Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0086/2019
CPV Kód:85200000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Teljesítés helye:HU12;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:agrár szakigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15602086
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagó Dániel
Telefon: +36 709314808
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://portal.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://portal.nebih.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001175912018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001175912018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: agrár szakigazgatás
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszettség elleni vakcina beszerzése és vakcinázás
Hivatkozási szám: EKR001175912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85200000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszettség elleni orális vakcina beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33651690-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye (2120 Dunakeszi, Tőzegtavi út 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Évi két vakcinázási kampánya során kampányonként 839.400 adag + 40 % opció vakcina szállítása
Összesen 1.678.800 adag a szerződéses időszakban + 40 % opció Opcióval emelt teljes mennyiség 2.350.320 adag vakcina szállítása.
AK előírja a rendszerben csatolt dokumentumok formátumára fájlformátumra – vonatkozó követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Az eljárás elektronikus lefolytatására irányadó az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.). Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Ajánlatkérő az eljárás 1. része tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel a Kbt. 76. § (5) bekezdésben foglaltakra, AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják. Az eljárás tárgya műszakilag jól körülhatárolt, az ajánlható vakcináknak meg kell felelnie az O.I.E. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (2018.) Chapter 2.1.17. C. 3. és az European Pharmacopoeia 01/2014:0746 monográfia nemzetközi előírásainak. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a 2. rész tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli a közbeszerzési dokumentumokban rögzített arányosítási képlettel.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csendes Richárd, lajstromszám: 00015
1. rész M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, és a 21. § (1a) a) pontja alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, a leszállított vakcina mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 2. rész M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, 21. § (3a) a) pontja alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben befejezett (36 hónap) de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása, valamint kézi kihelyezése, illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató értekezletek tartása és a mintagyűjtés eszközeinek kiosztása, szükséges számú róka/aranysakál minta kilövetése”) szolgáltatásainak ismertetését. . Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (befejezési határidő, év/hónap/nap megjelölésben), a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, egy kampányra vonatkozóan a megtartott előkészítő értekezletek számát, külön-külön a kézzel és repülőgéppel kihelyezett vakcina mennyiségét, az immunizálás hatékonyságának ellenőrzése céljából kilövetett róka/sakál minták számát, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Folytatás a VI.4.3. pontban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevő köteles megnevezni a megajánlott állatgyógyászati készítményt. A megkötendő szerződés hatálya alatt Ajánlatkérőnek lehetősége van az alapmennyiségen felül további 40 % mennyiségben írásbeli nyilatkozattal megrendelni a jelen szerződés tárgyát képező vakcinákat a szerződés idejének lejártáig. Ajánlatkérő a teljes opciós keretösszeg terhére nem köteles megrendeléseket kiadni.

II.2.1)
Elnevezés: Vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszettség elleni vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása 2 kampányban, mely egy tavaszi és egy őszi kampányidőszakra oszlik.
Kampányonkénti mennyiség:
- 41.970 km² + 20 % területen szimpla szórás: 20 adag/ km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal a műszaki leíráshoz mellékelt tájékoztató jellegű térkép alapján; ebből mintegy 70 km² nagyságú terület csak kézi kihelyezéssel immunizálható,
- Opcionálisan új gócpont észlelése esetén - maximum 1 gócnyi területen, azaz maximum 7850 km2-en 40 adag/ km² sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal (dupla szórás),
- Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása (60 adag/útvonal km sűrűséggel) maximum 1 alkalommal a mellékelt térkép alapján (a budapesti, opcionális vakcinázás adag száma 6420 adag kihelyezését jelenti a térképen ábrázolt útvonalon, melynek hossza 107 km; Budapesti kézi kihelyezéssel történő immunizálás: 60 adag/útvonal km sűrűséggel),
- 839.400 adag + 40% csalétekben elhelyezett vakcina repülőgépes és kézi kihelyezése
- a Megrendelő által jelen szerződés teljesítéséhez biztosított vakcinák átvételt követő tárolása és szállítása a kiszórás helyszíneire
- lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, megyénként tájékoztató értekezletek tartása,
- mintagyűjtéshez szükséges mintavételi eszközök biztosítása,
- a napi rögzített – a műszaki leírásban meghatározott – repülési adatok (különösen repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina koordináta párok) és a napi teljesítményről készített térkép (képernyő képként) megküldése elektronikus formában minden egyes repülési nap végén a Megrendelőnek,
- a teljes kampányt követően a vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és az egyes vakcinák kiszórási koordinátái) térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és bemutatása az Ajánlatkérőnek. Légi felvételek bemutatása a kijelölt területen el nem végzett szórás indoklására,
- az ország immunizált területén 50 km² -enként egy, összesen 840 darab + 20 % róka vagy aranysakál kilövetése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalhoz történő juttatása, valamint a szerződéstervezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (mintavétel).
A vakcinázás során darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag célzott területi kiszórására kerül sor.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás bármely részének eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/15 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében a következő szerződéskötési feltételt írja elő:
Magyarország területére érvényes SPO engedély (https://www.nkh.gov.hu/documents/11106/243047/SPO+tájékoztató/75960379-3c8a-4108-bc96-05e9868ceb5e?version=1.3&type=p)
Ajánlattevőnek a 2. rész tekintetében az ajánlati árat alátámasztó árrészletező táblázatot kell benyújtani az ajánlat részeként.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része tekintetében nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában csak
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja igazolásaként szükséges az ajánlattevő nyilatkozata.
Ajánlati kötöttség: 30 nap
2. rész opció: A megjelölt 41.970 km² -en túl 20 % területen szimpla szórás: (20 adag/ km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal).
Új gócpont észlelése esetén - maximum 1 gócnyi területen, azaz maximum 7850 km2-en 40 adag/ km² sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal. Folytatás a III.2.2 pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra jogosult, a Kbt. 135. § (6) bekezdésére figyelemmel.
III.1.4 pont folytatása:
Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálás (60 adag/útvonal km sűrűséggel) maximum 1 alkalommal (a budapesti, opcionális vakcinázás adag száma 6420 adag kihelyezését jelenti a térképen ábrázolt útvonalon, melynek hossza 107 km.
Az ország immunizált területén 50 km² -enként egy, összesen 840 darab róka vagy aranysakál kilövetésén túl + 20 % mennyiségben a feladat elvégzése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalhoz történő juttatása, valamint a szerződéstervezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (mintavétel).
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
2. rész:
1. Nettó ajánlati ár összesen/kampány (HUF) Súlyszám: 80
2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált, legmagasabb szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (min 0 óra max. 9000 óra) Súlyszám:20
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
IV.2.2. pont kiegészítése: Bontás időpontja 2019.01.21. 14:00 óra. EKRr. 15. § (2) bek.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A Kbt. 75. § (5) bekezdés alapján az AK a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt és rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja, tekintettel arra, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 32.§ (1) bekezdés f) pontja alapján az Ajánlatkérő feladata az elrendelt állatbetegségek mentesítési programjainak végrehajtását szervezni és felügyelni. A vadon élő rókapopuláció veszettség elleni védettségének vakcinázással történő biztosítása érdekében az árubeszerzésre és a szolgáltatásra vonatkozó két szerződés szükségszerűen összefügg és a teljesítés egymástól nem elválasztható, a másik nélkül nem teljesíthető.
Jelen eljárás a Kbt. 113.§ (5) bekezdésére tekintettel kerül lefolytatásra. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. A Kbt 67.§ (1) ( Kbt. 67.§ (3)) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az ESPD nem alkalmazandó, a Kbt 114.§ (2) bekezdése szerint kell eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (6) bekezdésében foglaltakat az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazza. A Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nemleges nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele az EKR-ben történő regisztrálás során teljesül. A Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerinti felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokkal az EKR-ben elektronikus űrlapként kell, hogy kitöltésre kerüljön. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe az ajánlattevő alvállalkozókat, úgy a nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel szükséges az újabb hiánypótlás. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint. 10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontja esetében. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 113. § (5) bekezdése alapján folytatja le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
M/2. Az ajánlathoz csatolni kell a A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azon személyek esetében, akik a minőségellenőrzésért felelősek, valamint az alábbi dokumentumok becsatolását: — A szakemberek (aláírt) önéletrajza, a képzettség, a végzettség, a szakmai gyakorlat (az adott szakember vonatkozásában előírt gyakorlat) bemutatásával (a nevesített repülőgép vezetők esetében nyilatkozni kell az adott feladat vonatkozásában az alacsony repülés konkrét óraszámáról {150 + x = összes alacsony repülési órák száma}), — Iskolai végzettség/képzettség dokumentuma(i), — Az adott szakember – a szerződés teljes időtartamára vonatkozó – rendelkezésre állásra vonatkozó, sajátkezűleg aláírt, eredeti nyilatkozata. M.3. Az ajánlathoz csatolni kell a A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség kellő részletességű leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének (kisrepülőgép esetén legalább a repülési sebesség, repülési magasság) megjelölésével. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyával megegyező (veszettség elleni orális vakcina szállítása), legalább 1.259.100 adag vakcina szállítására vonatkozó referenciát. 2. rész M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább egy darab egy immunizálási kampány során teljesített – darabos (minimum 1x1x1 cm kitejedésű) - anyag célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása, valamint kézi kihelyezése, illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató értekezletek tartása és a mintagyűjtés eszközeinek kiosztása, szükséges számú róka/sakál minta kilövetése” tárgyú, legalább 3 db tájékoztató értekezlet tartására, 629.550 adag (ebből legalább 840 adag kézi) kihelyezésére és 630 db róka /sakál minta kilövetésére vonatkozó referenciával. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nincs: - 1.) 1 fő szakirányú okleveles agrármérnöki, vagy vadgazda illetve ezekkel egyenértékű mérnöki felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, - 2.) 1 fő repülőgépvezetői ágazaton végzett mezőgazdasági gépész üzemmérnök vagy azzal egyenértékű műszaki felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, - 3.) 4 fő pilóta, akik érvényes PPL vagy CPL Repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel, és minimum 150 óra alacsony repülési magasságú gyakorlattal rendelkeznek. (2 reptéren 2-2 gép egy időben végzett feladatellátásához) M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 4 db és plusz 2 db tartalék kisrepülőgéppel, amelyek mindegyike 150-250 km/óra repülési sebességgel, 100-300 m munka repülési magasság közötti repülésre alkalmas.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)