Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8990/2019
CPV Kód:45212313-3
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség
Teljesítés helye:8237 Tihany, I. András tér 1.;8237 Tihany, I. András tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (4) bekezdése szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69254035
Postai cím: I. András Tér 1
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Zsolt
Telefon: +36 304345229
E-mail: gazdasag@tihanyiapatsag.hu
Fax: +36 87538210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tihanyiapatsag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000074472019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000074472019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (4) bekezdése szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Váll szerz napváró terasz ép., pincemúzeum átépít
Hivatkozási szám: EKR000074472019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212313-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: Vállalkozási szerződés Napváró terasz építésére 100 m2-en
2. rész: Vállalkozási szerződés Pincemúzeum átépítésére 237 m2-en
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Napváró terasz építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112441-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8237 Tihany, I. András tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Napváró terasz építése 100 m2-en a dokumentációban részletezettek szerint.
Főbb munkanemek: irtás, föld- és sziklamunka, Szivárgó építés, alagcsövezés, Síkalapozás, falazás, nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezési munkák, közműcsatorna és vízvezeték építés, kőburkolat készítése, elektromos munkák, kert- és parképítési munkák.
Műemléki törzsszám: 5583 (10511)
A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 90 nap.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (db) 10
2 A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2. pont szerinti műemléki szakember szakmai tapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.13) További információ Értékelési módszer Az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással. A környezetvédelmi szempont, a jótállás és a szakember szakmai tapasztalata vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bek: max 2 db, 18 hó, illetve 5 db, ami a maximális pontszámot kapja. A 0 db megajánlás, ill. a 0 hónap többlet megajánlás 0 pontot kap.

II.2.1)
Elnevezés: Pincemúzeum átépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212313-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8237 Tihany, I. András tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Pincemúzeum átépítése 237 m2-en a dokumentációban részletezettek szerint.
Főbb munkanemek: Építészeti, belsőépítészeti, tűzvédelmi, erősáramú, gyengeáramú, épületgépészeti munkák.
Műemléki törzsszám: 5568 (10484)
A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 90 nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (db) 10
2 A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2. pont szerinti műemléki szakember szakmai tapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.13) További információ Értékelési módszer Az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással. A környezetvédelmi szempont, a jótállás és a szakember tapasztalata vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bek: max 2 db, 18 hó, illetve 5 db, ami a maximális pontszámot kapja. A 0 db megajánlás, ill. a 0 hónap többlet megajánlás 0 pontot kap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania - figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdéséebn foglaltakra is - arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc) alpontjára történő hivatkozás helyett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti hivatkozást szükséges érteni. Ha az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az igazolási mód tekintetében a Korm.r. 1. § (7) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év (a vizsgált időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplők esetében a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásáig elért) közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban. Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor alkalmazza a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglaltakat.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 67.§ (3) bek. , Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (3) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P/1. a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az 1. rész tekintetében építőipari kivitelezési tevékenységből származó összesen minimum nettó 18.000.000.,- Ft összegű, a 2. rész tekintetében építőipari kivitelezési tevékenységből összesen minimum 65.000.000.- Ft összegű - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Több részre történő ajánlattétel esetén a 2. részre előírt feltételnek elegendő megfelelni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A Kr. 21.§ (2) bek a) pont szerint – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére és a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) bekezdésére is - csatolandó a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónap) belül megkezdett építési beruházások ismertetése az alábbi tartalommal:
- építési beruházás tárgya és mennyisége az alkalmassági követelménynek megfelelő részletezettséggel, az adott építmény Országos Műemlékjegyzékben szereplő műemléki szám megjelölésével
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal) és helye
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő
Az igazolási mód tekintetében a Kr. 23. § és a 21./A. § az irányadó.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
M2) A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja és alapján csatolni kell a szakemberek megnevezését, annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, a végzettségét igazoló iratokat, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő – figyelemmel a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) bekezdés a) pontjára is - amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónap) belül megkezdett legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciával:
1. rész: Legalább 1 db, műemléki környezetben, vagy műemlék épületen végzett építési kivitelezési munkára vonatkozó referenciával, melynek a kivitelezéssel érintett területe elérte az 50 m2-t.
2. rész: Legalább 1 műemlék épület részleges, vagy teljes felújítására vonatkozó referenciával, amelynek a kivitelezéssel érintett területe elérte az 150 m2-t.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel:
1. és 2. rész esetében a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) b) pontja alapján 1 fő olyan műemléki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. I. melléklet IV. rész 1. pontjában rögzített MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel. Több részre történő ajánlattétel esetén az alkalmasság ugyanazon szakember bemutatásával igazolható.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
késedelmi kötbér 0,5 %/nap
meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj 20%-a
jótállás minimum 18 hónap
jóteljesítési biztosíték 2,5%
előlegvisszafizetési biztosíték
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész vonatkozásában irányadó feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Vállalkozó egy előlegszámla (20%) majd két részszámla (30-40%) és egy végszámla benyújtására jogosult a teljesítést követően Megrendelő által a szerződéses feltételekben meghatározottak és a Kbt. 135.§ (1) és (2) bekezdései szerinti aláírt teljesítésigazolása alapján. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni. A teljesítésigazolás, a vállalkozói díj kifizetés, a számlázás szabályait a Vállalkozási szerződés tartalmazza. Az ellenszolgáltatást ajánlatkérő 100% GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése támogatási forrásból utófinanszírozással teljesíti. Az ellenérték kifizetését Megrendelő átutalással teljesíti, 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-ában előírtak, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv-ben rögzítettek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
nem követelmény és nem megengedett
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a munkaterületeket az idegenforgalmi szerzonra tekintettel 2019. október 1-jén tudja átadni, a 90 napos teljesítési határidő mindkét rész esetében ettől az időponttól számítandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az
ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő
külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást
megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási
fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A
képviseleti jogosultságot igazolni kell.
A felek először a műszaki jellegű és a teljesítés körülményeit meghatározó szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a tárgyalások során a szerződéses feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses
elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és
véglegesített szerződéses feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont
szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges
ajánlat benyújtására (a végleges szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási
határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges
ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő
lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68. § szerint ismerteti.
Amennyiben a szerződéses feltételek nem változnak és az ajánlattevő nem kíván az ajánlatán
módosítani, az EKR rendszer működésére figyelemmel ebben az esetben is köteles végleges
ajánlatként a Felolvasólapot ismételten – adott esetben változatlan tartalommal – benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az
ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: tárgyalás tartása esetén az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 60
nap, tárgyalás nélküli bírálat esetén a IV.2.5. pontban foglalt időponttól számított 60 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott
tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő
fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két
munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő
két munkanapon belül alá kell írnia.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/06/20 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 15. § (4)-(5) bekezdései szerint az ajánlatok bontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással. A környezetvédelmi szempont, a többlet jótállás és a szakember vonatkozásában egyenes arányosítással. Ld. II.2.13.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok –
részletesen a dokumentációban!: (AK=ajánlatkérő, ATHI=ajánlattételi határidő, EMF=eljárást megindító felhívás, HP=hiánypótlás)
1.1. AK a Kbt. 113. § rendelkezéseit – kivéve a (6) bek. - nem alkalmazza.
1.2. AK az ATHI-t meghosszabbíthatja.
1.3. A kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bek.-ben fogl. - Kbt. 114. § (6) bek.-ben fogl. eltérésekkel az irányadók.
Kieg. táj. iránti kérelmet legkésőbb az ATHI lejárta előtt 3 nappal lehet benyújtani.
1.4. Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt. 66. § (1)-(6) bek.
1.5. AK az ATHI lejártáig módosíthatja az EMF-ban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. Az EMF, valamint a közbeszerzési dokumentum módosítása esetén az ATHI-t AK meghosszabbíthatja. AK a módosítás során a Kbt. 113. § (6) bek. szerint jár el.
1.6. AK az EMF-t az eredeti ATHI lejártáig visszavonhatja. AK a felhívás visszavonása során a Kbt. 113. § (6) bekezdése szerint jár el.
1.7. AK, ha hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról az ATHI-t megelőző 2. napig tájékoztat.
1.8. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
1.9. AK alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
1.10. A HP lehetőségét AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK kizárja az újabb HP lehetőségét abban az esetben, ha a HP-sal korábban nem szereplő gazdasági szereplő kerül az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP-ra (Kbt. 71. § (6) bek. 2. fordulata). 1.11. Irányadó a Kbt. 36. §, 44-45. §, 47. §, 68. § (1)-(6) bek., a 69. § - kivéve a (4)-(9) bek.-ben foglaltak -, 70. §, 71-72. § és a 73-79. §, 131-139. §.
1.12. A Kbt. 117. § (8) és (9) bek. irányadók.
1.13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat.
1.14. AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
1.15. Amennyiben AK nem tart tárgyalást, úgy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
2. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell az árazott költségvetést és környezetvédelmi vállalásokat.
3. Változásbejegyzéssel kapcsolatban nyilatkozat benyújtása szükséges, továbbá az aláírók aláírási címpéldányát/aláírásmintáját is csatolni kell.
4. AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, szakmai alkalmasságot és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) P1) és a III.1.3) M1).
5. Az EMF-t összeállította és ellenjegyezte dr. Bakonyi Dolli, FAKSZ (lajstromszám: 00971).
6. Csatolni kell a Kbt. 66. §(2) (6) és a 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozatot.
7. AZ EKR Rend. 11. § (5) bek. alapján az eljárásban érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Kötelező az EKR-ren keresztül írásban történő elektronikus kommunikáció, ezért felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, részvételi jelentkezésük illetve ajánlatuk, stb. más módon nem nyújthatók be.
9. Szerződéskötés feltétele: Mindkét rész esetében MV-É-M, és csak a 2. rész esetében MV-ÉV fmv megléte.
10. Helyszíni bejárás: 2019. 05. 22. 10:00 találkozó az Apátság előtti parkolóban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges