Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8592/2019
CPV Kód:90512000-9
Ajánlatkérő:Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő gyöngyösoroszi fióktelepe, 3211 Gyöngyösoroszi, Altáró 2. 703/4 hrsz.;Ajánlatkérő recski fióktelepe, 3245 Recsk, 023/59 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57050092
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 888543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nitrokemia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nitrokemia.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000539362019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000539362019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízkezelési iszap elszállítása és kezelése
Hivatkozási szám: EKR000539362019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási keretszerződések a Gyöngyösoroszi Bányavízkezelő Üzem és a Recski Vízkezelő Üzem tisztítási technológiája során keletkező, nehézfémmel erősen szennyezett veszélyes hulladék besorolású részlegesen víztelenített iszap elszállítására, előkezelésére és ártalmatlanítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyöngyösoroszi vízkezelési iszap elszállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
További tárgyak:90513800-4
90513900-5
90522200-4
90733200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: Ajánlatkérő gyöngyösoroszi fióktelepe, 3211 Gyöngyösoroszi, Altáró 2. 703/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Gyöngyösoroszi Bányavízkezelőből származó hulladék azonosító kódszáma: 060502* (a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap).
A Gyöngyösoroszi Ércbányából, ahol 1954–1986 között ólom-cinkérc kitermelése folyt, a termelés leállítását követően is 3000-4000 m3/nap bányavíz folyik ki. A bányavíz magas fémtartalma miatt közvetlenül nem vezethető befogadóba. A bányavizet tisztítani kell, és a tisztítási technológiában keletkezik a 060502* hulladék azonosító kódú iszap.
Becsült mennyiség: 325 tonna.
A fenti mennyiség becsült mennyiség, azt tájékoztató jelleggel adja meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a teljesítés során felmerült igényeket kéri teljesíteni legfeljebb a szerződéses keretösszeg (nettó 19.200.000 HUF) erejéig.
Az eljárás nyertesének (Vállalkozó) feladata a hulladékokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 060502* veszélyes hulladék elszállítása, előkezelése és ártalmatlanítása, a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint.
Vállalkozó, vagy vele szerződéses viszonyban álló megnevezett szervezetnek a szállítás mellett – adott esetben – az ártalmatlanítást megelőzően a hulladék előkezeléséről is gondoskodnia kell. Az előkezelést csak olyan szervezet végezheti, amely rendelkezik az adott típusú hulladék kezelésére kiadott érvényes hulladékkezelési engedéllyel és szabad kapacitással.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során közúti ADR szerinti – veszélyes hulladék szállítási feladatra mindenkor alkalmas 14 db 4 m3-es konténert köteles biztosítani Ajánlatkérő Gyöngyösoroszi fióktelepén. A konténernek alkalmasnak kell lennie konténerszállító járművön történő szállításra és az ADR-ben meghatározott minőségi feltételeknek meg kell felelnie.
Részletes műszaki előírások a Közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az egyedi megrendelések teljesítésére vállalt határidő (legjobb: 1 munkanap - legrosszabb: 3 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egységár (nettó Ft/tonna) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Recski iszap elszállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
További tárgyak:90513800-4
90513900-5
90522200-4
90733200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: Ajánlatkérő recski fióktelepe, 3245 Recsk, 023/59 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Recski Vízkezelőből származó hulladék azonosító kódszáma: 191305* (szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap, amely részlegesen víztelenített (szárazanyag-tartalom 30- 40 m/m%).
A Recsk H1 és H2 flotációs meddőhányók szivárgó vizei és a H2 meddőhányó környezetében felszínre kerülőbányavíz magas fém és kioldható só tartalma miatt közvetlenül nem vezethető a befogadóba. A szennyezettvizeket tisztítani kell és a tisztítási technológiából adódóan keletkezik a kémiai összetételénél fogva 191305* hulladék azonosító kódú iszap.
Becsült mennyiség: 79 tonna.
A fenti mennyiség becsült mennyiség, azt tájékoztató jelleggel adja meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a teljesítéssorán felmerült igényeket kéri teljesíteni legfeljebb a szerződéses keretösszeg (nettó 4.800.000 HUF) erejéig.
Az eljárás nyertesének (Vállalkozó) feladata a hulladékokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 191305* veszélyes hulladék elszállítása, előkezelése és ártalmatlanítása a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint.
Vállalkozó, vagy vele szerződéses viszonyban álló megnevezett szervezetnek a szállítás mellett – adott esetben – az ártalmatlanítást megelőzően a hulladék előkezeléséről is gondoskodnia kell. Az előkezelést csak olyan szervezet végezheti, mely rendelkezik az adott típusú hulladék kezelésére kiadott érvényes hulladékkezelési engedéllyel és szabad kapacitással.
Nyertes ajánlattevő a teljesítés során közúti ADR szerinti – veszélyes hulladék szállítási feladatra mindenkor alkalmas 5 db 4 m3-es konténert köteles biztosítani Ajánlatkérő Recski fióktelepén. A konténernek alkalmasnak kell lennie konténerszállító járművön történő szállításra és az ADR-ben meghatározott minőségi feltételeknek meg kell felelnie.
Részletes műszaki előírások a Közbeszerzési Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az egyedi megrendelések teljesítésére vállalt határidő (legjobb: 1 munkanap - legrosszabb: 3 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egységár (nettó Ft/tonna) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szerveztet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (Közös) ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Illetve (közös) ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
(Közös) ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
(Közös) ajánlattevőnek a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet/személyt.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
1.rész esetén: 060502 folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap szállítására, átvételére, kezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására (előkezeléssel vagy a nélkül) vonatkozó letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel.
2. rész esetén: 191305 szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap szállítására, átvételére, kezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására (előkezeléssel vagy a nélkül) vonatkozó letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. (Közös) ajánlattevő a Kr. 26. § (3) bekezdése alapján ajánlatban csatolja a közbeszerzés tárgyára vonatkozó engedélyének / engedélyeinek másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben befejezett, legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti – veszélyes hulladék elszállítására és/vagy előkezelésére és/vagy ártalmatlanítására – szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referenciákról szóló nyilatkozatát.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás mennyiségét,
- a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal. Ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. §(6)-(7), (9), (11), 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek., a Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi:
Az 1. rész esetén: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett legalább 240 tonna veszélyes hulladék elszállítására és/vagy előkezelésére és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
A 2. rész esetén: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett legalább 55 tonna veszélyes hulladék elszállítására és/vagy előkezelésére és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Az alkalmassági minimumkövetelmények több szerződésből is teljesíthető, több részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmények nem adódnak össze, elegendő a magasabb előírásnak történő megfelelés.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001 tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A VI.3.4) pont folytatása
18) Ajánlatkérő az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani.
19) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra.
20) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintát, adott esetben meghatalmazást.
21) Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
22) Az ajánlat nyelve magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi fordítását is elfogad.
23) Ajánlatkérő a IV.2.5) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szállításra eső nettó vállalkozó díj 1 %-a/nap minden késedelmes nap után, maximum 15 napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér: a szavatossági jogok alapján nem reparálható hibák esetén a hibásan teljesített szolgáltatásra jutó nettó ellenérték 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a keretszerződés még le nem hívott keretösszegének 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.
Ellenszolgáltatás teljesítése Kbt.135.§ (1) bekezdése (5)-(6) bekezdései,valamint a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint.
A Vállalkozó havonta jogosult számlát benyújtani. A számlázható összeg nagyságát az aktuális időszakban - adott esetben - előkezelt, elszállított és ártalmatlanított iszap tömege határozza meg. Az ellenszolgáltatás megfizetésének feltételeit a szerződéstervezete tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes szerződéses feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezése, a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdés tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. II. félév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A teljesítésre vállalt határidő értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás, az egységár értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Az ajánlatkérő Kbt. 117. § szerinti, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárást folytat le.
2) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdéseit és a Kbt.113. § (1)–(5) bekezdéseit. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az alkalmassági feltételeknek megfelelést, és a kizáró okok fenn nem állását.
3) Az ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is), a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (űrlap), felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint (űrlap), és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is),valamint a felhívásban és Közbeszerzési Dokumentációban (a továbbiakban: KD) előírt dokumentumok.
4) Az ajánlatban mindkét rész vonatkozásában csatolandó szakmai ajánlat, mely részletesen bemutatja a szerződés teljesítése során ellátandó feladatok (szállítás, lerakás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) ellátásának módját.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
6) Kiegészítő tájékoztatás esetében ajánlatkérő ésszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek.
7) Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
8) Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
9) Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
10) Ajánlatkérő helyszíni bejártást nem tart.
11) Ajánlatkérő közös ajánlatot tevő nyertesek vonatkozásában kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja.
12) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
13) Közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős FAKSZ: dr. Takács Éva (00526)
14) Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
15) Ajánlatkérő a 2. rész esetében fenntartja a jogot, hogy eredménytelenné nyilvánítsa a 2. rész tekintetében az eljárást/ a szerződéskötéstől elálljon/ a szerződéstől elálljon illetőleg azt felmondja, amennyiben a teljesítési hellyel érintett bányatelek jogosítottja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a bányatelekben megnyilvánuló bányászati jogot és az ahhoz kötődő bányabezárási és tájrendezési kötelezettséget és/vagy a Nitrokémia Zrt. a bányatelekkel kapcsolatos kármentesítési kötelezettségét harmadik félre átruházza.
16) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a teljesítéshez kapcsolódóan ajánlatkérőnek, illetve harmadik személyeknek okozott károk fedezetére szolgáló ajánlattevő tevékenységére vonatkozó - az eljárás 1. része vonatkozásában legalább 5 millió Ft/kár és 15 millió Ft/év kártérítési limitű, az eljárás 2. része vonatkozásában legalább 2 millió Ft/kár és 4 millió Ft/év kártérítési limitű - felelősségbiztosítási szerződéssel.
17) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
Folytatás a felhívás III.1.4) pontjában!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges