Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8564/2019
CPV Kód:45221119-9
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000503112019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000503112019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hidak karbantartása 2019
Hivatkozási szám: EKR000503112019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Hidak karbantartása 2019.” – vállalkozási keretszerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hidak karbantartása 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221110-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés alapján – a műszaki leírás tételjegyzékében részletezett – javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő kezelésében, illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén (útszám, szelvényszám helyazonosítással).
A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Az elvégzendő, nagyobb részben kis értékű, egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 3 000 000 000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. A gépjármű által használt közúti híd felújítására irányuló eseti megrendelések minimálisan tervezett mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban került részletezésre. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles.
Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait Ajánlatkérő az eseti megrendelésekben adja meg.
Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül meghatározásra.
Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális rész határidőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő határidőt kombináltan is előírhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésben részt vevő személyi állomány (M2.1 és M2.2 szerinti szakemberek együttesen) M2.1 és M2.2 alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (40-40 db, max. 80 db)  35
2 3. M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember M1.2. alkalmassági követelmény szerinti szakmai tapasztalata (igen/nem)  5
3 4. M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember szakmai tapasztalata gépjármű által használt közúti híd felújításában poliuretán anyagú dilatációs szerk. beépítésével/teljes/részleges cseréjével (igen/nem) 5
4 5. M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember M1.3. alkalmassági követelmény szerinti szakmai tapasztalata (igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pont 2., 3., 4. és 5. minőségi értékelési részszempontok körében nem mutatható be olyan szakmai tapasztalat, amelyet az adott szakember olyan munka keretében szerzett, amit az ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3. pont M2.1 és M2.2 szerinti alkalmassági követelmény bármelyikének való megfelelés igazolására bemutat. Részletes információk a Dok. I. kötetben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk ig-ban olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt KO bárm fennáll, AK kizárja azt az AT-t, AV-t, alk ig-ban részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hat alá tart, vagy a KO az elj során köv be.
A Kbt. 67. § (1) bek. ért a GSZ köt a KO-k fenn nem állása, val az alk köve-nek való megf telj tek az EEKD-ba fogl nyíl-át beny.
Közös AT es val közös AT-nek, val - az alk ig-ban részt vevő GSZ ig vét es - val kap nyújtó szerv-nek külön EEKD-ba fogl nyíl-ot kell beny.
A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dok-ban a GSZ egyrészt nyil arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, val az előírt alk köv-ek telj, másrészt megadja az elj-ban kért inf-kat, köztük az alk köv-ek telj-re von adatokat.
Ha az előírt alk köv-eknek az AT más szerv kap-ára tám felel meg, az aj-ban be kell nyújt a kap rend bocsátó szerv részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyil-ot, az ig-ok beny-ának előírásakor pedig e szerv-nek - kiz az alk köv-ek tek - az előírt ig módokkal azonos módon kell ig-nia az adott alk felt-nek történő megf.
A Kbt. 67. § (4) bek. ért az aj-ban be kell nyújt az AT arra von nyíl-át, hogy nem vesz ig a szerz telj-hez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyíl-ot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az elj-ban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyíl-ot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerz telj-hez nem kíván AV-t ig-be venni.
Az elj eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az ért szemp-okra figy legkedvezőbbnek tek AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, val az alk köv-ek tekintetében az AF-ben előírt ig-ok beny-ra. A kap-it rend bocs szerv-nek csak az alk köv-ek tek-ben kell az ig-okat beny.
A GSZ által aj-ában - az AK erre von, a Kbt. 69. § szerinti felh nélkül - beny ig-okat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az elj lez döntés megelőzően, kiz azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az ig-ok beny-ára kívánt felh.
AK az elj lez döntés megh megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az ig-ok beny-ára.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Kr 8. és 10. § szerint kell ig, hogy nem tart a Kbt. 62. § (1) és (2) bek megh KO-k hat alá.
AK felh az AT-k figy, hogy a Kr. 1. § (7) bek foglaltak ért-ben a KO-kra és az alk köv-ekre von a közb megkezdését megelőzően kiállított ig-ok is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az ig-okban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyila-a nélkül vélelmezi.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivit tev-et végző GSZ von az Étv. szerinti, építőipari kivit tev-et végzők névj-ben szereplés köv-ét, illetve a nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilv-ban szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jog-nyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rend köv-ét.
A nyilv-ban szereplés tényét AK ell, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a von adatok, tények ingy ell-ére nincsen mód a nyilv kivonatának, a nyilv-t vezető szerv által kiáll ig-nak vagy a nyilv-ban szereplés tényét igazoló dok-nak az egysz másolatban történő beny-val szüks ig.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az aj-a alapján építőipari kivit tev-et végző GSZ az Étv. szerinti, építőipari kivit tev-et végzők névj-ben nem szerepelnek, ill. a nem Mo-on letelepedett GSZ a letelepedés szerinti ország nyilv-ban nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rend.
AK felh továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 12-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 3.000.000.000,- HUF összeget, a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább az 1.500.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) al az AT-nek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az al-ban megh alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk köv-ek előz ig elf AT egyszerű nyíl-át az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk köv-ekre von ig-ok benyújtására felhívott GSZnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk köv-eknek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap,legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: Az AK a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban);
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákból az előírt alk köv-eknekvaló megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alk felt-ek telj egyértelműen megállapítható.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bek figyelembe vételével kell igazolnia az alk felt-nek való megfelelést. Amennyiben AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§ rend.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- az adott szake nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerz kötés időpontjától a szerz telj teljes időt alatt rend fog.
Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake.a az előírt jog-gal rendelkezik, úgy a jog megszerz-hez szüks végz és gyakorlat igazolására egyéb dok csatolása nem szükséges, azokat az érv jog ig, a szake szakmai önéletrajza ez esetben is csat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:
M/1.1. legalább 40 db olyan szerződés/eseti megrendelés, amelyek szerződésenként/eseti megrendelésenként legalább 1 db, bármilyen mennyiségi paraméterű, gépjármű által használt közúti híd felújítási munkát is magukban foglaltak.
M/1.2. legalább 1 db, gépjármű által használt közúti híd felújítási szerződés/eseti megrendelés, amely tartalmazott min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét.
M/1.3. legalább 1 db, gépjármű által használt közúti híd felújítási szerződés/eseti megrendelés, amely tartalmazott min. 10 m hosszú modifikált bitumen kötőanyagú rugalmas dilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét.
Ajánlatkérő az M/1.1. pontban foglalt követelményeknek való megfelelés igazolására több teljesítésből származó referenciát is elfogad, azonban a minimumkövetelményeket 1 db referenciából is lehet teljesíteni.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M2.1) 1 fő szakember aki rendelkezik
- a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
- továbbá az előzőekben megkövetelt gyakorlattal együtt, vagy mellett további legalább 3 év közlekedésépítési szakmai gyakorlattal
- továbbá műszaki vezetőként legalább egy olyan szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt kivitelezési projektet irányított annak teljes időtartama alatt, amely gépjármű által használt közúti híd felújítását tartalmazta.
M2.2) 1 fő szakember aki rendelkezik
- a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
- továbbá az előzőekben megkövetelt gyakorlattal együtt, vagy mellett további legalább 3 év közlekedésépítési szakmai gyakorlattal
- továbbá műszaki vezetőként legalább egy olyan szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt kivitelezési projektet irányított annak teljes időtartama alatt, amely gépjármű által használt közúti híd felújítását tartalmazta.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az M2.1 és az M2.2 pontra megjelölt szakemberek között átfedés nem megengedett. „Műszaki vezetőként” olyan személy mutatható be, aki az M2.1 / M2.2 szerinti munka tekintetében legalább a 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § (3) a) és c) és o) pontok szerinti feladatokat személyesen látta el, azaz irányította a kivitelezési projektet annak teljes időtartama alatt, azzal, hogy a felelős műszaki vezetői jogosultság megléte nem követelmény, de elfogadott.
Az M2.1 és M2.2 szerinti alkalmassági követelmény igazolására nem mutatható be olyan szakmai tapasztalat, amelyet az adott szakember olyan munka keretében szerzett, amit ajánlattevő a II.2.5. pont 2., 3., 4. és 5. minőségi értékelési részszempontok körében bemutat.
Részletes információk a Dok. I. kötetben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A szerződés és az eseti megrendelések tételes elszámolásúak.
Előlegfizetés a Kbt. 135. § (7) szerint.
Teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) szerint.
Számlázás eseti megrendelésenként.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Ptk. 6:130. § (1)-(2),
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § és 32/B. § (alvállalkozó igénybevétele esetén),
Kbt. 135. § (6)-(7), azzal, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (3) szerinti, szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatásnak az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenszolgáltatás minősül,
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. § [a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (2) bek.-e szerinti esetben ajánlatkérő 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja)],
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) b) pont (adott esetben).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Aj-ban csat:
— ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR úrlap),
— felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR úrlap),
— árazott költségvetés cégszerűen aláírva nyomtatott és szerkeszthető (xls) form,
— Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben),
— képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
— nyil. a Kbt. 134.§ (5) szerint.
2. Kieg. táj a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dok-ban.
5. Részajánlattétel kizárás indoka: AK beszerzési igénye a kezelésében lévő, vagy kezelésébe kerülő bármelyik hidat, átereszt érintheti. A ténylegesen szükségessé váló javítások mennyisége, nagyságrendje – a keretszerződési jellegből adódóan – előzetesen nem ismert, ennek hiányában részek sem területi, sem mennyiségi alapon nem tervezhetők pontosan. A területi, vagy mennyiségi alapon meghatározott részek esetén a részenként meghatározott keretösszeg egyes részek esetében alultervezettnek, más részek esetében felültervezettnek bizonyulhatna a tényleges javítási igények felmerülésének függvényében, a rendelkezésre álló teljes keretösszeg részekre bontása akadályozná keretösszeg szükség szerinti, teljes (részek szerint nem bekorlátozott) lehívhatóságát.
6. Szerz. bizt.-ok: késedelmi, meghiúsulási, szakmai ajánlati kötbér, jótállás, jótállási bizt.
7. A nyertes AT(k) által gazd. szervezet (proj.társaság) létrehozása nem megengedett.
8. Ajánlati biztosíték: 15.000.000 Ft, a Kbt. 35.§ (5), 47. § (2) alkalmazandó, számlaszám: 10300002-10460102-49020027, átutalási bizonylat/gar.okmány/kötelezvény csatolandó.
9. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76.§ (2) c). Az 1. „Ár” értékelési részszempont (rsz.) alatt „Egyösszegű összehasonlító vállalkozási díj (nettó, HUF)” értendő. Pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Résszempontok és módszerek:
1. rsz: fordított arányosítás, 2. rsz: egyenes arányosítás, 3., 4. és 5. rsz: pontkiosztás.
2. rsz: Meg kell jelölni, hogy az M2.1 és M2.2. szerinti, összesen 2 fő szakember az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hó-n belül együttesen hány darab (40-40 db, max. 80 db) olyan – szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt – kivitelezési projektet irányított annak teljes időtartama alatt műszaki vezetőként, amely gépjármű által használt közúti híd felújítását tartalmazta, és amely munkák az M2.1/ M2.2 szerinti alk. igazolása, valamint a 3., 4., 5. rsz-re tett megajánlás körében nem kerültek bemutatásra. Ajánlatkérő egy kivitelezési projektet egyszer értékel (átfedés a szakemberek között nem megengedett), az adott projekt az M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember részéről mutatható be, szakemberenként max. 40 projekt kerül értékelésre.
3., 4. és 5. rsz: meg kell jelölni, hogy az M2.1 vagy M2.2 szerinti szakembernek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hó-n belül van-e szakmai tapasztalata olyan, gépjármű által használt közúti híd, a 3. szempont esetén min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét, az 5. szempont esetén min. 10 m hosszú modifikált bitumen kötőanyagú rugalmas dilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét magában foglaló, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt felújítás műszaki vezetőként történő irányításában az adott felújítási munka teljes megvalósítása alatt, amely az M2.1/ M2.2 szerinti alkalmasság igazolása, valamint a 2. sz. rsz-re tett megajánlás körében nem került bemutatásra.
A további részletes információk az ajánlati dokumentációban.
10. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok-okban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
11. AK a Kbt. 75.§ (2)e) pontot alkalmazza.
12. A III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
További információk folytatása:
13. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
14. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.
15. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
16. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
17. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 20 millió Ft/év és 5 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania.
18. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pontban bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkalés aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.
19. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
20. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;
21. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
22. ATnek a 322/2015. (X.30.) Kr 24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlat részeként be kell nyújtania a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési dokumentációban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot. Ajánlatkérő jelen eljárásban szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák