Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:9759/2019
CPV Kód:42417100-3
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KLIMEX Medical Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében csőposta rendszer szállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42417100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében csőposta rendszer szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42417100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés keretében csőposta rendszer szállítása
3. rész: BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ - KECSKEMÉT
A rendszer fő feladata az emberi vér-, vizelet- és egyéb minták, gyógyszerküldemények szállítása.
A minták szállítása mellett a rendszernek alkalmasnak kell lennie a gyógyszertár és az osztályok
közötti forgalom lebonyolítására is.
A teljes csőposta rendszer egy ütemben kerül kialakításra, figyelembe véve a már elkészült rendszer
elemeket. A teljes rendszer magában foglalja 6 db vonal és 51 db állomás, így
• az összes osztályon,
• a gyógyszertárban,
• patológián 1-1db állomás, valamint
• a laborban 1 db automata ürítésű állomás és
• 1db univerzális-kompakt és / vagy biztonsági állomás
kiépítését. Az osztályok és az állomások elhelyezkedését a műszaki leíráshoz kapcsolódó csőposta
vázlatrajzok tartalmazzák, az osztályok fölsorolásával. Minden a vázlatrajzon megjelölt állomásra ki
kell építeni a csőposta rendszert. A csőpostarendszer szállítójának feladata a rendszer
megtervezése a legoptimálisabb módon a műszaki leírásban megfogalmazott igényeknek
megfelelőn, majd az elfogadott tervdokumentáció alapján a rendszer kiépítése, üzembe helyezése.
AKbt.54.§értelmében,az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az
ajánlattevők - az ajánlattal érintett részek számától függetlenül 500.000,- Ft összegben ajánlati
biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a
10032000-01490576-30005156számú bankszámlára történő befizetéssel, továbbá a Kbt. 54.§(2)
bekezdése szerinti módokon. Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek. Befizetés (teljesítés)
igazolásának módja: A pénzügyi intézménytől származó igazolást, vagy a postai készpénz átutalási
megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról,
vagy a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási
kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a
biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek
kell lennie! Átutalás esetén az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés minősül az ajánlati
biztosíték megfizetése időpontjának.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása”

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 019 - 039116

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: adásvételi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KLIMEX Medical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerbera u. 11.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 134300000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: Microtech Systems Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Petzvál J. u. 36.
KKV besorolás:Mikrovállalkozás
Adószám:13362674-2-43
2.
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: KLIMEX Medical Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2112 Veresegyház, Gerbera u. 11.
KKV besorolás: Kisvállalkozás
Adószám:13423339-2-13
3.
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: SCH-ps Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1028 Budapest, Széchenyi u. 37.
KKV besorolás: Kisvállalkozás
Adószám:12228526-2-41
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.05.22.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42417100-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében csőposta rendszer szállítása
3. rész: BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ - KECSKEMÉT
A rendszer fő feladata az emberi vér-, vizelet- és egyéb minták, gyógyszerküldemények szállítása.
A minták szállítása mellett a rendszernek alkalmasnak kell lennie a gyógyszertár és az osztályok
közötti forgalom lebonyolítására is.
A teljes csőposta rendszer egy ütemben kerül kialakításra, figyelembe véve a már elkészült rendszer
elemeket. A teljes rendszer magában foglalja 6 db vonal és 51 db állomás, így
• az összes osztályon,
• a gyógyszertárban,
• patológián 1-1db állomás, valamint
• a laborban 1 db automata ürítésű állomás és
• 1db univerzális-kompakt és / vagy biztonsági állomás
kiépítését. Az osztályok és az állomások elhelyezkedését a műszaki leíráshoz kapcsolódó csőposta
vázlatrajzok tartalmazzák, az osztályok fölsorolásával. Minden a vázlatrajzon megjelölt állomásra ki
kell építeni a csőposta rendszert. A csőpostarendszer szállítójának feladata a rendszer
megtervezése a legoptimálisabb módon a műszaki leírásban megfogalmazott igényeknek
megfelelőn, majd az elfogadott tervdokumentáció alapján a rendszer kiépítése, üzembe helyezése.
AKbt.54.§értelmében,az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az
ajánlattevők - az ajánlattal érintett részek számától függetlenül 500.000,- Ft összegben ajánlati
biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a
10032000-01490576-30005156számú bankszámlára történő befizetéssel, továbbá a Kbt. 54.§(2)
bekezdése szerinti módokon. Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek. Befizetés (teljesítés)
igazolásának módja: A pénzügyi intézménytől származó igazolást, vagy a postai készpénz átutalási
megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról,
vagy a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási
kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a
biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek
kell lennie! Átutalás esetén az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés minősül az ajánlati
biztosíték megfizetése időpontjának.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 134300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KLIMEX Medical Kft. 13423339-2-13
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerbera u. 11.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1. A jelen 1. számú Módosítás keretében a Felek a Szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A Szerződés eredeti 3.2. pontja:
„A Szerződés mindkét Fél aláírásának napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba és 12 hónap határozott időtartamra jön létre.”
A jelen 1. számú Módosítást követően a Szerződés módosított 3.2. pontja:
„A Szerződés mindkét Fél aláírásának napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba és 12 hónap határozott időtartamra jön létre, a Szerződés módosított 4.1. pontjában rögzítettek szerint.”
3.2. A jelen 1. számú Módosítás keretében a Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Szerződés eredeti 4.1. pontja:
„Eladó a szerződés 1. sz. mellékletében (Eladó szakmai ajánlata) meghatározott rendszert a Vevő által megjelölt egészségügyi intézménybe köteles kiépíteni, üzembe helyezni. A teljesítési határidő a jelen szerződés hatályba lépéstől számított 12 hónap (a projekt fizikai zárásának időpontja várhatóan 2019.06.30). Vevő előteljesítést elfogad, oly módon, hogy Eladó a szállítás, a rendszer kiépítése, és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése, próbaüzem tekintetében ezek időpontjáról előzetesen egyeztetni köteles Vevő 11.1. pontban meghatározott kapcsolattartójával és a teljesítés helyeként megjelölt egészségügyi intézménnyel.”
A jelen 1. számú Módosítást követően a Szerződés módosított 4.1. pontja:
„Eladó a Szerződés 1. sz. mellékletében (Eladó szakmai ajánlata) meghatározott rendszert a Vevő által megjelölt egészségügyi intézményben köteles kiépíteni, üzembe helyezni. A teljesítési határidő a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, a teljesítési határidő - akadályközlésre tekintettel bekövetkezett - 83 naptári napos nyugvásának idejére is figyelemmel (legkésőbb a projekt fizikai zárásának várható időpontja: 2019. június 30.).
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a teljesítési határidő - Vevő 2018. szeptember 13. napján kelt és ugyanezen napon az Eladó részére írásban megküldött akadályközlése következtében - 2018. szeptember 14. napjától a Szerződés 3.2. pontban rögzített hatályának lejártáig még hátralévő időtartam ideje alatt (azaz 2018. december 5. napjáig), mindösszesen 83 naptári napig nyugodott.
A teljesítési határidő az akadály megszűnésekor - a csőposta központ kialakítására irányuló vállalkozási szerződés kivitelezési munkáinak 2019. március 29. napján igazolt teljesítését, azaz a központnak helyet adó konkrét épület rendelkezésre állását követően - 2019. április 1. napján folytatódott.
Vevő előteljesítést elfogad, oly módon, hogy Eladó a szállítás, a rendszer kiépítése, és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése, próbaüzem tekintetében ezek időpontjáról előzetesen egyeztetni köteles Vevő 11.1. pontban meghatározott kapcsolattartójával és a teljesítés helyeként megjelölt egészségügyi intézménnyel.”
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.05.22.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek megállapítják, hogy az alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. A Kbt. hivatkozott szakasza tartalmazza azon körülmények leírását, amelyek esetében a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés jogszerűen módosítható új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 134300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 134300000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben