Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8640/2019
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:NIMFEUM Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Badacsonytomaj 023/8 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIMFEUM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54593882
Postai cím: Hrsz
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8261
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kókai Judit
Telefon: +36 3451158
E-mail: iroda@drkokaijudit.hu
Fax: +36 34511158
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nimfeum-com.webnode.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nimfeum-com.webnode.hu/kozbeszerzes/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000500052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Borászat Épülete
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj 023/8 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes AT feladata a borászati épület átalakításának és felújításának kivitelezése,Pupos Csaba által készített, záradékolt építési engedélyezési tervdokumentációban szereplők; a Tapolca közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiadott, 2016.12.12. kelt, IR-000631398/2016 ÉTDR iratazonosítójú építési engedély határozatban foglaltak; illetve az ezeknek megfelelően készített szakági kiviteli tervdokumentációk alapján, a műszaki leírásokban és szerződésterv.ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16954 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Borászat Épülete
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38552245
Postai cím: Pusztakúti út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: kincses.tamas@arttechkft.hu
Telefon: +36 202279955
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148274765
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj 023/8 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes AT feladata a borászati épület átalakításának és felújításának kivitelezése,Pupos Csaba által készített, záradékolt építési engedélyezési tervdokumentációban szereplők; a Tapolca közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiadott, 2016.12.12. kelt, IR-000631398/2016 ÉTDR iratazonosítójú építési engedély határozatban foglaltak; illetve az ezeknek megfelelően készített szakági kiviteli tervdokumentációk alapján, a műszaki leírásokban és szerződésterv.ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148274765
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38552245
Postai cím: Pusztakúti út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: kincses.tamas@arttechkft.hu
Telefon: +36 202279955
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 6.2. pontja szerint Vállalkozó az előírt kellő időben, írásban és az építési naplóban is dátum szerint rögzítve jelezte Megrendelő felé, hogy a teljesítési véghatáridőig a munkát – az eljárás 1. részével érintett borászati épület átalakításának és felújításának kivitelezése - elvégezni nem tudja a Felek által előre nem látható munkavégzést akadályozó tényezők miatt (ld. mellékletben részletezve):
- a borászati épület hátsó részén, a technológiai tér bejáratánál a támfal állékonysága megromlott, melynek következményeképp a munkabiztonság érdekében nem lehetséges a gépjármű forgalom veszélytelen biztosítása;
- az elmúlt hónapok időjárása jelentősen lassította a kivitelezéssel kapcsolatos egyes munkák elvégzését;
- az épület alsó támfalának az állékonysága is vizsgálandó, melyre tekintettel statikus bevonása szükséges a teljesítés további szakaszában.
A Szerződés 6.3. pontja szerinti esetek (Megrendelőnél előálló teljesítési érdekmúlás, Vállalkozó hibás teljesítése) nem állnak fenn.
A fent hivatkozott, a kivitelezési munkák teljesítését akadályozó műszaki-építési és időjárási tényezők csak időközben, a szerződés teljesítésének megkezdését követően váltak ismertté a Felek számára (ld. melléklet).
Fentieknek megfelelően módosítandó a Szerződés 6.1. pontja szerinti teljesítési véghatáridő - a Szerződés 5.1. pontja szerinti IV. ütem (a munka 100 %-ának elkészülte és egyben a végszámla benyújtásának ideje) - az alábbiak szerint.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján:
„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Jelen Szerződésmódosítás tekintetében a módosításra okot adó körülményeket Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár a szerződés ellenértékének változásával.
Felek a Szerződést – a Szerződés 17.5. pontjában foglaltaknak megfelelően, közös megegyezéssel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett – az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják (a továbbiakban: Szerződésmódosítás).
Korábbi szerződésmódosítás nem volt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ld. a VI.2.1) pontban foglaltakat.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 148274765 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148274765 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben