Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:9899/2019
CPV Kód:45122000-8
Ajánlatkérő:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Baranya megye, Boda 020 hrsz. és Bükkösd 0235 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:radioaktív hulladékkezelés,- gyűjtés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
Telefon: +36 75519541
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rhk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000512192019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000512192019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés,- gyűjtés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BAF-3, BAF-3A, BAF-4 mélyfúrások
Hivatkozási szám: EKR000512192019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45122000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BAF-3, BAF-3A és BAF-4 mélyfúrás kivitelezése, vizsgálata.
Bükkösd és Boda külterületén két fúrási helyszínen három mélyfúrás kivitelezése, helyszíni mérésekkel, mintázásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, dokumentálással és értékeléssel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A BAF-3, BAF-3A és BAF-4 mélyfúrás kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45122000-8
További tárgyak:45255500-4
73111000-3
76340000-8
76440000-9
76470000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye, Boda 020 hrsz. és Bükkösd 0235 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Átalány áras tevékenységek (egyenes áfa)
1.1. Fúrások dokumentáló és értékelő jelentésének készítése
2. Tételes elszámolású tevékenységek (egyenes áfa)
2.1. Földtani dokumentálás
2.1.1. Fúrómag komplex dokumentálása
2.1.2. Magszkenneres felvétel
2.1.3. Furadék dokumentálása
2.2. Laboratóriumi vizsgálatok
2.2.1. Ásvány-kőzettani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok
2.2.2. Kőzetfizikai vizsgálatok
2.2.3. Kőzetmechanikai vizsgálatok
2.2.4. Víz- és gázvizsgálatok
2.3. Mérnöki közreműködés (400 mérnöknap)
3. Tételes elszámolású tevékenységek (fordított áfa)
3.1. Kutatófúrások létesítése
3.1.1. Magfúrás
3.1.2. Fúrás mag nélkül, béléscsövezés
3.1.3. A fúráshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek
3.2. Helyszíni vizsgálatok a fúrólyukban
3.2.1. Mélyfúrás-geofizikai mérések
3.2.2. Pakkeres hidraulikai mérések
3.2.3. Geotechnikai helyszíni vizsgálatok
3.3. Többpakkeres rendszerek telepítése hosszú távú megfigyelésekhez
Alapadatok, műszaki paraméterek és tervezett mennyiségek:
BAF-3 fúrás: mélysége 850 m; képződmény: 0-10 m negyedidőszak, 10-700 m kővágószőlősi homokkő, 700-850 m bodai agyagkő; fúrás típusa: magfúrás; záró talp-átmérő: 120,6/96 mm;
BAF-3A fúrás: mélysége 1600 m; képződmény: 0-800 m ld. BAF-3, 800-1500 m bodai agyagkő, 1500-1600 m cserdi konglomerátum; fúrás típusa: 0-750 m teljes szelvényű fúrás, 750-1600 m magfúrás; záró talp-átmérő: 120,6/96 mm;
BAF-4 fúrás: mélysége 800 m; képződmény: 0-10 m negyedidőszak, 10-700 m bodai agyagkő, 700-800 m cserdi konglomerátum; fúrás típusa: magfúrás; záró talp-átmérő: 120,6/96 mm.
A tartalékkeret mértéke a szerződéstervezet 2. sz. mellékletének 1–4. pontjában felsorolt feladatok díjösszegének 5%-a.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.3. pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező komplett fúróberendezés esetében az alkalmasságnál előírtat (1 200 m-es fúrási mélység) meghaladó teljesítőképesség (max. további 400 m)  10
2 Az M.2.a) pontban meghatározott, fúrómester pozícióra bemutatott szakembereknek az alkalmasságnál előírtat (36hónap/fő) meghaladó szakmai gyakorlati ideje (max. további 24 hónap/fő, összesen 96 hónap) 10
3 Az M.2.d) pontban meghatározott, vegyész, vagy olajmérnök pozícióra bemutatott szakembernek az alkalmasságnál előírtat (36 hónap) meghaladó szakmai gyakorlati ideje (max. további 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 2
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat kizárva, oka:
A szerződés tárgyát képező feladat kivitelezése elvégzése speciális eszközök meglétét igényli, a tevékenység sajátos építési tevékenységnek minősül, nem kivitelezhető a részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő/jelentkező (a továbbiakban AT/J), alvállalkozó és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az AT/J és az alk. igazolásában részvevő szervezet köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a részvételi jel-ében. A kizáró okok hiányát igazoló dokumentumokat az AT/J kizárólag ajánlatkérő (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A felhívott AT-nek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. (továbbiakban: Kr.) 1.§-7 §, a 8.§ a) - ia) pontjai és ic) - o) pontjai, a 10.§ (1) bek. a) -ga) pontjai és gc) - l) pontjai és (2) bek., valamint a 12-16. § szerint kell igazolnia.
Be kell nyújtani az AT/J arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Csatolni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont)
Az AK-nek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t/J-t , alvállalkozót vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alk.-i követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közb-i eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az AK által felkért gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közb. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT/J erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)
A Kr. 1-16. § rend-ei irányadók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont], a kivitelezési munkákat végző gazdasági szereplőkre vonatkozóan:
A Kr. 1. § (1) bek. szerint, a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (1) bek. a) pont alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ezt az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból (Kr. 26. § (2) bek). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a kivitelezési munkákat végző azon gazdasági szereplő, aki nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan a jelentkező/ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő/jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében az adózás előtti eredménye mindhárom üzleti évben negatív előjelű.
P2./ Alkalmatlan ajánlattevő/részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő/részvételre jelentkező megkezdte a működését) a közbeszerzés tárgyára (fúrási tevékenységre és/vagy geofizikai, hidraulikai és geotechnikai helyszíni vizsgálatokra) vonatkozó nettó árbevétele nem éri el összesen az 1.700.000.000,- HUF-ot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(ik)ben elért a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P2./ pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők/jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A P1./ pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők/jelentkezők közül egy felel meg teljes mértékben.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő/részvételre jelentkező/részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő/részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy az ajánlattevő/részvételre jelentkező megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Elegendő a IV. rész alfa szakaszának kitöltése.
Az Kbt. 69.§ (4) alapján az Ajánlatkérő által felhívott Ajánlattevő(k)nek kell igazolnia a megfelelést.
P.1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolóját csatolni kell. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ honlapon ellenőrzi.
P.2) A cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából (fúrási tevékenységre és/vagy geofizikai, hidraulikai és geotechnikai helyszíni vizsgálatokra) származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő/részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja).
Ajánlattevő/részvételre jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Korm. rend 19. § (7) bekezdésére.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015.(X.30.) Korm.rend (tov.:Rend.) alapján az ajánlattevő/részvételre jelentkezőnek a jelentkezéskor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk-i követelményeknek. (AK elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést:
M1)A Rend. 21.§(2) a) alapján be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de 8 évnél nem régebben megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáit.
Az ismertetést a Rend 22.§(1) szerint kell benyújtani és az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe
b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége, az alkalmasságnál előírtaknak megfelelően),
c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/hó/nap,
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
e) ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó AT saját teljesítésének nettó összege (HUF-ban), a Rend. 22. § (5) bek.-nek megfelelően.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2.)A Rend 21.§(2) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségük/ képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó, a szakember által aláírt önéletrajzot, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, azok kezdési is befejezési időtartamát (év/hó/nap részletezettséggel), a szakmai gyakorlat helye, és az adott beosztás/pozíció megnevezése, és csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, végzettségét igazoló okiratot.
A felelős műszaki vezető esetében csatolni kell: a) a névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati időt tartalmazó,a szakember által aláírt önéletrajzot, a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát (ha az szakember már szerepel a névjegyzékben, elegendő a nyilvántartási szám) b) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
M3)Be kell nyújtani a Rend 21.§(2) c) alapján azon eszközök, berendezések leírását, amelyek a teljesítéshez rendelkezésre állnak: A berendezés tekintetében a rendelkezési jogot kell igazolni (saját tulajdon esetén eszköznyilvántartó lap, egyébként bérleti v. lízingszerződés, v. előszerződés), valamint az eszköz paramétereinek bemutatását, gépkönyvvel és/vagy, gyártói nyilatkozattal alátámasztva és a 6/2010.(VII.30) NFM rend mell. szerinti mélyfúrási alkalmassági bizonyítványt kell csatolni.
AK a Kbt. 85.§(2) c) pontja alapján kíván tárgyalásos eljárást lefolytatni, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egy nemzetközi szinten is egyedinek minősülő nagy aktivitású radioaktív-hulladékok végleges elhelyezésére irányuló mélygeológiai kutatás végrehajtását foglalja magába. A kutatási tevékenység sokrétűsége és bonyolult egymásra épülése miatt szükséges mind a szolgáltatás műszaki körülményeinek, mind szakmai mélységének előzetes egyeztetése. A kutatás folyamán a megszerzett földtani ismeretek birtokában a kutatás további lépéseihez tartozó kivitelezési és szerződéses kockázatok miatt a mennyiségi változtatások körülményeiben és általános feltételeiben a Feleknek szükséges előzetesen egyeztetnie és megállapodnia ezen kockázatok megosztásáról a kedvezőbb ajánlati ár érdekében. Az előzetesen várttól jelentősen eltérő földtani körülmények miatt például a magfúrás és a teljes szelvényű fúrás aránya, a szükséges béléscsövek hossza, a különböző helyszíni vizsgálatok mennyisége is jelentősen módosulhat. Ezen kockázatok kizárólag az egyes feladatok egységdíja közötti megfelelő arány tárgyalásos kialakításával kezelhetők.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a jelentkező/ajánlattevő, ha:
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő/Jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 5 évben befejezett, de 8 évnél nem régebben megkezdett, az alábbi referenciamunkákkal:
a) 1 db legalább 1 200 m mélységű függőleges fúrásban magfúrási tevékenység, SK4¼” és/vagy HQ méretben;
b) 1 db legalább 1 200 m mélységű függőleges fúrásban, SK4¼” és/vagy HQ méretben folytatott lyukgeofizikai mérés és kiértékelés, legalább 1 200 m mélységig;
c) 1 db legalább 1 200 m mélységű függőleges fúrásban, SK4¼” és/vagy HQ méretben folytatott pakkeres hidrodinamikai mérés és kiértékelés, legalább 1 200 m mélységig.
A referencia követelmények egy vagy több referenciával is igazolhatók, azaz nem szükséges, hogy az a) b) és c) pontokban előírtak egy szerződés keretében kerüljenek bemutatásra.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő/Jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberekkel:
a) 1 fő fúrómester (vagy azzal egyenértékű) végzettségű, legalább 36 hónap mélyfúrási szakmai gyakorlattal rendelkező olyan szakemberrel, aki legalább egy olyan projektben részt vett, amelyben legalább egy mélyfúrás elérte az 1200 métert;
b) 1 fő olyan geofizikus (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki lyukgeofizikai mérésekben és/vagy mérések irányításában, legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, és aki részt vett legalább egy olyan projektben, amelyben legalább egy mélyfúrásban, legalább 1200 m mélységig, lyukgeofizikai méréseket végzett, vagy a méréseket irányította;
c) 1 fő olyan hidrogeológus (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki hidrodinamikai mérések végzésében, és/vagy mérések irányításában, legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projektben részt vett, amelyben legalább egy mélyfúrásban, legalább 1200 m mélységig hidrodinamikai méréseket végzett, vagy a méréseket irányította;
d) 1 fő olyan vegyész vagy olajmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki geológiai fúrások elvégzésénél az öblítőfolyadék összetételének meghatározásáért felelős pozícióban, legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
e) 1 fő felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakemberrel, aki a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 1. § (1) n) pontja szerinti bányászati építmények szakterületen MV-B (Bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése) névjegyzéki jogosultsággal rendelkezik, vagy a nyilvántartásba vételhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel bír.
A szakemberekre előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek való megfelelés is igazolható, azaz az átfedés megengedett.
M.3. Alkalmatlan az Ajánlattevő/Jelentkező, ha nem rendelkezik 1 db legalább 1 200 m mélységű fúrás SK4¼” és HQ méretű magfúrással történő lemélyítésére alkalmas, fúrásműszaki paraméterek rögzítésére és digitális tárolására képes adatgyűjtővel rendelkező olyan komplett fúróberendezéssel, ami rendelkezik a 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet melléklete szerinti mélyfúrási alkalmassági bizonyítvánnyal.
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1., M.2. és M.3. pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők/jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint -(11) bekezdésére, 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésére.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott. A kifizetés az elszámolás: HUF-ban történik. A számla banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) (10) - (11) szerint, 30 napos fizetési határidővel kerül kifizetésre. 15 db számla és a végszámla kiállítására van lehetőség. Késedelmes fizetés esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt igényelhet. Teljesítési-jótállási biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-2,5% -a. Kötbérek: a) hibás teljesítési: az érintett munkarész nettó értékének 20%-a, max. a nettó vállalkozói díj 5%-a, b) késedelmi: az érintett munkarész nettó értékének 0,5%/nap, max. a nettó vállalkozói díj 5%-a. c) Lehetetlenülés esetére: a teljes, illetve az adott meghiúsult munkarészre eső nettó vállalkozói díj 10%-a. Jótállás: 24 hónap. Előleg: nettó 1175 MFt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1/A közbeszerzési dokumentum az EKR000512192019-ről letölthető. 2/A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös ajánlattétel/jelentkezés esetében csatolni kell egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást 3/A jelentkezésben csatolni kell felolvasólapot (Kbt.66.§ (5)) nyilatkozni kell a Kbt. 67.§ (4)-re, a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb) és (1) bek. k) kc) pontjára (EKR űrlapok) 4/Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 1-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bek.). 5/A minősített ajánlattevőkhöz képest szigorúbban: P.1/P2.; M.1-M3. 6/A IV.2.6) pontban, az ajánlati kötöttség ideje a tárgyalások lezárását követő 60 nap 7/FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. deakugyvediiroda@tolna.net 8/Különböző devizák esetén: a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott árfolyam az irányadó. 9/Irányadó jog és idő: HU 10/Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t. 11/Folyamatban lévő változás bejegyzés esetében nyilatkozni kell (EKR űrlap) és csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejezési kérelmet és az érkeztetésről az igazolást. 12/Jelentkező/alkalmasság igazolásában részt vevő nevében aláírók cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját kell csatolni. 13/Jelentkező/nevesített alvállalkozók/alkalmasság igazolásában részt vevőknél, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
14/Pontszám: 0-10. Módszer: 1-3.: P vizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin; 4. szempont:P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.
15/Szerződéskötési feltételek:
a) a nyertes AT rendelkezik a közbeszerzési dokumentumokban előírt felelősségbiztosítással: legalább 50.000.000,- Ft/káreseményenként és legalább 100.000.000,- Ft évente, értékben;
b) a nyertes AT rendelkezik az M.2.a) alkalmassági feltételként megjelölt 1 fő fúrómesteren kívül további 3 fő fúrómesterrel, akik megfelelnek az M.2.a)-ban előírt alkalmassági feltételnek.
c) a nyertes AT rendelkezik akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001, valamint MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőség- és környezetirányítási rendszerrel
d) a nyertes AT rendelkezik a tárgyi munka ellátására vonatkozóan a Megrendelő által kiadott érvényes, beszállítói minősítéssel.
Ha az a-d) pontnak nem tesz eleget, az AK úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.
16/Az AJÁNLATHOZ csatolni kell majd:
- a Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezést (szerződés a 2 sz. melléklete), és szerződéstervezet 3. sz. mellékletét (Díjalátámasztást). Ebből szakmai ajánlatnak az ajánlatkérő a szerződéstervezet 2. sz. mellékletének „Szerződéses feladatok díjának képzése” részét, valamint a szerződéstervezet 3. sz. mellékletét (Díjalátámasztás) minősíti szakmai ajánlatnak
- Csatolni kell „Az M.3. pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező komplett fúróberendezés esetében az alkalmasságnál előírtat (1 200 m-es fúrási mélység) meghaladó teljesítőképesség” értékelési rész-szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló gépkönyvet.
17/Részvételi szakaszban ajánlat nem tehető!
18/ Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevőnek, a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet kell készíttetnie.
19/A szerződés időtartama (II.2.7): a szerződés hatályba lépését követő 32. hónapnak a szerződés hatálybalépésével azonos napja.
20/ AK a Kbt. 85.§ (2) bek. c) pontja alapján folytatja le jelen tárgyalásos eljárását.


A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/07/08 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák