Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8852/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Karancsalja Község Önkormányzata Karancslapujtő Község Önkormányzata;Karancskeszi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi községek érintett területei lsd. szerződéstervezetek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karancsalja Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39184214
Postai cím: Rákóczi Út 174.
Város: Karancsalja
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancsalja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Karancslapujtő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57520490
Postai cím: Rákóczi Út 95.
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baksa Sándor
Telefon: +36 32447447
E-mail: hivatal@karancslapujto.hu
Fax: +36 32547031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancslapujto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Karancskeszi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77258636
Postai cím: Fő Út 49.
Város: Karancskeszi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3183
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Királyhegyi Gyula
Telefon: +36 32530030
E-mail: karancskeszi@karancskeszi.hu
Fax: +36 32530031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancskeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Karancsalja Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000229832019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000229832019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építése több településen
Hivatkozási szám: EKR000229832019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárút építése 3 településen -Karancsalja, Karancslapujtő és Karancskeszi bel és külterületein keresztül.
Főbb létesítményjegyzék:
Kerékpárút: 3 694 m
Járda: 5418,5 m (térkő burkolat átl 1,50 m hasznos szélességgel cca 8127,75 m2)
csapadékcsatorna: 4727,5 m (drén, földárok, áteresz,burkolt árok,), melyből 2683 m NA400 KG-PVC zárt csatorna
szögtámfal: 2 db
gyalogosátkelő:3 db
parkoló:7 db
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A projekt egyes részeinek külön-külön történő megépítése a munkavégzés organizációjára, a minőségre valamint a felvonulási és általános költségek háromszor történő jelentkezése negatív hatással lenne a megvalósításra. részl lsd dok. B.sz. 1.7 pont.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kerékpárút építése három településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi községek érintett területei lsd. szerződéstervezetek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KARANCSALJA
1. Közlekedési létesítmények
K4 jelű kerékpárút (belter) 1.833m
Járda (belterület 2206 sz. út 14+432 - 15+772 kmsz. között)1.340m
Parkoló szervizúttal: 30m, parkoló: 7 db
Kijelölt gyalogátkelőhely :szél: 3,0m
2. Műtárgyak és tartozékok
Szögtámfalak:0+495 – 0+552 kmsz,bevágásban:1+116 – 1+160 kmsz.
Monolit vb. akna:kerékpárút 1+354,5 kmsz
3. Vízi létesítmények
CS 1-0 :25m NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 1-1 :89m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 2-0 :7m D80b. ,15m földárok, mederfenék szélesség: 40cm
CS 2-0 :41m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 2-1 :104m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 3-0: 65,5m NA600 KG-PVC D100 drén, 52m,burkolt árok I/40/40, 69,5m támfalas árokburkoló elem D100 drén, 75m, TB40/70/50 D100 dréncső, 102m D400 KG-PVC
CS 3-0 : 87m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 4-0 jelű árok és csapadékcsatorna (belter) 4m D60 b. áteresz,11m, burkolt árok D100 drén,119m, D400 KG-PVC D100 drén
CS 4-0 jelű csapadékcsatorna (belterület).72m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 4-1 jelű árok és csapadékcsatorna (belter):18m földárok korrekció, 79m D400 KG-PVC D100 drén,17m beton folyóka
CS 4-2 jelű csapadékcsatorna (belter):18m, NA300 KG-PVC D100 drén
CS 5-0 jelű árok és csapadékcsatorna (belter):5m 2x130x130x150 keretelem, 39m D300 KG-PVC D100 drén,110m, burkolat árok I40/40 D100 dréncsővel
CS 5-0 jelű csapadékcsatorna (belter.):13,5m NA300 KG-PVC D100 drén
KARANCSLAPUJTŐ
1. Közlekedési létesítmények
K3 jelű kerékpárút (külter):908m
J2 jelű járda (belter):324m
J3 jelű járda (belter):207m
J3-1 jelű járda (belter):48m
J1 jelű járda (belter):48m
J4 jelű járda (belter):707m
Járda (belter. 2206 sz. úz 13+257 – 13+717 kmsz. között):460m
Kijelölt gyalogátkelőhelyek (belterület),megvilágítással,12+420 km és 13+040 kmsz, szélesség: 3,0m
2. Műtárgyak és tartozékok
Szögtámfalak:töltésben kerékpárút 0+305 – 0+325 km szelvények között
3. Vízi létesítmények
CS 1-0-1 :126m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-1: 29m NA300 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-2 :288m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-3 : 68m, NA300 KG-PVC D100 drén
CS 3-0-1 :37m NA300 KG-PVC D100 drén
CS 4-0-1 :42m, anyag: NA400 KG-PVC D100 dréncsővel, 73m burkolat árok I/40/40
CS 4-0-2 :207m NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-0-1 :60m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-0-2 :52m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-1-1 : 25m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 6-0 : 140m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 7-0 :3m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 8-0 :280m, NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
KARANCSKESZI
1. Közlekedési létesítmények
K1 jelű kerékpárút:351m
K2 jelű kerékpárút:602m, mg útként,
Járda : 207m
Kijelölt gyalogátkelőhelyek (Karancskeszi belter.) szükséges megvilágítás, 9+515 km szelvényében, szélesség: 3,0m,
Járda Karancskeszi - Marakodi puszta belterület) 835m
Járda (Karancskeszi - Lászlóvölgy belterület) 229,5m
Járda (Karancskeszi Nyugat belterület):497,5m
Járda (Karancskeszi Kelet belterület):515,5m
2. Vízi létesítmények
A 1-0 jelű árok (Mihálygerge külter, Karancskeszi - Marakodi puszta belterület):84m burkolat árok I/40/40,8m D400 átersz,56m burkolat árok támfalas árokburkoló elem
A 2-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi – Marakodi puszta belterület),67m, burkolat árok I/40/40,95m burkolat árok támfalas árokburkoló elem,52m NA400 KG-PVC
A 3-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi – Marakodi puszta belterület)45m burkolat árok I/40/40, 9m burkolat árok támfalas árokburkoló elem,285m NA400 KG-PVC
A 4-0 jelű árok (Karancskeszi - Lászlóvölgy belter):7m, anyag: burkolat árok II/60/70,29m, burkolat árok I/40/40,95m, anyag: burkolat árok I/20/20, 237m NA400 KG-PVC
A 4-1-1 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):12m NA600 KG-PVC,47m NA500 KG-PVC,108m burkolt mederelem fedlappal U65/20, 330m NA400 KG-PVC
A 5-0 jelű árok (Karancskeszi belterület):3m, anyag: burkolat árok I/40/40, 3m D600 áteresz
A 6-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):130m, anyag: földárok, 186m NA400 KG-PVC
A 6-1 jelű csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):172m NA400 KG-PVC
lasd részl közbesz dok.3.kötet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hónap max 36 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban számítva (1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00007
II.2.13) További információ
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hónap max. 36 hónap. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat
érvénytelen, a 36 hónap és a 36 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.
ért.részszemp. 10 munkanap min, 1 munkanap max.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)–k) és m) és q)pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek. is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17.§ (1) (2) bekezdésében valamint a Kbt 114.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt .67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §(1) bekezdés g)–k) és m) és q) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást nyújtó szervezetet. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 74. § (1)bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás soránkövetkezik be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§(1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Minimumkövetelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1:Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt. 67. (3) bek.) arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására (előzetes igazolás). A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más szervezetet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkamassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Ezen nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelményeknek megfelelő igazolásait az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) alapján, ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági köv.nek a Kbt 65.§ (7) bek alapján más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§ (11) bekezdésére is. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül.
M/1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, össszegét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK hivatkozik 321/ 2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésére is.
M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek (szervezetnek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősnek - a megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, szakmai tapasztalat ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Többek között Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bekezdéseire.Csatolandó dokumentumok:szakmai önéletrajz , rendelkezésre állási nyil, végzettséget ig okirat.
M/3.A 321/2015. (XI.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pont alapján Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását az alábbiak szerint:
— összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, típus, nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét,
— a felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet esetén a szerződést kell csatolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő,
M/1)ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt egy vagy két szerződésből származó szerződésszerűen teljesített
- legalább 2700 fm kerékpárút építésére/felújítására vonatkozó referenciával
- legalább 3000 m2 térkő burkolatú járdaépítésre vonatkozó referenciával,
- legalább 1500 fm, min DN 400 átm. zárt csapadékcsatorna építésre vonatkozó referenciával.
M2) ha nem rendelkezik
- legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a közlekedési építmények szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - MV-KÉ szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
- legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki legalább 3 éves - nagy átmérőjű - min. DN 400 gravitációs csatornaépítésben és vagy csatornafelújításban műszaki irányítói (művezető, építésvezető, projektvezető, főépítés vezető, felelős műszaki vezető) gyakorlattal rendelkezik.
Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlatható meg.
M3)ha nem rendelkezik az alábbi gépekkel, berendezésekkel a szerződés teljesítéséhez:
- minimum 140 t/h kapacitású működő aszfaltkeverőgéppel,
- 1 db minimum 2,0 m terítőszélességű finisherrel,
- 2 db 9,0 to tömegű acélpalástú hengerrel,
- 1 db minimum 1 m3 kanál térfogatú forgó-kotró géppel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 1 %-a, de maximum a nettó vállalkozói díj 20%-a lehet. A környezetvédelmi vállalások be nem tartása esetén a Vállalkozó nettó vállalási ár 0,1%-a / be nem tartott alkalom, kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a a hibás teljesítéssel érinett rész után, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 1 %-a. „A jótállási időszakban „A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(munkanap).” értékelési szempontra adott ajánlatának be nem tartása esetén a Vállalkozót a nettó vállalkozói díj 0,1%/ késedelmes munkanap késedelmi kötbér terheli max 10 késedelmes munkanap. A Megrendelő ezen késedelmi kötbért jogosult a jóteljesítési biztosítékból érvényesíteni.” Meghiúsulási kötbér: Nem teljesítés ( meghiúsulás) esetén Megrendelőt teljes vállalási ár nettó ellenérték 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg. Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállási időtartam min 12 max 36 hó. részleteiben lsd közbeszerzési dokumentáció 2. kötet A teljesítési biztosíték összege: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A jólteljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlat részeként az ajánlattevőknek EKR rendszeren keresztül nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a fedezetet a TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00007 sz. támogatási szerződésből utófinanszírozással biztosítja. A támogatás intenzitása: 100,0000 %. Ajánlatkérő tartalékkeret biztosításáról nem rendelkezik. A teljesítésigazolás: a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. A teljesített ellenszolgáltatás átutalással - Ft - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. szerint, 30 napon belül. Alvállalkozó igénybevétele esetén:- a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A-32B §-ában rögzített szabályok szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése. A szerződés teljesítése során Községenkét 3-3 db részszámla és egy-egyy végszámla nyújtható be. Előleg (Községenként): 20 %, az előleg a 2. és 3. részszámlából arányosan kerül levonásra. Az építési munkák építési engedélykötelesek. A fizetési feltételeinek részletes szabályait a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza. Vállalkozó a Ptk 6:186 § (1) bek. alapján pénz visszafizetésre kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül
végrehajtásra.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelő feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása,továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdését is.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6) bekezdés alapjn kizáró okok és műszaki szakmai alkalmasság tekintetében.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár: fordított arányosítás; Jótállás: arányosítás, Körny.véd. vállalások - egyenes arányosítás, helyszíni javítás:arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
2. Formai kötöttség: Az elektronikus ajánlat kívánt formátuma: pdf, az árazott költségvetés pdf és excel formátumban is benyújtandó.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a 424/2017. Kr. 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján űrlap formájában kell elkészíteni. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k)
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13. §-a értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. A 322/2015. Kr. 26. §- a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú építési vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) legalább 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően. A biztosításnak érvényben kell maradnia a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 12 hónapig a szavatosság/jótállás körében bekövetkező eseményekre.Az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás fennállására vonatkozóan.
9. Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint- a kiadott költségvetések beárazott példányát kell benyújtani pdf és exel formátumban is.
10. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § szerint.
11. Üzleti titok: A Kbt. 44. § és a 424/2017. Kr. 11. § (4) bekezdésben foglaltaknak szerint.
12. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, az eljárás eredményességéhez részenként min. 2 db ajánlat beérkezése szükséges.
13. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. Kr., a 322/2015. Kr., illetve 424/2017. Kr. előírásai szerint kell eljárni.
15. Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap. 1.rész-szempont nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a 2. és 4.résznél arányosítás és 3. rész-szempont esetén egyenes arányosítás részleteiben lsd közbesz dok útmutató.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bekezdését, ezért a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása.
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária lajstromszám: 00183.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges