Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:9580/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Siklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7800 Siklós, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17614050
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázsné Kréth Ibolya
Telefon: +36 72579510
E-mail: ibolya.kreth@siklos.hu
Fax: +36 72579503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.siklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.siklos.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 kerékpárút tervezés
Hivatkozási szám: EKR000122452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 azonosító számú, " Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig – turisztikai kerékpárút fejlesztése" című projektben tervezési munkák elvégzése tárgyú beszerzési eljáráshoz
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7800 Siklós, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt célja Pécs és Siklós összekapcsolása kerékpárúttal, mely hozzájárul a megye kerékpárturizmust vonzó képességének növeléséhez.
1. Turisztikai kerékpárút megtervezése
A szakaszok becsült hosszai előzetes vizsgálatok alapján kerültek megállapításra.
1.1 Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási határa – Pogány, Falucska dűlő: 3,2 km
1.2 Pogány belterület: 1,2 km
1.3 Pogány – Bisse: 16,2 km
1.4 Bisse – Kistótfalu: 2,7 km
1.5 Kistótfalu – Vokány – Siklósi szőlőhegyi bekötés:7,7 km
1.6. Siklósi szőlőhegy – Máriagyűd belterület: 5,0 km
1.7 Turisztikai kerékpárút kijelölése során alkalmazandó általános követelmények
A turisztikai kerékpárút nyomvonalának kijelöléssel érintett szakaszai új oszlopok és táblák kihelyezésével történik, ill. a már meglévő kerékpárút jelző táblák helyére vagy kiegészítésével kerülnek felszerelésre a jelző és útbaigazító táblák.
A tervezési feladat részét képezi a kijelölésekkel érintett útszakaszokra szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése, mely során különös gondot kell fordítani a közúti forgalombiztonságra.
A kerékpárút létesítésének módja szerinti hosszúság tervezetten az alábbiak szerint oszlik meg:
építés: 16 km
kijelölés: 20 km
2. Kerékpárúthoz kapcsolódó kiegészítő elemek tervezési feladata
2.1 Kerékpáros pihenőhelyek, turisztikai információs táblák
A pihenő nagyságrendileg 20 m2 alapterületű, lábakon álló fedett, faszerkezetű ácsolt építmény, mely kialakításában, tömegformálásában, anyaghasználatában megfelel a helyi építési szabályzatok előírásainak, és a helyi építészeti hagyományoknak, a település arculati kézikönyvében, településlépi rendeletében rögzítetteknek.
A pihenő vandálbiztos, fixen rögzített asztalt, padot, hulladékgyűjtőt és legalább négy kerékpár befogadására alkalmas kerékpártámaszt tartalmaz. A turisztikai információs táblák Pogány, Áta, Szalánta, Bisse, Kistótfalu, Vokány, Siklós településeken kerülnek elhelyezésre.
2.3 Kerékpártámaszok
A kerékpárút mentén 6 kerékpár befogadási kapacitású kerékpártámaszok létesülnek. Pogány településen összesen 4, Szalánta településen összesen 3, Kistótfaluban 1, Siklós közigazgatási területén 2 helyszínen. A telepítési helyszíneket a településekkel kell előzetesen leegyeztetni.
3. Környezeti, ökológiai állapotfelmérés elvégzése
4. A tervkészítésre vonatkozó általános elvárások
AK felhívja ATk figyelmét arra, hogy a turisztikai kerékpárút műszaki tervein a nyomvonallal érintett települések közigazgatási területeit szelvénypontokkal jelölni kell. Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációkon valamennyi érintett települést építtetőként meg kell nevezni.
Az elkészült tervanyagok véglegesítése előtt a Vállalkozó köteles jóváhagyatni a tervdokumentációkat az érintett települések képviselőivel a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően.
5. Hatósági ügyintézések
Építési engedélyezési eljárás: A tervező feladata az engedélyező hatósággal, valamint az összes érintett szakhatósággal, közműszolgáltatókkal történő egyeztetés lefolytatása és a hozzájáruló nyilatkozatok (között közútkezelői, vagyonkezelői hozzájárulások, stb.) beszerzése.
A mennyiséget részletesen a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3.) pont M.2.1. pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( 0 - 36 hónap) 20
2 3. A felhívás III.1.3.) pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( 0 - 36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3.) pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( 0 - 36 hónap) 10
4 5. Jótállás vállalt időtartama (12-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001
II.2.9) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni
kell a MK 2-4. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására .Ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem
csatolja v a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattételi határidő lejártáig 2019. 04. 24. napja 10:00 óráig egy gazdasági szereplő sem nyújtott be ajánlatot.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2019. 04. 24. 10:02:22 órakor egy gazdasági szereplő késve nyújtotta be ajánlatát, az arról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdés szerint került megküldésre.
Az Ajánlattételi felhívás V.2.) További információk 4. és 24. pontjában az alábbi előírások kerültek meghatározásra:
„4. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
24.További információ:
[…]
c) Ajánlatkérő a bármely eljárási cselekmény kapcsán benyújtandó dokumentum tekintetében akkor tekinti azt határidőn belül benyújtottnak, ha az elektronikusan beérkezik az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az adott dokumentum határidőben kerüljön az elektronikus rendszeren keresztül benyújtásra.”
A fentiek alapján az Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.
Tekintettel arra, hogy az eljárásban érvényes ajánlat nem érkezett be, Ajánlatkérő Döntéshozója a Bíráló Bizottság tagjainak egyhangú javaslata alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ládonyi Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48634250
Postai cím: Ungvár Utca 22. 1/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14579835202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges