Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8614/2019
CPV Kód:85121000-3
Ajánlatkérő:Bajai Szent Rókus Kórház
Teljesítés helye:Nyertes ajánlattevő székhelye/címe (NUTS kód ajánlatkérő székhelye, tekintettel arra, hogy kötelező mező)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27854431
Postai cím: Rókus Utca 10
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bajakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398242019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398242019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MRI szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kó
Hivatkozási szám: EKR000398242019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MRI szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére
Mennyiség: 1541 db MR vizsgálat/év 25 910 450 Np értékben
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás egy egységet alkot, annak részekre bontása sem szakmailag, sem gazdaságilag nem ésszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: MRI szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kó
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő székhelye/címe (NUTS kód ajánlatkérő székhelye, tekintettel arra, hogy kötelező mező)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MRI szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére
Mennyiség: 1541 db MR vizsgálat/év 25 910 450 Np értékben
Megbízott által nyújtott képalkotó diagnosztikai szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”):
A Megbízott jelen szerződés rendelkezései szerint a Megbízó betegei részére MRI (mágneses magrezonancia) diagnosztikai szolgáltatásokat nyújt humán-járóbeteg szakorvosi ellátás keretében, saját eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában.
A Megbízó a szolgáltatásokat telephelyén nyújtja.
Megbízott köteles a kapacitását oly módon biztosítani, hogy annak legfeljebb 25%-kát a „sürgős” megjegyzéssel ellátott vizsgálatkérések esetében a vizsgálatokat 6 órán belül elvégezze.
A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Megbízott saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok rendelkezésre állásáról. A Berendezések tervszerű, megelőző karbantartását a Megbízott külön megelőző karbantartását a Megbízott külön terv alapján végzi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Távolság ajánlatkérő központi telephelyétől 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (%Np) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a szerződés lejártát megelőző 60. napig dönthet a szerződés további 6 hónapra történő meghosszabbításáról a szerződésben foglalt feltételek szerint.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Megrendelő a szerződés időtartama alatt az alap vizsgálatok max. 30 %- át a szerződésben foglalt általános feltételek szerint megrendelheti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Adható pontszám 0-10. Ár, távolság: fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. - A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját nyilatkozattal kell igazolni. Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az nyilatkozatok/egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően, hogy a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma való. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlatkérő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó működési engedély a 2/2004.(XI.17.) EüM rendelet és a 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevő köteles benyújtani a működési engedély másolati példányát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Folytatás a VI.3.12. pontból:
A Megbízott a szerződés hatálya alatt biztosítja a Szolgáltatások végzéséhez szükséges személyi feltételeket (szakorvosok, asszisztensek), továbbá a Szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi feltételeket, különösen úgy mint: vizsgáló berendezések, azok üzemeltetéséhez szüksége segédanyagok, valamint a Szolgáltatások nyújtásához szükséges fogyó-/egyszer használatos eszközök. A Megbízott gondoskodik ezen felül a Szolgáltatások nyújtása során az előírások szerinti higiénés feltételek biztosításáról, továbbá a textíliák tisztításáról is. A Megbízott biztosítja továbbá a szükséges védőeszközöket is.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szolgáltatásra az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008 (XII.30.) Korm. rendelet 12-15 A § alapján pályázatot nyújtott be, amennyiben az egészségügyi többletkapacitás nem kerül megítélésre, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a szerződés nem lép hatályba. (Kbt. 53. § (5)- (6))
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint köteles az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozni, a közbeszerzési dokumentációban található nyilatkozatminta szerint.
Az ajánlattevő az ajánlatához csatolt Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (21–24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja:
M1 AT-nek csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a rendelkezésre álló eszköz leírását, olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható.
M2. és M3. AT-nek csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az előírt követelményeknek megfelelő
• szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét/végzettségét, a szakmai gyakorlati idejüket és AT nyilatkozatát, hogy az adott szakember bevonására milyen módon kerül sor (munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony, kapacitást biztosító személyként);
• szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t;
• szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát legalább olyan tartalommal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az M2. követelmény tekintetében az adott szakembernek szerepelnie kell a Magyar Orvosi Kamara névjegyzékben, ebben az esetben meg kell adni az adott szakember kamarai nyilvántartási számát. A névjegyzékben való szereplés tényét az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat az igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített Ajánlattevőknek a Kr. 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Folytatás minimumkövetelményeknél.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1. 1db 1,5T MR készülékkel koponya, gerinc, mellkas, has, emlő, medence, izület, angiográfia, virtuális kolonoszkópia és kardiológiai vizsgálatok végzésére alkalmas kivitelben
M2. 2 fő radiológus szakorvossal, akik szerepelnek a Magyar Orvosi Kamara névjegyzékében
M3. 3 fő Képi diagnosztikai szakasszisztenssel legalább 2 év szakmai tapasztalattal
Folytatás igazolási módok pontból:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlattevőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Megbízott amennyiben a jelen szerződésbe foglalt kötelezettségeit – leszámítva a 2.1.2. pontban, illetve a 2.1.14. pontban foglaltakat – olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesíti és ez az adott hónapban legalább a betegek 20%-át érinti Megbízó jogosult kötbért érvényesíteni Megbízottal szemben. A kötbér alapja az adott hónapra vonatkozó megbízási díj. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napokra – ahol a leghosszabb késedelem az irányadó – az adott hónapra vonatkozó megbízási díj 0,5%-a/nap. A jelen pontba foglalt kötbér maximális mértéke az adott havi megbízási díj 5 (azaz öt) %-a. A Megbízó a Felek közötti, 2.1.2. pontba foglalt kimutatás kézhezvételét követően legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles jelezni a tárgyhóra vonatkozó kötbérigényét. A jelen pont körében nem minősül a Megbízottnak felróható körülmények a Szolgáltatások nyújtásához igénybevett gépek esetleges üzemszünete (pl. meghibásodás), kivéve, ha a Megbízott az üzemszerű működés biztosítása körében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
Amennyiben a Megbízott az érdekkörében felmerülő okból a szerződés teljesítésére a jövőben olyan okból, amelyért felelős, nem képes, Megbízó jogosult vele szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke megegyezik az előző havi nettó megbízási díj 50%-val.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Számlázás: havonta, az adott hónapban (rendes, és eseti megrendelés alapján) elvégzett vizsgálatok után, fizetés átutalással, Ptk. 6:130. § (1)-(3) szerint, Eütv. alapján 60 napos fizetési határidővel.
A megajánlott árak (%-kos mértékek) a szerződés ideje alatt kötöttek.
Ajánlattétel és elszámolás pénzneme: HUF
Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b) bekezdés szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Karakterkorlát miatt lsd. VI.3.12. pontban
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár és távolság esetén fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek)
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot
Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (EKR űrlap), a következő nyilatkozatokat: Kbt. 66. § (2) bek. (EKR űrlap), kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot, Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot;, Kbt. 73. § (5) bek. szerint;;
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, és a 2015. évi CLXIII. törvény irányadó.
FAKSZ: Balassi János, 01038
Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.).
Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-mintájának eredeti, vagy egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
Megbízott a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben a Központban található MR vizsgáló helyiséget ingyenesen a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
Folytatás III.1.2. pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges