Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8567/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Kányavár Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kányavár község közigazgatási területén a:136/9; 203; 74; 70; 173; 103; 157; 111; 102;136/12; 136/13; 136/2; 36; 136/8. hrsz-ú területeken
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Z-SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kányavár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53454391
Postai cím: Fő Út 74
Város: Kányavár
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8956
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bertalan Tibor
Telefon: +36 92579020
E-mail: pakatitkarsag@kelekabel.hu
Fax: +36 92579020
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanyavar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kányavár szennyvízelvezetése és tisztítása
Hivatkozási szám: EKR001005332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kányavár község szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását szolgáló vízilétesítmények kivitelezése, a szennyvíztisztító telep próbaüzemének lefolytatása az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján. Főbb tájékoztató mennyiségek:
Kányavár község elválasztott rendszerű, gravitációs csatornahálózatának kivitelezése:
- 1-0-0 NA 200 KG-PVC 476 fm és15 db műanyag tisztító akna - 1-1-0 NA 200
KG-PVC 157 fm és 3 db műanyag tisztító akna - 2-0-0 NA 200 KG-PVC 352 fm és 12 db műanyag tisztító akna - 2-1-0 NA 200 KG-PVC 173 fm és 4
db műanyag tisztító akna - 2-2-0 NA 200 KG-PVC 140 fm és 5 db műanyag tisztító akna - 2-3-0 NA 200 KG-PVC 44 fm és 1 db műanyag tisztító
akna - 3-0-0 NA 200 KG-PVC 295 fm és 12 db műanyag tisztító akna - 4-0-0 NA 200 KG-PVC 405 fm és 8 db műanyag tisztító akna; - NY-1 D63
KPE 342 fm - NY-2 D63 KPE 94 fm - NY-3 D63 KPE 321 fm - 64 db NA 150 KM-PVC bekötővezeték - 2 db házi beemelő akna - K1 jelű végátemelő - K2 jelű szennyvízátemelő. A gerinccsatornák nyomvonala - ahol a már meglévő közművek ezt lehetővé teszik – az út
padkájában, ahol ez nem lehetséges, a forgalmi sáv felében, útburkolat alatt halad, a hosszú bekötések az útburkolat bontása nélkül,
átfúrással készülnek.
Kányavár község nádgyökértéri természetközeli szennyvíztisztítási technológiával működő szennyvíztisztító telepének kivitelezése és a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint a 3 hónapos próbaüzem lefolytatás: A szennyvíztisztító telep kapacitása: 120 LE. Tisztított szennyvíz befogadója: az Alsó-Válicka patak 4+925 km
szelvénye (Páka 0116 hrsz.). Főbb tájékoztató mennyiségek: - Mechanikai előkezelés: Háromkamrás vasbeton oldómedencében. A
terepszintből kiemelten épül, az oldalán rézsűs földborítással. Az 1. kamrában 5 mm-es kézi tisztítású durva rács kerül elhelyezésre. A
kamrák alsó 50 cm-es tartománya szolgál az iszap tárolására. Az iszap szippantással kerül eltávolításra. Hasznos térfogata: 25,2 m3 Az
oldómedencéből 3 db osztó aknán keresztül jut a szennyvíz a nádágyakra. - Gyökértéri nádas medencék: Mérete: 14,0 x 10,0 x 0,6 m
Nádágyak száma: 6 db Összes felület: 840 m2 A terepszintből kiemelve épülnek, két-két medencéhez tartozik egy-egy ellenőrző akna. -
Tározó – aerob tó: A tó ellipszis alakú. Hossza: 22 m Szélessége: 15 m Felülete: 260 m2 Mélysége: 1,0 m Térfogata: 260 m3 A kifolyási
oldalon 7,8 m átmérőjű, 0,5 m mély, burkolt iszapzsomp kerül kialakításra. A tó vízszintjének szabályozására ellenőrző akna épül. Az
ellenőrző aknából elfolyó tisztított szennyvíz 26,0 m hosszú, füvesített vápán keresztül jut a befogadóba, ahol 1 db kitorkollófej épül a bevezetésnél. A telepet 400 fm kerítéssel kell körbezárni. A próbaüzemnek bizonyítania
kell a vízjogi létesítési engedélyben előírt kibocsátási határértékek betartását. A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kányavár szennyvízelvezetése és tisztítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Kányavár község közigazgatási területén a:136/9; 203; 74; 70; 173; 103; 157; 111; 102;136/12; 136/13; 136/2; 36; 136/8. hrsz-ú területeken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kányavár község szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását szolgáló vízilétesítmények kivitelezése, a szennyvíztisztító telep próbaüzemének lefolytatása az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján. Főbb tájékoztató mennyiségek:
Kányavár község elválasztott rendszerű, gravitációs csatornahálózatának kivitelezése:
- 1-0-0 NA 200 KG-PVC 476 fm és15 db műanyag tisztító akna - 1-1-0 NA 200
KG-PVC 157 fm és 3 db műanyag tisztító akna - 2-0-0 NA 200 KG-PVC 352 fm és 12 db műanyag tisztító akna - 2-1-0 NA 200 KG-PVC 173 fm és 4
db műanyag tisztító akna - 2-2-0 NA 200 KG-PVC 140 fm és 5 db műanyag tisztító akna - 2-3-0 NA 200 KG-PVC 44 fm és 1 db műanyag tisztító
akna - 3-0-0 NA 200 KG-PVC 295 fm és 12 db műanyag tisztító akna - 4-0-0 NA 200 KG-PVC 405 fm és 8 db műanyag tisztító akna; - NY-1 D63
KPE 342 fm - NY-2 D63 KPE 94 fm - NY-3 D63 KPE 321 fm - 64 db NA 150 KM-PVC bekötővezeték - 2 db házi beemelő akna - K1 jelű végátemelő - K2 jelű szennyvízátemelő. A gerinccsatornák nyomvonala - ahol a már meglévő közművek ezt lehetővé teszik – az út
padkájában, ahol ez nem lehetséges, a forgalmi sáv felében, útburkolat alatt halad, a hosszú bekötések az útburkolat bontása nélkül,
átfúrással készülnek.
Kányavár község nádgyökértéri természetközeli szennyvíztisztítási technológiával működő szennyvíztisztító telepének kivitelezése és a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint a 3 hónapos próbaüzem lefolytatás: A szennyvíztisztító telep kapacitása: 120 LE. Tisztított szennyvíz befogadója: az Alsó-Válicka patak 4+925 km
szelvénye (Páka 0116 hrsz.). Főbb tájékoztató mennyiségek: - Mechanikai előkezelés: Háromkamrás vasbeton oldómedencében. A
terepszintből kiemelten épül, az oldalán rézsűs földborítással. Az 1. kamrában 5 mm-es kézi tisztítású durva rács kerül elhelyezésre. A
kamrák alsó 50 cm-es tartománya szolgál az iszap tárolására. Az iszap szippantással kerül eltávolításra. Hasznos térfogata: 25,2 m3 Az
oldómedencéből 3 db osztó aknán keresztül jut a szennyvíz a nádágyakra. - Gyökértéri nádas medencék: Mérete: 14,0 x 10,0 x 0,6 m
Nádágyak száma: 6 db Összes felület: 840 m2 A terepszintből kiemelve épülnek, két-két medencéhez tartozik egy-egy ellenőrző akna. -
Tározó – aerob tó: A tó ellipszis alakú. Hossza: 22 m Szélessége: 15 m Felülete: 260 m2 Mélysége: 1,0 m Térfogata: 260 m3 A kifolyási
oldalon 7,8 m átmérőjű, 0,5 m mély, burkolt iszapzsomp kerül kialakításra. A tó vízszintjének szabályozására ellenőrző akna épül. Az
ellenőrző aknából elfolyó tisztított szennyvíz 26,0 m hosszú, füvesített vápán keresztül jut a befogadóba, ahol 1 db kitorkollófej épül a bevezetésnél. A telepet 400 fm kerítéssel kell körbezárni. A próbaüzemnek bizonyítania
kell a vízjogi létesítési engedélyben előírt kibocsátási határértékek betartását. A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe részt vevő építésvezető szakember vízépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Környezetvédelmi vállalások 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó) HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú, 1803723857 projekt azon.
II.2.9) További információ:
Az ajánlattevő által a minőségi szempontra bemutatott építésvezető szakember vízépítés terén szerzett szakmai
tapasztalata tekintetében amennyiben az ajánlatban vállalt releváns szakmai tapasztalat időtartama eléri vagy meghaladja a 60
hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 60 hónap kerül behelyettesítésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kányavár szennyvízelvezetése és tisztítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Z-SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24051073
Postai cím: Csörge Utca 19/A
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: lang@z-service.hu
Telefon: +36 302686842
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14120448220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BMT Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22691411
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25548556220

Hivatalos név: Z-SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24051073
Postai cím: Csörge Utca 19/A
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14120448220

Hivatalos név: INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94897153
Postai cím: Zrínyi M. Utca 95
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14213834220

Hivatalos név: Szopka Zoltán E.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69119914
Postai cím: Gazdaság Út 15
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 61226430340

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eredményhirdetés óta eltelt közel 60 nap sem volt elegendő az Ajánlatkérő számára, hogy a 2018. december 18-án kezdeményezett támogatási szerződés módosítást a támogató szervezet elfogadja, azt jóváhagyja. Ennek hiányában, tekintettel arra, hogy a hatályos támogatási szerződésben jóváhagyott műszaki tartalom és a közbeszerzési eljárás részét képező – így a közbeszerzési eljárás lezárásaként kötendő szerződés szerinti - műszaki tartalom között jelentős eltérés van, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést a Kbt. 131. § (9) bekezdésére hivatkozva az Ajánlatkérőnek nem áll módjában megkötni. A nyertes Ajánlattevő részére az eredményhirdetést követő ajánlati kötöttség lejárta előtt a szerződés megkötése alól való mentesülés indokát az Ajánlatkérő megküldte, a szerződéskötés elmaradásáról a tájékoztatása megtörtént.
Az EKR sajátossága miatt az V.2.3) pont kitöltését nem lehet mellőzni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges