Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8893/2019
CPV Kód:16600000-1
Ajánlatkérő:Erdőkezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4327 Pócspetri, Kállósemjéni út 47.;4327 Pócspetri, Kállósemjéni út 47.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erdőkezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28642187
Postai cím: Kállósemjéni út 47.
Város: Pócspetri
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4327
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czene Dániel
Telefon: +36 203295421
E-mail: czened@ruzsakft.hu
Fax: +36 42554069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000616892019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000616892019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erdészeti gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000616892019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16600000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Erdészeti gépek beszerzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Rönkszállító pótkocsik és tehergépkocsi beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34223300-9
További tárgyak:34142000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4327 Pócspetri, Kállósemjéni út 47.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel és Z daruval szerelve, 1 db erdészeti kéttengelyes rönkszállító pótkocsi, 1 db erdészeti kéttengelyes közelítő pótkocsi L daruval szerelve. Valamennyi gép új, 2019 évi gyártású, még nem használt, üzembe nem helyezett gép kell, hogy legyen.
E tekintetben új gépnek minősül az a gép, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell történjen.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrész ellátásuk biztosított. Ezen feltételről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.5. pontban a karakterkorlát miatt rövidített módon kerültek meghatározásra a minőségi értékelési szempontok (1-2). A teljes terjedelemben meghatározott minőségi értékelési szempontok az alábbiak:
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:
1. Teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama az erdészeti kéttengelyes rönkszállító pótkocsi L daruval szerelt gép és az erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel és Z daruval szerelt gép tekintetében (min. 0 hónap, max. 12 hónap) Súlyszáma: 5
2. Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (min. 24 óra, max. 72 óra) Súlyszám: 5
A II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljes körű többlet jótállás vállalt időtart. az erdészeti kéttengelyes rönksz. pótkocsi L daruval szerelt gép és az erdészeti rönksz. thgk felépítménnyel és Z daruval szerelt gép tekintetében 5
2 Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (min. 24 óra, max. 72 óra) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen ajánlati Ár: (nettó euro) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás
II.2.13) További információ Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások című” VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás alapján benyújtott, 1862327933 iratazonosító számú projekt.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

II.2.1)
Elnevezés: Rönkszállító tehergk,traktor, pótkocsi beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34223300-9
További tárgyak:16600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4327 Pócspetri, Kállósemjéni út 47.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel szerelve, 1 db erdészeti háromtengelyes rönkszállító pótkocsi, 1 db erdészeti traktor L daruval szerelve. Valamennyi gép új, 2019 évi gyártású, még nem használt, üzembe nem helyezett gép kell, hogy legyen.
E tekintetben új gépnek minősül az a gép, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell történjen.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrész ellátásuk biztosított. Ezen feltételről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama valamennyi jármű tekintetében (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
2 2. Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (min. 24 óra, max. 72 óra) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen ajánlati Ár: (nettó euro) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás
II.2.13) További információ Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások című” VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás alapján benyújtott, 1862327933 iratazonosító számú projekt.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Mindkét rész tekintetében az 1. minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik:
1. rész: 1. Teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama az erdészeti kéttengelyes rönkszállító pótkocsi L daruval szerelt gép és az erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel és Z daruval szerelt gép tekintetében
2. rész: 1. Teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama valamennyi jármű tekintetében
Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával számítja ki:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (12 hónap)
/Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, azaz a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (12 hónap) helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb./
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az előírt kötelező 12 hónap mértékű jótállást meghaladó vállalást értékeli, hónapokban megadva.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a teljes körű többlet jótállás vállalt időtartama értékelési részszempont vonatkozásában a 12 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag a kötelező 12 hónap mértékű jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem hónapokban kerül megadásra.
Az 1.rész 1. min.értk. szempontot megbontani nem lehet, az ott megajánlott többlet jótállás értéke mind a két gépre vonatkozik. Amennyiben Ajánlattevő eltérően határozza meg a többlet jótállási időt a két gép tekintetében, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.
Mindkét rész 2. minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik:
A Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával:
Pvizsgált= (A vizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb- Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő
A hiba bejelentése írásban pl. fax vagy e-mail útján történhet. A fax vagy e-mail üzenet Ajánlatkérő általi elküldése és az Ajánlattevőnek a helyszínen történő megjelenése közötti időtartam, órában, legfeljebb egy tizedes jegy pontossággal megadva. Ajánlatkérő a 24 óra vagy annál rövidebb időtartamú megajánlásra a legkedvezőbb, 10 pontot adja (értékelési felső limit). Ajánlattevő 72 óránál hosszabb időtartamot nem ajánlhat meg, a 72 óra az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a kiszállási időre tett vállalás nem órában kerül megadásra.
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az 1. és 2. rész tekintetében az ajánlati ár értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Az ajánlati árat euroban kell megadni!
Részszempontonként az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Átutalás esetén az ajánlatkérő MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10441895-49020014 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. A Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
VI.3.4) További információk:
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Ajánlattevő általi fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
11. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
12. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat részeként csatolt igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
16. Az Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
17. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
21. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
22. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
VI.3.4) További információk:
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- 1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- 2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
- 3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
23. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.)-M.2.) alkalmassági követelmény.
24. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
25. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.
26. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
27. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében meghatározottakat.
28. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Molnárné Szilágyi Viktória, Lajstromszáma: 00205
29. Ajánlattevő a részajánlatonként valamennyi gép ártáblázatát és a főösszesítőt köteles kitölteni és ajánlatához csatolni a kiadott excel táblázat szerinti tartalommal, melyben kérjük feltüntetni a konkrét gyártó és típusmegjelölést, műszaki paramétereket és a származási helyet is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
M.1.-M.2.) Az alkalmassági minimumkövetelményt Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, de 6 éven belül megkezdett, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szállításainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a szállítás mennyiségét (db), a teljesítés kezdő és véghatáridejét (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a referenciát adó személy neve, telefonszáma, a szállítás tárgyának pontos megjelölését, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), valamint a Kbt. 65.§ (12) bekezdésben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész:
M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 1 db, felépítménnyel és daruval összeépített rönkszállító tehergépkocsi szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
2. rész:
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 1 db, felépítménnyel összeépített rönkszállító tehergépkocsi szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított gép nettó vételárának 1%-a / késedelmes naptári nap, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali hatályú felmondás vagy elállás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát. Ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel Ajánlatkérő, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett gépekre vonatkozó nettó összeg 10%-a. A Ptk. 6.187. § (2) bekezdés alapján a hibás teljesítési kötbér érvényesítése a szavatossági igények teljesítését kizárja. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Vevő jogosult a szerződéstől elállni és ebből származó kárának megtérítését igényelni.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a teljesítés késedelme meghaladja a 30 naptári napot és Vevő a szerződést azonnali hatályú felmondással vagy elállással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes nettó vételár 30%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.
A Vevő felmondási/elállási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A felmondás az Eladó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
A kötbér esedékessé válik, amikor a Vevő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
A kötbérek- a Ptk 6:186.§ (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Jótállás: 1. rész: 24 hónap teljes körű valamennyi gép tekintetében, kivéve az 1 db erdészeti kéttengelyes kiközelítő pótkocsi L daruval szerelve eszköz illetve az 1 db erdészeti rönkszállító tehergépkocsi felépítménnyel és Z daruval szerelt gép esetén, mivel ezen gépek tekintetében a jótállás 12 hónap teljes körű, az ezen felül vállalt teljes körű jótállási időtartam értékelési szempont.
2. rész: 12 hónap teljes körű, az ezen felül vállalt teljes körű jótállási időtartam értékelési szempont.
A jótállás időtartama a birtokbaadás napjával kezdődik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Ajánlatkérő a beszerzést az Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások című” VP5-8.6.1-17 kódszámú felhívás alapján benyújtott, 1862327933 iratazonosító számú projektből támogatásból és önerőből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 50,0000 %-a.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít Nyertes ajánlattevő részére. A teljesítés során részajánlatonként 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség az alábbi módon:
- részszámla: legalább 1 db gép teljesítési helyszínre történő leszállítását, lerakását, összeszerelését és beüzemelését, forgalomba helyezését, a kezelőszemélyzet betanítását és a szállítandó gépekkel kapcsolatos dokumentumok átadását követően, Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani.
- végszámla: valamennyi gép teljesítési helyszínre történő leszállítását, lerakását, összeszerelését és beüzemelését, forgalomba helyezését, a kezelőszemélyzet betanítását és a szállítandó gépekkel kapcsolatos dokumentumok átadását követően, Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani.
Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződés és a kifizetés pénzneme (euro).
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: ---
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1. pont tartalmazza.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 500.000.-Ft, 2. rész: 1.000.000.-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10441895-49020014
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlátra tekintettel a III.1.1. pont tartalmazza.
VI.3.4 )
További információk: Valamennyi rész vonatkozásában:
1. A Kbt. 41/B. § (2) alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük.
2. Jelen eljárás árubeszerzés megvalósítására irányul.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatban EKR űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
6. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat tekintetében az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlapot kérjük az ajánlat részeként csatolni (nemlegest is)
8. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
Folytatva a III.1.2. pontban!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges