Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9892/2019
CPV Kód:50225000-8
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Menyhártné Bindes Viola
Telefon: +36 99577607
E-mail: vbindes@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389642019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389642019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Emelt szintű felsővezetéki munkák Sopron állomáson
Hivatkozási szám: EKR000389642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés emelt szintű felsővezetéki munkák elvégzésére Sopron állomáson
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Emelt szintű felsővezetéki munkák Sopron állomáson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: - Sopron állomás személypályaudvar
- Fertőszentmiklós állomás (leszerelt anyagok deponálása)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Emelt szintű felsővezetéki munkák Sopron állomáson
Alapmunka:
804 db kompozit szigetelő cseréje az állomás teljes területén (ebből 101 db tartószerkezethez)
118 db csomóponti feszítő huzalok és hozzájuk tartozó rögzítő szelvények cseréje
63 db iránysodrony tagok cseréje (Vonórudakkal, rögzítő vasakkal és rugóval együtt. Sodronyok anyaga: horganyzott acél)
A teljes állomás felsővezetéki rendszerének újraszabályozása lehetőség szerint ±300 mm-es kígyózással, valamint a szakasz-szigetelők beállítása
218 db a táp- és megkerülő vezetékek esetében valamennyi omega-, húr- kötés cseréje, és újrarögzítése, az áramösszekötő szorítók cseréjével együtt
4 db kapcsolókerti lefeszítő, és kitápláló szálak teljes cseréje, kivéve a táp és megkerülő áramköröket
2 db kapcsolókerti lefeszítő, és kitápláló szálak teljes cseréje 95 mm2 keresztmetszetben a GY és EF áramkörökhöz
Fix pontok sodronyainak, szerelvényeinek cseréje (7 db)
Görgős támpontok (6 db) cseréje.
Az iránysodronyokon a himbás szerkezetek (1 db) és az oldalkarok (145 db) cseréje
Valamennyi gerenda felkötő (24 db) és lehorgonyzó sodrony (13 db) cseréje a teljes állomáson.
Valamennyi egyedi megfogás tartószerkezetének (101 db) cseréje
Leszerelt anyagok deponálása Fertőszentmiklós állomásra
Opciós munka:
39 db súlyutánfeszítő szerkezet cseréje (Típus: Korróziómentes súlykötél és alumínium kötélcsiga)
16 db súlyutánfeszítő szerkezetek esetében, csöves súlyvezetővel való kialakítás.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő vállalása (min. 24 hónap, max. 60 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 211
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4 pontban meghatározott opciós munkák:
39 db súlyutánfeszítő szerkezet cseréje (Típus: Korróziómentes súlykötél és alumínium kötélcsiga)
16 db súlyutánfeszítő szerkezetek esetében, csöves súlyvezetővel való kialakítás.
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt az opciós munkát az alapmunkákkal azonos feltételek mellett rendelheti meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama (Munkanapokban kifejezett időtartam) alatt naptári napot értünk.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot – elektronikus űrlapként- az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III.fejezete szerinti igazolására.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (3) és (5) bekezdésére!
Az M.1. M.2. és M.3. alkalmassági követelmény igazolására más szervezet, személy kapacitásának igénybevétele esetén felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:
M/1) AT a K.r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az ajánlati feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (emelt szintű vasúti villamos felsővezetéki munkákra vonatkozó) szolgáltatásainak ismertetését. A referenciát a K.r. 22. § (1) bek. szerint kell igazolni.
A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:
- szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail)
- szolgáltatás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal
- szolgáltatás mennyisége
- teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év,hó,nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A K.r. 21/A. § szerint a referenciák tekintetében AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A K.r. 22. § (5) bekezdése szerint ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
AK az alkalmassági feltétel igazolására a K.r. 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2) AT a K.r. 21. § (3) bek. i) pontja alapján csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök leírását tartalmazó nyilatkozatot. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a rendelkezésre állás jogcímét (saját tulajdon, tartós bérleti, jelen eljárástól függetlenül létrejött és létező keretszerződés szerinti bérleti jogviszony, adott beszerzés megvalósítására vonatkozó előbérleti szerződés) valamint azon jellemzőket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Nem saját tulajdonú eszközök esetében a szerződéskötésre való rendelkezésre állást igazoló dokumentum(ok) másolatai csatolandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A kiválasztási szempontok folytatása:M/3) Ajánlattevő a K.r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlathoz csatolni szükséges a szakember:
- saját kézzel aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát
- adott esetben a végzettségét/képzettségét igazoló okirat(ok) egyszerű másolatát
A szakmai önéletrajzot úgy kell benyújtani, hogy abból a megállapítható legyen az alk.-i minimumkövetelményeknek való megfelelés, így tartalmaznia kell különösen az adott szakember végzettségét/képzettségét, és szakmai tapasztalatának ismertetését. A szakmai tapasztalat ismertetése körében fel kell tüntetni a szakember által hivatkozott tevékenység bemutatását és a tevékenység kezdő és befejezési idejét év, hónap pontossággal. Ajánlatkérő kizárólag teljes hónapot vesz figyelembe a szakmai tapasztalat bírálata során. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalat ideje csak egyszer számít bele az adott szakember szakmai tapasztalatának idejébe.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, ez esetben az önéletrajzban fel kell tüntetni kamarai nyilvántartási számot. AK az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség/képzettség és szakmai gyakorlat meglétét a Kbt. 69. § (11) bek. szerint, a kamarai nyilvántartás alapján állapítja meg. Ez esetben az ajánlathoz nem kell csatolni a szakember végzettségét/képzettségét igazoló iratok másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) összességében emelt szintű vasúti villamos felsővezetéki munkákra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely tartalmaz összesen legalább
600 db kompozit szigetelő,
85 db csomóponti feszítő huzalok és hozzájuk tartozó rögzítő szelvények,
45 db iránysodrony tagok és
15 db gerenda felkötő sodrony cseréjét.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelést maximum 4 referenciával lehet igazolni.
M/2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik – munkavégzésre alkalmas engedéllyel rendelkező – legalább
- 1 db kötöttpályás vasúti járművel, amely rendelkezik kosaras darus gémmel,
- 1 db közúti kosaras járművel
melyeknek kinyúlása lehetővé teszi a 10 m-es munkamagasságban történő munkavégzést.
M/3) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. részében meghatározott, MV-VV felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hó vasúti villamos felsővezeték építése vagy átépítése területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. AK a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdésére tekintettel a 2014. január 1-jét megelőzően engedélyezett és névjegyzékbe vett, vagy bejelentés alapján névjegyzékbe vett meglévő felelős műszaki vezetői jogosultság esetén, a Korm. rendelet szerinti jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettségnek tekinti a tevékenységet szabályozó, korábban hatályos rendeletek szerinti végzettséget.
AK felhívja a figyelmet, hogy a M/1); M/2) és M/3) alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér valamint vágányzári kötbér.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok (szerződés) tartalmazzák.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő a vállalkozási díjat az igazolt teljesítést követően a nyertes Vállalkozó által kiállított és
befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését. Vállalkozó a Megrendelő késedelmes fizetése esetén – kivéve, ha a fizetési késedelem Vállalkozónak róható fel – jogában áll a Ptk. 6:155 § bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó építés-szerelés biztosítással, amelyben a felelősségbiztosítás minimális összege legalább 50 millió forint káreseményenként, és legalább 100 millió forint évente. A felelősségbiztosítás meglétét nyertes AT-nek a szerződés aláírásakor igazolnia kell. A felelősségbiztosítás meglétének igazolása a szerződés megkötésének feltétele. Amennyiben AT a felelősségbiztosítás meglétét nem igazolja, úgy az a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. AT-nek ajánlatában csak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő által előírt felelősségbiztosítással a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezni fog, és a biztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389642019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1a)-(1d) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
2) Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az e-Kr. 6. § (6)-(8) szerint regisztrálja magát az EKR rendszerben.
3) Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap a nyilatkozat nyelvén nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41. §/A (1) bek.)
4) Az értékelési szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell AT-nek az ajánlat részeként kitölteni.
5) AK a Kbt.69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
6) AK a Kbt. 41/A § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel AK a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén irányadó a Kbt. 41/A § (5) bek.
7) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó a Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás.
8) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumot készített. A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták, a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
9) Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat.
- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - nemleges nyilatkozat is csatolandó)
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot
- tételes árjegyzéket pdf. és xls(x) formátumban
10) AK a K.r. 2. § (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
11) AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint — korlátozás nélkül — biztosítja.
12) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltakat.
13) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
14) AK a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Folytatás VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.3) További információk folytatása:
15) AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.
16) IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam:30 napot jelent.
17) AK a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárást tart 2019. június hó 19. napján, 10:00 órai kezdettel. A találkozás helyszíne: Sopron állomás Személyi-pályaudvar főbejárat előtt.
18)Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont. Az 1.részszempont fordított arányosítás, a 2. részszempont: egyenes arányosítás.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján AK rögzíti, hogy 2. részszempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje a 60 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú, azaz 100 pontot ad. Amennyiben AT 24 hónapnál kevesebb hónapra kiterjedően vállal jótállási kötelezettséget, úgy ajánlatát Ajánlatkérő érvénytelené nyilvánítja. A Kbt. 76.§ (10) bek. alapján az értékelés módszerének részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a KD tartalmazza.
19) Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017.(XII.19.) e-Kr. szerint kell eljárni.
20) FAKSZ:Görög Tibor 00303, helyettes:dr. Korényi Sarolta 00193
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák