Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9386/2019
CPV Kód:85145000-7
Ajánlatkérő:Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56764772
Postai cím: Kossuth Út 9-11.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Milasovszkyné Gálszécsy Éva
Telefon: +36 56550474
E-mail: korhaztitkarsag@mezotur.com
Fax: +36 56550477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezoturikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezoturikorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000533212019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000533212019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labordiagnosztikai szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000533212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85145000-7
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„ Labordiagnosztikai szolgáltatás nyújtása közreműködői szerződés keretében a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „ Labordiagnosztikai szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85145000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Mezőtúri Kórház és Rendelő Intézet 5400 Mezőtúr Kossuth Lajos u.9-11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő járóbeteg-szakellátása részére II. szintű laboratóriumának teljes körűműködtetésére 48 hónap időtartamra szóló közreműködői szerződés keretében kell ajánlatot tennie, klinikaikémiai, immunkémiai, haematológiai, vizeletdiagnosztikai, allergológiai, mikrobiológiai, vírus szerológiai,haemostasis, vércsoport vizsgálatokra a későbbiekben részletezett szakmai tartalommal. Ajánlattevőnekteljes körűen biztosítania kell a laboratóriumi szolgáltatásokat az Ajánlatkérő mindenkori érvényes NEAK szerződésében foglalt kötelezettségeinek teljesíthetőségéhez. A szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (orvos, asszisztens, egyéb munkaerő, valamint a technikai eszközök, műszerek, berendezések)biztosításával a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Ajánlattevőnek a szolgáltatást az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2013. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltak betartásával kell elvégeznie.
Az intézmény laboratóriumi beavatkozásokra vonatkozó 2017. évben helyben teljesített összes beavatkozás-szám: 476656 db; teljesített összes pontszám: 61147727 (a részletes felsorolást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza). Ajánlattevő vállalja és garantálja a teljesítés keretében telepítésre, felhasználásra kerülő különféle műszerek és egyéb eszközök tekintetében –teljes körű felelősség vállalása mellett – hogy azok teljes körűen biztosítják az ajánlatkérő által igényelt összes vizsgálat elvégzését, és megfelelnek a mindenkori minimumfeltételekben előírtaknak,továbbá hogy az orvos-szakma fejlődésével szakmailag megalapozott új igények kielégítésére új vizsgálatokat vezet be. Ajánlattevő köteles a vizsgálatokhoz szükséges valamennyi anyag,vegyszer,szakmai és egyéb fogyóanyag-,papír-és egyéb anyagszükséglet beszerzésére,raktározására, a laboratóriumi szolgáltatás támogatására és az osztályokkal való kapcsolat elősegítésére informatikai rendszert üzemeltetésére.
A működés során felmerülő várhatóan évi 476 656 db vizsgálat elvégzése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása Ajánlattevő feladata.
A Szolgáltatást Ajánlatkérő a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján, legkésőbb 60 napos fizetési határidővel fizeti meg, magyar Forintban. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
Ajánlattevő a szolgáltatási tevékenységhez és nyilvántartásához szükséges olyan – az ajánlatkérőnél aktuálisan, mindenkor alkalmazott klinikai informatikai rendszerrel kompatibilis – önálló informatikai hálózatot,szoftvert, informatikai rendszert köteles alkalmazni legkésőbb a szerződéskötése napját követő 5 napon belül, mely biztosítja online hozzáféréssel a vizsgálatok adminisztrációjának támogatását. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy új műszerek, vizsgálatok bevezetése esetén azokat is integrálja a rendszerbe. Ajánlatkérő a tevékenység végzéséhez 80 m2 alapterületű bútorozott helyiséget biztosít bérleti szerződés alapján, 2019.évben 150 000 bruttó Ft/hó áron. Ajánlattevő köteles a szolgáltatási tevékenység megkezdéséig a bérelt területet felszerelni a tevékenység végzéséhez szükséges eszközzel. A bérbe vett helyiségek karbantartása (pl. festés, takarítás, féreg- és rágcsálóirtás stb.) saját költségére Szolgáltató feladatát képezi. A bérbevett terület helyiségeinek és berendezéseinek előírásszerű takarítása, a fertőtlenítéste a textilek mosatása, a többször felhasználható, steril eszközök sterilizálása, a veszélyes és kommunális hulladék elszállítása és megsemmisítése AT feladataAjánlattevőnek vállalnia kell a rendeltetésszerű üzemeltetést, valamint a gépek, eszközök javítását és karbantartását, továbbá hogy támogatja a dolgozók folyamatos, szakmailag szükséges mértékű képzését, továbbképzését, amelyről minden év végéig jelentést készít. Ajánlattevőnek ajánlatában vállalnia kell, hogy a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatási terület átadását követően haladéktalanul megkezdi.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bek. alapján helyszíni bejárást tart. A találkozó helye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth u. 9-11. fő épület 2. em. Gazdasági Igazgatóság Időpont: 2019. 06. 19.11:00 óra.
A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.AK a min aj jegyzk kép szigorubban áll.meg az alk feltételeket.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivelszemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésben és 63. §-ában foglalt kizáró okok bármelyike Igazolás Kbt. 67.§ (1) és (3) bek. és 114.§ (2) bek. szerint.
M.1. AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszaszámított 72 hónapban megkezdett és 36 hónapban, legalább 357 400 darab teljesített– Laboratóriumi szolgáltatás végzése(vér, vizelet,) vizsgálat elvégzésére vonatkozó referenciával. Megkövetelt igazolási mód: a 321/2015.(X.30.) Kr. 19. § (1) bek a) , a 21. § (3) bek. a) a (3a) bek. a) pontjai és a 22§ (2)bek továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint. Az előzetes igazolás a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozattal történik. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra felhívja ajánlattevők figyelmét Együttes megfelelés,illetőleg kapacitás igénybevételére a 65. § (6)-(7), (9) valamint (11) bekezdései alapján
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Lásd: VI.3) 1. pont
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése:1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§ a)pontjában foglaltak szerint finanszírozott egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában a pénztartozás teljesítésére a , Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. meghatározottak szerint 60 nap, Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek., 2017. évi CL. törvény 36/A §-a szerint havonta, HUF-ban. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ptk. 6:186 (1) bek. alapján: Amennyiben ajánlattevő késedelmesen, hibásan teljesít, vagy a szerződés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős, meghiúsul, kötbér fizetésre kötelezi magát. Részletes fizetési feltételek és szerződést erősítő kötelezettségek a szerződéstervezetben. Ajánlattétel, szerződéskötés és kifizetések pénzneme a Forint. Fizetési késedelem: Ptk.6:155. § (1) bekezdése.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
(x) Ár laboratóriumi vizsgálatok Ft/pont súlyszám : 90
[x] Minőségi kritérium: A minőségügyileg ellenőrzött laboratóriumi leletek elektronikus továbbítása (on-line direkt háziorvosi informatikai rendszerbe vagy e-mail-ben PDF-formátumban) megtörténik-e a háziorvosok felé? Igen/Nem - súlyszám : 10
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.Értékelés az 1. (ár)szempont esetén a fordított arányosítással, a 2.részszempont esetén pontkiosztás módszerével. Lsd.KD.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet; a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet; az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény; az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.rendelet, valamint a vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések és szakmai irányelvek. A GSZ-nek rendelkeznie kell mindazon szakmai és képesítési követelményekkel, amelyet az egészségügyről szóló a 1997. évi CLIV. törvény előír, továbbá gazdasági társaság esetében ÁNTSZ működési engedéllyel. A szolg. teljesítésével összefüggő jogszabályokban előírt feltételeket a gazdasági szereplőknek teljesíteni kell. 2. AT a szerződéskötés napjától köteles megkezdeni a teljesítést és köteles a teljesítést 48 hónapon keresztül nyújtani,azzal a kikötéssel hogy, a beszerzés tárgya a központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartómegbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti,arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljáráskeretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerébenkell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.Továbbá a szerződés hatályát veszti abban az esetben, ha központilag, jogszabály útján árszabályozásra kerülne sor.3. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint. 4. AT. csatolja az ATnevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának másolati példányát, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. § alapján. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti a Kbt. 66. § (2) bek szerinti a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti valamint a Korm r. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában nyilatkozatot, felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatok feltüntetésével. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében GSZ (projekttársaság) létrehozását.7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 138.§ (3) bekezdésére.9. Az ajánlathoz csatolni ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja alapján átlátható szervezet. szerződéskötéskor nyertes AT-nek igazolnia kell Ajánlattevőtől nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9001:2009, ISO 14001:2015 ésMSZ ISO/IEC 27001:2014 tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum meglétét. A szerződő fél köteles a közbeszerzés tárgya szerinti legalább 50millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/ káreseményösszeghatárú biztosítási fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni, azt a szerződéskötéskor iazolni, ill. a szerződés hatálya alatt érvényben tartani. A szerződő fél köteles a teljesítésében részvevő személyek erkölcsi bizonyítványát, ill. eü kiskönyvének másolati példányát a szerződéskötésig AK-nek benyújtani.FAKSZMilasovszkyné Gálszécsy Éva 00641AK.a Kbt.75§ (2)e) pontját nem alkalmazza. Továbbiak a felhívás II.2.14) pontban és a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)