Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8974/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lenti Városgazdálkodási Kft.
Teljesítés helye:Lenti város közigazgatási területe, különösen a szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban rögzített hrsz-ek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlankezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29126062
Postai cím: Petőfi Sándor Út 32.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czigány Tibor
Telefon: +36 92551240
E-mail: cziganytiborlenti@gmail.com
Fax: +36 92551240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000257112019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000257112019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus fűtési rendszer kialakítása_Lenti
Hivatkozási szám: EKR000257112019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A város közigazgatási területén a felszín alatt jelentős termálvagyon található, mely az olajbányászat által jól feltérképezett. Kiaknázása azonban ma még gyerekcipőben jár, hiszen a termálvizet csak a lenti Termálfürdőben hasznosítják.
A termálvíz hasznosításának lehetősége hívta életre a projektet. Jelenleg a város intézményeinek hő- és használati melegvíz-ellátását földgáz felhasználásával biztosítják, ami jelentős költséget jelent az önkormányzat számára ugyanakkor komoly ÜHG kibocsátással is jár. A helyi geotermikus adottságok kihasználásával jóval kedvezőbb, fenntarthatóbb módon lehetne a hőenergia igényeket kielégíteni a városban.
Lenti Város Önkormányzata 10 önkormányzati intézményében tervezi a fűtés és használati melegvíz-ellátásának gáztüzelésről geotermikus energiára történő átállítását egy termelő és egy visszasajtoló kút, az intézményekhez vezető hőtávvezeték, az intézményi termál hőközpontok és a rendszert vezérlő erős és gyengeáramú hálózat megépítésével.
A kialakítandó geotermikus rendszerhez csatlakoztatott épületek energetikai jellemzői alapján meghatározásra került a teljes rendszer hőteljesítmény-igénye a külső hőmérséklettől való hőfoklefutása, várható éves hőigénye, illetve a rendszer átlagos évre vonatkozó tartamdiagramja.
A 10 db intézmény átlagos éves csúcsteljesítmény-igénye és hőfogyasztása az épületenergetikai tanúsítvány szerinti értékek, illetve a tényleges hőfogyasztási adatokból lineáris regresszióval meghatározott értékek figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A 10 intézmény:
- Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lenti, Gyöngyvirág u. 2.),
- Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (Lenti, Kossuth Lajos u. 10.),
- Városi Művelődési Központ Lenti és Városi Könyvtár Lenti (egy épület) (Lenti, Templom tér 5.),
- Lenti Polgármesteri Hivatal (Lenti, Zrínyi u. 4.),
- Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti, Zrínyi u. 5.),
- Lenti Mesevár Óvoda székhelye (Lenti, Vörösmarty u. 41.),
- Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Lenti, Vörösmarty u. 30.),
- Lenti Mesevár Óvoda Telephelye (Lenti, Petőfi út 25.).
- Lenti Járási Hivatal (Lenti, Templom tér. 11.),
- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája (Lenti, Petőfi út 23.).
A tervek szerint a megadott hőigényt 1 db termelő termálvízkút tudja kielégíteni. A lefűtött termálvíz teljes mennyiségét 1 db visszasajtoló kúttal helyezzük vissza a rezervoárba.
A rendelkezésre álló adatok alapján a termelő kút kútfejhőmérsékletét 70°C-ra tervezzük. A kútból kitermelhető vízmennyiség 40 m3/h lesz, - az üzemi vízmennyiség ennél ~10 %-kal több is lehet. A termálvíz alacsony gáztartalmúnak és kis sókoncentrációjúnak (1300-1400 mg/l) prognosztizálható.
A termelő kút talpmélysége 1470 m, a visszasajtoló kúté pedig 1420 m lesz.
Elvárt eredmények:
- Maximális teljesítmény: 1860 kW
- ÜHG gázok csökkentése: 520 t/év
- Megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 8344 GJ
A fogyasztók a termelő kút és a visszasajtoló kút helyszíne (Vörösmarty utca és a Fürdő területe) között helyezkednek el. Tekintettel a kinyerésre kerülő termál közeg várhatóan alacsony gáz- és sótartalmára, összetételére, egyszerű kétcsöves termál távvezeték hálózatra közvetlenül (szekunder kör kialakítása nélkül) „fűzhetők fel” a potenciális hőfogyasztók.
Folytatás II.2.4. pontban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása_Lenti
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232140-5
További tárgyak:45232142-9
45255110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen a szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban rögzített hrsz-ek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Folytatás II.1.4. pontból:
A Vörösmarty utcai Általános Iskola melletti önkormányzati zöld területen kerülhet lemélyítésre a T-1 jelű, 1.470 m talpmélységű termálkút, 41/2”-os szűrőzéssel. A kútból búvárszivattyú (vagy hosszútengelyes szivattyú) által kinyert termál közeg az iskola hőközpontjába telepített nyomásfokozó szivattyúk közreműködésével, föld felszíne alá telepített szigetelt, DN 25-150-as méretű távvezetéken, a fent felsorolt tíz önkormányzati intézmény kazánházaiba szerelt termál hőcserélőkön át az 1240 hrsz-ú területén mélyülő, V-1 jelű, 1.420 m előirányzott talpmélységű, 51/2””-os szűrőzésű visszasajtoló kútban nyer elhelyezést.
Az intézményi kazánházakban lévő hőcserélők a fogyasztói visszatérő köröket előfűtik és csúcsidőkben, illetve bármely termál szolgáltatási havária esetén, annak szükséges mértékéig a meglévő gázüzem „besegít”.
A ~4150 fm nyomvonali hosszúságú távvezeték tervezett nyomvonala a következő: termelő kút az 531/75 hrsz-ú területen – Átkötő utca – Vörösmarty utca – Bánffy Miklós utca – Szövetkezeti utca – Kossuth utca – Templom tér – Deák Ferenc utca – Alkotmány utca- Zrínyi utca - Ifjúság útja – Gyöngyvirág utca – vasúti töltés keresztezése meglévő csapadékvíz áteresztő műtárgy alatt – vasúti töltés mellett keleti irányban mintegy 950 m hosszan kiépített szigeteletlen vezeték – visszasajtoló kút a 1240 hrsz.-ú területen. A termál távvezeték a Vörösmarty Iskola és az Arany János Iskola, illetve a vasúti töltés között kétcsöves.
A teljes rendszer automatikus működésű, a telemechanikai távfelügyeletet a kijelölt diszpécserközponti számítógép végzi.
Előre szigetelt acél távhővezeték (150mm átmérőjű): 3.420 m
Táv/termálfűtési irányítástechnikai és felügyeleti (Scada) rendszer leírása:
A teljes rendszer központi felügyeletet és működtetést alatt áll. A SCADA rendszer adatokat gyűjt, megjelenít, eltárol, valamint üzemelési paramétereket határoz meg a termelő kútgépház, a visszasajtoló gépház, és a hőközpontok felé.
Minden ponton programozható folyamatirányító berendezés üzemel. Ezek zárt kábeles összeköttetés segítségével kommunikálnak a központi SCADA géppel.
A SCADA központ a Termelő gépházban üzemel, de az informatikai rendszer könnyen átkonfigurálható. A teljes rendszer képes felügyelet nélkül üzemelni, de a kezelő bármikor képes, ha jogosultsággal rendelkezik, beavatkozni a rendszerbe.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
2 M.2.4. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározottakon felül szerzett szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min.0,max.36hó) 1
3 Környezetvédelmi szempont 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjábanmeghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján. Ajánlattevő kizárólag abban az esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Ebben az esetben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el ajánlatkérő.
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének megfelelően, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
P1) A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.
Ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel, akkor az ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolja.
P2) A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1) vagy P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló/árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló/árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben adózott eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (geotermikus fűtési rendszer kialakítása és / vagy meglévő geotermikus fűtési rendszer felújítása és / vagy átalakítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 600 000 000 HUF-ot.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (geotermikus fűtési rendszer kialakítása és / vagy meglévő geotermikus fűtési rendszer felújítása és / vagy átalakítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 600 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság megléte igazolja.
Amennyiben az adott szakember / jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi. Ajánlattevő köteles csatolni:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
Amennyiben a szakember nem szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, (különös tekintettel az M.2.1. pontban előírt szakember esetében) csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, (az M.2.1. pontban előírt szakember esetében) gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- (az M.2.1. pontban előírt szakember esetében) más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján azon eszközöknek, berendezéseknek, műszaki felszereltségnek a bemutatása, melyek a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő köteles benyújtani az eszközök, berendezések rendelkezésre állási formájáról (saját tulajdon, bérlet, lízing) szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a bemutatott eszköz, berendezés nem saját tulajdonú, az ajánlathoz csatolni kell az eszköz, berendezés rendelkezésre állásáról szóló szerződést (előszerződést) vagy a tulajdonos szándéknyilatkozatát arról, hogy az adott berendezés, eszköz, a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésére fog állni.
Az eszközök, berendezések esetében csatolni kell a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy az adott eszköz üzemképes.
További részletek az AD. 20. pontjában!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett alábbi referenciákkal:
M.1.1) legalább 1 db, lakott területen (adott település közigazgatási határian belül) végzett, min 1.100 m talpmélységű termelő/visszasajtoló kút létesítése tárgyú referenciával (referenciákkal);
M.1.2) legalább 1db, lakott területen (adott település közigazgatási határian belül) végzett min 1000m, min 100mm átmérőjű előre szigetelt acél távhővezeték létesítése tárgyú referenciával (referenciákkal);
M.1.3) legalább 1 db táv/termálfűtési irányítástechnikai és felügyeleti (Scada) rendszer létesítése tárgyú referenciával (referenciákkal).
A ref.munka akkor tekinthető teljesítettnek,ha a ref.munka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belül sor került.
Egy ref.követelmény több szerződés útján is teljesíthető. Egy ref. igazolás a fent előírt alk.-imin.követelmények közül több alk.-i min.követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel. (Az ajánlatkérő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása körében elfogadja a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.)
M.2.2) legalább 1fő, 1 fő környezetvédelmi mérnök szakemberrel;
M.2.3) legalább 1 fő mélyfúró technikus végzettségű szakemberrel;
M.2.4) legalább 1 fő, közép- vagy felsőfokú végzettségű mélyfúró szakemberrel legalább 12 hónapos terepi iszapvegyész gyakorlattal.
Szakemberek közötti átfedés lehetséges. Az alkalmasság igazolásához elegendő az adott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségének vagy az azzal egyenértékű végzettségének, továbbá a szakmai tapasztalatának megléte.
A Kbt.65.§(10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével AK az MV-VZ vízgazdálkodási építmények (termálkutak) építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetésé alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az AT vagy –közös ajánlattétel esetén-a közös AT egyike végezze el.
M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi gépekkel, eszközökkel
M.3.1) legalább 1 db min 100t húzó kapacitású fúróberendezés, az alkalmazott fúróberendezésnek kettős meghajtással kell rendelkezni a fúrószerszám meghajtására. (Forgatóasztal, TOP Drive)
M.3.2) legalább 2 db, hanggátló burkolattal ellátott dugattyús szivattyú (min. szállítás 1900 l/perc; Pmax=250 bar)
M.3.3) legalább 1 db olyan fúrótorony, melynek a maximális magassága 28 méternél nem lehet magasabb.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték: A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési biztosítékot nyújtani a szerződés teljes idejére (a szerződés hatálybalépésétől - a teljesítési határidő utolsó napját követő 30. napig,okirati forma esetén + 45 napig), az – áfa nélkül számított – vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegben.
A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére, minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától, a tényleges teljesítés napjáig, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj; napi mértéke 0,5 %, maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
Meghiúsulási kötbér:alapja és mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a.
Jótállás: Az Ajánlatkérő előírja a 24 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás vállalását
Jótállás idejére szóló biztosíték: A - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5%-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete. A biztosíték a közbeszerzési dokumentumokban előírt és meghatározott formában és tartalommal történő átadása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla kiállításának a feltétele, elmaradása a Vállalkozó jogosulti késedelme.
A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s és saját forrásból biztosított. („Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú pályázat) A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) – (8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben nem teszi függővé Ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 5 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú pályázatnak a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatás szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
• 1. részszámla minimum 15 %-os készültségi fok elérésekor,
• 2. részszámla minimum 25 %-os készültségi fok elérésekor,
• 3. részszámla minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor,
• 4. részszámla minimum 60 %-os készültségi fok elérésekor,
• 5. részszámla minimum 75 %-os készültségi fok elérésekor,
• végszámla (csökkentve az előleg összegével).
A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak;
­- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
­- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
­- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
­- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény,
­- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlatok érkeznek a közbeszerzési eljárásban, abban az esetben az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására - támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani és az ajánlatkérő az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján hatálybalépést felfüggesztő feltételeként kerül meghatározásra a hiányzó fedezet biztosítására irányuló támogatásiszerződés-módosítás vagy változásbejelentés el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
A részletes fizetési feltételeket az AD és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem követelmény és nem megengedett!
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására - támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani és az ajánlatkérő az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ilyen körülménynek tekinti.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5000000
A befizetés helye: Lenti Városgazdálkodási Kft.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749022-21439315
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás esetén: banki terhelési értesítő egyszerű másolat; pügyi int. vagy bank garancia szerződés esetén a garancia másolati példányával; biztosítási szerződés esetén kötelezvény másolati példányával
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár: fordított arányosítás módszere; többletjótállás és -tapasztalat esetében: egyenes arányosítás módszere; környezetvédelmi szempont esetében: pontozás módszere
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: - Az ajánlatkérő előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását.
A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe AcrobatReader DC programmal megnyitható és olvasható.
A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
- Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
- A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségeit), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- A szerződéskötésre rendelkezni kell legalább 800.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. Az ajánlatba szándéknyilatkozatot kell tenni, mely szerint az ajánlattevő vállalja, hogy felelősségbiztosítást megköti/ kiterjeszti jelen beruházásra vonatkozóan a szerződés megkötésének időpontjáig.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bekezdése).
- Szakmai ajánlat:
Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás során történt módosítások, pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható!
A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott formanyomtatványok (Szakmai önéletrajz, Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, Ajánlattevő nyilatkozata a szakember többlettapasztalatára tett megajánlásra vonatkozóan) kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani.
Szakmai ajánlat részeként: Havaria terv (adott esetben)
- A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
- FAKSZ dr. Bakó Zoltán FAKSZ 00782; 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.;bakougyvediiroda@gmail.com.
- Az ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (5) bekezdését.
- Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlatok érkeznek a közbeszerzési eljárásban, abban az esetben az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására - támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani és az ajánlatkérő az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján hatálybalépést felfüggesztő feltételeként kerül meghatározásra a hiányzó fedezet biztosítására irányuló támogatásiszerződés-módosítás vagy változásbejelentés el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
- A felhívás a 321-esKr.30.§(4) bek-ben és a KH által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságot tartalmaz.
- Legkésőbb a szerződéskötésig a nyertes ajánlattevőnek a kivitelezéshez szükséges felelős műszaki vezetőkkel kell rendelkeznie: MV-É, MV-M, MV-VZ.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges