Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:9913/2019
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Köztisztaság és parkgondozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60776226
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kokertkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kokertkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Köztisztaság és parkgondozás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöldterület gondozás, parkfenntartás
Hivatkozási szám: EKR000446532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő, a KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft kezelésébe adott közterületi zöldterület-gondozási feladatok ellátása. Keretösszeg: nettó 60.400.000,- Ft. Feladatok különösen: Parkfa és fasor fenntartás; Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok; Parkfenntartási kiegészítő munkák az árazatlan költségvetés kiírás szerint. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladat-típusok egységára tekintetében kér árajánlatot. Az elvégzendő feladatok listáját (a munkanemek tételes felsorolását) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Helyszínek: Gyakorló utcai lakótelep – Száva utca park – Somfa köz – Bihari-Balkán utca – Szárnyas utcai lakótelep – Újhegyi úti lakótelep – Külterjes területek utak mellett. Főbb munkanemek: - 1. Parkfa és fasor fenntartás - 2. Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok - 3. Parkfenntartási kiegészítő munkák Az egyes munkanemek alapvető követelményei: 1. Parkfa és fasorfenntartás: Szükség szerinti mennyiségben az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, a vonatkozó önkormányzati előírások szerint fagallyazási, űrszelvény gallyazási, fakivágási és egyéb a költségvetésben „Parkfa és fasor fenntartás” elnevezésű fülén megjelölt munkák elvégzése. 2. Parkfenntartás: a) Gyepfelület ápolási és gyepesítési munkák - Pázsit, gyep gépi kaszálása: Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján - Gépi szélezés burkolt felületen szegély mentén: Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján - Rézsün pázsit, gyep gépi kaszálása: Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján - Őszi lombtakarítás, gyűjtéssel: októbertől decemberig 3x Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. - Tavaszi pázsitgereblyézés, gyűjtéssel: időjárás függvényében március 31-ig 1 alkalommal. b) Cserje ápolási munkák: cserje metszése, ifjítása, az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. c) Talajtakaró ápolási munkák: talajtakaró metszése, visszavágása az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. d) Sövény ápolási munkák 3. Parkfenntartási kiegészítő munkák: Külterjes terület, utak melletti kaszálási munkák végzése gyűjtéssel, szállítással, lerakódíjjal együtt. Minden eseti megrendeléshez kapcsolódóan az elvégzett feladatról dátummal ellátott fotódokumentációt kell készíteni Ajánlatkérő részére, mely a teljesítésigazolás részét képezi. A „pázsit, gyep gépi kaszálása” +„cserjeápolási munkák” + „talajtakaró ápolási munkák”
megközelítőleg 32,17 hektár területen ellátandóak. A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A külterjes terület, utak melletti kaszálási munkákat megközelítőleg 25 hektár területen kell ellátni. A közbeszerzés becsült értéke (ami egyben a keretszerződés keretösszege): nettó 60.400.000,- Ft.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöldterület gondozás, parkfenntartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
További tárgyak:77314000-4
77340000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő, a KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft kezelésébe adott közterületi zöldterület-gondozási feladatok ellátása. Keretösszeg: nettó 60.400.000,- Ft. Feladatok különösen: Parkfa és fasor fenntartás; Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok; Parkfenntartási kiegészítő munkák az árazatlan költségvetés kiírás szerint. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladat-típusok egységára tekintetében kér árajánlatot. Az elvégzendő feladatok listáját (a munkanemek tételes felsorolását) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Helyszínek: Gyakorló utcai lakótelep – Száva utca park – Somfa köz – Bihari-Balkán utca – Szárnyas utcai lakótelep – Újhegyi úti lakótelep – Külterjes területek utak mellett. Főbb munkanemek: - 1. Parkfa és fasor fenntartás - 2. Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok - 3. Parkfenntartási kiegészítő munkák Az egyes munkanemek alapvető követelményei: 1. Parkfa és fasorfenntartás: Szükség szerinti mennyiségben az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, a vonatkozó önkormányzati előírások szerint fagallyazási, űrszelvény gallyazási, fakivágási és egyéb a költségvetésben „Parkfa és fasor fenntartás” elnevezésű fülén megjelölt munkák elvégzése. 2. Parkfenntartás: a) Gyepfelület ápolási és gyepesítési munkák - Pázsit, gyep gépi kaszálása: Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján - Gépi szélezés burkolt felületen szegély mentén: Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján - Rézsün pázsit, gyep gépi kaszálása: Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján - Őszi lombtakarítás, gyűjtéssel: októbertől decemberig 3x Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. - Tavaszi pázsitgereblyézés, gyűjtéssel: időjárás függvényében március 31-ig 1 alkalommal. b) Cserje ápolási munkák: cserje metszése, ifjítása, az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. c) Talajtakaró ápolási munkák: talajtakaró metszése, visszavágása az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. d) Sövény ápolási munkák 3. Parkfenntartási kiegészítő munkák: Külterjes terület, utak melletti kaszálási munkák végzése gyűjtéssel, szállítással, lerakódíjjal együtt. Minden eseti megrendeléshez kapcsolódóan az elvégzett feladatról dátummal ellátott fotódokumentációt kell készíteni Ajánlatkérő részére, mely a teljesítésigazolás részét képezi. A „pázsit, gyep gépi kaszálása” +„cserjeápolási munkák” + „talajtakaró ápolási munkák” megközelítőleg 32,17 hektár területen ellátandóak. A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A külterjes terület, utak melletti kaszálási munkákat megközelítőleg 25 hektár területen kell ellátni. A közbeszerzés becsült értéke (ami egyben a keretszerződés keretösszege): nettó 60.400.000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A munka megkezdésének vállalási határideje a szerződésben meghatározott „ általános munkák” tekintetében munkanapban meghatározva (legkorábban 1 munkanapon, legfeljebb 3 munkanapon belül) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. folytatása: A szerződés az aláírása napjától a fent megjelölt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 12 hónap időtartamra szól.
II.2.5. folytatása: értékelés módszere a fordított arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zöldterület gondozás, parkfenntartás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759996243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60400000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Liget Mester Kertépítő Parkrendező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20767471
Postai cím: Újszász Utca 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: ligetmester@gmail.com
Telefon: +36 304604377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14747720242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 60400000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759996243

Hivatalos név: Liget Mester Kertépítő Parkrendező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20767471
Postai cím: Újszász Utca 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14747720242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. §, a 69. § és a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdései szerint járt el a közbeszerzési
dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatok:1) ZÖFE Kft.: 1.1.
Parkfa és fasor: Megajánlás: 897650 Ft; 1.2.Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok: - Megajánlás: 2265 Ft; 1.3.Parkfenntartási,
kiegészítő munkák: - Megajánlás: 18 Ft; 2. A munka megkezdésének vállalási határideje a szerződésben meghatározott „
általános munkák” tekintetében munkanapban meghatározva (legkorábban 1 munkanapon, legfeljebb 3 munkanapon belül:
Megajánlás: 1 munkanap. 2). Liget Mester Kft.: 1.1.Parkfa és fasor: Megajánlás: 548000 Ft; 1.2.Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok: - Megajánlás: 1876 Ft;
1.3.Parkfenntartási, kiegészítő munkák: - Megajánlás: 28,6 Ft; 2. A munka megkezdésének vállalási határideje a szerződésben
meghatározott „általános munkák” tekintetében munkanapban meghatározva (legkorábban 1 munkanapon, legfeljebb 3
munkanapon belül: Megajánlás: 1 munkanap.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges