Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8602/2019
CPV Kód:34134100-6
Ajánlatkérő:KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1107 Budapest, Basa utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Köztisztaság és parkgondozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60776226
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kokertkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kokertkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000590662019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000590662019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Köztisztaság és parkgondozás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tehergépjárművek beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR000590662019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi szerződés keretében négy darab tehergépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő eredményes közbeszerzési eljárást követően 4 (négy darab) diesel üzemű tehergépjármű szállítására és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan tehergépjármű szállítására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet teszt-járműként sem alkalmazták. A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a 321/2015. ( X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján jár el, a jelen felhívás II.2.4) pontjában részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a karakterkorlátozásra tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket a II.1.6) Részekre bontás ponttal összefüggésben, hogy a részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő 4 db tehergépjárművet kíván beszerezni, egységes paraméterek alapján. A részekre bontást sem a beszerzés mennyisége, sem a gazdasági és pénzügyi, valamint jogi ésszerűség nem indokolja.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Tehergépjárművek beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34131000-4
További tárgyak:34134100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1107 Budapest, Basa utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés keretében négy darab tehergépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő az eredményes közbeszerzési eljárást követően négy (4 darab) duplakabinos, 3,5 tonna (megengedett legnagyobb össztömegű), manuális váltós, nyitott platós, ponyvás diesel üzemű tehergépjárművek szállítására és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő kizárólag új tehergépjárművek szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan tehergépjárművek szállítására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták. A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (min. 112 naptári nap; max. 140 naptári nap)  10
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 140 nap. Ajánlatkérő a teljesítési határidőt értékelési részszempontként is rögzítette, Ajánlatkérő a 112 naptári napot vagy ennél rövidebb, azaz 112 naptári napnál kedvezőbb szállítási időtartamot is a maximális 100 ponttal értékeli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni. 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. Ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevőknek csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan – a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetőleg a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – alábbi nyilatkozatát EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap felhasználásával: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban előírt (a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt) kizáró okok. Az Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra (az öntisztázás lehetőségére).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az űrlapon az alábbi rögzítendő: a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Alkalmassági minimumkövetelmény:
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. Ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (diesel üzemű tehergépjármű) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakat a felhívás III.1.8) pontjának 5) alpontjában rögzített eltéréssel alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (diesel üzemű tehergépjármű) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 30 000 000,- Ft összeget.
Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. Ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
Az alkalmasság igazolására az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződés kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni. Az Ajánlatkérő a megelőző 36 hónapban teljesített referenciának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében azon teljesítéseket tekinti, amelyek a felhívás feladását megelőző 36 hónapban befejezettek, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdettek.
Az ismertetőben (referencia-nyilatkozatban vagy-igazolásban) meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét (címét);
- a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó (kapcsolattartó) személy nevét és elérhetőségét;
- a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimum-követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), valamint mennyiségét;
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés dátumát, év, hónap nap pontossággal), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakat a felhívás III.1.8) pontjának 5) alpontjában rögzített eltéréssel alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 3 (három) darab, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti, diesel üzemű tehergépjármű adásvételére és üzembe helyezésére referenciával, mely legfeljebb 2 (két) szerződéssel igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1) Ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: Az ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződéstervezetben meghatározott esetekben és mértékben. 2) A jótállás időtartama a tehergépjárművek sikeres átadás-átvételének lezárásától számított minimum 24 hónap. A jótállás 24 hónap feletti többletidőtartama értékelési részszempont. Az Ajánlattevő a jótállási időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően 24 (huszonnégy) hónap szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles. 3) Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban teljesítési és jóteljesítési biztosítékot nem ír elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján, a Kbt. 135. § (5)-(6), (10)-(11) bekezdései szerint történik, részszámla nem biztosított. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Ajánlattevő részszámla benyújtására nem jogosult. Szerződésszerű teljesítést követően, a fenti teljesítésigazolást követően az Ajánlatkérő átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján, valamint a szerződés-tervezetben foglaltak szerint. Az ajánlattétel, a szerződéses kifizetések pénzneme: HUF. Az Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Karakterkorlátozásra tekintettel Ajánlatkérő e pontban rögzíti az alábbi előírásokat: A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályokat köteles az eljárást megindító felhívásban megjeleníteni: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
1) Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (4)-(5) bekezdéseit, azaz Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig beérkező ajánlatokat értékeli, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatban benyújtott - szükség szerint - hiánypótolt iratok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 52. §(4)-(5) bek. és a 113. § (1)-(5) bek. rendelkezéseit nem alkalmazza, a Kbt. 113. § (6) bekezdése a következő eltérésekkel alkalmazandó: ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli egyéb közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. három munkanap), Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani és módosításról hirdetményt feladni. Ajánlatkérő ez esetben az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítását az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi és a módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt az EKR-ben érdeklődésüket jelezték.
4) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak a Kbt.114. §(6) bek.-ben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásakor ésszerű válaszadási időn az ajánlattételi határidő lejárta (a hirdetmény IV.2.2. pontjában rögzített napja) előtti második munkanapot érti, erre való tekintettel a kiegészítő tájékoztatáskérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta (a hirdetmény IV.2.2. pontjában rögzített napja) előtt négy munkanappal szükséges megküldeni az EKR-ben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
5) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdés alábbi rendelkezését: „A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.”
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1-3. értékelési részszempontok: fordított arányosítás (relatív értékelés), karakterkorlátozásra tekintettel a részletes leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján értékeli az alábbiak szerint: A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.
2.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben [EKR (https://ekr.gov.hu/)] folytatja le. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig nyújtható be. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás EKR azonosítószáma: EKR000590662019
3.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a EKR-ben alkalkalmazott karakterkorlátozásra tekintette a dokumentáció tartalmazza az értékelési részszempontok részletes leírását; az alkalmassági követelményekre, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokra, a megkövetelt igazolási módra vonatkozó részletes Ajánlatkérői tájékoztatást, valamint az ajánlatban benyújtandó dokumentumokra vonatkozó tájékoztatást, iratjegyzéket.
4.A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő a nyertestől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5.A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Ajánlatkérő az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában felhívja a figyelmet a figyelmet az EKR Rendelet és a Kbt. 41. §-ban foglalt rendelkezésekre.
8.Az Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
10.Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, így különösen az EKR Rendelet előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjait.
12. FAKSZ: dr. Szabó Andrea (lajstromszám: 00779), dr. Csepy Dorottya (lajstromszám: 01102)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges