korm.rend, 33/2008.(II.21.) Korm.rend, 32/2009 (XII.29.) NFGM rend.
Folytatás a III.2.2) pontból:
AK 30% előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 1.mell.134/B.1 és 2. pontban foglaltak alapján, azzal, hogy hogy 10 % feletti előlegigénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére. Az igényelhető előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: 2015.éviCXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek., 2013.éviV.tv. 6:130. § (1)-(2) bek.,2017.éviCL.tv., 2007.éviCXXVII.tv.
Mind2rész esetében nyertes AT megkötésre kerülő szerződés során havonta jogosult számlát benyújtani AK által kiállított telj.ig. alapján. Részletes információ a KD-ban
Nincs lehetőség gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozására.
Folytatás a VI.3) pontból:
Nyertes ATköteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a SZFben rögzítettnek megfelelően részenként tervezői fel.biztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább2millióHUF/káresemény és legalább5millióHUF/év összegre. AK a Kbt. 75.§(2)bek.e)pontját alkalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A korrigendum megjelenésével egyidejűleg Ajánlatkérő megküldi a módosuló közbeszerzési dokumentumokat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ