Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9957/2019
CPV Kód:18141000-9
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Postai szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Szilvia
Telefon: +36 307723836
E-mail: Horvath.Szilvia@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446602019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446602019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ipari védőkesztyűk gyártása és szállítása 2019.
Hivatkozási szám: EKR000446602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18141000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján Ipari védőkesztyűk gyártása és szállítása az ajánlatkérési dokumentációban részletezett feltételek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 27000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipari védőkesztyűk gyártása és szállítása 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Raktározási és Készletgazdálkodási Szolgáltató Központ - Ruharaktár, 1149 Budapest, Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés összesen 82.280 pár ipari védőkesztyűk gyártása és szállítása tárgyában (védőkesztyű sav és lúgálló 180 pár, ipari védőkesztyű bőr tenyérrésszel 4600 pár, ipari védőkesztyű pöttyözött tenyérrésszel 39000 pár, ipari védőkesztyű mártott ujjvéggel 38500 pár), nettó 27.000.000 HUF összértékben, melyből Ajánlatkérő nettó 18.900.000 HUF értékben vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó részére, nettó 8.100.000 HUF értékig Ajánlatkérőnek vételi joga van.
A megadott mennyiség (pár) tájékoztató jellegű, Ajánlatkérő részére nem jelent lehívási kötelezettséget, tekintettel arra, hogy a szerződés keretösszeggel kerül megkötésre. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezet és a műszaki leírása tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 27000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérőnek összesen 24.684 pár mennyiségben ipari védőkesztyűk gyártása és szállítása tárgyában (védőkesztyű sav és lúgálló 54 pár, ipari védőkesztyű bőr tenyérrésszel 1380 pár, ipari védőkesztyű pöttyözött tenyérrésszel 11700 pár, ipari védőkesztyű mártott ujjvéggel 11550 pár), nettó 8.100.000 Ft értékig vételi joga van.
Ajánlatkérő számára a vételi jog lehívási kötelezettséget nem jelent, így Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget
arra, hogy az opciót részben vagy teljes egészében lehívja. A megadott mennyiség (pár) tájékoztató jellegű, tekintettel arra, hogy a
szerződés keretösszeggel kerül megkötésre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-16 § szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr.1. § (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Akr. 3. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött forma nyomtatványt. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Az Akr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben– azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a rendelet előírja. Az Akr. 12. § alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §- ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Kbt.69. § (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás: A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában az Akr. 8 §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében Ajánlatkérő az Akr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolására vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció I. fejezet – Eljárási útmutató - 4. pontja tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő előírja az Akr.2. § (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelmények. M1) Ajánlattevő műszaki illetve szakmai alkalmasságát az Akr 21. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (1) és (2) bekezdése alapján igazolhatja, az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított (megelőző) 3 év legjelentősebb ipari védőkesztyű termékek szállítására vonatkozó referenciáinak bemutatásával, azzal, hogy ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A nyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás minimális tartalma: • a szállított termék megnevezését, típusát • a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontja), (-tól, -ig; év/hó/nap formátumban megadva) • a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezését, címét (székhelyét), • a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét, telefonszámát és e-mail címét, • a szállított termék mennyiségét (pár) • azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzon, és a teljesítés időpontja a vizsgált időszakra essen. A referenciákat úgy kell bemutatni, hogy a jelen III.1.3) M/1. pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés valamennyi eleme egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmas az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (ld. jelen felhívásVI.5. pont) visszafelé számított (megelőző) 3 évben ipari védőkesztyű termékek szállítására vonatkozó, legalább 60.000 pár mennyiséget elérő szerződésszerűen teljesített referenciákkal azzal, hogy az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, a feladástól (VI.5. pont) visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe védőkesztyű gyártása és szállítása vonatkozásában.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására támaszkodhat. Az Akr. 30. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban (III.1.3. pont) az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételit szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottnál.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Kötbér (késedelmi, meghiúsulási), teljesítési biztosíték a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet 11-12. pontjában részletezetteknek megfelelően.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetési feltételeket részletesen az eljárás során korlátlanul,teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhető közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező Szerződéstervezet 10. pontja tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 135.§. szerint, az igazolt teljesítést követően, a teljesítés igazolás alapján kiállított és lehetőség szerintigazolt módon átadott, befogadható számla ellenében, a számla igazolt kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással fizeti meg.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF. A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletesfeltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő Közös ajánlattevők (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Közös ajánlattétel figyelemmel a Kbt. 35.§ára esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. (Részletes szabályokat az Ajánlatkérési dokumentáció 5. pontja tartalmazza.)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket jelen felhívás III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és III.1.7 Fő finanszírozási és fizetési feltételek pontjai tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR Rendelet) foglaltakat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. A részletes szabályokat az Ajánlatkérési dokumentáció 15.2 pontja tartalmazza.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint az EKR rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (3) bekezdése alapján az eljárás elektronikus közbeszerzési rendszerben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló EKR rendelet szabályai szerint. 2. Amennyiben valamely nyilatkozat- minta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra különösen az EKR rendelet 11-12. §-ai vonatkoznak. 3. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 4. Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani. 5. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a megajánlott áru származására vonatkozóan. 6. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke: a teljes szerződéses érték 1 %a, azaz 270.000,-Ft. A biztosíték nyújtásával kapcsolatos további információkat az Ajánlatkérési Dokumentáció 9. pontja tartalmazza. 7. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 8. Az ajánlattevőnek csatolnia kell szakmai ajánlatát a dokumentációban meghatározottak szerint, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73 § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen. 9. Ajánlatkérő IV.2.6. pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. 10. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4)) 11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza. 12. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan. 15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Akr. rendelet 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot. 16. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó Szabó Tamás (lajstromszám 00253). 17. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 18. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 19. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 20. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 19. § tekintettel kívánja lefolytatni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák