Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:8679/2019
CPV Kód:50232000-0
Ajánlatkérő:Szigethalom Város Önkormányzat
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E.ON Energiakereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv x
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szigethalom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK16210
Postai cím: Kossuth Lajos utca 10
Város: Szigethalom
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2315
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fáki László
Telefon: +36 24403661
E-mail: titkarsag@szigethalom.hu
Fax: +36 24514800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigethalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szigethalom.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítése I. és II. ütemben, tervezéssel, korszerűsítéssel és üzemeltetéssel.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50232000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítése I. és II. ütemben, tervezéssel, korszerűsítéssel és üzemeltetéssel.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50232000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szigethalom Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
I. ütem Meglévő közvilágítási rendszer (KR) korszerűsítése LED fényforrású világítótestekkel (LED
FVT-kel), tervezéssel együtt.
Szigethalom KR-jének korszerűsítésénél le kell cserélni az erősen elhasználódott, korszerűtlen aktív
elemeket energia hatékony, LED FVT-kre. A korszerűsítés részeként bontandó a jelenleg üzemelő
1406 db VT és minden tartozéka (légvezetéki csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar,
nullázó vezeték).
Kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos
4
csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új VT
fogadására.
A korszerűsítés keretében építendő 1406 db korszerű, LED FVT. A korszerűsítésnek magában kell
foglalnia az I. ütem teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden
feladatrészét, beleértve a tervezési feladatokat és a kiviteli terv készítését is. A feladat
megvalósításához kizárólag az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoport rendszerengedélyével rendelkező
berendezéseket lehet felhasználni.
A feladat keretében elvégzendő korszerűsítés részletes ismertetését a Műszaki Leírás tartalmazza.
II. ütem (opcionális) Az I. ütemben kiépített KR fénypontjainak sűrítése LED FVT-kkel.
A jelenleg üzemelő KR esetében előfordulnak szakaszok, ahol csak minden második oszlopon
található VT, ezért ezeken a területeken többlet VT beépítése szükséges, növelve ezáltal a
közvilágítási fénypontok számát. A II. ütemben tehát tovább nő a felszerelt közvilágítási célú VT-k
darabszáma, és LEDes világítótestekkel korszerűsítésre kerülnek az I. ütemből kimaradt
közvilágítási áramkörrel rendelkező tartóoszlopok.
Építendő 772 db korszerű, LED FVT és minden tartozéka. A korszerűsítésnek magában kell foglalnia a
II. ütem teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladatrészét,
beleértve a tervezési feladatokat és a kiviteli terv készítését is. A feladat megvalósításához
kizárólag az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoport rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet
felhasználni.
A feladat keretében elvégzendő korszerűsítés részletes ismertetését a Műszaki Leírás tartalmazza.
Az opció azt jelenti, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés
aláírásától számított 36 (harminchat) hónapon belül egyoldalú jognyilatkozatával megrendelheti a
felhívás e pontjában és a Műszaki Leírásban meghatározott korszerűsítés megvalósítását a szerződő
ajánlattevő közbeszerzési ajánlatában meghatározott ellenértékért.
A KR üzemeltetése
A megvalósult KR üzemeltetése a korszerűsítés műszaki átadásávételének érvényes lezárását
követő 15 (tizenöt) év időtartamban (illetve amennyiben az opcionális korszerűsítés is
megrendelésre kerül, akkor az opcionális korszerűsítés átadás átvételének érvényes lezárását
követő 15 (tizenöt) év időtartamban). Az üzemeltetés időtartamának lejárata arra a napra esik,
amely számánál fogva megfelel a műszaki átadásávétel érvényes lezárása napját követő napnak.
Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a
meghibásodások megelőzése. (A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása,
pontossága) helyreállítását szolgáló beavatkozásokat, míg a karbantartás a tárgyi eszköz
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló beavatkozásokat foglalja magában).
A teljes körű üzemeltetés az alábbiakat tartalmazza:
Folyamatos karbantartás
Közvilágítási hibacímek kezelése
Üzemzavar elhárítás
Tanácsadás és képviselet közvilágítási ügyekben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/06 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 169 - 385333

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: közvilágítás korszerűsítés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: : Váci út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 276205215 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
sz mód 2019.03.05.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
(1)-(12) bekezdés.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50232000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szigethalom Város közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. ütem Meglévő közvilágítási rendszer (KR) korszerűsítése LED fényforrású világítótestekkel (LED
FVT-kel), tervezéssel együtt.
Szigethalom KR-jének korszerűsítésénél le kell cserélni az erősen elhasználódott, korszerűtlen aktív
elemeket energia hatékony, LED FVT-kre. A korszerűsítés részeként bontandó a jelenleg üzemelő
1406 db VT és minden tartozéka (légvezetéki csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar,
nullázó vezeték).
Kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos
4
csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új VT
fogadására.
A korszerűsítés keretében építendő 1406 db korszerű, LED FVT. A korszerűsítésnek magában kell
foglalnia az I. ütem teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden
feladatrészét, beleértve a tervezési feladatokat és a kiviteli terv készítését is. A feladat
megvalósításához kizárólag az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoport rendszerengedélyével rendelkező
berendezéseket lehet felhasználni.
A feladat keretében elvégzendő korszerűsítés részletes ismertetését a Műszaki Leírás tartalmazza.
II. ütem (opcionális) Az I. ütemben kiépített KR fénypontjainak sűrítése LED FVT-kkel.
A jelenleg üzemelő KR esetében előfordulnak szakaszok, ahol csak minden második oszlopon
található VT, ezért ezeken a területeken többlet VT beépítése szükséges, növelve ezáltal a
közvilágítási fénypontok számát. A II. ütemben tehát tovább nő a felszerelt közvilágítási célú VT-k
darabszáma, és LEDes világítótestekkel korszerűsítésre kerülnek az I. ütemből kimaradt
közvilágítási áramkörrel rendelkező tartóoszlopok.
Építendő 772 db korszerű, LED FVT és minden tartozéka. A korszerűsítésnek magában kell foglalnia a
II. ütem teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladatrészét,
beleértve a tervezési feladatokat és a kiviteli terv készítését is. A feladat megvalósításához
kizárólag az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoport rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet
felhasználni.
A feladat keretében elvégzendő korszerűsítés részletes ismertetését a Műszaki Leírás tartalmazza.
Az opció azt jelenti, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés
aláírásától számított 36 (harminchat) hónapon belül egyoldalú jognyilatkozatával megrendelheti a
felhívás e pontjában és a Műszaki Leírásban meghatározott korszerűsítés megvalósítását a szerződő
ajánlattevő közbeszerzési ajánlatában meghatározott ellenértékért.
A KR üzemeltetése
A megvalósult KR üzemeltetése a korszerűsítés műszaki átadásávételének érvényes lezárását
követő 15 (tizenöt) év időtartamban (illetve amennyiben az opcionális korszerűsítés is
megrendelésre kerül, akkor az opcionális korszerűsítés átadás átvételének érvényes lezárását
követő 15 (tizenöt) év időtartamban). Az üzemeltetés időtartamának lejárata arra a napra esik,
amely számánál fogva megfelel a műszaki átadásávétel érvényes lezárása napját követő napnak.
Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a
meghibásodások megelőzése. (A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása,
pontossága) helyreállítását szolgáló beavatkozásokat, míg a karbantartás a tárgyi eszköz
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló beavatkozásokat foglalja magában).
A teljes körű üzemeltetés az alábbiakat tartalmazza:
Folyamatos karbantartás
Közvilágítási hibacímek kezelése
Üzemzavar elhárítás
Tanácsadás és képviselet közvilágítási ügyekben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/06 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 276205215
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 17.
Város: : Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Sz mód 2019.03.05.
3. Módosuló rendelkezések
A Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan 2. számú Mellékletét képező Műszaki Leírásának 1.1. pont I. ütem és 1.2. II. ütem, illetve 4.3 és 4.6 pontja a következőkben módosul:
A műszaki tartalomhoz kapcsolódó közvilágítás korszerűsítés tervezése során felmerült többlet igényeket figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban meghatározott összesen 2178db (I. és II. ütem) világítótest felszerelése 2193db mennyiségre módosul az alábbi típusbontásban.
Gyártó/típus Közbeszerzési kiírás szerinti állapot [db] Megvalósult állapot [db]
Pearlight 18-22 W 1731 1654
Pearlight 18-45 W 358 452
Pearlight 24-60 W 82 0
Pearlight 36-92 W 7 87
Összesen: 2178 2193
A Vállalkozási szerződés 40. és 41. Szolgáltatási díjak (szerződéses ellenérték) pontja a következőkben módosul:
40. A Szolgáltató közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerinti közvilágítási szolgáltatási díj: bruttó (az áfa-t tartalmazó) 16.069.930,- Ft./év (azaz Tizenhatmillió - Hatvankilencezer - Kilencszázharminc forint évente), amely a teljes futamidőre vonatkozó bruttó közvilágítási díj egy évre arányosított összege. A közvilágítási szolgáltatási díjat kizárólag 38) pontban meghatározott szolgáltatási időszakban kell megfizetni.
41. A Szolgáltató közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerinti opcionális közvilágítási szolgáltatási díj: bruttó (az áfa-t tartalmazó) 8.253.090,- Ft./év, (azaz Nyolcmillió - Kettőszázötvenháromezer - Kilencven forint évente), amely a teljes futamidőre vonatkozó bruttó opcionális közvilágítási díj egy évre arányosított összege. Az opcionális közvilágítási szolgáltatási díjat kizárólag 39) pontban meghatározott szolgáltatási időszakban kell megfizetni.
A Vállalkozási szerződés 52. f) pontja a következőkben módosul:
Világítótest típusa Világítótest teljesítmény felvétele [W] Javítókészlet mennyiség [db]
Pearlight 18-22 W 22 17
Pearlight 18-45 W 45 5
Pearlight 36-92 W 92 1
Összesen: 23
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan Szerződés 2. számú Mellékletét képező Műszaki Leírásának 1.1. pont I. ütem és 1.2. pont II. ütem, illetve a Műszaki Leírás 4.3 és 4.6 pontját szükséges módosítani a következő indokok miatt:
A tényleges tervezés világítástechnikai méretezésekor kiderült, hogy bizonyos helyszíneken a szabványos megvilágítás elérése érdekében nagyobb fényáramú, ezáltal nagyobb teljesítményű és eltérő típusú világítótest alkalmazása indokolt. Ezt az igényt az önkormányzat jóváhagyta, illetőleg egyes utcákban többlet világítótest felszerelését és üzembe helyezését igényelte. Ennek kimutatását jelen szerződésmódosítás 3. pontja tételesen tartalmazza.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 276205215 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 276205215 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben